The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 15 MAY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000vzdk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000vzdm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000w4cs)
Tomos a Dylan

Sgwrs efo Rhys Morgan o'r grwp Breichiau Hir cyn eu perfformiad y Tafwyl. Tom a Dyl yn dyfalu pa gyn-gymeriad o Rownd a Rownd sydd ar ben arall y ffon - a cysylltwch os ydach chi wedi ymddangos yn eich papur bro lleol.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000w4cv)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000w4cx)
Caneuon Codi Calon gyda Catty

Y gantores Catty sef Catrin Hopkins sy'n dewis Caneuon Codi Calon bore 'ma.

Dau gystadleuydd arall yn cymeryd rhan yn cwis Meistr y Miwsig.

Sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr a straeon rhyfedd y we gan Trystan ab Owen.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000w4cz)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000w4d1)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000w4d4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 16 MAY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000w4d8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000w4dd)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000w4z4)
Elin Fflur

Cerddoriaeth ac adloniant gydag Elin Fflur. Music and entertainment breakfast show with Elin Fflur.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000w3hb)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000w3hd)
Cas Meurig, Y Bala

Oedfa ar thema "Paid ag ofni" dan arweiniad Cass Meurig, Y Bala.
Darllenir o broffwydoliaeth Eseia, y Salmau ac Efengyl Mathew gan Graham Thomas. Cass Meurig ei hunan sydd yn canu cân o'r enw Addewid wedi ei sylfaenu ar Eseia 43 a Gweddi'r Arglwydd.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000w3hg)
Wythnos Cymorth Cristnogol, diwedd Ramadan, grym gwrando a chysegrfan St Alban

John Roberts yn trafod wythnos Cymorth Cristnogol gyda Mari McNeill a Llinos Roberts.

Awyrgylch ac amodau i bobl siarad yn agored sy'n cael sylw gan Emma Meese o Brifysgol Caerdydd a Margaret o'r Samariaid.

Adnewyddu cysegrfan St Alban gyda'r cyn Ddeon yno, Jeffrey John, tra bod Gwenfair Griffith yn holi am brofiad plant yn ystod Ramadan ac Eid ul fitir.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000w3hj)
Sara Yassine

Fel rhan o Tafwyl, mae Beti George yn holi'r ferch ifanc o Gaerdydd Sara Yassine lle mae hi'n sôn am dyfu fyny fel merch Mwslemaidd Gymraeg yn y brifddinas.


SUN 14:00 Cofio (m000w3hl)
Yr Wyddor Gymraeg - o L i Y

Ail ran yr Wyddor Gymraeg - o L i Y - sy'r wythnos hon, gan ddechre ar y Lôn Las yng nghwmni Linda Griffiths. Yna, cawn glywed acen braf Mari Jones o'r Alltwen a fu'n gweini yn nhai y byddigions yn Llundain yn hanner cynta'r ganrif ddiwethaf. Bu Mari yn gweini i'r teulu a oedd yn berchen ar Harrods, a bu ei chwaer Gwen yn gweini i'r teulu a oedd yn byw drws nesa i Syr Anthony Eden.
Ma'n siwr fod pob un ohonom a pâr o fenyg, ond a ydech wedi meddwl am yr hanes tu ôl i'r dilledyn bach yma? Sina Hâf sydd yn sôn eu bod yn mynd nôl i gyfnod y Pharaohs yn yr Aifft! Lydia a chriw marchnad Llanelli oedd wedi bod yn gwylio rhaglen ddogfen am naturiaethwyr ar y teledu ac yn rhyfeddu at ffasiwn beth ac yna ofergoelion y theat,r gan yr actores a'r gantores Beryl Hall, sy'n perchnogi'r lythyren O!

