The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 25 SEPTEMBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000zs3f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000zs3h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0010103)
Daniel Glyn

Y gyflwynwraig chwaraeon Heledd Anna sydd yn ateb cwestiynau diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0010105)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Uffern Iaith y Nefoedd (m0010107)
Sioe banel hwyliog dan ofal y ieith-gi Gruffudd Owen sy'n arwain y timau drwy gyfres o heriau a chwestiynau ieithyddol gyda’r bwriad o ennyn chwerthin a hwyl! Y capteiniaid yw Mari Beard a Richard Elis ac yn ymuno â nhw yr wythnos yma mae Matthew Rhys a Geraint Rhys Edwards.

.


SAT 11:30 Y Sioe Sadwrn (m0010109)
Caneuon Codi Calon gyda Ifan Pritchard

Y cerddor Ifan Pritchard o'r grwp Gwilym sydd yn dewis Caneuon Codi Calon.

Ci yr actor Alex Harries sy'n cymeryd rhan yng Nghyngrair y Cwn.

Newyddion y We gan Trystan ab Owen a llawer mwy.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001010c)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001010f)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001010h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 26 SEPTEMBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001010k)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001010m)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00101qr)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m00100sm)
Gwawr Edwards

Detholiad o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r gantores Gwawr Edwards. Singer Gwawr Edwards presents a variety of music.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m00100sp)
Manon Ceridwen James, Athrofa Sant Padarn

Oedfa dan arweiniad Manon Ceridwen James, Athrofa Padarn Sant yr Eglwys yng Nghymru, yn trafod "galwad" pob Cristion, nid i swydd arbennig ond galwad i garu pobl, a galwad hefyd i dderbyn cariad, trwy nerth Crist y gellir gwneud hynny.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m00100sr)
Hawliau pobl ag anabledd, Arddangosfa Windrush a'r Ysgol Sul

John Roberts yn trafod:

Dyfarniad Uchel Lys nad yw hawl i erthylu ffetws sydd ag anabledd hyd at enedigaeth yn anghyson gyda'r Confensiwn Hawliau Dynol Ewropeaidd gydag Emyr Lewis a Sion Meredith.

Arddangosfa sydd yn portreadu mewnfudwyr Windrush yng Nghymru gydag Elen Phillips.

Sut y mae'r Pab Francis yn ymateb i'w feirniaid o fewn yr eglwys gyda Dorien Llywelyn.

Beth yw "Cofleidio'r Dwyrain Canol" gydag Anna Georgina.

Gwenfair Griffiths sy'n holi am ddyfodol yr Ysgol Sul.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m00100st)
John Derrick, Rheolwr Gyfarwyddwr J. P. Morgan y DU

Beti George yn sgwrsio gyda Rheolwr Gyfarwyddwr Banc J.P. Morgan ym Mhrydain, John Derrick. Cawn glywed am ei fagwraeth yn Llanelli cyn mynd ati i weithio yn y byd arian yn y ddinas, heb sôn am 3 mlynedd yn gwerthu gwin o gwmpas y byd.


SUN 13:45 Chwaraeon Radio Cymru (m00101qv)
Dreigiau v Gweilch

Sylwebaeth ar gêm rygbi Dreigiau v Gweilch yng ngemau'r PRO14. Commentary on Dragons v Ospreys in the PRO14.


SUN 16:00 Hywel Gwynfryn (m00100sy)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00100sh)
Emynwyr 1871

Non Vaughan Williams yn dathlu emynwyr a chyfansoddwyr gafodd eu geni neu a fu farw gant a hanner o flynyddoedd `nôl. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m00100t0)
Y Goeden Unig

Mae Rhian yn ysu i wybod pa fath o goeden ydy hi, ac yn gofyn i’w ffrindiau yn y parc am help. Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Sion Tomos Owen.


