The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 11 DECEMBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001273y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0012740)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0012g7v)
Daniel Glyn

Yr actor Rhodri Meilir sy'n ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn.

Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0012g7x)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0012g7z)
Mali Haf sy'n ateb yr Ho! Ho! Holiadur.

Straeon y we a can gan Trystan ab Owen, sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr a llawer mwy.


SAT 12:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0012zyr)
Rygbi Caerdydd v Toulouse

Sylwebaeth ar gêm Rygbi Caerdydd v Toulouse yng Nghwpan y Pencampwyr. Commentary on Cardiff Rugby v Toulouse in the Champions Cup.


SAT 15:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0012g81)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0012g83)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0012g85)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 12 DECEMBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0012g87)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0012g89)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda, yn cynnwys rhai o'i hoff garolau Plygain. Start your Sunday with Linda's favourite music, including a few Plygain carols.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0012gms)
Ifan Davies

Cerddoriaeth ac adloniant gydag Ifan Davies. Music and entertainment breakfast show with Ifan Davies.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0012gmv)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda'i ddewis o gerddoriaeth amrywiol ar gyfer bore Sul hamddenol.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0012gmx)
Trydydd Sul yr Adfent -John Owain Jones, Ynys Bute

Ar drydydd Sul yn Adfent rydyn ni'n parhau gyda'r gyfres o oedfaon o wledydd Celtaidd dan arweiniad John Owain Jones, gweinidog ar ynys Bute yn yr Alban. Thema'r oedfa yw "Ffigyrau mewn tirwedd". Trafodir y seintiau Celtaidd a'u perthynas agos at y tir o'u cwmpas a'u ffordd o fyw eu ffydd, a hynny yn deillio o'u cred yn yr ymgnawdoliad ac yn agosrwydd Duw at y cread. Darlleniadau o'r Salmau, efengylau Marc a Mathew ac Epistol Paul at y Rhufeiniaid.


SUN 12:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0012x5l)
Y Gweilch v Sale

Sylwebaeth ar gêm rygbi Y Gweilch v Sale yng Nghwpan y Pencampwyr. Commentary on the Ospreys v Sale in the Champions Cup.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0012gn5)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0012gn7)
Carolau

Modlen Lynch yn trafod cyfraniad merched i`n hemynyddiaeth. gyda phwyslais ar garolau. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0012gn9)
Eryl ac Efan

Dewch i wrando ar stori am Eryl a’i frawd bach Efan. The story about Eryl and his little brother, Efan.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0012gnc)
Yn gwmni i Dei mae Tegwen Morris ac Iris Williams sy'n sgwrsio am sgiliau crefftio aelodau Merched y Wawr tra bod Jerry Hunter yn trafod hiwmor Daniel Owen yn ei nofelau.

Mae Elwyn Edwards yn datgelu rhagor am ei brofiadau gydag ysbrydion ac mae Harri Parri yn dweud mwy am y cymeriadau diddorol sydd yn ei gyfrol ddiweddaraf.


SUN 18:30 Noel James ar Drywydd Hiraeth (m0012gnf)
Beth yw hiraeth? Y digrifwr Noel James sy'n holi ac yn chwilio am atebion.


SUN 19:00 Sioeau Cerdd Steffan (m0012gnh)
Cerddoriaeth o sioeau cerdd a sgyrsiau gyda rhai o sêr y presennol a'r dyfodol gyda Steffan Hughes.

Yn gwmni i Steffan yr wythnos hon mae seren sioe The Mousetrap, Sam Ebenezer o Aberystwyth.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0012gnk)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0012gnm)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 13 DECEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0012gnp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0012gnr)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0012ggp)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0012ggr)
Ble mae Cwm Llwm?

Efa, Ilan ac Anti Karen o Ysgol Dyffryn yr Enfys, Dolgarrog yn sgwrsio gyda'r dyn ei hun, Siôn Corn.

Rhys Mwyn yn sgwrsio am Siart Amgen 2021.

Mae Aled yn ymweld â Chwm Llwm yng nghwmni Gwyndaf Evans.

