The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 22 MAY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000w63d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000wfmc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000wb65)
Daniel Glyn

Y gynllunwraig Mandy Watkins sydd yn ateb cwestiynau diog Daniel Glyn. Hefyd trac o ffilm, trac techno a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000wf2p)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000wb69)
Steffan Rhodri yn dewis caneuon codi calon

Yr actor Steffan Rhodri sydd yn dewis caneuon codi calon.

Hefyd, dau gystadleuydd newydd yn cymryd rhan yng nghwis Meistr y Miwsig a straeon y we gan Trystan ab Owen.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000wb6n)
Wrecsam v King's Lynn Town

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf, yn cynnwys sylwebaeth fyw o Wrecsam v King's Lynn Town yn y Gynghrair Genedlaethol.


SAT 17:30 Byd Bach Fy Hun (m000wb6g)
2027; Mae'n saith mlynedd ers i Nerys symud nôl adre i Gymru a phrynu'r tŷ perffaith yng nghanol nunlle iddi hi a’i chariad. O fewn chwinciad, roedd y 'feature wall' yn berffaith a’r 'kitchen disco' yn ei le - ond ble roedd Stephen? Wedi'r cyfan, roedd y clo mawr cyntaf dim ond ar fin dechre ...

Cast:
Carys Eleri
Simon Watts
Gareth Jewell
Geraint Rhys Edwards
Lowri Gwynne
Richard Elis
Hanna Jarman


SAT 18:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000wlrb)
Abertawe v Barnsley

Sylwebaeth o'r ail gymal rhwng Abertawe a Barnsley yn rownd gynderfynol y gemau ailgyfle. Commentary from the second leg of the play off semi final between Swansea and Barnsley.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000wb6w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 23 MAY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000wb72)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000wb79)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000wb18)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000wb1h)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000wb1p)
Oedfa Sul y Pentecost dan arweiniad Catholigion Cymraeg ardal Aberystwyth

Oedfa Sul y Pentecost dan arweiniad Catholigion Cymraeg ardal Aberystwyth, ar ffurf y Moliannau.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000wb1w)
Gwerth Incwm Sylfaenol, tlodi plant, pererindota a cherdd i'r Pentecost

John Roberts yn trafod :

Tlodi plant yng Nghymru a'r syniad o Incwm Sylfaenol gyda Mererid Williams a Steffan Evans;

Apêl pererindota hyd yn oed yn rhithiol gyda Sue Roberts a Nerys Siddall;

Gweledigaeth golygyddion newydd y cylchgrawn Cristion gyda Carwyn a Nerys Siddall;

a cheir cerdd i'r Pentecost gan fardd y Mis ar Radio Cymru - John Gwilym Jones


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000wjjd)
Maxine Hughes

Gwestai Beti George yw'r newyddiadurwraig Maxine Hughes, o Gonwy yn wreiddiol ond nawr yn byw yn Washington DC. Cawn glywed am ei phrofiadau fel newyddiadurwraig yn Nhwrci ac yn gohebu ar farwolaeth George Floyd yn yr Unol Daleithiau.


SUN 14:00 Cofio (m000wb28)
Sir Ddinbych

Crwydro Sir Ddinbych - o Rhyl trwy Ddinbych a Rhuthun, dros Fwlch yr Oernant i Langollen ac yna galw yng Nghorwen:

Lle oeddech chi Awst yr 8fed 1973? Oeddech chi yn y Pafiliwn yng Nghorwen adeg Eisteddfod Dyffryn Clwyd? Noson Lawen Cymdeithas yr Iaith oedd hi a noson gofiadwy “Tafodau Tân”, neu falle roeddech chi'n mynychu gigs Sgrech yn yr 80au?!

Lisa Gwilym sydd yn sgwrsio gydag Alun Rhys Jones o Fand Arian y Rhyl ac yn clywed ei atgofion o berfformio ar y prom yno.

Mae E Tegla Davies, y llenor a’r gweinidog, yn sôn am ei blentyndod gydag Aneirin Talfan Davies ar y rhaglen Dylanwadau yn 1965. Ganwyd Tegla yn Llandegla ym mis Mai 1880.

Sgwrs gyda'r cogydd a'r dyn busnes Bryn Williams. Mae ganddo fwytai yn Llundain ac ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn.

A beth am bwt o'r Talwrn o 1980? Gwyn Williams a Gerallt Lloyd Owen sy’n gosod her i dimau Dinbych a Llanelwy - cân gocos ar y testun "ymfudo". A John Idris Owen o Ddinbych ac Aneurin Prys Williams o dîm Llanelwy sy'n mentro ar y dasg.

Mae Emyr Daniel ar drywydd hanes Thomas Gee, ac yna pwt gan Kate Roberts, a fu yn rhedeg Gwasg Gee yn Ninbych am flynyddoedd. Heb anghofio Beti George yn holi Emyr Humphreys o flaen cynulleidfa yn Eisteddfod Rhyl 1985.

