The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 11 SEPTEMBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000zf5h)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000zf5k)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000zlyr)
Daniel Glyn

Yr actores Eiry Thomas sydd yn ateb cwestiynau diog Daniel Glyn.

Trac o ffilm, trac techno a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000zlrz)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Uffern Iaith y Nefoedd (m000zls1)
Beth Jones ac Alun Saunders

Sioe banel hwyliog dan ofal yr ieith-gi Gruffudd Owen sy'n arwain y timau drwy gyfres o heriau a chwestiynau ieithyddol gyda’r bwriad o ennyn chwerthin a hwyl! Y capteiniaid yw Mari Beard a Richard Elis ac yn ymuno â nhw'r wythnos yma mae Beth Jones ac Alun Saunders.


SAT 11:30 Y Sioe Sadwrn (m000zls3)
Caneuon Codi Calon Gareth John Bale

Yr actor Gareth John Bale sy'n dewis caneuon codi Calon.

Caryl Parry Jones a'i chi Winni sy'n cymryd rhan yng nghynghrair y cŵn.

Straeon y wê gan Trystan ab Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000zls5)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000zls7)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000zls9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 12 SEPTEMBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000zlsc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000zlsf)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000zk9q)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000zk9v)
Gwawr Edwards

Detholiad o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r gantores Gwawr Edwards. Singer Gwawr Edwards presents a variety of music.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000zkb1)
Jennie Hurd, Cadeirydd Synod Cymru yr Eglwys Fethodistaidd

Oedfa ar gyfer Sul Addysg dan arweiniad Jennie Hurd, Cadeirydd Synod Cymru yr Eglwys Fethodistaidd gan ganolbwyntio ar adnod yn Eseia 50 am ddysgu ("teach") a dysgu ("learn") a'r angen am y naill a'r llall yn yr eglwys ac yn y gymdeithas.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000zkb7)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000zkbc)
Elis James

Beti George yn sgwrsio gyda'r comedïwr Elis James.

Cawn glywed am ei fagwraeth yng Nghaerfyrddin a'i ddechreuad fel comedïwr, yn ogystal â thrafod ei hoffter mawr o gerddoriaeth a phêl-droed.


SUN 14:00 Cofio (m000zkbh)
Cofio Grav

Rhaglen arbennig yn talu teyrnged i un o ŵyr enwocaf Cymru - Grav.

Ganwyd Raymond William Robert Gravell, unig fab Jack a Nina Gravell, yng Nghydweli ar y 12fed o Fedi 1951, cyn symud i Fynyddygarreg yn grwt ifanc.

Mi roedd yn chwaraewr rygbi, yn ddarlledwr, yn actor ac yn ddyn arbennig iawn a phawb trwy Gymru a thu hwnt yn meddwl y byd ohono. Roedd yn ymfalchïo yn ei Gymreictod a'i gynefin a “West is Best” oedd y gri ganddo bob amser.

Yn 2007 fe ddeffrodd Cymru i’r newyddion trist fod Ray o’r Mynydd, tra ar ei wyliau yn Sbaen efo’i wraig, Mari a’r merched Manon a Gwenan, wedi marw.
Cawn glywed atgofion lu gan ei gyfoedion o’r cae rygbi a hefyd atgofion gan lu o ffrindiau iddo ac wrth gwrs archif o’r dyn ei hun - ar y diwrnod y byddai wedi dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed.

Mi fydd chwerthin ac mi fydd dagrau.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000zkbm)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000zkbr)
Emynwyr 1971

Non Vaughan Williams yn dathlu emynwyr a chyfansoddwyr gafodd eu geni neu a fu farw 50 mlynedd `nôl. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000zkby)
Parti Pen-blwydd Y Wrach Fach Flêr

Dewch i wrando ar stori am Martha’r Wrach a’i holl ffrindiau newydd, mawr a bach. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000zkc4)
Dylanwad OM Edwards ar addysg Gymraeg

Yn gwmni i Dei mae'r cyn Arolygydd Ysgolion Cymru, Ann Keane sy’n trafod dylanwad ei rhagflaenydd Syr O M Edwards ar addysg Gymraeg tra bod Gwyn Jenkins yn sgwrsio am ei gyfrol newydd ar hanes bywyd yng Ngheredigion ar ddechrau'r 20fed ganrif. Deris Williams sydd yn datgelu beth yw ei hoff gerdd a'i dylanwad arni ac un o feirdd y ffin, George Herbert, yw testun Pryderi Llwyd Jones.


