The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 03 JULY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000xfy6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000xfy8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000xkkg)
Daniel Glyn

Iwan John sy'n ateb cwestiynau diog Daniel Glyn bore ma. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000xkkj)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000xkkl)
Jack Quick yn dewis Caneuon Codi Calon

Y cyflwynydd a'r actor Jack Quick sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Actor and presenter Jack Quick chooses some uplifting tracks for the weekend.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000xnjg)
Cymru v Canada

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru v Canada yng nghyfres yr Haf. Live commentary from Wales v Canada.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000xw76)
Emirates Lions v Y Llewod

Sylwebaeth fyw o gêm Y Llewod yn erbyn Emirates Lions wrth baratoi i wynebu De Affrica.Live commentary from Emirates Lions v The British and Irish Lions.


SAT 19:00 Marc Griffiths (m000xkkq)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Gaynor (m000xkks)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Gaynor Davies. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 04 JULY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000xkkv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000xkkx)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000xkww)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000xkvz)
Sioned Webb

Y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb gyda gwledd o gerddoriaeth amrywiol i'ch swyno ar fore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000xkw1)
Dan arweiniad Huw Dylan, Llangwm

Oedfa dan arweiniad Huw Dylan, Llangwm, am rym geiriau a hynny ar y 4 Gorffennaf - dydd annibyniaeth yr Unol Daleithiau.

Ceir darlleniadau gan Gwen Down o Epistol Iago, efengyl Mathew a llythyr Paul at y Corinthiaid.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000xkw3)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000xkw5)
D. L. Davies

Beti George yn sgwrsio gydag un o frodorion Cwm Cynon, yr hanesydd a'r athro Cymraeg, D. L. Davies.

Cawn hanes ei blentyndod fel un o blant cyntaf yr Ysgol Gymraeg yn Aberdâr, a hefyd ei brofiad fel athro Cymraeg Ail Iaith am dros chwarter canrif yn Ysgol Uwchradd Afon Taf.


SUN 14:00 Cofio (m000xkw7)
Y Cymry a Hollywood

Dathlu'r Cymry yn Hollywood yng nghwmni John Hardy. Dywedodd rhywun "fod o'n lle mae pobol yn gwario arian nad ydio gennyn nhw ar bethau tydy nhw mo'i hangen er mwyn creu argraff ar bobol tydy nhw ddim yn hoffi"! Mae’n taith ni i Hollywood yn cynnwys:
Sut wnaeth Hollwyood ysbrydoli Julian Lewis Jones i droi i fyd actio;
Rhan y bariton Ivor Emmanuel yn y ffilm Zulu;
Jon Gower yn olrhain hanes yr actor llwyddiannus Gareth Hughes o Dafen, a oedd yn serennu yn Hollywood yn y 1920au yn y ffilmiau distaw;
Rhian Morgan sy'n trafod hanes diddorol yr actores o Ganada ac o dras Cymreig - Patricia Owens;
Beti George yn holi’r colurydd Sian Grigg o Gaerdydd, sy' wedi gweithio yn agos iawn efo'r actor Leonardo de Caprio a gyda Ioan Gruffydd, sydd hefyd yn siarad am ei ran yn y ffilm Titanic;
Hilda Owen o Bontrhydyfen yn cofio'n annwyl am ei brawd Richard Burton, ac yna T Glynne Davies yn mynd i Lundain i gwrdd â Hugh Griffith;
Rhys Ifans yn cofio ei ddyddiau cynnar;
A'r diweddar Philip Wynn Jones yn cofio am yr actor dawnus o Ferndale, Stanley Baker (a oedd hefyd yn serennu yn y ffilm Zulu efo Ivor Emmanuel)


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000xkw9)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000xkvv)
Heddwch

R. Alun Evans yn cyflwyno hanner awr o ganu cynulleidfaol ar y thema Heddwch. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000xkwc)
Dafydd yn mynd am dro

Mae Dafydd wrth ei fodd gyda’i gymdogion i gyd, ac am drefnu syrpreis bendigedig iddyn nhw.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000xkwf)
Bethesda a Rwsia

Yn gwmni i Dei mae John Llywelyn Williams a'i ferch Lowri sy'n trafod hanes sefydlu pentref Bethesda 200 mlynedd yn ôl.