Miss Katie a phlant Cylch Meithrin Tal y Bont ger Aberystwyth yn sgwrsio gyda Siôn Corn a Georgia Ruth yn trafod rhaglen arbennig i ddathlu pen-blwydd record unigryw yn hanes canu pop Cymraeg yn 50mlwydd oed eleni 'Pererin Wyf - Iris Williams'.


MON 11:00 Bore Cothi (m0012ggt)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m0012ggw)
Dewi Llwyd

Y diweddaraf o'r byd chwaraeon gyda'r panel.

A ninnau'n cael ein hannog i leihau'r amser yr ydym ni'n ei dreulio ar y cyfryngau cymdeithasol, beth yw effaith hyn ar y rhai â gyrfaoedd sy'n dibynnu arnyn nhw?

Y tad a'r mab John a Geraint Hardy yw'r Ddau Cyn Dau.


MON 14:00 Ifan Evans (m0012ggy)
Bronwen Lewis yn westai

Mae Ifan Evans yn cael cwmni'r gantores Bronwen Lewis i sôn am ei hoff gân Nadolig. Singer Bronwen Lewis joins Ifan Evans to talk about her favourite Christmas song.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0012gh0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0012gh2)
Twrciod Cwm Tynant

Elgan a Marion Evans o Fferm Tynant, Talybont sy'n sôn am eu llwyddiant yn y Ffair Aeaf.

Hefyd, hanes merch o Geredigion sy'n gwneud cacennau ar gyfer y Nadolig.

Aeron Pughe yn sôn am fentro i'r byd canu gwlad, wrth iddo ryddhau albym newydd sbon

Ac Ian Cadmor o Rhosgadfan sy'n sôn am werthu coed Nadolig i'r ardal leol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0012gh4)
Siart Amgen 2021

Mae'r pleidleisiau wedi'u cyfrif, a Mr. Mwyn yn barod i ddatgelu Siart Amgen 2021. The votes are in, and Mr. Mwyn is ready to reveal his listeners' annual alternative chart.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0012gh6)
Marion Eames

Mewn rhaglen arbennig i nodi canmlwyddiant ei geni, bywyd a gwaith yr awdures Marion Eames sy'n cael y sylw heddiw.
Ganwyd yr awdures ym Mhenbedw, bu’n astudio cerdd yn Llundain ac roedd yn un o sgriptwyr cyntaf Pobol y Cwm, ond daeth yn enwog fel un o awduron mwyaf cynhyrchiol Cymru. Heno bydd Nia yn olrhain hanes ei bywyd a‘i gyrfa, gan ymweld â’r lleoliadau oedd yn bwysig yn ei llyfrau, a sgwrsio efo rhai sydd wedi eu hudo gan yr hanes lliwgar a gyflwynir yn ei chyfrolau.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0012gh8)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 14 DECEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0012ghb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0012ghd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0012gk1)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0012gk3)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0012gk5)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0012gk7)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0012gk9)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0012gkc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0012gkf)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0012gkh)
Sian Eleri yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol gyda Sian Eleri yn eistedd yn sedd Gerogia Ruth. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0012gkk)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0012gkm)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 15 DECEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0012gkp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0012gkr)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0012h23)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0012h1f)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0012h1h)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0012lfy)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0012h1k)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0012h1m)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Noel James ar Drywydd Hiraeth (m0012gnf)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0012h1p)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofio (m0012gn3)
Gŵyl y Geni

Pa anrheg fydde'r plantos yn roi i'r Baban Iesu? Lle mae Sion Corn yn byw? Cwestiynau pwysig y Nadolig. Wrth i'r diwrnod mawr brysur nesau, ymunwch gyda John Hardy ar gyfer archif, atgof a chân llawn hwyl yr ŵyl.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0012h1r)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 16 DECEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0012h1t)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0012h1w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0012h2q)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0012h2s)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0012h2v)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0012h2x)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0012h2z)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0012h31)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m0012h33)
Mari Lovgreen sydd yn Chwalu Pen capteiniaid a gwesteion arbennig mewn gêm gwis banel. Mari Lovgreen challenges team captains and special guests in a merrymaking panel quiz show.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0012lg4)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0012gn1)
John Alwyn Griffiths

Awdur nofelau Ditectif a cyn Ditectif Arolygydd yn yr Adran dwyll yng Ngogledd Cymru John Alwyn Griffiths yw gwestai Beti George.

