The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 31 JULY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000y7vz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000y7w1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000yd7l)
Daniel Glyn

Y gyflwynwraig Sian Thomas sydd yn ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn.

Trac sesiwn arall sy'n drewi o'r 90au, trac o ffilm a thrac techno'r wythnos.


SAT 09:00 Llais y Llewod (m000yd7q)
Catrin Heledd a Rhys Patchell

Ymunwch â Catrin Heledd a Rhys Patchell ar gyfer digon o gerddoriaeth, hwyl, ac ychydig o drafod rygbi wrth gwrs.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000yd7v)
Gwion Roughion yn dewis traciau Codi Calon

Gwion Roughion sydd yn dewis traciau Codi Calon. Rownd arall o gwis Meistr y Miwsig, a hefyd mae Trystan ab Owen yn ei ôl efo straeon y we.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m000yd7z)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for a Saturday afternoon, with Catrin Angharad.


SAT 16:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000yd83)
De Affrica v Y Llewod

Sylwebaeth fyw o'r ail gêm brawf rhwng De Affrica a'r Llewod yn Stadiwm Cape Town. Live commentary from the second test between South Africa and The British and Irish Lions.


SAT 19:15 Marc Griffiths (m000yd87)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Gaynor (m000ynr7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Gaynor Davies. Music and companionship for Saturday night with Gaynor Davies.SUNDAY 01 AUGUST 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000yd8f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000yd8h)
Doniau cerddorol Ceredigion

Gan fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron, oedd i fod i ddechrau'r wythnos hon, wedi ei gohirio am flwyddyn arall, mae Linda Griffiths yn rhoi sylw arbennig i gerddoriaeth a cherddorion o Geredigion.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000yf0j)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000yc5q)
Sioned Webb

Y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb yn cyflwyno ei rhaglen olaf yn y gyfres, â'i detholiad o gerddoriaeth amrywiol i'ch swyno ar fore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000yc5s)
R. Alun Evans

Oedfa dan arweiniad R Alun Evans ar ddechrau wythnos Eisteddfod AmGen ar y thema o golli ac ennill.

Trafodir enaid cenedl a'r angen i ofalu a meithrin yr enaid hwnnw gan geisio cymorth ac arweiniad Crist a nerth i ddilyn ei esiampl. Ceir darlleniadau o waith O. M. Edwards, Henry Richard ac o efengyl Mathew - darllenir gan Gwen Down.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000yc5v)
Hawliau yn nyddiau Covid

John Roberts yn trafod hawliau cyflogaeth a hawliau dynol yn ystod cyfnod Covid gyda Fflur Jones ac Aled Edwards.

Rhian Evans sy'n ymuno i drafod cyfrol newydd yn adrodd hanes llyfrau llafar, "Siarad Cyfrolau".

Rhidian Griffiths sy'n rhoi sylw i ddau gyfansoddwr emyn donau sef John Williams, Dolgellau a John Thomas Llanwrtyd.

A sut gall yr eglwysi a mudiadau Cristnogol ddenu sylw yn ystod yr Eisteddfod Amgen pan nad oes pabell na stondin? Gruff Davies ac Aled Edwards sy'n trafod.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000yc5x)
Yr Archdderwydd, Myrddin ap Dafydd.

Cyn i'r Eisteddfod AmGen ddechrau, mae Beti George yn sgwrsio gyda'r Archdderwydd Myrddin Ap Dafydd am ei gefndir a'i ddylanwadau cynnar yn Llanrwst, ac am ei natur o fentergarwch.


SUN 14:00 Cofio (m000yc5z)
Ceredigion

Am yr ail flwyddyn yn olynol fe fydd yn rhaid i Dregaron ddisgwyl am yr Eisteddfod Genedlaethol. I wneud yn iawn am y siom fe fydd John Hardy yn dod a'r gore o'r ardal a'r cymeriadau wrth grwydro Ceredigion.
Yn gyntaf, galw yng nghartref brenhines canu gwlad, Doreen Lewis; yna heibio Enoc Evans, Llanwnnen sy'n galw anifeiliaid ac yna Mrs Elizabeth Edwards o Bontrhydygroes yn rhannu rhai profiadau o fod yn ferch ifanc yn gwasanaethu ym mhlasdy Hafod Uchtryd yng ngogledd Ceredigion.

