The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 10 JULY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000xmxy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000xmy0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000xsc7)
Daniel Glyn

Enillydd Can i Gymru 2021 Morgan Elwy sydd yn ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000xs3t)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000xs3w)
Aled Rosser o Gaerfyrddin a Dewi Jones o Gaernarfon sydd yn cymeryd rhan yn rownd heddiw o Meistr y Miwisg.


SAT 12:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000xs3y)
Cymru v Yr Ariannin

Sylwebaeth fyw o ail gêm brawf Cymru yng nghyfres yr haf, yn erbyn Yr Ariannin. Live commentary from Wales' second test of the summer against Argentina.


SAT 15:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m000xs40)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for a Saturday afternoon, with Catrin Angharad.


SAT 16:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000xs42)
Cell C Sharks v Y Llewod

Sylwebaeth fyw o gêm Cell C Sharks yn erbyn Y Llewod yn Loftus Versfeld, Pretoria. Live commentary from Cell C Sharks v The British and Irish Lions at Loftus Versfeld, Pretoria.


SAT 19:00 Marc Griffiths (m000xs44)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000xs46)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 11 JULY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000xs48)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000xs4b)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000xt2z)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000xsxh)
Sioned Webb

Digon o gerddoriaeth amrywiol i'ch swyno ar fore Sul yng nghwmni'r cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000xsxk)
Oedfa dan arweiniad Eifion Perkins, Pontarddulais

Oedfa dan arweiniad Eifion Perkins, Pontarddulais ar y thema o fyw yng Nghrist ac nid yn ôl y cnawd, wedi ei seilio ar yr ail bennod o Lythyr Paul at y Colosiaid.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000xsxm)
Oes angen "parch"?

John Roberts yn trafod :-
Mina Smallman yn maddau i lofrudd ei dwy ferch a sut mae delio gyda dicter rhywun mewn galar gydag Arthur Meirion Roberts,
Enwi adeilad treth ar ôl William Morgan - cyfieithydd y Beibl gydag Arfon Jones a Deian Hopkyn
Cynnig gerbron Synod Eglwys Loegr i roi teitlau megis Parchedig a Thra Parchedig heibio gyda Rosa Hunt ac eraill
Gweledigaeth Cynan Llwyd y cyfarwyddwr newydd ar gyfer Tearfund Cymru


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (b0b48qqr)
Bleddyn Jones

Rygbi, crefydd ac addysg yw conglfeini bywyd Bleddyn Jones.

Wedi ei fagu ym Mrynaman, symudodd i Gaerlŷr i fod yn athro ysgol gynradd, gan ymuno â thîm rygbi'r Leicester Tigers ar ei ddiwrnod cyntaf yn y swydd.

Er bod sawl un wedi dweud wrtho nad oedd yn ddigon tal na chryf i chwarae rygbi, bu'n faswr i Gaerlŷr 333 gwaith, ac mae nawr yn sylwebu ar eu gemau i orsaf leol y BBC ers deng mlynedd ar hugain.

Mae byd rygbi wedi newid yn sylweddol ers pan oedd yn chwarae. Roedd yn rhaid iddo dalu am gael ymuno â'r tîm, yn ogystal â rhoi help llaw yn y bar ar ôl gemau; ac ennill neu golli, dychwelyd i'r gwaith fel athro, ac yna fel prifathro, oedd ei hanes bob bore Llun.


SUN 14:00 Cofio (m000xsxr)
Bwyd a Diod

Archif, atgof a chân ar y thema Bwyd a Diod yng nghwmni John Hardy. A visit to the Radio Cymru archive with John Hardy.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000xsxt)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000xsxc)
Iachawdwriaeth

R. Alun Evans yn cyflwyno hanner awr o ganu cynulleidfaol ar y thema Iachawdwriaeth. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000qb9v)
Mae’r Pensil Hud ar Goll

Dewch i wrando ar stori am ferch fach o’r enw Betsan a’i phensil hud.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000xsxw)
Yn gwmni i Dei mae Dr Meilyr Emrys sydd yn datgelu yr amrywiaeth o chwaraeon oedd yn llenwi amser hamdden chwarelwyr Gogledd Cymru.

Datgelu cyfrinachau bywyd y prifardd Eluned Phillips wna Menna Elfyn drwy nofel na chafodd ei chyhoeddi tan heddiw tra bod Y Parchedig D Ben Rees yn trafod bywyd cyn Ysgrifennydd Cymru, Jim Griffiths, yn ei gyfrol ddiweddaraf.