SUN 17:05 Dei Tomos (m00100t2)
Cofio Elystan Morgan

Yn cadw cwmni i Dei mae Deian Hopkin, Gwynoro Jones a Rhys Evans sydd yn cofio Elystan Morgan fu farw yn ystod yr haf.

Gwaith llechi o bob math sydd yn mynd a bryd Pred Hughes ac mae'n nodi fod llawer mwy i'r llechen las na thoi yn unig.

Sian Gibson yn egluro pam mai cerdd am Gwm Pennant yw ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Melin Bupur (m00100t4)
Cyfres yn cynnwys lleisiau a straeon sy'n adlewyrchu Cymru heddiw yn ei holl amrywiaeth. A series featuring voices and stories representing today's Wales in all its diversity.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m00100t6)
Gwenan Gibbard sy’n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Yn rhaglen gynta’r gyfres cawn sgwrs efo Menna Thomas am ganeuon gwerin Morgannwg, perfformiad gan y ffidlwr o Fôn, Huw Roberts, a’i fab Siôn, ynghyd â thraciau gwerin hen a newydd.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m00100t9)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m00100tc)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 27 SEPTEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00100tf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00100th)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001017r)
Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m001017t)
Llosgfynyddoedd Ffrwydrol

Gerallt Hughes yn trafod llosgfynyddoedd yn dilyn ffrwydrad diweddar llosgfynydd La Palma yn Sbaen.

Heledd Iago yn trafod datblygiad newydd ym maes DNA a thrafod be allwn ni ddysgu am fyw yn hŷn?

Y milfeddyg Malan Hughes yn sôn am beryglon llosgachol wrth fridio cŵn.

Twm Elias yn cofio'r hen swyddi amaethyddol.


MON 11:00 Bore Cothi (m001017w)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Dros Ginio (m001017y)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:
Newyddion y dydd;
Edrych yn nôl ar benwythnos o chwaraeon;
Hanes Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru;
Pwysigrwydd awyr iach i'r enaid a'r corff hyd yn oed yn yr Hydref;
 gwestai 'dau cyn dau' ydy'r naturiaethwr Bethan Wyn Jones, a'i mhab, Bryn Jones.


MON 14:00 Ifan Evans (m0010180)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0010182)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m00100sf)
Sioe Geffylau'r Hydref

Hanes Sioe Geffylau'r Hydref gynhaliwyd yn ddiweddar ar faes y Sioe yn Llanelwedd gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Sgwrs gyda rhai o swyddogion newydd Mudiad y Ffermwyr Ifanc, wrth iddyn nhw gynnal eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Cyfle hefyd i gwrdd ag aelod arall o'r Academi Amaeth, Leah Meirion Davies o Nantglyn.

Llŷr Griffiths Davies gyda rhagolygon y tywydd am y mis i ddod, a Hefin Jones yn adolygu'r straeon amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0010184)
Affroddyfodoliaeth

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio (m0010186)
Byd Dan Eira, Madame Butterfly a David Griffiths

“Byd Dan Eira” yw teitl drama olaf y diweddar Sion Eirian a cawn flas o’r cynhyrchiad wrth i ni alw heibio ystafell ymarfer Bara Caws.

Mae'r Cwmni Opera Cenedlaethol newydd gychwyn tymor newydd o gynyrchiadau a cawn argraffiadau Catrin Gerallt o The Barber of Seville a Madame Butterfly.

Mae Catrin Beard yn sgwrsio efo'r awduron Mared Lewis a Lois Arnold am ddwy gyfrol arbennig ar gyfer dysgwyr, ac Arfon Haines Davies yn sgwrsio am lyfr newydd sy'n hunanbortread o'r artist David Griffiths.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0010188)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 28 SEPTEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001018b)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001018d)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00101vg)
Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00101p0)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00101p2)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m00101p4)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m00101p6)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00101p8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00101pb)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m00101pd)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00101vk)
Caerdydd v West Bromwich Albion