David Jenkins o’r Llyfrgell Genedlaethol yn trafod Cwpan Nanteos sy' bellach wedi ei gadw'n saff yn y Llyfrgell Genedlaethol ynghyd â sgwrs gyda Mrs Maggie Williams oedd wedi bod yn gwasanaethu efo Mrs Powell, yr olaf o’r Powelliaid ym Mhlas Nanteos. Dywedir mae Cwpan Nanteos yw'r Greal Sanctaidd ei hun, sef y gwpan yr yfodd Iesu Grist a'i ddisgyblion ohono yn y Swper Olaf.

Elin Hefin o’r Borth yn dathlu 150 mlynedd ers agor gorsaf drenau Borth yn 2013. Linda Griffiths yn Neuadd Pantycelyn ag yn sgwrsio efo Dr Geraint Evans a fu'n warden yno a'r actor ac aelod o'r grŵp Mynediad am Ddim, Emyr Wyn, a fu'n fyfyriwr yno.

Melinda Williams yn sôn am fod yn rhan o griw pantomeim enwog Theatr Felinfach a'r cyfeillgarwch sydd rhwng y criw a'r cast. Winston Evans sy’n rhoi rhywfaint o hanes pysgota mecryll yng Nghei Newydd, yn ogystal â'i hanes personol yntau fel pysgotwr.

Nid yn aml y cysylltwch mwyngloddio gyda Ceredigion ond roedd plwm ar gael yn y sir ac yn cael ei adlewyrchu yn enwau llefydd megis Esgair Mwyn, Cwm Symlog a Frongoch. Mae nhw gyd wedi cau bellach ond ma'r atgofion yn dal yn fyw. Beti George yn sgwrsio gydag Elin Jones, Llywydd y Senedd, am ei dyddiau yn y band Cwlwm.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000yc61)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000yc5l)
Christine James

Christine James, Cofiadur yr Orsedd sy`n mynd â ni i faes Eisteddfod Caniadaeth y Cysegr. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000yc63)
Sioned yn y Sied

Mae Sioned yn darganfod rhywbeth dieithr yn y sied ar waelod yr ardd, ond tybed beth yw e?


SUN 17:05 Dei Tomos (m000yc65)
Cwmni Theatr Maldwyn yn 40

Penri Jones a Linda Gittins sydd yn cadw cwmni i Dei ac yn cofio ffurfio Cwmni Theatr Ieuenctid Maldwyn a rhai o gynyrchiadau cofiadwy y cwmni dros y 40 mlynedd dwythaf.

Mae Handel Jones yn sgwrsio am ei gyfrol Diferion Dyfri, detholiad o waith beirdd, artistiaid a ffotograffwyr ardal Llanymddyfri ac mae Gerwyn Williams a Peredur Lynch yn trafod cerddi mawr Eisteddfod 1921.


SUN 18:30 Crwydro'r Cambria (m000yc67)
Ioan Lord a Dafydd Morris Jones sy'n ein tywys i galon mynyddoedd y Cambria. Ioan Lord a Dafydd Morris Jones help us get to know the Cambrian mountains.


SUN 19:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000yc69)
Ffeinal Y Talwrn 2021: Dros yr Aber v Beirdd Myrddin

Dros yr Aber a Beirdd Myrddin yn cystadlu yn Rownd Derfynol Y Talwrn 2021. The final of Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000yc6d)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000yc6g)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 02 AUGUST 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000yc6j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000yc6l)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000yf4v)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m000ycs3)
Eisteddfod AmGen

Cyfle i adlewyrchu cynnwys yr Eisteddfod AmGen wrth i Elin Rhys ymuno gydag Aled i drafod sgyrsiau panel yr wythnos yn y Babell Wyddoniaeth.

Lily Beau sydd yn edrych yn ôl ar ei pherfformiad hi o'r Eisteddfod Gudd a thrafod y prosiect mae'n gweithio arno gyda Tŷ Cerdd.

