The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 04 DECEMBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0011zjc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0011zjf)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00125r1)
Daniel Glyn

Rhys Mwyn sy'n ateb cwestiynau Diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m00125pw)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m00125py)
Yr actor Iwan Charles sy'n ateb yr Ho Ho Holiadur; Sara Gibson a'i chi sy'n cymryd rhan yng Nghynghrair y Cŵn; Cawn straeon y we gan Trystan ab Owen, a Heledd Anna sy'n cyflwyno sylwebaethau'r wythnos.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00125q0)
Gweilch v Ulster

Sylwebaeth ar gêm rygbi Gweilch v Ulster n y Bencampwriaeth Rygbi Unedig. Commentary on Ospreys v Ulster in the United Rugby Championship.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m00125q2)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m00125q4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 05 DECEMBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m00125q6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m00125q8)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths, yn cynnwys ambell i garol Plygain a hithau'n fis Rhagfyr. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00125sb)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m00125jk)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda'i ddewis o gerddoriaeth amrywiol ar gyfer bore Sul hamddenol.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m00125jm)
Meurig Llwyd - Oedfa ail Sul yr Adfent o Iwerddon

Ar ail Sul yr Adfent rydyn ni'n parhau gyda'r gyfres o oedfaon o wledydd Celtaidd gan ymuno gyda Meurig Llwyd mewn oedfa o Iwerddon. Mae'r Oedfa yn ein tywys at hanes y sant, Brendan y Morwr a Ioan Fedyddiwr a thaflu golwg ar natur teyrnas Dduw a'r greadigaeth newydd.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m00125jp)
Trafod ethol Archesgob yr Eglwys yng Nghymru, natur arweinyddiaeth a hanes y Cylch Catholig

John Roberts yn trafod:-
Ethol Archesgob yr Eglwys yng Nghymru gan edrych yn ôl ar y 13 Archesgob a gafwyd gydag Enid Morgan a Densil Morgan;
Natur arweinyddiaeth eglwysig gyda Rosa Hunt, Dafydd Elis Thomas a Geraint Tudur;
Hanes y Cylch Catholig gyda Sue Roberts;
a ffydd y dylanwadwr cyfryngau cymdeithasol Mikey Denman.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m00125jr)
Laura Karadog

Cawn glywed am fagwraeth Laura yn Nhal-y-bont, ger Bangor a'i chyfnod hapus yn Ysgol Llanllechid ac Ysgol Dyffryn Ogwen a'i thaith yn 12eg mlwydd oed i Czechoslovakia. Mae hi'n sôn am y profiad o fyw yn Tokyo, gweithio yn San Steffan a'i chyfnod yn Philadelphia yn dysgu mwy am y Crynwyr. Fe fu'n brwydro'r clefyd anorecsia yn ystod ei chyfnod yn y Brifysgol yn Aberystwyth, a dyna wnaeth iddi droi at Yoga. Erbyn hyn mae hi'n byw ym Mhontyberem ar ôl cyfnod o fyw gyda'r teulu yn Llydaw. Mae hi'n rhannu straeon rif y gwlith ac yn sôn am ei phrofiadau personol, yn ogystal â dewis ambell i gân sydd wedi creu argraff, o Bendigeidfran gan Lleuwen i 'This is Me' - Cân allan o’r sioe The Greatest Showman.


SUN 14:00 Cofio (m00125jt)
Nadolig

Ydech chi'n cofio Mordecai, Meical, Sera, Carys a Sam? Mae'r ffilm "Y Dyn Nath Ddwyn Nadolig" yn un o glasuron yr ŵyl a Caryl Parry Jones sy'n sôn am un o ganeuon o'r ffilm o 1985, sef Ffynnon Ffydd, a oedd yn cael ei chanu gan Siwan Bowen Davies.
Mae Dewi Pws ac Ifan Gruffydd yn y parti nadolig a'r diod yn llifo yn rownd y geiriau mwys ar y gêm banel Dros Ben Llestri.
Plant ysgolion Cymru yn ateb cwestiynau mawr y tymor. Be ydi angel? Ble mae Sion Corn yn byw? Disgyblion Ysgolion Pant Pastynnog, Prion; Maenofferen, Blaenau Ffestiniog; Bro Hyddgen, Machynlleth; Treganna, Caerdydd a Gwenllian, Cydweli sy'n mynd i hwyl yr ŵyl.