Mae Llangollen yn gartref i'r Eisteddfod Ryngwladol flynyddol, ac mae blodau'r llwyfan yn ddigon o sioe bob blwyddyn - ond faint o baratoi sy' arnynt? Yna rydyn ni’n aros yn y dref i glywed hanes cynnar Dora Herbert Jones.

Un o gantorion anwylaf Sir Ddinbych, Trebor Edwards, sy’n sgwrsio gyda Beti George, ac mae Aled Samuel yn holi un o gymeriadau anwylaf y sir, Heulwen Hâf.

Ac yn ola’, Harddwch, Doethineb a Dysg yw arwyddair Ysgol Glan Clwyd ac fe glywn ni hanes yr ysgol yn dathlu 50 mlynedd o fodolaeth yn 2006.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000wb2h)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000wb2n)
C.O.R

Mwy o berfformiadau o emynau a chaneuon cysegredig gan C.O.R., wedi'u cyflwyno gan Branwen Gwyn. C.O.R. perform a selection of hymns and sacred music.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000wb2s)
Dangos a Dweud

Dewch i wrando ar stori am Oli a’r trysor arbennig y daeth o hyd iddo ar gyfer diwrnod Dangos a Dweud yn yr ysgol.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000wb2y)
Cofio Waldo Williams

Rhaglen i gofio'r bardd Waldo Williams hanner can mlynedd ers ei farwolaeth.

Yn cofio a thafoli gwaith 'bardd mwyaf yr ugeinfed ganrif' mae Mererid Hopwood, Jason Walford Davies ac Emyr Llewelyn gyda chyfraniadau eraill gan feirdd, beirniaid, cydnabod a theulu.


SUN 18:30 Beth yw'r ots gennyf i am Brexit? (m000wb34)
Brexit – ydy e werth e i Gymru?

Siôn Tomos Owen sy'n ystyried effaith Brexit ar yr economi yng Nghymru, pum mlynedd ers y refferendwm. Siôn Tomos Owen considers the effects of Brexit on the Welsh economy.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000wb39)
Beirdd Myrddin a'r Gwylliaid Cochion

Beirdd Myrddin a'r Gwylliaid Cochion yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000wb3f)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000wb3k)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 24 MAY 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000wb3p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000wb3w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000wb5v)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


MON 09:00 Aled Hughes (m000wb5x)
Bob Dylan yn 80 oed

Y Prifardd Emyr Lewis yn trafod caneuon Bob Dylan ar ei benblwydd yn 80 oed; Eli Elis-Williams o gwmni Teithiau Beic Lôn Las yn son am deithiau hanesyddol o amgylch Ynys Môn; Lowri Roberts yn rhoi cefndir am brosiect fferm wynt alltraeth yng Nghymru; Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn yn arwain wythnos o ddigwyddiadau cymunedol Lle-CHI; a Dylan Davies o gwmni Cwtsh y Ci yn son am y cynnydd yng ngwasanaethau trin cŵn.


MON 11:00 Bore Cothi (m000wb5z)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Dros Ginio (m000wb61)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Newyddion y dydd;
Edrych yn nôl ar benwythnos o chwaraeon;
Hanes cynllun newydd yng Ngwynedd sydd yn targedu pobol dros 60 i wneud mwy o chwaraeon;
Sgwrsio gydag enillwyr cystadleuaeth 'Cymraeg yn y Gweithle'
A gwestai 'dau cyn dau', yw'r bardd Aled Lewis Evans, a'r cerddor, Ann Atkinson.


MON 14:00 Ifan Evans (m000wb64)
Dafydd Pantrod yn westai

Y canwr o Geredigion, Dafydd Pantrod yw gwestai ifan i sôn am ei sengl newydd.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000wb67)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000wb6c)
Ffermio yn Llydaw

Stori Sarah Hignett o Dalgarreg yn wreiddiol, a symudodd i ffermio gyda'i theulu yn Llydaw yn 2009.

Hanes Peter Williams o Ynys Môn, sydd wedi penderfynu cadw defaid Damara - brid sy'n wreiddiol o'r Aifft.

Bythefnos ers etholiad Senedd Cymru, y Ceidwadwr Sam Kurtz, aelod newydd o'r Senedd, sy'n sôn am ddylanwad y byd amaeth a'r ffermwyr ifanc ar ei fywyd.

Hefyd, y prisiau gwlân ar gyfer eleni gan Bennaeth Marchnata Gwlân Prydain, Gareth Jones, a'r tywydd am yr wythnosau nesaf gyda Steffan Griffiths.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000wb6h)
Celf a Cherddoriaeth

Yr artist Catrin Williams yn sôn sut mae caneuon a cherddoriaeth Lleuwen, Gwenno, Llio Rhydderch a Gwenno Morgan yn ei hysbrydoli i greu celf.