SUN 18:30 Penblwydd Hapus Grav (m000v7vm)
Eleni, byddai Ray Gravell wedi dathlu ei benblwydd yn 70oed. A phwy gwell i arwain y cofio ar yr achlysur hwn nag un sy’n gwisgo crys coch Cymru a’r Scarlets heddiw - Ken Owens. Yn y rhaglen hon mae Ken yn cyfarfod â merched Ray - sef Manon a Gwenan Gravell – er mwyn beirniadu “Gwobr Cymreictod Grav”. Dyma anrhydedd sydd wedi ei chynnig i un o bobol ifanc Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. Ond pwy sy’n haeddu ennill, a beth newydd cawn ni ddysgu am y Cawr o’r Myndd, wrth i ni ddweud “Penblwydd Hapus Grav”.


SUN 19:00 Jazz gyda Tomos Williams (m000zkcb)
Detholiad o gerddoriaeth jazz yng nghwmni Tomos Williams o'r band Burum. A selection of jazz music in the company of Tomos Williams from the band Burum.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000zkcj)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000zkcp)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 13 SEPTEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000zkct)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000zkcx)
Llŷr Griffiths-Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth gyda Llŷr Griffiths-Davies yn lle John Hardy, yn cynnwys bwletinau newyddion, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000zkjr)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl a Huw Music and entertainment breakfast show with Caryl and Huw.


MON 09:00 Aled Hughes (m000zkjv)
Cofio Ray Gravell

Cylchgrawn Cyw yn cael sylw Aled, Llio Dyfri sy'n esbonio'r hanes.

Mae Emyr Wyn yn ymuno ag Aled i gofio Ray Gravelle.

Hefyd, cawn glywed sgwrs recordiodd Aled ar leoliad gydag Angharad Tomos am Lythyrau Llechen, a Nia Llywelyn sy'n trafod Medi'r Gymraeg.


MON 11:00 Bore Cothi (m000zkjy)
Yr actor John Pierce Jones

Yr actor John Pierce Jones sy'n sôn am ei fordaith ddelfrydol, Elin Williams o gwmni Bant a la Cart yn rhoi tips pecynnau bwyd, ac Aled Edwards sydd yn rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000zkk3)
Rhodri Llywelyn

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Rhodri Llywelyn sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m000zkk7)
Elin Taylor ac Arfon Wyn yn westeion

Elin Taylor ac Arfon Wyn sy'n ymuno ag Ifan am sgwrs am eu sengl newydd.

Hefyd, sgwrs gyda Mei Gwynedd i sôn am Drac yr Wythnos, Kŵl Kidz.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000zkkc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000zkkg)
Mudiad y Ffermwyr Ifanc yn ailddechrau gweithgareddau

Gyda rheolau coronafeirws wedi llacio, rhai o aelodau Mudiad y Ffermwyr Ifanc sy'n trafod ailddechrau cynnal gweithgareddau eto.

Cyfle i gwrdd ag aelod arall o'r Academi Amaeth, Rhys Griffiths o Borthyrhyd ger Caerfyrddin;

Ac Amy Evans o Fragdy Bluestone ger Trefdraeth yn Sir Benfro sy'n sôn am sefydlu bragdy ar fuarth y fferm.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000zkkj)
Lansio Siart Amgen 2021

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio (m000zkkl)
Llawr Mawr y Plant yn 90

Mewn rhaglen arbennig mae Nia Roberts yn dathlu pen-blwydd Llawr Mawr y Plant yn 90.

Ymysg y gwesteion mae Dr John Llywelyn Williams, mab y diweddar J.O.Williams un o awduron y gyfrol, yn edrych yn ôl ar hanes y llyfr arbennig yma.