Mi fydd y dyn barfog yn ei siwt goch yn brysur iawn rhwng Rhagfyr y 24ain a'r 25ain yn gadael anrhegion i blant bach da o gwmpas y byd. Richard Hughes sy'n sôn am swydd bwysig iawn sy' ganddo yn ardal Porthmadog yn y dyddiau yn arwain i fyny at Rhagfyr 25ain, sef rhoi cymorth i Sion Corn!
Cyfle i baratoi am Ŵyl y Geni ydi'r Adfent a dyma'r Gwir Barchedig Cledan Mears i esbonio mwy.

Cyfansoddi pennill ar gyfer cerdyn Nadolig oedd y dasg i wrandawyr rhaglen Hywel Gwynfryn, Pnawn Da ichi, nôl yn 1989. Nesta Wyn Jones oedd yn traddodi’r feirniadaeth a'r enillydd oedd Mary Richards, Cwmllinau – trip i Baris oedd y wobr!!

Dic Jones yn cofio plifio tyrcwns a Cassie Davies a’r criw yn canu geiriau Idwal Jones "Wishgit Wishgit Ffwrdd a ni...".
Len Rowlands yn sôn am hen draddodiadau yn ymwneud â Gŵyl y Geni ac yna stori ysbryd i gloi gan neb llai na T Llew Jones.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m00125jw)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00125jf)
Ann Griffiths

Modlen Lynch yn trafod gwaith Ann Griffiths. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (b095zdmp)
Y Corrach Bach Mawr

Mae Dafydd yn dal iawn, ac yn chwerthin am ben Cai oherwydd ei fod yn fyr iawn, felly mae Caradog y Corrach yn dod i chwilio amdano. A short story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m00125jy)
Canu cynulleidfaol gan y Cymry yn UDA

Yn gwmni i Dei mae Dean Powell sy'n trafod llyfr o'r enw 'A Nation of Singing Birds' am ganu cynulleidfaol gan y Cymry yn America.
Ffion Eluned Owen sy'n ymuno i drafod hanes y brodyr Ffrancis, dau frawd o Ddyffryn Nantlle oedd yn 'superstars' canu ysgafn eu dydd, tra bod Dyfed Edwards yn sgwrsio am ei nofel ddiweddaraf 'Bedydd Tân'. Hefyd, mae Sharon Morgan yn trafod un o etholiadau mawr y ganrif ddiwethaf yng Nghymru yn ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Ar Lan Afon (m00125k0)
Yr Afon Teifi

Elinor Gwynn a Jon Gower sy’n crwydro glannau tair o afonydd Cymru yn hel ychydig o hanes, yn chwilio am bobl sy’n gweithio, yn hamddena, neu’n gofalu am afon a hefyd yn clywed gan y rheiny sydd wedi eu hysbrydoli i ysgrifennu awdl neu lyfr cyfan am eu hafon arbennig nhw.

Yr wythnos hon maent yn crwydro’r afon Teifi yng nghwmni bardd, hanesydd, dawnswraig a chaiacwyr.


SUN 19:00 Sioeau Cerdd Steffan (m00125k2)
Cerddoriaeth o sioeau cerdd a sgyrsiau gyda rhai o sêr y presennol a'r dyfodol gyda Steffan Hughes.

Yn gwmni i Steffan y tro hwn, cantores ifanc o Gaerdydd, Nansi Rhys Adams, a hefyd Lynwen Haf Roberts sy'n serennu ym mhantomeim roc a rôl Theatr Clwyd eleni.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m00125k4)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m00125k6)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 06 DECEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00125k8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00125kb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00125t7)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m00125t9)
Addurniadau Nadolig sydd byth yn dyddio

Pa long ofod fydda chi'n dewis i archwilio'r bydysawd? Elidir Jones yn trafod y llongau gofod mwyaf cŵl mewn ffuglen wyddonol; Cast a chriw Theatr Bara Caws nôl ar y ffordd gyda Sioe Glybiau ‘Dawl Nos’; Cerian Angharad yn trafod gwaddol Albert Einstein yn dilyn gwerthiant llawysgrif ganddo am £9.7 miliwn a Carys Tudor yn trafod addurniadau Nadolig sydd byth yn dyddio.