MON 21:00 Stiwdio (m000wb6m)
Trafod "Yr Amgueddfa" - drama newydd sy'n cychwyn ar S4C cyn hir

"Yr Amgueddfa" yw'r ddrama newydd sbon sy'n cychwyn ar S4C cyn hir, ac mae'r awdures Fflur Dafydd a'r actores Nia Roberts yn sgwrsio am y gyfres.

Hefyd, y diweddaraf am gynyrchiadau Academi Berfformio Leeway, a Meg Elis sy'n edrych ar hirhoedledd gwaith yr awdures Agatha Christie, can mlynedd ers cyhoeddi ei nofel gyntaf.

"Te yn y Grug", y clasur gan Kate Roberts sy'n cael sylw'r Clwb Darllen, ac yn ymuno efo Catrin Beard i drin a thrafod y gyfrol mae'r bardd Karen Owen, yr awdur Cynan Llwyd a'r awdures Llio Maddocks.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000wb6s)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 25 MAY 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000wb6x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000wb73)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000wcmc)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000wbh9)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000wbhf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000wbhj)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000wbhl)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000wbhn)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000wbhq)
Hanna Hopwood Griffiths a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood Griffiths and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000wbhs)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddo. New music to relax to, introduced by Sian Eleri.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000wbhv)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000wbhx)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 26 MAY 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000wbhz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000wbj1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000wcn2)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


WED 09:00 Aled Hughes (m000wbdc)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000wbdf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000wbdh)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000wbdk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000wbdm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Beth yw'r ots gennyf i am Brexit? (m000wb34)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000wbdp)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000wb39)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000wbdr)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 27 MAY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000wbdx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000wbf3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000wcvk)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


THU 09:00 Aled Hughes (m000wctl)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000wctq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000wctt)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000wcty)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000wcv2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000wcv6)
Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Catrin Beard searches for the most knowledgeable team in this no-nonsense quiz.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000wcvb)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000wjjd)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000wcvh)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 28 MAY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000wcvp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000wcvt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000wdfh)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stepehens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000wdfk)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000wdfm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000wdfp)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000wdfr)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000wdft)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000wf5x)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000wdfw)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000wdfy)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000wb5x)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000wbh9)

Aled Hughes 09:00 WED (m000wbdc)

Aled Hughes 09:00 THU (m000wctl)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000wb3f)

Beth yw'r ots gennyf i am Brexit? 18:30 SUN (m000wb34)

Beth yw'r ots gennyf i am Brexit? 18:00 WED (m000wb34)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000wjjd)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000wjjd)

Bore Cothi 11:00 MON (m000wb5z)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000wbhf)

Bore Cothi 11:00 WED (m000wbdf)

Bore Cothi 11:00 THU (m000wctq)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000wdfm)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000wb1w)

Byd Bach Fy Hun 17:30 SAT (m000wb6g)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m000wcvb)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000wb2n)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m000wb6n)

Chwaraeon Radio Cymru 18:00 SAT (m000wlrb)

Cofio 14:00 SUN (m000wb28)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000wb2y)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000wbhv)

Dros Ginio 12:30 MON (m000wb61)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000wbhj)

Dros Ginio 12:30 WED (m000wbdh)

Dros Ginio 12:30 THU (m000wctt)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000wdfp)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m000wb6w)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000wb6s)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000wbhx)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000wbdr)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000wcvh)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000w63d)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000wb72)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000wb3p)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000wb6x)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000wbhz)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000wbdx)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000wcvp)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000wbhq)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000wb2h)

Ifan Evans 14:00 MON (m000wb64)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000wbhl)

Ifan Evans 14:00 WED (m000wbdk)

Ifan Evans 14:00 THU (m000wcty)

John Hardy 05:30 MON (m000wb3w)

John Hardy 05:30 TUE (m000wb73)

John Hardy 05:30 WED (m000wbj1)

John Hardy 05:30 THU (m000wbf3)

John Hardy 05:30 FRI (m000wcvt)

John ac Alun 21:00 SUN (m000wb3k)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000wf5x)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000wb79)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m000wbdp)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000wdfy)

Penben I Dimau 18:00 THU (m000wcv6)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000wdfw)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000wb67)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000wbhn)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000wbdm)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000wcv2)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000wdft)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000wb6h)

Richard Rees 05:30 SAT (m000wfmc)

Sian Eleri 18:30 TUE (m000wbhs)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000wb65)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000wb18)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000wb5v)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000wcmc)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000wcn2)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000wcvk)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000wdfh)

Stiwdio 21:00 MON (m000wb6m)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000wb2s)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000wb1h)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000wb6c)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000wdfk)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000wf2p)

Tudur Owen 14:00 FRI (m000wdfr)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000wb69)

Y Talwrn 19:00 SUN (m000wb39)

Y Talwrn 21:00 WED (m000wb39)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000wb1p)