The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 16 OCTOBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0010hcl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0010hcq)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0010pk5)
Daniel Glyn

Pennaeth Diogelwch Richard Archer sydd yn ateb cwestiynau diog Daniel Glyn.

Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0010nnl)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0010nnn)
Yr actor Sion Ifan sy'n dewis Caneuon Codi Calon tra bod Heledd Cynwal a'i chi Wil yn ymddangos yng Nghyngair y Cŵn.

Straeon y we gan Trystan ab Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0010nnq)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0010nns)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0010nnv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 17 OCTOBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0010nny)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0010np3)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0010n8w)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0010n8y)
Gwawr Edwards

Detholiad o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r gantores Gwawr Edwards. Singer Gwawr Edwards presents a variety of music.


SUN 11:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0010z63)
Abertawe v Caerdydd

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Abertawe yn erbyn Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Commentary on Swansea v Cardiff in the Championship


SUN 14:00 Cofio (m0010zd6)
Trafnidiaeth

Mynd ar daith ar feic, mewn car, trên ac awyren mae John Hardy wrth drafod trafnidiaeth o bob math.

Mae Cassie Davies yn dysgu gyrru, Ifas y Tryc yn mynd i’r Moto-Show yn Llundain a hanes anhygoel Ellen Evans wnaeth hwylio ar y Lusitania.

Hefyd, mae Dilwyn Pierce yn mynd ar wyliau i Sbaen mewn awyren a Tom Evans yn cofio am fysus bach y wlad.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0010n94)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0010n96)
Hanes emyn-donau 2

Elen Ifan yn edrych ar hanes rhai o'n hemyn-donau. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000rmsz)
Y Gofod

Mae Elin yn breuddwydio am gael mynd am daith i’r gofod, tybed a ddaw ei breuddwyd yn wir? Elin dreams of a trip to space, will her dream come true?


SUN 17:05 Dei Tomos (m0010n98)
Yn gwmni i Dei mae tri dysgwr Cymraeg o'r Almaen sydd wedi cyfrannu'n helaeth i'r diwylliant Cymraeg.

Mae Eryn White yn trafod safle'r fenyw yn yr Egwlys Anglicanaidd dros y canrifoedd ac mae dau brifardd, Dafydd John Pritchard a Sion Aled, yn trafod dechreuadau Bardd y Mis ar Radio Cymru a chyfrol newydd Sion Aled (bardd mis yma) ar y cyd gyda'r artist Iwan Bala.


SUN 18:30 Bethan Sayed: Sefydlu Newid (m0010n9b)
Penderfynodd Bethan Sayed i droi’i chefn ar yrfa wleidyddol rheng flaen ar ôl 15 mlynedd a pheidio sefyll yn etholiad i’r Senedd fis Mai diwethaf. Yn fam newydd, roedd hi’n teimlo nad oedd bod yn wleidydd amser llawn yn gydnaws â bywyd teuluol. Pe byddai hawl gan ymgeiswyr sefyll ar sail rhannu swyddi, byddai Bethan wedi sefyll eto. Nawr, blwyddyn wedi iddi wneud ei phenderfyniad anodd, mae hi am roi ysgytwad i wleidyddiaeth Cymru i ddod yn fwy cynhwysol. Mae hi’n gofyn pam fod Senedd Cymru a San Steffan mor gyndyn i newid y drefn pan fo sefydliadau cyhoeddus a chwmnïau preifat eisoes wedi mabwysiadu’r cysyniad o rannu swyddi a chyda Llywodraeth y DU yn hyrwyddo gweithio’n hyblyg. Yn y rhaglen hon mae Bethan yn dadansoddi'r hyn sydd ei angen i wneud ein deddfwrfeydd yn fwy agored nid yn unig i rieni sy'n gweithio, ond hefyd i gymunedau ethnig a’r anabl. Mae'r amser ar gyfer ASau sy'n rhannu swyddi wedi cyrraedd.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m0010n9d)
Gwenan Gibbard sy’n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Y tro yma, Rhiannon Ifans sy’n sgwrsio am y Carolau Mai ac Owen Shiers yn rhoi cân neu ddwy o ardal Ceredigion.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0010n9g)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0010n9j)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 18 OCTOBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0010n9l)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0010n9n)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0010pm6)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0010n4d)
Talwrn Yr Ifanc, Yr Urdd 2021

Y Meuryn a'r Prifardd Gruffudd Owen fydd yn sgwrsio am 'Dalwrn yr Ifanc 2021' a Nia Davies aelod o dîm Ysgol y Preseli, Crymych enillwyr llynedd.

Ar ddiwrnod pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 oed, Helen Pye sy'n sgwrsio wrth orffen eu taith yn Aberdyfi.