Hefyd, mae'r cyfarwyddwr Tony Llewelyn yn hel atgofion am addasiad llwyfan o Llyfr Mawr y Plant ac mae Siwan Rosser o Brifysgol Caerdydd yn trafod sut y gwnaeth cyhoeddi'r gyfrol nôl ym 1931 newid llenyddiaeth plant yng Nghymru am byth.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000zkkn)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 14 SEPTEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000zkkq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000zkks)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000zm67)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl a Huw. Music and entertainment breakfast show with Caryl and Huw.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000zm69)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000zm6c)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000zm6f)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000zm6h)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan Evans. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000zm6k)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000zm6m)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m000zm6p)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000zm6r)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000zm6t)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 15 SEPTEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000zm6w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000zm6y)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000zkb0)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl a Huw. Music and entertainment breakfast show with Caryl and Huw.


WED 09:00 Aled Hughes (m000zkb6)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000zkbb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000zkbg)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000zkbl)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan Evans. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000zkbs)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Penblwydd Hapus Grav (m000v7vm)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000zkbz)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000zwn0)
Coventry v Caerdydd

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Coventry yn erbyn Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Commentary on Coventry v Cardiff in the Championship.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000zkc5)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 16 SEPTEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000zkcc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000zkcl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000zmr4)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl a Huw. Music and entertainment breakfast show with Caryl and Huw.


THU 09:00 Aled Hughes (m000zmr6)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000zmr8)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000zmrb)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000zmrd)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan Evans. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000zmrg)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m000zmrj)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m000zmrl)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000zkbc)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000zmrn)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 17 SEPTEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000zmrq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000zmrs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000zkz9)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000zkw8)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000zkwb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000zkwd)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000zkwg)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000zkwj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000zkwl)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000zkwn)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000zkwq)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000zkjv)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000zm69)

Aled Hughes 09:00 WED (m000zkb6)

Aled Hughes 09:00 THU (m000zmr6)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000zkcj)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000zkbc)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000zkbc)

Bore Cothi 11:00 MON (m000zkjy)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000zm6c)

Bore Cothi 11:00 WED (m000zkbb)

Bore Cothi 11:00 THU (m000zmr8)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000zkwb)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000zkb7)

Byd Huw Stephens 19:00 THU (m000zmrl)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000zkbr)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m000zls5)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 WED (m000zwn0)

Cofio 14:00 SUN (m000zkbh)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000zkc4)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000zm6r)

Dros Ginio 12:30 MON (m000zkk3)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000zm6f)

Dros Ginio 12:30 WED (m000zkbg)

Dros Ginio 12:30 THU (m000zmrb)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000zkwd)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m000zls9)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m000zm6p)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000zkkn)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000zm6t)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000zkc5)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000zmrn)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000zf5h)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000zlsc)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000zkct)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000zkkq)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000zm6w)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000zkcc)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000zmrq)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000zm6m)

Hawl i Holi 18:00 THU (m000zmrj)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000zkbm)

Ifan Evans 14:00 MON (m000zkk7)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000zm6h)

Ifan Evans 14:00 WED (m000zkbl)

Ifan Evans 14:00 THU (m000zmrd)

Jazz gyda Tomos Williams 19:00 SUN (m000zkcb)

John Hardy 05:30 MON (m000zkcx)

John Hardy 05:30 TUE (m000zkks)

John Hardy 05:30 WED (m000zm6y)

John Hardy 05:30 THU (m000zkcl)

John Hardy 05:30 FRI (m000zmrs)

John ac Alun 21:00 SUN (m000zkcp)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000zkwl)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000zlsf)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m000zkbz)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m000zls7)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000zkwq)

Penblwydd Hapus Grav 18:30 SUN (m000v7vm)

Penblwydd Hapus Grav 18:00 WED (m000v7vm)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000zkwn)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000zkkc)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000zm6k)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000zkbs)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000zmrg)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000zkwj)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000zkkj)

Richard Rees 05:30 SAT (m000zf5k)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000zlyr)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000zk9q)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000zkjr)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000zm67)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000zkb0)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000zmr4)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000zkz9)

Stiwdio 21:00 MON (m000zkkl)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000zkby)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000zk9v)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000zkkg)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000zkw8)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000zlrz)

Tudur Owen 14:00 FRI (m000zkwg)

Uffern Iaith y Nefoedd 11:00 SAT (m000zls1)

Y Sioe Sadwrn 11:30 SAT (m000zls3)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000zkb1)