A chofio bywyd yr Athro R Tudur Jones, fyddai wedi bod yn gant oed eleni, wna Densil Morgan.


SUN 18:30 LleChi (m000xsxy)
Tywyn a Bethesda

Ifor ap Glyn ar daith o gwmpas ardaloedd chwarelyddol Gwynedd, i ddathlu'r dreftadaeth ddiwydiannol a diwylliannol. Ifor ap Glyn visits some of the quarring areas of Gwynedd.


SUN 19:00 Gŵyl AmGen (m000ldcp)
Ffeinal Y Talwrn 2020

Timoedd Tir Iarll a'r Cŵps sy'n cystadlu yn Rownd Derfynol Y Talwrn 2020. The final of Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000xsy1)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000xsy3)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 12 JULY 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000xsy5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000xsy7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000xrxy)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


MON 09:00 Aled Hughes (m000xry0)
Ciwb, Tour de France ac Wythnos y Siarcod

Marged Gwenllian ac Elis Derby yn trafod cefndir albwm newydd y grwp "Ciwb".

Nia Angharad Davies sy'n ein tywys drwy ras y Tour de France.

Yn ystod Wythnos y Siarcod, y biolegydd morol, Jake Davies, sy'n ein hatgoffa o'r siarcod sy'n nofio oddi ar arfordir Cymru.

Hefyd, Eifion Jones o Lanfairpwll sy'n ymateb i'r cynnydd yn y nifer o bobl sy'n dewis gwyliau mewn carafan.


MON 11:00 Bore Cothi (m000xry2)
Sgwrs gyda'r cerddor Patrick Rimes sydd wedi cyfansoddi sgôr gwreiddiol ar gyfer rhaglen ddogfen DRYCH: Y Bermo ar S4C, mae Shân yn cael cwmni'r tenor, Gruffydd Wyn a Dr Marion Loeffler sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000xry4)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m000xry6)
Elin Lloyd Harries yn westai

Yr actores Elin Lloyd Harries - Dani yn Pobol y Cwm - yw gwestai arbennig Ifan. Pobol y Cwm actress Elin Lloyd Harries joins Ifan for a chat about her role as Dani Monk.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000xry8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000xryb)
Ann Jones - Cadeirydd Cenedlaethol newydd Sefydliad y Merched

Hanes Ann Jones o Landdewi Brefi sydd newydd ei hethol yn Gadeirydd Cenedlaethol Sefydliad y Merched.

Carys Mair o Sir Drefaldwyn sy'n sôn am sefydlu busnes cynhyrchu dillad cneifio yn ystod y pandemig.

Ac mae'n dymor mefus, a Wyn Roberts o gwmni Hooton's ar Ynys Môn sy'n sôn am dyfu a gwerthu mefus i'r trigolion lleol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000xryd)
Dafydd Pierce a Recordiau 123

Y cerddor a'r cynhyrchydd, Dafydd Pierce yn trafod ei yrfa, ac yn pori drwy gatalog ei label Recordiau 123 sydd ar gael yn ddigidol.


MON 21:00 Stiwdio (m000xryg)
Daniel Evans yn cyfarwyddo South Pacific

Daniel Evans yn sgwrsio gyda Nia am gyfarwyddo cynhyrchiad o'r sioe gerdd “South Pacific”..

Yr actorion Llinos Daniel ac Alis Wyn Davies sy'n trafod y profiad o rannu’r llwyfan efo Sir McKellen mewn cynhyrchiad newydd o “Hamlet”.

Hefyd, sylw i nofel newydd Ifan Morgan Jones ac i wobr goffa Roland Mathias.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000xryj)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 13 JULY 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000xryl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000xryn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000xrsv)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000xrs6)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000xrs8)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000xrsb)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000xrsd)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000xrsg)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000xrsj)
Diddordebau

Hanna Hopwood sy'n trafod sut mae diddordebau yn gwneud bywyd yn haws i'w gwesteion. Eleri Jones sy'n ailwampio dodrefn ac yn dogfennu'r cyfan ar y cyfrif cymdeithasol @UpcycLER, a Naomi Saunders sydd wrth ei bodd yn tyfu ffrwythau, llysiau a phlanhigion cartref gan rannu cynghorion ar y cyfrif @naomigrows.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m000xw11)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000xrsl)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000xrsn)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 14 JULY 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000xrsq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000xrss)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000xtnl)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


WED 09:00 Aled Hughes (m000xt6k)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000xt6m)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000xt6p)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000xt6r)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000xt6t)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 LleChi (m000xsxy)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000xt6w)
De Affrica A v Y Llewod

Sylwebaeth fyw o gêm De Affrica A yn erbyn Y Llewod yn Stadiwm Cape Town. Live commentary from South Africa A v The British and Irish Lions at Cape Town Stadium.


