The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 18 SEPTEMBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000zkws)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000zkwv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000zrzl)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000zrym)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Uffern Iaith y Nefoedd (m000zrys)
Sioe banel hwyliog dan ofal y ieith-gi Gruffudd Owen sy'n arwain y timau drwy gyfres o heriau a chwestiynau ieithyddol gyda’r bwriad o ennyn chwerthin a hwyl! Y capteiniaid yw Mari Beard a Richard Elis ac yn ymuno â nhw yr wythnos yma mae Huw Bryant a Sara Huws.


SAT 11:30 Y Sioe Sadwrn (m000zryx)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Gwestai yn dewis caneuon i godi calon, cân a chwis gan Trystan ab Owen, sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr ymhlith sgyrsiau eraill.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000zrz1)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000zrz5)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gyda Caryl Parry Jones yn lle Marc Griffiths. Music old and new, with Caryl Parry Jones sitting in for Marc Griffiths.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000zrz8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 19 SEPTEMBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000zrzb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000zrzd)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000ztkm)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000zs1w)
Gwawr Edwards

Detholiad o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r gantores Gwawr Edwards. Singer Gwawr Edwards presents a variety of music.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000zs1y)
Helen Wyn Jones, Bro Colwyn

Oedfa dan arweiniad Helen Wyn Jones ar thema heddwch gan ei bod yn Ddydd Heddwch Byd y Cenhedloedd Unedig ar y 21ain o Fedi. Trafodir geiriau Crist am garu gelyn, hanes Abigail yn cymodi rhwng Dafydd y brenin a'i gŵr Nabal ynghyd â Christ yn rhoi ei dangnefedd ei hun i'w ddisgyblion.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000zs20)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000zs22)
Euros Lyn

Beti George yn sgwrsio gyda'r cyfarwyddwr ffilm a theledu Euros Lyn.

Mae'n son am ei blentyndod a'i fagwraeth mewn llefydd fel Guyana, Llanrug a Chwmtawe,. Hefyd, mae'n sgwrsio am ei waith yn gweithio ar gyfresi fel Dr Who, a'i gynhyrchiad diweddaraf sef y ffilm Dream Horse.


SUN 14:00 Cofio (m000zs24)
Plentyndod

Lyn Ebenezer a Charles Arch yw'r cwmni yn siarad am ddychwelyd i fro eu mebyd ac ailgydio ym mhethau a phobl eu plentyndod yn ardal Pontrhydfendigaid. Cawn glywed hanes Mrs Mathias o odre Sir Aberteifi a fu'n trafod dyddiau ysgol gyda T J Morgan. Dyddiau oedd yn cynnwys gemau ysgol a'r "Welsh Not" a fe recordiwyd y pwt yn 1939 ar hen beiriant recordiau. Mwy o rigymau wedyn gan Sian Williams, Tyn y Gongl, Ynys Môn a oedd yn 90 oed pan yn sgwrsio yn 1986.

Eirene Davies sef gweddw T Rowland Hughes yn cofio ei phlentyndod yn y Rhondda a cofio bod y cynta i ganu'r gân werin "Ble Rwyt ti'n Myned?". Merch y Rhyfel Mawr oedd Mary Keir a anwyd yn Sir Benfro ym Mis Mawrth 1912 ac mae ei hatgofion ymysg rhai o drysorau archif Radio Cymru. Mi gafodd yr awdures Marion Eames ei geni ym Mhenbedw ond fe dreuliodd ei phlentyndod a'i dyddiau ysgol yn Nolgellau.

Pat Williams o Lerpwl yn trafod ei hymchwil i gyfeiriadau at blentyndod yn ein llenyddiaeth ac yna Jane Evans yn trafod magu plant efo T Glynne Davies.
Y Welsh Whisperer ac Ifan Evans yn clywed am ddireidi Cai o Bancyfelin cyn cloi'r rhaglen efo hanes merch T Osborne Roberts a Leila Megane, sef Isora Hughes, a gafodd ei magu gan Nani.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000zs26)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000zs1r)
Emynwyr 1971

Non Vaughan Williams yn dathlu emynwyr a chyfansoddwyr gafodd eu geni neu a fu farw 50 mlynedd `nôl. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000zs28)
Megan a’i Thegan

Dewch i wrando ar stori am ferch fach o’r enw Megan a sut gollodd ei hoff degan. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000zs2b)
Cyfrol newydd Dr Simon Brooks - Hanes Cymry

Yn gwmni i Dei mae Simon Brooks sydd yn trafod ei gyfrol newydd ar leiafrifoedd yng Nghymru - Hanes Cymry.

