The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 05 JUNE 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000wm1h)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000wm1k)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000wr5q)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000wr5s)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000wr5v)
Carys Eleri sy'n dewis traciau codi calon y Sioe Sadwrn yr wythnos 'ma, yn ogystal â rownd nesaf Meistr y Miwsig a straeon Trystan Ap Owen


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m000wr5x)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for a Saturday afternoon, with Catrin Angharad.


SAT 16:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000wr5z)
Cymru v Albania

Sylwebaeth fyw o gêm gyfeillgar Cymru v Albania. Live commentary from the friendly between Wales and Albania.


SAT 19:00 Ewro Marc (m000wr61)
Oedd perfformiad Cymru'n plesio? Pa chwaraewyr wnaeth agraff? Beth am y dyfarnu? Cysylltwch gyda Dylan Jones a Nicky John i drafod a dadansoddi gêm gyfeillgar ola' Cymru cyn yr Ewros, yn erbyn Albania.


SAT 20:00 Marc Griffiths (m000wr64)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 22:00 Ffion Emyr (m000wr66)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 06 JUNE 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000wr68)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000wr6b)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000ws2x)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000ws2z)
Sioned Webb

Digon o gerddoriaeth amrywiol ar gyfer bore Sul, a hynny yng nghwmni'r cerddor a'r cyfansoddwr, Sioned Webb.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000ws31)
Geraint Morse, Treletert

Oedfa dan arweiniad Geraint Morse, Treletert lle mae'n darlunio cymeriadau yn yr Hen Destament fel pac mewn tîm rygbi. Mae'n gosod Samson, Gedeon a Josua yn y rheng flaen, Saul a Dafydd yn yr ail reng, Sechareia ac Eseciel fel blaenasgellwyr ac Eseia fel wythwr. Er fod gan bob un ei ddawn bersonol mae'n pwysleisio eu bod oll wedi eu llenwi ag Ysbryd Duw, a hynny sy'n eu galluogi i gyflawni eu gwaith. Darllenir rhannau o'r Ysgrythur gan Gwen Down.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000ws33)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000ws35)
Tom Evans

Gwestai Beti George yw'r Parch. Tom Evans a fuodd yn gweithio i Gymorth Cristnogol am nifer o flynyddoedd cyn troi at gaplaniaeth gwirfoddol gyda Heddlu Dyfed Powys.


SUN 14:00 Concro'r Anialwch (m000tvkc)
Mae Alys yn gyfreithwraig ifanc a blogwraig sydd yn manteisio ar yr egni am annibyniaeth sydd yng Nghymru ar hyn o bryd, i godi achos cyfreithiol yn erbyn Llywodraeth Lloegr am iawndal i Gymru oherwydd camweddau hanesyddol ond pan aiff ar ei gwyliau i Batagonia mae’n gorfod wynebu sawl peth am ei hymgyrch a hefyd am ei pherthynas newydd.
Cast:
Alys: Tara Bethan
Llinos: Mared Williams
Eifion: Sion Ifan
Carlos: Gonzalo Lizama


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000ws37)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000jnsy)
Caniadaeth y Cysegr

Steffan Rhys Hughes yn cyflwyno ail raglen ac iddi flas Eisteddfodol. Steffan Rhys Hughes looks at the link between the Urdd Eisteddfod and congregational hymn singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000q4q8)
Maldwyn a’r Sŵ

Dewch i wrando ar stori am Maldwyn a’r halibalŵ yn y sŵ. A story for young listeners about Maldwyn's visit to the zoo.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000ws39)
Trên bach Llyn Padarn a chwedlau Arthur

Wrth i Reilffordd Llyn Padarn ddathlu hanner can mlwyddiant mae Dei yn cael cwmni dau o gyfarwyddwyr y cwmni, Hefin Owen ac Emlyn Pritchard.

Tarddiad chwedlau Arthur yw pwnc Dr Ceridwen Lloyd Morgan, mae'r Parchedig Emlyn Richards yn trafod ei lyfr ar hanes ardal Yr Wylfa ar Ynys Môn a Dwynwen Berry, perchennog siop lyfrau Bys a Bawd Llanrwst, sydd yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Beth yw'r ots gennyf i am Brexit? (m000wqsw)
Beth yw’r gair Cymraeg am Brexit?

Siôn Tomos Owen yn edrych ar ddylanwad Brexit ar yr iaith Gymraeg ac ar ddiwylliant yng Nghymru. Siôn Tomos Owen considers the impact of Brexit on the Welsh language and culture.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000wqt0)
Penllyn ac Y Gler

Penllyn ac Y Gler yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Ceri Wyn Jones ydy’r meuryn.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000ws3c)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000ws3f)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 07 JUNE 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000ws3h)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000ws3k)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000wsnr)
Caryl a Huw

Caryl a Huw sy’n lawnsio wal goch RC2 gyda ffeithiau ffwti, dewis cerddorol tîm pêl droed merched Bethel, ryff guide i'r Ewros gyda Hywel Llion a llwyth o ganeuon pêl-droedaidd!


