The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 21 AUGUST 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000yvgw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000yvgy)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000yzgk)
Daniel Glyn

Yr actor Josh Morgan (Iestyn o'r gyfres Rownd a Rownd) sy'n ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn. Hefyd Trac o Ffilm, Trac Techno'r Wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000yz4n)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000yz4q)
Shelley Rees a Daniel Glyn yn cyflwyno

Rhys Edwards o'r grwp Fleur De Lys fydd yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y We gan Trystan ab Owen. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna a llawer mwy.


SAT 13:30 I Mewn I'r Gôl (m000yz4s)
Rhaglen sy'n dilyn digwyddiadau cyffrous clwb pêl-droed Wrecsam dros y misoedd diwethaf, yn cynnwys sgyrsiau gydag aelodau o’r clwb, cyn-chwaraewyr a chefnogwyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000yz4v)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000yz4x)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000yz4z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 22 AUGUST 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000yz51)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000yz53)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000z04l)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000yzlp)
Fflur Wyn

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol ar fore Sul yng nghwmni y Soprano, Fflur Wyn. Music for Sunday morning with the soprano, Fflur Wyn.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000yzlr)
Adran Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Gwasanaeth dan ofal Sarah Morris, Carys Davies ac Eirian Roberts o adran y Chwiorydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru ar y thema o Grist y Bugail Da.
Ceir portread o brofiad rhai o ferched y Testament Newydd a'u perthynas gyda Christ, sef y wraig wrth ffynnon Jacob, Mair a Martha a Mair Magdalen.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000yzlt)
John Roberts yn trafod COP26 gyda Rhian-Mari Thomas a Hefin Jones

John Roberts yn trafod COP26 gyda Rhian-Mari Thomas, Cyfarwyddwr y Green Finance Institute, a Hefin Jones o adran beio-wyddorau Prifysgol Caerdydd.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000z84g)
Terry Davies

Yn dilyn marwolaeth cyn gefnwr Cymru a'r Llewod, Terry Davies, ar ddechrau mis Awst, dyma gyfle arall i glywed ei sgwrs gyda Beti George yn 2007.


SUN 13:40 Shorts Huw (m000z88n)
Huw Llywelyn Davies yn sgwrsio â chyn-faswr a chyn-fewnwr Cymru a'r Llewod, Gareth Davies a Brynmor Williams.


SUN 14:00 Cofio (m000yzly)
Môr a Mynydd

Yn 2007, fe rwyfodd Elin Haf Davies ar draws Môr yr Iwerydd a hi oedd y Gymraes gyntaf i wneud hynny. Roedd y daith o La Gomera yn yr Ynysoedd Dedwydd i Antigua yn y Caribî yn dipyn o her i Elin a'i ffrind Herdip Sidhu ond fe lwyddodd y ddwy gyrraedd pen eu taith yn Chwefror 2008. Tydi Fan y Bîg ym Mannau Brycheiniog ddim yn fynydd erbyn hyn, felly sut mae mesur mynydd, a beth sy'n fynydd a beth sy'n fryn? Aled Williams sy'n egluro wrth Aled Hughes.

Eric Jones, y dringwr, yn sôn am fentro i gopa Everest. Eric gyda llaw oedd y dyn cyntaf o wledydd Prydain i ddringo wyneb gogleddol Mynydd yr Eigr ar ei ben ei hunan. John Mathew Owen o Foelfre yn sôn am hela morfilod gyda physgotwyr o Norwy ar long y Southern Wave – y whaling ship - fel oedden nhw yn cael ei galw.
Cyfle i ddilyn taith criw o Gymry yn cynnwys Shân Cothi i ben mynydd uchaf Affrica, Kilimanjaro, wrth iddyn nhw godi arian tuag at Ysbyty Felindre yng Nghaerdydd.

Elin Roberts o Fethesda yn sôn am ei phrofiad o weithio ar y llongau pleser yn gwneud triniaethau amgen. Profiad go wahanol gafodd Rob Lewis, Abergwaun wrth deithio ar long y Normandier i Dakar (Senegal). Fe drawyd y llong gyda'r pla marwol (black water fever). Roedd Rob yn 85 oed pan roedd yn adrodd yr hanes wrth Beti George nôl yn 1977.

Aled Eames yn sôn am ferched ar y môr ac yna Marged Tudur, y bardd ifanc o Lŷn, sy'n sgwrsio efo Gwen Aaron sy’n aelod o Glwb Mynydda Cymru ac i orffen cawn glywed y stori tu ôl i'r record Dwylo Dros y Môr.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000yzm0)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000yzlk)
Emynau wedi'u cyfieithu

Hanner awr o ganu cynulleidfaol, ac emynau wedi eu cyfieithu sydd dan sylw gan Elen Ifan. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000yzm2)
Caffi Tecs

Dewch i wrando ar stori am Jaco yn y caffi,  lle cafodd fwyd doedd o ddim yn ei hoffi.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000x08q)
John Gwilym Jones a Tudur Dylan