MON 11:00 Bore Cothi (m00125tc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m00125tf)
Dewi Llwyd

Y diweddaraf o'r byd chwaraeon gyda'r panel.

Gyda diogelwch mewn nifer o ddigwyddiadau mawr dan y lach yn ddiweddar, Alan Gwynant sy'n trafod sut mae trefnu digwyddiad yn gyfrifol.

Dafydd Iwan ac Alun Ffred Jones yw'r 2 Cyn 2.


MON 14:00 Ifan Evans (m00125th)
Lowri Evans yn westai

Lowri Evans yw gwestai Ifan i sôn am ei sengl Nadolig newydd, Bron yn Ddydd Nadolig. Singer Lowri Evans joins Ifan to talk about her new Christmas single, Bron yn Ddydd Nadolig.


MON 17:00 Post Prynhawn (m00125tk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m00125jc)
Y Ffair Aeaf

Terwyn Davies sy'n cyflwyno'r rhaglen o'r Ffair Aeaf o faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd, gan sgwrsio gyda'r swyddogion, ymwelwyr a chystadleuwyr sydd wedi tyrru yno, am y tro cyntaf ers dechrau'r pandemig.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m00125tm)
Dewisiadau Siart Amgen

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn. Wythnos cyn darlledu Siart Amgen 2021, cyfle i Catrin Morris rannu ei henwebiadau ar gyfer eleni.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m00125tp)
Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fyw a bywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r llwyfan ar gyfer bob dim theatrig, yr oriel ar gyfer celf weledol o bob math a’r silff ar gyfer y llyfrau diweddaraf. Dyma’ch cyfle felly i glywed am y diweddaraf o’r sîn gelfyddydol ac os hoffwch gysylltu efo’r rhaglen, anfonwch e-bost at stiwdio@bbc.co.uk.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m00125tr)
Sgwrs gyda Llinos Mair Owen sydd yn ymddiddori mewn gwneud cacennau blasus ac adeiladu pontydd. Y garddwr Wmffre Davies, sydd o Bontsian yn wreiddiol, sy'n sôn am y rheswm iddo ddychwelyd adref ar ôl blynyddoedd yn byw yn Swydd Henffordd.TUESDAY 07 DECEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m00125tt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m00125tw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00126mp)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00126lz)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00126m1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m00126m3)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m00126m5)
Winnie James yn westai

Winnie James o Grymych sy'n sgwrsio gydag Ifan Evans am baratoadau'r Nadolig. Crymych cook Winnie James chats to Ifan Evans about her Christmas preparations.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00126m7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000vhd8)
Troi tŷ yn gartref

Hanna Hopwood Griffiths a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Ann-Marie Lewis, sydd â phrofiad helaeth o symud tŷ, sy'n rhannu cynghorion ar werthu ac adnewyddu er mwyn troi adeilad yn aelwyd; hefyd, Heledd Jones-Tandy sy'n troi tŷ yn gartref wrth ffendio unrhyw esgus i ddathlu!


TUE 18:30 Georgia Ruth (m00126mc)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m00126mf)
Canu cynulleidfaol gan y Cymry yn UDA

Yn gwmni i Dei mae Dean Powell sy'n trafod llyfr o'r enw 'A Nation of Singing Birds' am ganu cynulleidfaol gan y Cymry yn America. Hanes y brodyr Ffrancis, dau frawd o Ddyffryn Nantlle oedd yn 'superstars' canu ysgafn eu dydd yw pwnc trafod Ffion Eluned Owen tra bod Sharon Morgan yn trafod un o etholiadau mawr y ganrif ddiwethaf yng Nghymru yn ei hoff gerdd.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00126mh)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 08 DECEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00126mk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00126mm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m00125sd)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m00125sg)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m00125sj)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m00125sl)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m00125sn)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin, sgwrsio a chystadleuaeth neu ddwy gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music, chat and a competition or two with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