MON 09:00 Aled Hughes (m000wqqm)
Ynys Llanddwyn

Ceri Morris sy'n trafod Ynys Llanddwyn mewn cyfres o sgyrsiau am ynysoedd Cymru. Gary Slaymaker sy'n rhoi trosolwg o bropiau ffilmiau enwog ac mae Manon Awst yn sgwrsio am gynllun CYNFAS. Hefyd, Lloyd Antrobus sy'n trafod cyrn ymbelydrol i warchod y Rheino rhag cael eu hela.


MON 11:00 Bore Cothi (m000wqqp)
Bardd y Mis Gwion Hallam

Mae Shân yn cael cwmni Bardd y Mis Gwion Hallam, Beca Lyne-Pirkis sy'n trafod byrgyrs iach a Bethan Jones Parry sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000wqqr)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Newyddion y dydd;
Edrych yn nôl ar benwythnos o chwaraeon;
Beth sydd wedi bod yn 'trendio' ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod y dyddiau diwethaf;
Sgwrs gyda cherddor ac awdur am y 'bloc creadigol';
A'r cerddor Steffan Rhys Williams a'i wraig Wendy, ydy gwesteion 'dau cyn dau'.


MON 14:00 Ifan Evans (m000wqqt)
Yws Gwynedd yn westai

Yws Gwynedd yw gwestai Ifan i sôn am Drac yr Wythnos 'Ni yw y Wal'. Singer Yws Gwynedd joins Ifan to talk about his latest single 'Ni yw y Wal' - Radio Cymru's track of the week.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000wqqw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000wqqy)
Ail-agor gatiau Mart Caerfyrddin

Wrth i mart anifeiliaid Caerfyrddin baratoi i ail-agor ei gatiau unwaith eto, Edward Perkins a Brian Walters sy'n hel atgofion am y mart, sydd wedi bod yn rhan bwysig o'r dref ers degawdau.

Hefyd, hanes Elain Evans o Gorwen, sy'n gweithio i gwmni Buitelaar - cwmni sy'n dosbarthu lloi ar draws Prydain.

A stori'r grefftwraig o Ben Llŷn, Miriam Jones, sy'n creu amrywiaeth o grefftau pren o fuarth y fferm deuluol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000wqr0)
Cofio Martin Rushent

Ddeng mlynedd ers ei farwolaeth, Ani Glass sy'n cofio'r cynhyrchydd recordiau dylanwadol, Martin Rushent.


MON 21:00 Minafon (m000ncl3)
Mae Nia Roberts yn troi’r cloc yn ôl i’r 1980au ac yn ail-ymweld efo’r gyfres ddrama boblogaidd Minafon.

Cawn hanes y nofel a ysbrydolodd y gyfres gan yr awdures Eigra Lewis Roberts a chawn glywed am y broses ffilmio gan y cynhyrchydd teledu Norman Williams.

Catrin Edwards sy'n sgwrsio am yr her o gyfansoddi’r gerddoriaeth eiconig, yn ogystal â chlywed gan yr actorion Sue Roderick, Dyfan Roberts a John Ogwen, sy'n hel atgofion am eu hamser yn trigo ym Minafon.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000wqr2)
Amgueddfa Llandudno

Cawn glywed am ymdrech Amgueddfa Llandudno i chwilio am fwy o wirfoddolwyr sy'n siarad Cymraeg gyda Huw Pritchard.TUESDAY 08 JUNE 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000wqr4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000wqr6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000wspg)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Huw Stephens.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000wspj)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000wspl)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000wspn)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000wspq)
Trafod Euro 2020 gyda Sioned Dafydd

Sioned Dafydd sy'n ymuno ag Ifan i edrych ymlaen at bencampwriaeth yr Euro 2020. Sioned Dafydd joins Ifan for a chat about the Euro 2020 championship.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000wsps)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000pmt9)
Hanna Hopwood Griffiths sy'n gofyn sut i wneud bywyd yn haws wrth feddwl am ein cyrff yng ngwmni Lara Thomas, sydd yn byw gyda craith ar ei choes, a Gwenno Roberts sydd wedi troi at godi pwysau.