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Caerdydd v West Bromwich Albion yn y Bencampwriaeth. Commentary on Cardiff v West Bromwich Albion in the Championship.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00101pj)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 29 SEPTEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00101pl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00101pn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m00102ch)
Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m001025t)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001025w)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m001025y)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0010260)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0010262)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Melin Bupur (m00100t4)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0010264)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00102cm)
Fulham v Abertawe

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Fulham v Abertawe yn y Bencampwriaeth. Commentary on Fulham v Swansea in the Championship.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0010266)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 30 SEPTEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0010268)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001026b)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Early breakfast, with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m00102bh)
Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0010248)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001024b)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m001024d)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m001024g)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001024j)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m001024l)
Mari Lovgreen sydd yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas.

Yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos, Melanie Carmen Owen ac Arwel ‘Pod’ Roberts mae Sophie Williams, actores fydd yn ymddangos yn y gyfres deledu hirddisgwyliedig STAD, a phrif leisydd Y Reu, ac un arall sy’n hen gyfarwydd â setiau dramâu, Iwan Fôn.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m001024n)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m00100st)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m001024q)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 01 OCTOBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001024s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001024v)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001008h)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001008m)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m001008r)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m001008x)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0010091)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0010095)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0010099)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m001009d)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001009j)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m001017t)

Aled Hughes 09:00 TUE (m00101p0)

Aled Hughes 09:00 WED (m001025t)

Aled Hughes 09:00 THU (m0010248)

Ambell i Gân 19:00 SUN (m00100t6)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m00100t9)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m00100st)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m00100st)

Bore Cothi 11:00 MON (m001017w)

Bore Cothi 11:00 TUE (m00101p2)

Bore Cothi 11:00 WED (m001025w)

Bore Cothi 11:00 THU (m001024b)

Bore Cothi 11:00 FRI (m001008r)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m00100sr)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m001024n)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m00100sh)

Chwalu Pen 18:00 THU (m001024l)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001010c)

Chwaraeon Radio Cymru 13:45 SUN (m00101qv)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 TUE (m00101vk)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 WED (m00102cm)

Dei Tomos 17:05 SUN (m00100t2)

Dros Ginio 12:30 MON (m001017y)

Dros Ginio 12:30 TUE (m00101p4)

Dros Ginio 12:30 WED (m001025y)

Dros Ginio 12:30 THU (m001024d)

Dros Ginio 12:30 FRI (m001008x)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001010h)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m00101pd)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m0010188)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m00101pj)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m0010266)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m001024q)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000zs3f)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001010k)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m00100tf)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001018b)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m00101pl)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0010268)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001024s)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m00101pb)

Hywel Gwynfryn 16:00 SUN (m00100sy)

Ifan Evans 14:00 MON (m0010180)

Ifan Evans 14:00 TUE (m00101p6)

Ifan Evans 14:00 WED (m0010260)

Ifan Evans 14:00 THU (m001024g)

John Hardy 05:30 MON (m00100th)

John Hardy 05:30 TUE (m001018d)

John Hardy 05:30 WED (m00101pn)

John Hardy 05:30 THU (m001026b)

John Hardy 05:30 FRI (m001024v)

John ac Alun 21:00 SUN (m00100tc)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0010099)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001010m)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m0010264)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001010f)

Melin Bupur 18:30 SUN (m00100t4)

Melin Bupur 18:00 WED (m00100t4)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m001009j)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m001009d)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0010182)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m00101p8)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0010262)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001024j)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0010095)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0010184)

Richard Rees 05:30 SAT (m000zs3h)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0010103)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m00101qr)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001017r)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m00101vg)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m00102ch)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m00102bh)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001008h)

Stiwdio 21:00 MON (m0010186)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m00100t0)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m00100sm)

Troi'r Tir 18:00 MON (m00100sf)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001008m)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0010105)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0010091)

Uffern Iaith y Nefoedd 11:00 SAT (m0010107)

Y Sioe Sadwrn 11:30 SAT (m0010109)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m00100sp)