Mae Seran Dolma yn sgwrsio am ei phrofiadau fel awdur newydd tra bod David Ellis Williams yn mynd ar drywydd William George Owen, peiriannydd o Gymro sydd yn haeddu cael ei gofio am ei waith gyda Isambard Kingdom Brunel.

Ac mae Angharad Price yn trafod hanes ei hoff gerdd, a honno yn yr Almaeneg.


SUN 18:30 Melin Bupur (m000zs2d)
Cartref

Mae’r felin bupur yn brysur droi unwaith eto. 3 llais, un pwnc. Cartref.


SUN 19:00 Jazz gyda Tomos Williams (m000zs2g)
Detholiad o gerddoriaeth jazz yng nghwmni Tomos Williams o'r band Burum. A selection of jazz music in the company of Tomos Williams from the band Burum.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000zs2j)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000zs2l)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 20 SEPTEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000zs2n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000zs2q)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000ztf7)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl a Huw. Music and entertainment breakfast show with Caryl and Huw.


MON 09:00 Aled Hughes (m000ztf9)
Barddoniaeth yn llesol

Meuryn "Y Talwrn" Ceri Wyn Jones sy'n trafod sut y gall darllen barddoniaeth fod yn llesol i'r enaid ac i'r meddwl.

Elinor Wyn Reynolds sy'n ystyried pwysigrwydd ail gyhoeddi rhai o'r clasuron Cymraeg.

Mae YuQi Tang, sy’n wreiddiol o Shanghai, yn trafod pam ei bod wedi mynd ati i gynnal gwersi dysgu Cymraeg trwy gyfrwng Tsieinëeg ar ei sianel BiliBili.

A Gethin Roberts o Ynysoedd y Faroe yn trafod yr erchylldra wrth i dros 1,400 o ddolffiniaid gael eu lladd yno'n ddiweddar.


MON 11:00 Bore Cothi (m000ztfc)
Mwyar Duon a Iechyd Llygaid

Eluned Davies Scott sydd yn trafod y defnydd o Mwyar Duon., tra bod yr Optegydd Lowri Evans yn sgwrsio ofal iechyd llygaid.

Hefyd, Aled Edwards sydd yn rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000ztff)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod newyddion y dydd:

Edrych yn ôl ar benwythnos o chwaraeon;
Y cymorth i drefnwyr eisteddfodau Cymru wrth iddynt fynd ati i ail-drefnu eu heisteddfodau wedi cyfnod Covid-19;
Effaith diwydiannau China ar Gymru;
A gwestau 'dau cyn 2' ydy'r tad a'r ferch Wynfford Ellis Owen a Bethan Ellis Owen.


MON 14:00 Ifan Evans (m000ztfh)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000ztfk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000zs1p)
Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol

Holl hanes y Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol gynhaliwyd yn Rhydyfelin ger Aberystwyth yn ddiweddar, wrth i Rhodri Davies gwrdd â rhai o’r cystadleuwyr.

Ar drothwy Wythnos Cenedlaethol Gwlân, Eifion Griffiths o Felin Tregwynt yn Sir Benfro sy’n sôn am hanes y felin – sydd wedi bod yn ei deulu ers 1912.

Ym mis Medi 1971, agorodd Coleg Amaethyddol Cymru ei ddrysau am y tro cyntaf, a chawn hel atgofion am y cyfnod gyda rhai o’r myfyrwyr cyntaf hynny.

Glesni Phillips sy’n crynhoi prisiau’r farchnad, a Beryl Vaughan sy’n adolygu’r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000ztfm)
Grwpiau Y Ffîn

Caneuon gan grwpiau ac artistiaid sydd wedi'w lleoli ar y ffîn. Songs by groups and artists that are based on the border.


MON 21:00 Stiwdio (m000ztfp)
Hanes cynllun “Gorau’r Goreuon” gan y Cyngor Llyfrau, sy’n rhoi sylw newydd i lenyddiaeth o’r gorffennol.

Sgwrs hefyd efo’r cartwnydd Huw Aaron am gyfres newydd o gomics sydd yn ffrwyth 6 mlynedd o waith.