Nia Lloyd o Cadw Cymru'n Daclus sydd yn sgwrsio am ymgyrch 'Gwneud Gwahaniaeth i gesio hybu ein gwrandawyr i fynd ati i gasglu sbwriel yn eu cymuned.

Angharad Jenkins o'r grŵp Calan sydd wedi bod yn perfformio neithiwr yng Ngŵyl Gerddoriaeth K-Music yn Llundain.

A'r naturiaethwr a'r adarwr Iolo Williams sydd yn trafod sut mae rhywogaethau yn addasu a newid wrth ymateb i gynhesu byd eang.


MON 11:00 Bore Cothi (m0010n4g)
Dilwyn Young Jones yw gwestai Shân ar gyfer Y Fordaith.

Cyfres Corau Cothi yn parhau gydag Only Kids Aloud; a Alun Tudur sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m0010n4j)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0010n4l)
Eve Goodman yn westai

Gwestai Ifan yw'r gantores Eve Goodman sy'n sgwrsio am Drac yr Wythnos yr wythnos yma. Singer Eve Goodman joins Ifan for a chat to talk about her latest single.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0010n4n)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0010n4v)
Merched Cymru a'u moch

Hanes y merched sydd wedi cael y cyfle i fagu moch am y tro cyntaf fel rhan o gystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru - Elliw Roberts, Luned Jones ac Eiry Williams.

Y gyrrwr lori o Landyfriog ger Castellnewydd Emlyn, Rhys ap Tegwyn, sy'n són am ei brofiad personol o weithio drwy anghydfod y prinder gyrrwyr loriau.

Angharad Thomas o Ddryslwyn yn Nyffryn Tywi sy'n rhannu ei phrofiadau o fod yn rhan o raglen yr Academi Amaeth eleni.

Newyddion o'r sector laeth gyda Richard Davies, a Joy Cornock sy'n adolygu'r straeon amaethyddol yn y wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0010n51)
Sesiwn Ffredi Blino

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, yn cynnwys cyfle i glywes sesiwn arbennig gan Ffredi Blino a'r band. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio (m0010n58)
Mae'r artist o Gwm Tawe Mike Jones yn edrych nôl dros ei yrfa ac yn trafod arddangosfeydd arbennig sy'n dathlu ei ben-blwydd yn 80 oed.

Mae'r awdures Marlyn Samuel yn trafod ei nofel ddiweddaraf Pum Diwrnod a Phriodas, a Lloyd Jones yn sgwrsio am ei arddangosfa o ffotograffau.

Hefyd sylw i'r ffilm Breakfast at Tiffany's a welwyd am y tro cyntaf 60 o flynyddoedd yn ôl, ac edrych ymlaen at gynhyrchiad newydd o'r sioe lwyfan boblogaidd Shirley Valentine yng nghwmni'r awdures Manon Eames a'r actores Shelley Rees.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0010n5g)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 19 OCTOBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0010n5n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0010n5v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0010q2c)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0010p04)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0010p06)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m0010p08)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0010p0b)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0010p0d)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0010p0g)
Cynrychiolaeth yn y Theatr

Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod pwysigrwydd cyrychiolaeth ym myd y theatr. Y dramodydd Ciaran Fitzgerald sy'n trafod ei angerdd tuag at osod straeon pobl anabl yn ganolog i’w waith a'r heriau mae e wedi ei wynebu wrth fyw gyda pharlys yr ymennydd; Rhiannon Mair a Llinos Patchel sy'n rhannu eu hargraffiadau o'r ddrama 'Anfamol' ac yn trafod portread rôl y fam.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0010p0j)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0010p0l)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0010p0n)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 20 OCTOBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0010p0q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0010p0s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0010q8l)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0010q3c)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0010q3f)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m0010q3h)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0010q3k)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0010q3m)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Ymuno: Sgwrs Ffion, Eadyth a Lily (m0010q3p)
Ffion Wyn, Eadyth a Lily Beau yn edrych ar agweddau gwahanol o’r berthynas rhwng y sîn gerddorol Gymraeg a dylanwad cerddoriaeth MOBO (Music of Black Origin) cerddoriaeth blues, R&B, hip hop, Jazz ac gospel. 3 stori personol a gwahanol.

Tyfodd angerdd Ffion am y gerddoriaeth fyd-eang o sin unigryw Blaenau, ac artistiaid dylanwadol Gymraeg fel Mafia, Jarman ac Anweledig; Eadyth o Aberaeron, ac yn gerddor du sy’n rhan allweddol ac unigryw o’r sîn Gymraeg; Lily yn ddiweddar yn ailgydio yn ei gyrfa cerddorol eto yn dilyn profiad tra gwahanol o weithio yng nghanol y sîn yn Llundain.