WED 21:00 Gŵyl AmGen (m000ldcp)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000xt6y)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 15 JULY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000xt70)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000xt72)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000xtj7)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


THU 09:00 Aled Hughes (m000xtj9)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000xtjc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000xtjf)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000xtjh)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000xtjk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Darogan Degawd (m000xtjm)
Guto Harri a'i westeion yn darogan y datblygiadau mewn gwahanol feysydd ymhen degawd. Guto Harri and guests predict how the world will change in the next decade.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000xtjp)
Sesiynau Llif y Dôn

Tamaid i aros pryd, wrth i Huw edrych 'mlaen at raglen uchafbwyntiau sesiynau Llif y Dôn. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 19:30 Sesiynau Llif y Dôn (m000y2n7)
Uchafbwyntiau sesiynau Llif y Dôn Radio Cymru. Highlights of Radio Cymru's Llif y Dôn sessions.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (b0b48qqr)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000xtjr)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 16 JULY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000xtjt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000xtjw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000xvc5)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000xv9c)
Shelley a Rhydian yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley a Rhydian yn gofalu am raglen Trystan ac Emma. Music and entertainment with Shelley and Rhydian sitting in for Trystan and Emma.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000xv9h)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000xv9k)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000xv9m)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000xv9p)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000xv9r)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000xv9w)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000xvb0)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000xry0)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000xrs6)

Aled Hughes 09:00 WED (m000xt6k)

Aled Hughes 09:00 THU (m000xtj9)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000xsy1)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (b0b48qqr)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (b0b48qqr)

Bore Cothi 11:00 MON (m000xry2)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000xrs8)

Bore Cothi 11:00 WED (m000xt6m)

Bore Cothi 11:00 THU (m000xtjc)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000xv9h)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000xsxm)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m000xtjp)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000xsxc)

Chwaraeon Radio Cymru 12:30 SAT (m000xs3y)

Chwaraeon Radio Cymru 16:30 SAT (m000xs42)

Chwaraeon Radio Cymru 18:30 WED (m000xt6w)

Cofio 14:00 SUN (m000xsxr)

Darogan Degawd 18:00 THU (m000xtjm)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000xsxw)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000xrsl)

Dros Ginio 12:30 MON (m000xry4)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000xrsb)

Dros Ginio 12:30 WED (m000xt6p)

Dros Ginio 12:30 THU (m000xtjf)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000xv9k)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m000xs46)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m000xw11)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000xryj)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000xrsn)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000xt6y)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000xtjr)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000xmxy)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000xs48)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000xsy5)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000xryl)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000xrsq)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000xt70)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000xtjt)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000xrsj)

Gŵyl AmGen 19:00 SUN (m000ldcp)

Gŵyl AmGen 21:00 WED (m000ldcp)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000xsxt)

Ifan Evans 14:00 MON (m000xry6)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000xrsd)

Ifan Evans 14:00 WED (m000xt6r)

Ifan Evans 14:00 THU (m000xtjh)

John Hardy 05:30 MON (m000xsy7)

John Hardy 05:30 TUE (m000xryn)

John Hardy 05:30 WED (m000xrss)

John Hardy 05:30 THU (m000xt72)

John Hardy 05:30 FRI (m000xtjw)

John ac Alun 21:00 SUN (m000xsy3)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000xv9r)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000xs4b)

LleChi 18:30 SUN (m000xsxy)

LleChi 18:00 WED (m000xsxy)

Marc Griffiths 19:00 SAT (m000xs44)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000xvb0)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000xv9w)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 15:00 SAT (m000xs40)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000xry8)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000xrsg)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000xt6t)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000xtjk)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000xv9p)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000xryd)

Richard Rees 05:30 SAT (m000xmy0)

Sesiynau Llif y Dôn 19:30 THU (m000y2n7)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000xsc7)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000xt2z)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000xrxy)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000xrsv)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000xtnl)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000xtj7)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000xvc5)

Stiwdio 21:00 MON (m000xryg)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000qb9v)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000xsxh)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000xryb)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000xv9c)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000xs3t)

Tudur Owen 14:00 FRI (m000xv9m)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000xs3w)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000xsxk)