Mae Hanna hefyd yn trafod diolchgarwch yn nghwmni'r dylunydd Heledd Owen.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000wspv)
Ifan Davies yn cyflwyno

Ifan Davies sydd yn sedd Sian Eleri, yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddo. New music to relax to, with Ifan Davies sitting in for Sian Eleri.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000wspx)
Trên bach Llyn Padarn a chwedlau Arthur

Wrth i Reilffordd Llyn Padarn ddathlu hanner can mlwyddiant mae Dei yn cael cwmni dau o gyfarwyddwyr y cwmni, Hefin Owen ac Emlyn Pritchard.

Tarddiad chwedlau Arthur yw pwnc Dr Ceridwen Lloyd Morgan a Dwynwen Berry, perchennog siop lyfrau Bys a Bawd Llanrwst, sydd yn dewis ei hoff gerdd.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000wspz)
Tyrd â’th Syniad i’r Bwrdd

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal cystadleuaeth coginio ar y cyd gyda Cywain, o'r enw Tyrd â’th Syniad i’r Bwrdd. Rhiain Morgan, un o'r trefnwyr, a'r cogydd Chris Summers, un o'r beirniaid, sydd yn ymuno â Geraint.

Ble fydd Ar y Map?WEDNESDAY 09 JUNE 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000wsq1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000wsq3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000wqsh)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Huw Stephens.


WED 09:00 Aled Hughes (m000wqsk)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000wqsm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000wqsp)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000wqsr)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000wqst)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Beth yw'r ots gennyf i am Brexit? (m000wqsw)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000wqsy)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000wqt0)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000wqt2)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 10 JUNE 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000wqt4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000wqt6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000wsz9)
Caryl ac Alun

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones ac Alun Williams. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Alun Williams.


THU 09:00 Aled Hughes (m000wszc)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000wszf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000wszh)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000wszk)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000wszm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000wszp)
Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Catrin Beard searches for the most knowledgeable team in this no-nonsense quiz.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000wszr)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000ws35)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000wszt)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 11 JUNE 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000wszw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000wszy)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000wtw2)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000wtvf)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000wtvh)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000wtvk)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000wtvm)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000wtvp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000wtvr)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000wtvt)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000wtvw)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000wqqm)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000wspj)

Aled Hughes 09:00 WED (m000wqsk)

Aled Hughes 09:00 THU (m000wszc)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000ws3c)

Beth yw'r ots gennyf i am Brexit? 18:30 SUN (m000wqsw)

Beth yw'r ots gennyf i am Brexit? 18:00 WED (m000wqsw)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000ws35)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000ws35)

Bore Cothi 11:00 MON (m000wqqp)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000wspl)

Bore Cothi 11:00 WED (m000wqsm)

Bore Cothi 11:00 THU (m000wszf)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000wtvh)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000ws33)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m000wszr)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000jnsy)

Chwaraeon Radio Cymru 16:30 SAT (m000wr5z)

Concro'r Anialwch 14:00 SUN (m000tvkc)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000ws39)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000wspx)

Dros Ginio 12:30 MON (m000wqqr)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000wspn)

Dros Ginio 12:30 WED (m000wqsp)

Dros Ginio 12:30 THU (m000wszh)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000wtvk)

Ewro Marc 19:00 SAT (m000wr61)

Ffion Emyr 22:00 SAT (m000wr66)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000wqr2)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000wspz)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000wqt2)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000wszt)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000wm1h)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000wr68)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000ws3h)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000wqr4)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000wsq1)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000wqt4)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000wszw)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000pmt9)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000ws37)

Ifan Evans 14:00 MON (m000wqqt)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000wspq)

Ifan Evans 14:00 WED (m000wqsr)

Ifan Evans 14:00 THU (m000wszk)

John Hardy 05:30 MON (m000ws3k)

John Hardy 05:30 TUE (m000wqr6)

John Hardy 05:30 WED (m000wsq3)

John Hardy 05:30 THU (m000wqt6)

John Hardy 05:30 FRI (m000wszy)

John ac Alun 21:00 SUN (m000ws3f)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000wtvr)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000wr6b)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m000wqsy)

Marc Griffiths 20:00 SAT (m000wr64)

Minafon 21:00 MON (m000ncl3)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000wtvw)

Penben I Dimau 18:00 THU (m000wszp)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000wtvt)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m000wr5x)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000wqqw)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000wsps)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000wqst)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000wszm)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000wtvp)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000wqr0)

Richard Rees 05:30 SAT (m000wm1k)

Sian Eleri 18:30 TUE (m000wspv)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000wr5q)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000ws2x)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000wsnr)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000wspg)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000wqsh)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000wsz9)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000wtw2)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000q4q8)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000ws2z)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000wqqy)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000wtvf)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000wr5s)

Tudur Owen 14:00 FRI (m000wtvm)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000wr5v)

Y Talwrn 19:00 SUN (m000wqt0)

Y Talwrn 21:00 WED (m000wqt0)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000ws31)