WED 17:00 Post Prynhawn (m00125sq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Ar Lan Afon (m00125k0)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m00125ss)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofio (m00125jt)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m00125sv)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 09 DECEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m00125sx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m00125sz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m00126nl)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m00126my)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m00126n0)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m00126n2)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m00126n4)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin, sgwrsio a chystadleuaeth neu ddwy gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music, chat and a competition or two with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m00126n6)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m00126n8)
Mari Lovgreen sydd yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas.
Yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos, Welsh Whisperer a Melanie Owen, mae actores cyfres gomedi Rybish Betsan Ceiriog a Rhys Edwards o’r band Fleur de Lys. Ac mae Mari yn mynd i ymdrech fawr er mwyn creu argraff ar y cerddor poblogaidd.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m00126nb)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m00125jr)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m00126nd)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 10 DECEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m00126ng)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m00126nj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001278f)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001273f)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m001273h)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001273k)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001273m)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001273p)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001273r)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m001273t)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001273w)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m00125t9)

Aled Hughes 09:00 TUE (m00126lz)

Aled Hughes 09:00 WED (m00125sg)

Aled Hughes 09:00 THU (m00126my)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m00125k4)

Ar Lan Afon 18:30 SUN (m00125k0)

Ar Lan Afon 18:00 WED (m00125k0)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m00125jr)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m00125jr)

Bore Cothi 11:00 MON (m00125tc)

Bore Cothi 11:00 TUE (m00126m1)

Bore Cothi 11:00 WED (m00125sj)

Bore Cothi 11:00 THU (m00126n0)

Bore Cothi 11:00 FRI (m001273h)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m00125jp)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m00126nb)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m00125jf)

Chwalu Pen 18:00 THU (m00126n8)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m00125q0)

Cofio 14:00 SUN (m00125jt)

Cofio 21:00 WED (m00125jt)

Dei Tomos 17:05 SUN (m00125jy)

Dei Tomos 21:00 TUE (m00126mf)

Dros Ginio 13:00 MON (m00125tf)

Dros Ginio 13:00 TUE (m00126m3)

Dros Ginio 13:00 WED (m00125sl)

Dros Ginio 13:00 THU (m00126n2)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001273k)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m00125q4)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m00126mc)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m00125tr)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m00126mh)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m00125sv)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m00126nd)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0011zjc)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m00125q6)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m00125k8)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m00125tt)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m00126mk)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m00125sx)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m00126ng)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000vhd8)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m00125jw)

Ifan Evans 14:00 MON (m00125th)

Ifan Evans 14:00 TUE (m00126m5)

Ifan Evans 14:00 WED (m00125sn)

Ifan Evans 14:00 THU (m00126n4)

John Hardy 05:30 MON (m00125kb)

John Hardy 05:30 TUE (m00125tw)

John Hardy 05:30 WED (m00126mm)

John Hardy 05:30 THU (m00125sz)

John Hardy 05:30 FRI (m00126nj)

John ac Alun 21:00 SUN (m00125k6)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001273r)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m00125q8)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m00125ss)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m00125q2)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m001273w)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m001273t)

Post Prynhawn 17:00 MON (m00125tk)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m00126m7)

Post Prynhawn 17:00 WED (m00125sq)

Post Prynhawn 17:00 THU (m00126n6)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001273p)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m00125tm)

Richard Rees 05:30 SAT (m0011zjf)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m00125r1)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m00125sb)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m00125t7)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m00126mp)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m00125sd)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m00126nl)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001278f)

Sioeau Cerdd Steffan 19:00 SUN (m00125k2)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m00125tp)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (b095zdmp)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m00125jk)

Troi'r Tir 18:00 MON (m00125jc)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001273f)

Tudur Owen 09:00 SAT (m00125pw)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001273m)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m00125py)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m00125jm)