Cawn glywed am ei fagwraeth ym Mangor a'i waith fel plismon, ditectif ac fe ddaeth yn Bennaeth yr Adran Dwyll. Pan oedd John yn fachgen ifanc yn yr ysgol doedd gan yr athrawon ddim llawer o hyder ynddo, medda fo. Feddyliodd neb y byddai’r bachgen hwnnw rhyw ddiwrnod yn awdur poblogaidd ac wedi cael gyrfa lwyddiannus yn yr heddlu. Mi helpodd ei brofiad o weithio efo’r Heddlu i ddatblygu fel person.

Ar ôl ymddeol mae wedi bod yn brysur yn ysgrifennu nofelau ditectif yn y Gymraeg. .Mae John yn rhannu straeon a phrofiadau personol, yn ogystal â dewis ambell i gân sydd wedi creu argraff


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0012h35)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 17 DECEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0012h37)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0012p9q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0012h77)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0012h59)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0012h5c)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0012h5f)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0012h5h)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0012h5k)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0012h5m)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0012h5p)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0012h5r)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Catrin Angharad yn lle Ffion Emyr. Music to start the weekend with Catrin Angharad sitting in for Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m0012ggr)

Aled Hughes 09:00 TUE (m0012gk3)

Aled Hughes 09:00 WED (m0012h1f)

Aled Hughes 09:00 THU (m0012h2s)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m0012gnk)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m0012gn1)

Bore Cothi 11:00 MON (m0012ggt)

Bore Cothi 11:00 TUE (m0012gk5)

Bore Cothi 11:00 WED (m0012h1h)

Bore Cothi 11:00 THU (m0012h2v)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0012h5c)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m0012lg4)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0012gn7)

Chwalu Pen 18:00 THU (m0012h33)

Chwaraeon Radio Cymru 12:30 SAT (m0012zyr)

Chwaraeon Radio Cymru 15:00 SAT (m0012g81)

Chwaraeon Radio Cymru 12:30 SUN (m0012x5l)

Cofio 21:00 WED (m0012gn3)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0012gnc)

Dei Tomos 21:00 TUE (m0012gkk)

Dros Ginio 13:00 MON (m0012ggw)

Dros Ginio 13:00 TUE (m0012gk7)

Dros Ginio 13:00 WED (m0012lfy)

Dros Ginio 13:00 THU (m0012h2x)

Dros Ginio 13:00 FRI (m0012h5f)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m0012g85)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m0012gkh)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m0012gh8)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m0012gkm)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m0012h1r)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m0012h35)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001273y)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m0012g87)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0012gnp)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m0012ghb)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m0012gkp)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0012h1t)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m0012h37)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m0012gkf)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m0012gn5)

Ifan Evans 14:00 MON (m0012ggy)

Ifan Evans 14:00 TUE (m0012gk9)

Ifan Evans 14:00 WED (m0012h1k)

Ifan Evans 14:00 THU (m0012h2z)

John Hardy 05:30 MON (m0012gnr)

John Hardy 05:30 TUE (m0012ghd)

John Hardy 05:30 WED (m0012gkr)

John Hardy 05:30 THU (m0012h1w)

John Hardy 05:30 FRI (m0012p9q)

John ac Alun 21:00 SUN (m0012gnm)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0012h5m)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m0012g89)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m0012h1p)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m0012g83)

Noel James ar Drywydd Hiraeth 18:30 SUN (m0012gnf)

Noel James ar Drywydd Hiraeth 18:00 WED (m0012gnf)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0012h5r)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0012h5p)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0012gh0)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m0012gkc)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0012h1m)

Post Prynhawn 17:00 THU (m0012h31)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0012h5k)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0012gh4)

Richard Rees 05:30 SAT (m0012740)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0012g7v)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0012gms)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0012ggp)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0012gk1)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0012h23)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0012h2q)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m0012h77)

Sioeau Cerdd Steffan 19:00 SUN (m0012gnh)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m0012gh6)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m0012gn9)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m0012gmv)

Troi'r Tir 18:00 MON (m0012gh2)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m0012h59)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0012g7x)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0012h5h)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m0012g7z)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m0012gmx)