Betsan Powys sydd yn sôn am y sgyrsiau 'Cnoi Cil' fydd yn digwydd yn Mhabell y Cymdeithasau bob nos.

A thu hwnt i'r Eisteddfod AmGen fe glywn ni gan rai o Gwmni Frân Wen wrth i'r gwaith gychwyn go iawn ar eu safle Nyth ym Mangor.


MON 11:00 Bore Cothi (m000ycs5)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Steffan Donnelly yn edrych ymlaen at Monologau’r Maes: Danteithion o ddramau Cymru ar Theatr y Maes.

Carys Tudor Williams sy’n cofio un o gewri cerdd dant a sioeau cerdd Cymru, Aled Lloyd Davies a fu farw eleni.

Elin Llwyd sy'n ateb cwestiynau "Beth yw'r Eisteddfod i mi?"; a Dyfed Wyn Roberts sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 13:00 Dros Ginio (m000ycs7)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000ycs9)
Y Cystadlu

Uchafbwyntiau'r cystadlu o'rEisteddfod AmGen gyda Shân Cothi a Trystan Ellis-Morris. Highlights from the Eisteddfod AmGen competitions.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000ycsc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Recordiau Rhys Mwyn (m000ycsf)
AmGen Rhys Mwyn

Dwyawr o gerddoriaeth yn cynnwys blas o arlwy cerddorol Eisteddfod AmGen 2021. Two hours of music including a selection from Eisteddfod AmGen 2021.


MON 20:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000ycsh)
Y Fedal Ddrama

Seremoni Y Fedal Ddrama Eisteddfod AmGen 2021 yng nghwmni Hywel Gwynfryn a'i westeion. Who will win the drama medal at Eisteddfod AmGen 2021?


MON 21:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000ycsk)
Llyfr y Flwyddyn 2021

Ffuglen a Barddoniaeth

Nia Roberts sy’n cyflwyno y gyntaf o raglenni arbennig i gyhoeddi y cyfrolau buddugol yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2021. Heno, enillwyr y categori ffuglen a’r categori barddoniaeth sydd yn cael eu datgelu.


MON 21:30 Eisteddfod AmGen 2021 (m000ycsn)
Sesiwn Steddfod Gudd

Maredudd ap Huw o Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn trafod un o’n llawysgrifau enwocaf, sydd wedi ysbrydoli comisiwn cerddorol diweddaraf Dwylo Dros y Môr rhwng yr Eisteddfod a Gŵyl Geltaidd Cenedlaethol Awstralia.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000ycsq)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 03 AUGUST 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000ycss)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000ycsv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000yctp)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000yctr)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000yctt)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m000yctw)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000ycty)
Y Cystadlu

Uchafbwyntiau'r cystadlu o'rEisteddfod AmGen gyda Shân Cothi a Trystan Ellis-Morris. Highlights from the Eisteddfod AmGen competitions.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000ycv0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Georgia Ruth (m000ycv2)
AmGen Georgia Ruth

Dwyawr o gerddoriaeth yn cynnwys blas o arlwy cerddorol Eisteddfod AmGen 2021. Two hours of music including a selection from Eisteddfod AmGen 2021


TUE 20:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000ycv4)
Gwobr Goffa Daniel Owen

Seremoni Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod AmGen 2021 gyda Hywel Gwynfryn a'i westeion. Who will win the Daniel Owen Memorial Prize?


TUE 21:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000ycv6)
Llyfr y Flwyddyn 2021

Llyfrau plant a phobol ifanc a’r categori ffeithiol greadigol

Mwy o gyffro cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2021 yng nghwmni Nia Roberts a’i gwesteion. Heno cawn wybod pa gyfrolau sydd wedi dod i’r brîg yng nghategori llyfrau plant a phobol ifanc, a’r categori ffeithiol greadigol.


TUE 21:30 Eisteddfod AmGen 2021 (m000ycv8)
Cynnwys AmGen

Cyfle i glywed am waith ymchwil meddygol a gwyddonol sy’n rhan o gomisiwn newydd sbon gan Catrin Finch, gyda cherddoriaeth wedi ei seilio ar y gwaith ymchwil hwn ac sy’n ymgorffori rhythm, tôn ac anadl mewn ffordd arbennig.