Sgwrsio am ei gyfrol newydd o farddoniaeth, Y Bardd Cwsg Arall, mae Derec Llwyd Morgan tra bod Dr Arddun Arwyn yn trafod os mai penderfyniad Hitler i ymosod ar Rwsia ym 1941 oedd dechrau'r diwedd iddo.

Ac mae Myfanwy Alexander yn datgelu fod ei hoff gerdd yn sôn am Gaernarfon - er ei bod hithau yn dod o Faldwyn.


SUN 18:30 LleChi (m000xkwh)
Porthmadog a Blaenau Ffestiniog

Ifor ap Glyn ar daith o gwmpas ardaloedd chwarelyddol Gwynedd, i ddathlu'r dreftadaeth ddiwydiannol a diwylliannol. Ifor ap Glyn visits some of the quarring areas of Gwynedd.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000xkwk)
Y Chwe Mil ac Y Glêr

Y Chwe Mil ac Y Glêr yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000xkwm)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000xkwp)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 05 JULY 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000xkwr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000xkwt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000xlqr)
Huw a Tara

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Tara Bethan. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Tara Bethan.


MON 09:00 Aled Hughes (m000xl4f)
Gracie Jones, Brenhines y Rheilffordd

Peris Hatton sy'n trafod memorobilia chwaraeon wrth i'w gwerth godi.

Mari Jones Williams yn trafod sut mae cysylltiadau cyhoeddus wedi newid yn sgîl y pandemig.

Quentin Tarantino sydd yn cael sylw Matthew Glyn wedi iddo gyhoeddi ei fod yn rhoi'r gorau i wneud ffilmiau.

A Hywel Owens sydd yn ein haddysgu am Gracie Jones, Brenhines y Rheilffordd.


MON 11:00 Bore Cothi (m000xl4h)
Ffilmiau am deithio

Rydyn ni'n mynd ar wyliau ar y sgrin fawr gyda Dorian Morgan, sy'n trafod ffilmiau am deithio.

Sgwrs gyda Llio Angharad am gyfwisgoedd gwallt a Marion Loeffler sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000xl4k)
Catrin Heledd

Catrin Heledd a'i gwesteion yn trafod:

Newyddion y dydd
Penwythnos o chwaraeon
Digwyddiadau angof y Gemau Olympaidd y gorffennol
Hanes chwaraewyr tenis profiadol
Y newyddiadurwr Betsan Powys sydd yn rhannu ei phrofiadau fel gohebydd yn Bosnia ynghanol y 90au
Gwesteion 'dau cyn dau' ydy'r cerddorion a'r cariadon, Mared Williams a Morgan Elwy


MON 14:00 Ifan Evans (m000xl4m)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000xl4p)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000xkvs)
Ail-ddechrau cystadlaethau'r ffermwyr ifanc

Aelodau CFFI Sir Gâr sy'n sôn am ail-ddechrau cystadlaethau wyneb yn wyneb eto, wrth i gyfyngiadau Covid-19 lacio ychydig.

Hefyd, hanes Gwennan Jenkins a Joyce Jenkins o Ddyffryn Aeron yng Ngheredigion sydd wedi mynd ati i osod pod gwyliau ar fferm hanesyddol Blaenplwyf ger Abermeurig yn ystod y pandemig.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000xl4r)
Bwchadanas

Geraint Cynan sy'n nodi 40 mlynedd ers gig cyntaf y grwp gwerin/roc Bwchadanas ym Mhlas Maenan, Llanrwst


MON 21:00 Stiwdio (m000xl4t)
Eluned Phillips a ffuglen trosedd

Mae Nia Roberts yn sgwrsio efo'r Athro Menna Elfyn am gyfrol newydd sy'n taflu goleuni gwahanol ar un o'n llenorion mwyaf lliwgar, Eluned Phillips.

Gwen Parrott sy'n trafod cystadleuaeth newydd ar gyfer darpar awduron ffuglen trosedd, ac mae'r artist Meinir Mathias yn trafod ei gwaith a'i hysbrydoliaeth.