Cawn ymweliad efo ‘stafell ymarfer y Theatr Genedlaethol wrth iddynt baratoi ar gyfer taith y ddrama “Anfamol” gan Rhiannon Boyle, tra bod yr artist, Catrin Williams yn sgwrsio am ei harddangosfa ddiweddaraf.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000ztfr)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 21 SEPTEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000ztft)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000ztfw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000zt1r)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl a Huw. Music and entertainment breakfast show with Caryl and Huw.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000zt1t)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000zt1w)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000zt1y)
Rhodri Llywelyn

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Rhodri Llywelyn sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000zt20)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000zt22)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000zt24)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m000zt26)
Cerddoriaeth i blanhigion

Naomi Saunders yn cynnig cerddoriaeth i'w chwarae i gadw planhigion tŷ yn hapus.

Hefyd, sylw i albym newydd R Seiliog.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000zt28)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000zt2b)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 22 SEPTEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000zt2d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000zt2h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000zv24)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl a Huw. Music and entertainment breakfast show with Caryl and Huw.


WED 09:00 Aled Hughes (m000ztn0)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000ztn2)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000ztn4)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000ztn6)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000ztn8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Melin Bupur (m000zs2d)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000ztnb)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofio (m000zs24)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000ztnd)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 23 SEPTEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000ztng)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000ztnj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000zvhm)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl a Huw. Music and entertainment breakfast show with Caryl and Huw.


THU 09:00 Aled Hughes (m000zvbn)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000zvbq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000zvbs)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000zvbv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000zvbx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m000zvbz)
Mari Lovgreen sydd yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd, mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas.

Yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos, Welsh Whisperer ac Arwel ‘Pod’ Roberts, mae asgellwr tîm rygbi merched Cymru a Sale Sharks, Jess Kavanagh, a’r cerddor Mei Emrys sydd yn dod i ddeall mai “Fa’ma ‘di’r lle” i Chwalu Pen am bopeth, o operâu sebon i greaduriaid chwedlonol.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000zvc1)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000zs22)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000zvc3)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 24 SEPTEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000zvc5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000zvc7)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000zs2v)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000zs2x)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000zs2z)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000zs31)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000zs33)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000zs35)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000zs37)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000zs39)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000zs3c)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000ztf9)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000zt1t)

Aled Hughes 09:00 WED (m000ztn0)

Aled Hughes 09:00 THU (m000zvbn)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000zs2j)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000zs22)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000zs22)

Bore Cothi 11:00 MON (m000ztfc)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000zt1w)

Bore Cothi 11:00 WED (m000ztn2)

Bore Cothi 11:00 THU (m000zvbq)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000zs2z)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000zs20)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m000zvc1)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000zs1r)

Chwalu Pen 18:00 THU (m000zvbz)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m000zrz1)

Cofio 14:00 SUN (m000zs24)

Cofio 21:00 WED (m000zs24)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000zs2b)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000zt28)

Dros Ginio 12:30 MON (m000ztff)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000zt1y)

Dros Ginio 12:30 WED (m000ztn4)

Dros Ginio 12:30 THU (m000zvbs)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000zs31)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m000zrz8)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m000zt26)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000ztfr)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000zt2b)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000ztnd)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000zvc3)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000zkws)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000zrzb)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000zs2n)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000ztft)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000zt2d)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000ztng)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000zvc5)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000zt24)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000zs26)

Ifan Evans 14:00 MON (m000ztfh)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000zt20)

Ifan Evans 14:00 WED (m000ztn6)

Ifan Evans 14:00 THU (m000zvbv)

Jazz gyda Tomos Williams 19:00 SUN (m000zs2g)

John Hardy 05:30 MON (m000zs2q)

John Hardy 05:30 TUE (m000ztfw)

John Hardy 05:30 WED (m000zt2h)

John Hardy 05:30 THU (m000ztnj)

John Hardy 05:30 FRI (m000zvc7)

John ac Alun 21:00 SUN (m000zs2l)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000zs37)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000zrzd)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m000ztnb)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m000zrz5)

Melin Bupur 18:30 SUN (m000zs2d)

Melin Bupur 18:00 WED (m000zs2d)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000zs3c)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000zs39)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000ztfk)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000zt22)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000ztn8)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000zvbx)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000zs35)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000ztfm)

Richard Rees 05:30 SAT (m000zkwv)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000zrzl)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000ztkm)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000ztf7)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000zt1r)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000zv24)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000zvhm)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000zs2v)

Stiwdio 21:00 MON (m000ztfp)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000zs28)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000zs1w)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000zs1p)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000zs2x)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000zrym)

Tudur Owen 14:00 FRI (m000zs33)

Uffern Iaith y Nefoedd 11:00 SAT (m000zrys)

Y Sioe Sadwrn 11:30 SAT (m000zryx)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000zs1y)