Hefyd, blas ar brosiect newydd sy’n edrych ar agweddau o’r traddodiad barddol Cymraeg yn yr unfed ganrif ar hugain drwy lygaid y prifardd Rhys Iorwerth.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000ycvb)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 04 AUGUST 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000ycvd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000ycvg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000ydzp)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m000ydzr)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000ydzt)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m000ydzw)
Catrin Heledd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Heledd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000ydzy)
Y Cystadlu

Uchafbwyntiau'r cystadlu o'rEisteddfod AmGen gyda Shân Cothi a Trystan Ellis-Morris. Highlights from the Eisteddfod AmGen competitions.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000yf00)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000yf02)
AmGen Lisa Gwilym

Dwyawr o gerddoriaeth yn cynnwys blas o arlwy cerddorol Eisteddfod AmGen 2021. Two hours of music including a selection from Eisteddfod AmGen 2021.


WED 20:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000yf04)
Y Goron

Seremoni Y Goron Eisteddfod AmGen 2021 yng nghwmni Hywel Gwynfryn a'i westeion. Who will win the Crown at Eisteddfod AmGen 2021?


WED 21:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000yf06)
Llyfr y Flwyddyn 2021

Gwobr Barn y Bobol a chyhoeddi Llyfr y Flwyddyn 2021

Un o ddigwyddiadau pwysicaf y calendr llenyddol yng Nghymru yw cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn, a heno mae Nia Roberts a’i gwesteion yn datgelu pa awdur sydd wedi ennill Gwobr Barn y Bobl eleni, a’r uchafbwynt, sef gwobr Llyfr y Flwyddyn 2021.


WED 21:30 Eisteddfod AmGen 2021 (m000yf08)
AmGen: Tŷ Gwerin o Bell

Perfformiadau gan Pedair, Cerys Hafana ac Eve Goodman. Performances by Pedair, Cerys Hafana ac Eve Goodman.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000yf0b)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 05 AUGUST 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000yf0d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000yf0g)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000yfdq)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m000yfds)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000yfdv)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m000yfdx)
Iwan Griffiths

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Iwan Griffiths sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000yfdz)
Y Cystadlu

Uchafbwyntiau'r cystadlu o'rEisteddfod AmGen gyda Shân Cothi a Trystan Ellis-Morris. Highlights from the Eisteddfod AmGen competitions.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000yff1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Byd Huw Stephens (m000yff3)
AmGen Huw Stephens

Dwyawr o gerddoriaeth yn cynnwys blas o arlwy cerddorol Eisteddfod AmGen 2021. Two hours of music including a selection from Eisteddfod AmGen 2021.


THU 20:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000yff5)
Y Fedal Ryddiaith

Seremoni Y Fedal Ryddiaith Eisteddfod AmGen 2021 yng nghwmni Hywel Gwynfryn a'i westeion. Who will win the Prose Medal at Eisteddfod AmGen 2021?


THU 21:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000yff7)
Gig y Pafiliwn AmGen: I Ka Ching 10

Eisteddfod AmGen a Huw Stephens yn cyflwyno...Gig y Pafiliwn AmGen.

Gig arbennig yn dathlu pen-blwydd label recordiau I KA CHING yn ddeg oed.

Artistiaid: Candelas, Blodau Papur, Mared, Glain Rhys, Y Cledrau, Griff Lynch, Yr Eira, Sŵnami, Clwb Cariadon, Siddi, gyda Cherddorfa Welsh Pops.


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000yff9)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 06 AUGUST 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000yffc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000yfff)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000yg9s)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000yg6t)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000yg6w)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m000yg6y)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000yg70)
Y Cystadlu

Uchafbwyntiau'r cystadlu o'rEisteddfod AmGen gyda Shân Cothi ac Iwan Griffiths. Highlights from the Eisteddfod AmGen competitions.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000yg72)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 AmGen Sian Eleri ac Ifan Davies (m000yg74)
Dwyawr o gerddoriaeth yn cynnwys blas o arlwy cerddorol Eisteddfod AmGen 2021. Two hours of music including a selection from Eisteddfod AmGen 2021.