Dau brifardd sydd yn dad a mab sef John Gwilym Jones a Tudur Dylan yn cadw cwmni i Dei ac yn trafod eu cyfrol newydd o farddoniaeth sydd wedi ei gyhoeddi ar y cyd. Mae'r awdures doreithiog Eigra Lewis Roberts yn trafod ei chyfrol newydd, sydd, medda hi, yn rhyw fath o hunangofiant ac mae Dafydd Roberts yn trafod dylanwad rhyngwladol 'Ardal y Llechi'


SUN 18:30 Y Cwestiwn Mawr (m000yzm4)
Dr Goronwy Wynne

Y botanegydd Dr Goronwy Wynne, awdur llyfr 'Blodau Cymru, Byd y Planhigion' sydd yn ateb cwestiynau am gadwraeth, cynefinoedd ac amaeth, ac yn s ôn am ei yrfa yn dod i adnabod, ar ei bengliniau, ein cyfoeth o blanhigion.


SUN 19:00 Jazz gyda Tomos Williams (m000yzm6)
Detholiad o gerddoriaeth jazz yng nghwmni Tomos Williams o'r band Burum. A selection of jazz music in the company of Tomos Williams from the band Burum.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000yzm8)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000yzmb)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 23 AUGUST 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000yzmd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000yzmg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000yzvs)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


MON 09:00 Aled Hughes (m000yzvv)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


MON 11:00 Bore Cothi (m000yzvx)
Haf Hayes yn dathlu Diwrnod y Gacen Sbwng; sgwrs gyda Catrin Wyn Davies sydd newydd orffen her arbennig yn cerdded llwybr arfordir Cymru; a Dyfed Wyn Roberts sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000yzvz)
Iwan Griffiths

Newyddion y dydd
Edrych yn nôl ar benwythnos o chwaraeon;
Bardd y Mis Derec Llwyd Morgan a'i gerdd i fyd chwaraeon;
Gareth Patchett yn gofyn am godi ymwybyddaieth i siarad yn agored o'r stigma sy'n amgylchynu'r cyflwr awtistiaeth;
A gwestai 'dau cyn dau' ydy'r tenor Aled Wyn Davies a'i fam Margaret Davies.


MON 14:00 Ifan Evans (m000yzw1)
Y canwr Daniel Lloyd sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans, i sôn am Drac yr Wythnos. Singer Daniel Lloyd joins Ifan for a chat about his new song, 'I Mewn i'r Gôl'.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000yzw3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000yzlh)
Sioe Sir Benfro

Terwyn Davies sy'n cyflwyno'r rhaglen o faes Sioe Sir Benfro yn Llwynhelyg ger Hwlffordd. Terwyn Davies visits the Pembrokeshire County Show in Withybush near Haverfordwest.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000yzw5)
Sosej, Bîns A Chips!

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio (m000tvkr)
Rhaglen arbennig i nodi 60 mlynedd ers cyhoeddi'r nofel “Un Nos Ola Leuad” gan Caradog Prichard, nofel sydd erbyn hyn yn cael ei hystyried yn glasur modern. Menna Baines a J. Elwyn Hughes sy'n trafod ei phwysigrwydd ac yn edrych ar y dyn y tu ôl i’r geiriau ac Endaf Emlyn a Betsan Llwyd sy'n sgwrsio am y ffilm a ysbrydolwyd gan y nofel.
Cawn hefyd sgwrsio efo Manon Steffan Ros a Megan Angharad Hunter, gan holi tybed os yw ôl gwaith Caradog Prichard i’w weld ar eu nofelau hwy, a hynny 60 mlynedd yn ddiweddarach.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000yzw7)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 24 AUGUST 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000yzw9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000yzwc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000yzzx)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000yym1)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000yym5)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000yym9)
Gwenllian Grigg

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000yymf)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000yymk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000s8xy)
Mama Lleuad

Hanna Hopwood Griffiths sy'n clywed be sy'n gwneud bywyd yn haws i Catrin Jones, neu Mama Lleuad fel mae'n cael ei hadnabod, ac hefyd i Mair Garland, sy'n cynnal seremoniau dyneiddiol. A sut mae'r ddwy yn gwneud bwyd yn haws i eraill?


TUE 18:30 Georgia Ruth (m000yymp)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000x0ht)
Dau brifardd sydd yn dad a mab sef John Gwilym Jones a Tudur Dylan sy'n trafod eu cyfrol newydd o farddoniaeth sydd wedi ei gyhoeddi ar y cyd, a Dafydd Roberts sy'n trafod dylanwad rhyngwladol 'Ardal y Llechi'


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000yymt)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 25 AUGUST 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000yymy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000yyn2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000z00k)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


WED 09:00 Aled Hughes (m000z00m)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


WED 11:00 Bore Cothi (m000z00p)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Hanna Hopwood yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Hanna Hopwood sitting in for Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000z00r)
Catrin Heledd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Heledd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000z00t)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000z00w)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Cwestiwn Mawr (m000yzm4)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000z00y)
Sian Eleri

Cerddoriaeth newydd Cymru, gyda Sian Eleri yn lle Lisa. New Welsh music, with Sian Eleri sitting in for Lisa.