Sgwrs gonest, beiddgar, heriol, emosiynol ac adeiladol rhwng y tair.


WED 19:00 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0010q3r)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0010z6g)
Sylwebaeth ar un o gemau'r Bencampwriaeth. Commentary from one of the Championship matches.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0010q3t)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 21 OCTOBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0010q3w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0010q3y)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0010qhn)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0010q55)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0010q57)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m0010q59)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0010q5c)
Albym newydd Emma Marie

Y gantores Emma Marie sy'n sgwrsio gydag Ifan am ei halbym newydd sy' allan wythnos nesaf. Country singer Emma Marie joins Ifan to chat about her new album which is released soon.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0010q5f)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m0010q5h)
Mari Lovgreen sydd yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas.

Yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos, Arwel ‘Pod’ Roberts a Catrin Mara, mae llais epa enwocaf Cymru; Gareth yr Orang-wtang, a merch ddoniol iawn …yr olwg, ond tybed os fydd Mari yn llwyddo i chwalu pen a thorri calon Iwan Pitts a Carina Josephine.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0010q5k)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0010phc)
Ann Jones

Cadeirydd Cenedlaethol Sefydliad y Merched, Ann Jones o Landdewi Brefi yw gwestai Beti George. Cawn wybod am ei magwraeth yng Nghwm Gwendraeth, dylanwad y Ffermwyr Ifaic arni, ac am waith Sefydliad y Merched.


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0010q5m)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 22 OCTOBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0010q5p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0010q5r)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0010qfw)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0010qfy)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0010qg0)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m0010qg2)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0010qg4)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0010qg6)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0010qg8)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0010qgb)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0010qgd)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m0010n4d)

Aled Hughes 09:00 TUE (m0010p04)

Aled Hughes 09:00 WED (m0010q3c)

Aled Hughes 09:00 THU (m0010q55)

Ambell i Gân 19:00 SUN (m0010n9d)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m0010n9g)

Bethan Sayed: Sefydlu Newid 18:30 SUN (m0010n9b)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m0010phc)

Bore Cothi 11:00 MON (m0010n4g)

Bore Cothi 11:00 TUE (m0010p06)

Bore Cothi 11:00 WED (m0010q3f)

Bore Cothi 11:00 THU (m0010q57)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0010qg0)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m0010q5k)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0010n96)

Chwalu Pen 18:00 THU (m0010q5h)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m0010nnq)

Chwaraeon Radio Cymru 11:30 SUN (m0010z63)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 WED (m0010z6g)

Cofio 14:00 SUN (m0010zd6)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0010n98)

Dei Tomos 21:00 TUE (m0010p0l)

Dros Ginio 12:30 MON (m0010n4j)

Dros Ginio 12:30 TUE (m0010p08)

Dros Ginio 12:30 WED (m0010q3h)

Dros Ginio 12:30 THU (m0010q59)

Dros Ginio 12:30 FRI (m0010qg2)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m0010nnv)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m0010p0j)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m0010n5g)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m0010p0n)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m0010q3t)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m0010q5m)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0010hcl)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m0010nny)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0010n9l)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m0010n5n)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m0010p0q)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0010q3w)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m0010q5p)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m0010p0g)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m0010n94)

Ifan Evans 14:00 MON (m0010n4l)

Ifan Evans 14:00 TUE (m0010p0b)

Ifan Evans 14:00 WED (m0010q3k)

Ifan Evans 14:00 THU (m0010q5c)

John Hardy 05:30 MON (m0010n9n)

John Hardy 05:30 TUE (m0010n5v)

John Hardy 05:30 WED (m0010p0s)

John Hardy 05:30 THU (m0010q3y)

John Hardy 05:30 FRI (m0010q5r)

John ac Alun 21:00 SUN (m0010n9j)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0010qg8)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m0010np3)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 19:00 WED (m0010q3r)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m0010nns)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0010qgd)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0010qgb)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0010n4n)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m0010p0d)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0010q3m)

Post Prynhawn 17:00 THU (m0010q5f)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0010qg6)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0010n51)

Richard Rees 05:30 SAT (m0010hcq)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0010pk5)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0010n8w)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0010pm6)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0010q2c)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0010q8l)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0010qhn)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m0010qfw)

Stiwdio 21:00 MON (m0010n58)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000rmsz)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m0010n8y)

Troi'r Tir 18:00 MON (m0010n4v)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m0010qfy)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0010nnl)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0010qg4)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m0010nnn)

Ymuno: Sgwrs Ffion, Eadyth a Lily 18:00 WED (m0010q3p)