FRI 20:00 Eisteddfod AmGen 2021 (m000yg76)
Y Gadair

Seremoni Y Gadair Eisteddfod AmGen 2021 yng nghwmni Hywel Gwynfryn a'i westeion. Who will win the Chair at Eisteddfod AmGen 2021?


FRI 21:00 Beti a'i Phobol (m000yc5x)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000yg78)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000ycs3)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000yctr)

Aled Hughes 09:00 WED (m000ydzr)

Aled Hughes 09:00 THU (m000yfds)

AmGen Sian Eleri ac Ifan Davies 18:00 FRI (m000yg74)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000yc6d)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000yc5x)

Beti a'i Phobol 21:00 FRI (m000yc5x)

Bore Cothi 11:00 MON (m000ycs5)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000yctt)

Bore Cothi 11:00 WED (m000ydzt)

Bore Cothi 11:00 THU (m000yfdv)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000yg6w)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000yc5v)

Byd Huw Stephens 18:00 THU (m000yff3)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000yc5l)

Chwaraeon Radio Cymru 16:30 SAT (m000yd83)

Cofio 14:00 SUN (m000yc5z)

Crwydro'r Cambria 18:30 SUN (m000yc67)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000yc65)

Dros Ginio 13:00 MON (m000ycs7)

Dros Ginio 13:00 TUE (m000yctw)

Dros Ginio 13:00 WED (m000ydzw)

Dros Ginio 13:00 THU (m000yfdx)

Dros Ginio 13:00 FRI (m000yg6y)

Eisteddfod AmGen 2021 19:00 SUN (m000yc69)

Eisteddfod AmGen 2021 14:00 MON (m000ycs9)

Eisteddfod AmGen 2021 20:00 MON (m000ycsh)

Eisteddfod AmGen 2021 21:00 MON (m000ycsk)

Eisteddfod AmGen 2021 21:30 MON (m000ycsn)

Eisteddfod AmGen 2021 14:00 TUE (m000ycty)

Eisteddfod AmGen 2021 20:00 TUE (m000ycv4)

Eisteddfod AmGen 2021 21:00 TUE (m000ycv6)

Eisteddfod AmGen 2021 21:30 TUE (m000ycv8)

Eisteddfod AmGen 2021 14:00 WED (m000ydzy)

Eisteddfod AmGen 2021 20:00 WED (m000yf04)

Eisteddfod AmGen 2021 21:00 WED (m000yf06)

Eisteddfod AmGen 2021 21:30 WED (m000yf08)

Eisteddfod AmGen 2021 14:00 THU (m000yfdz)

Eisteddfod AmGen 2021 20:00 THU (m000yff5)

Eisteddfod AmGen 2021 21:00 THU (m000yff7)

Eisteddfod AmGen 2021 14:00 FRI (m000yg70)

Eisteddfod AmGen 2021 20:00 FRI (m000yg76)

Gaynor 21:00 SAT (m000ynr7)

Georgia Ruth 18:00 TUE (m000ycv2)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000ycsq)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000ycvb)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000yf0b)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000yff9)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000y7vz)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000yd8f)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000yc6j)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000ycss)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000ycvd)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000yf0d)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000yffc)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000yc61)

John Hardy 05:30 MON (m000yc6l)

John Hardy 05:30 TUE (m000ycsv)

John Hardy 05:30 WED (m000ycvg)

John Hardy 05:30 THU (m000yf0g)

John Hardy 05:30 FRI (m000yfff)

John ac Alun 21:00 SUN (m000yc6g)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000yd8h)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:00 WED (m000yf02)

Llais y Llewod 09:00 SAT (m000yd7q)

Marc Griffiths 19:15 SAT (m000yd87)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000yg78)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m000yd7z)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000ycsc)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000ycv0)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000yf00)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000yff1)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000yg72)

Recordiau Rhys Mwyn 18:00 MON (m000ycsf)

Richard Rees 05:30 SAT (m000y7w1)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000yd7l)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000yf0j)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000yf4v)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000yctp)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000ydzp)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000yfdq)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000yg9s)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000yc63)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000yc5q)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000yg6t)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000yd7v)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000yc5s)