Sylw hefyd i gwmni theatr newydd sbon ac i gynhyrchiad o Under Milk Wood sydd i'w weld ar hyn o bryd yn y National Theatre yn Llundain.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000xl4w)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 06 JULY 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000xl4y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000xl50)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000xm2k)
Huw a Tara

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Tara Bethan. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Tara Bethan.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000xm1v)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000xm1x)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000xm1z)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000xm21)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000xm23)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000xm25)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m000xm27)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000xm29)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000xm2c)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 07 JULY 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000xm2f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000xm2h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000xm69)
Huw a Tara

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Tara Bethan. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Tara Bethan.


WED 09:00 Aled Hughes (m000xlzt)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000xlzw)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000xlzy)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000xm00)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000xm02)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 17:55 Chwaraeon Radio Cymru (m000xnjd)
Sharks v Y Llewod

Sylwebaeth fyw o gêm Sharks v Y Llewod yn Ellis Park, Johannesburg. Live commentary from Sharks v British and Irish Lions at Ellis Park, Johannesburg.


WED 20:30 LleChi (m000xkwh)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 21:00 Y Talwrn (m000xkwk)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000xm06)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 08 JULY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000xm08)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000xm0b)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000xmgx)
Huw a Tara

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Tara Bethan. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Tara Bethan.


THU 09:00 Aled Hughes (m000xmdq)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000xmds)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000xmdv)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000xmdx)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000xmdz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Darogan Degawd (m000xmf1)
Guto Harri a'i westeion yn darogan y datblygiadau mewn gwahanol feysydd ymhen degawd. Guto Harri and guests predict how the world will change in the next decade.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000xmf3)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000xkw5)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000xmf5)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 09 JULY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000xmf7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000xmf9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000xmxc)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000xmxf)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000xmxh)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000xmxk)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000xmxm)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000xmxp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000xmxr)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000xmxt)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000xmxw)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000xl4f)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000xm1v)

Aled Hughes 09:00 WED (m000xlzt)

Aled Hughes 09:00 THU (m000xmdq)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000xkwm)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000xkw5)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000xkw5)

Bore Cothi 11:00 MON (m000xl4h)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000xm1x)

Bore Cothi 11:00 WED (m000xlzw)

Bore Cothi 11:00 THU (m000xmds)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000xmxh)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000xkw3)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m000xmf3)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000xkvv)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m000xnjg)

Chwaraeon Radio Cymru 17:00 SAT (m000xw76)

Chwaraeon Radio Cymru 17:55 WED (m000xnjd)

Cofio 14:00 SUN (m000xkw7)

Darogan Degawd 18:00 THU (m000xmf1)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000xkwf)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000xm29)

Dros Ginio 12:30 MON (m000xl4k)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000xm1z)

Dros Ginio 12:30 WED (m000xlzy)

Dros Ginio 12:30 THU (m000xmdv)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000xmxk)

Gaynor 21:00 SAT (m000xkks)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m000xm27)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000xl4w)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000xm2c)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000xm06)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000xmf5)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000xfy6)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000xkkv)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000xkwr)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000xl4y)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000xm2f)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000xm08)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000xmf7)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000xm25)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000xkw9)

Ifan Evans 14:00 MON (m000xl4m)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000xm21)

Ifan Evans 14:00 WED (m000xm00)

Ifan Evans 14:00 THU (m000xmdx)

John Hardy 05:30 MON (m000xkwt)

John Hardy 05:30 TUE (m000xl50)

John Hardy 05:30 WED (m000xm2h)

John Hardy 05:30 THU (m000xm0b)

John Hardy 05:30 FRI (m000xmf9)

John ac Alun 21:00 SUN (m000xkwp)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000xmxr)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000xkkx)

LleChi 18:30 SUN (m000xkwh)

LleChi 20:30 WED (m000xkwh)

Marc Griffiths 19:00 SAT (m000xkkq)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000xmxw)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000xmxt)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000xl4p)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000xm23)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000xm02)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000xmdz)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000xmxp)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000xl4r)

Richard Rees 05:30 SAT (m000xfy8)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000xkkg)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000xkww)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000xlqr)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000xm2k)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000xm69)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000xmgx)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000xmxc)

Stiwdio 21:00 MON (m000xl4t)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000xkwc)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000xkvz)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000xkvs)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000xmxf)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000xkkj)

Tudur Owen 14:00 FRI (m000xmxm)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000xkkl)

Y Talwrn 19:00 SUN (m000xkwk)

Y Talwrn 21:00 WED (m000xkwk)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000xkw1)