WED 21:00 Gwledydd y Gân (m000z010)
Yn rhaglen ola'r gyfres, dewch am dro gyda Gwilym i un o ynysoedd mwyaf prydferth Môr y Canoldir. Cawn glywed am ei thraddodiadau cerddorol, ei hanes anhygoel a’i bwydydd gwych. Ac fe gawn ni brofi hyn oll yng nghwmni gwestai arbennig, un sydd wedi ei magu yno ond sydd bellach yn siarad Cymraeg yn rhugl! Mae gwledd arall yn disgwyl amdanoch gyda Gwilym ar Gwledydd y Gân.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000z012)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 26 AUGUST 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000z014)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000z016)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000z0tj)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


THU 09:00 Aled Hughes (m000z0tl)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


THU 11:00 Bore Cothi (m000z0tn)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Hanna Hopwood yn lle Shân Cothi.. A warm welcome over a cuppa with Hanna Hopwood sitting in for Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000z0tq)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000z0ts)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000z0tv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m000z0tx)
Y bytholwyrdd Mari Lovgreen sydd yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau dibwrpas.

Y dyn gwyllt Dilwyn Sanderson-Jones a'r actor comedi Alun Parrington sydd yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos – Catrin Mara a Melanie Owen.

Ond a fydd Alun yn cofio digon am farddoniaeth R Williams Parry ers ei ddyddiau ysgol? A rhif pa 'grysh' enwog fydd Dilwyn yn ei gynnig i Mel?


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000z0tz)
Ifan Davies yn cyflwyno

Ifan Davies yn cyflwyno cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music & unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000z84g)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 21:40 Shorts Huw (m000z88n)
[Repeat of broadcast at 13:40 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000z0v1)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 27 AUGUST 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000z0v3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000z0v5)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore,bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig gyda Daniel jenkins-Jones yn cyflwyno yn lle John Hardy. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000z1gw)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000z1g3)
Shelley a Rhydian yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley a Rhydian yn lle Trystan ac Emma. Music and entertainment with Shelly and Rhydian sitting in for Trystan and Emma.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000z1g5)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Hanna Hopwood yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Hanna Hopwood sitting in for Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000z1g7)
Iwan Griffiths

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Iwan Griffiths sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000z1g9)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000z1gc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000z1gf)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000z1gh)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000z1gk)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000yzvv)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000yym1)

Aled Hughes 09:00 WED (m000z00m)

Aled Hughes 09:00 THU (m000z0tl)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000yzm8)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000z84g)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000z84g)

Bore Cothi 11:00 MON (m000yzvx)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000yym5)

Bore Cothi 11:00 WED (m000z00p)

Bore Cothi 11:00 THU (m000z0tn)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000z1g5)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000yzlt)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m000z0tz)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000yzlk)

Chwalu Pen 18:00 THU (m000z0tx)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m000yz4v)

Cofio 14:00 SUN (m000yzly)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000x08q)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000x0ht)

Dros Ginio 12:30 MON (m000yzvz)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000yym9)

Dros Ginio 12:30 WED (m000z00r)

Dros Ginio 12:30 THU (m000z0tq)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000z1g7)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m000yz4z)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m000yymp)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000yzw7)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000yymt)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000z012)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000z0v1)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000yvgw)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000yz51)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000yzmd)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000yzw9)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000yymy)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000z014)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000z0v3)

Gwledydd y Gân 21:00 WED (m000z010)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000s8xy)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000yzm0)

I Mewn I'r Gôl 13:30 SAT (m000yz4s)

Ifan Evans 14:00 MON (m000yzw1)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000yymf)

Ifan Evans 14:00 WED (m000z00t)

Ifan Evans 14:00 THU (m000z0ts)

Jazz gyda Tomos Williams 19:00 SUN (m000yzm6)

John Hardy 05:30 MON (m000yzmg)

John Hardy 05:30 TUE (m000yzwc)

John Hardy 05:30 WED (m000yyn2)

John Hardy 05:30 THU (m000z016)

John Hardy 05:30 FRI (m000z0v5)

John ac Alun 21:00 SUN (m000yzmb)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000z1gf)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000yz53)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m000z00y)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m000yz4x)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000z1gk)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000z1gh)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000yzw3)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000yymk)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000z00w)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000z0tv)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000z1gc)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000yzw5)

Richard Rees 05:30 SAT (m000yvgy)

Shorts Huw 13:40 SUN (m000z88n)

Shorts Huw 21:40 THU (m000z88n)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000yzgk)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000z04l)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000yzvs)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000yzzx)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000z00k)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000z0tj)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000z1gw)

Stiwdio 21:00 MON (m000tvkr)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000yzm2)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000yzlp)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000yzlh)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000z1g3)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000yz4n)

Tudur Owen 14:00 FRI (m000z1g9)

Y Cwestiwn Mawr 18:30 SUN (m000yzm4)

Y Cwestiwn Mawr 18:00 WED (m000yzm4)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000yz4q)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000yzlr)