Pwy sy'n hoffi Pop? Y Parchedig Alwyn Daniels sy'n sôn am y gŵr o Sir Benfro a ddaeth a'r bybls i'r ddiod boblogaidd ac yna Ifas y Tryc sy'n mynd ar daith i lawr i Lunden efo'i wraig, Harri Bach a Jo i weld arddangosfa Tutankhamun, neu Twtangiaman fel mae'n ei alw, ond ofer bu'r daith!
Emrys Wyn Evans o Gaersws yn rhannu ei stori anhygoel am gael ei luchio o'i awyren Lancaster adeg yr Ail Ryfel Byd a chael ei ddal a'i roi yng ngharchar Stalag 4B yn yr Almaen.

Ma'r llun Salem yn enwog yng Nghymru, ond oeddech chi'n gwybod fod un o'r cymeriadau yn y llun ddim yn bodoli a mae "dummy" ydoedd? Elizabeth Jones, Llanfair sy'n adrodd yr hanes. Eifion Price a stori Wil a Dau ar y tren ac yna Gaenor Mai Jones yn sôn am ei chyfnod fel nyrs yn Llangrannog.
Mae'n 50 mlynedd ym mis Mai 2021 ers i Waldo Williams ein gadael a cyfle i glywed ddau o fawrion ein cenedl yn sgwrsio yn braf gyda'u gilydd, sef T Llew Jones a Waldo ei hun.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000w3hn)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000w3h6)
C.O.R

Branwen Gwyn yn cyflwyno C.O.R. yn canu detholiad o emynau a chaneuon cysegredig. C.O.R. perform a selection of hymns and sacred music.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000w3hq)
Dychmyga Hyn

Dewch i wrando ar stori am Math a Greta a’r crochan fawr hud yng ngwaelod yr ardd sy’n mynd â nhw am antur ar hyd a lled y byd.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000w3ht)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant. Dei discusses Wales, it's people and it's culture.


SUN 18:30 Beth yw'r ots gennyf i am Brexit? (m000w352)
Pwy ydyn ni erbyn hyn?

Siôn Tomos Owen sy'n ystyried y berthynas rhwng Brexit a hunaniaeth, pum mlynedd ers Refferendwm yr UE. Siôn Tomos Owen explores the relationship between Brexit and identity.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000w357)
Tegeingl v Y Gwenoliaid

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000w3hy)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000w3j2)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 17 MAY 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000w3j6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000w3jb)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000w4xs)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


MON 09:00 Aled Hughes (m000w4xv)
Y Llo tair llygad

Y milfeddyg Malan Hughes yn trafod llo welodd hi oedd wedi'i eni gyda thair llygad, ac yn sôn am anffurfiadau eraill mewn anifeiliaid.

Yr actores Heledd Gwynn yn edrych mlaen i gyfres "The Pact" ar BBC 1.

Cwmni John Gwilym Jones sy'n Fardd y Mis a'r Wicipediwr Jason Evans yn sôn am gystadleuaeth ffotograffiaeth arbennig fyd-eang.


MON 11:00 Bore Cothi (m000w4xx)
Wythnos y frechdan

Alison Huw sy'n dathlu wythnos y frechdan, y cerddor Bari Gwilliam yn sgwrsio am ei her arbennig yn ystod mis Mai a Ioan Talfryn sy'n rhoi Munud i feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000w4xz)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m000w4y1)
Lansio sengl newydd Yws Gwynedd

Yws Gwynedd sy'n westai i Ifan i lansio'i sengl newydd i gyd-fynd â'r Euros. Singer Yws Gwynedd joins Ifan to launch his new single to coincide with the Euros.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000w4y3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000w3h4)
Siôn Eilir Roberts - yr arwerthwr o Landrillo

Terwyn Davies sy'n clywed stori Siôn Eilir Roberts o Landrillo ger Corwen sy'n gweithio fel arwerthwr yn Llanelwy.

Hefyd, hanes Olwen Ford o Lanfrothen sy'n credu'n gryf bod yn rhaid cadw'r bridiau cynhenid yn fyw.

Anna Pritchard o Fangor yn sôn sut y mae'n rhannu ei hamser rhwng ffermio ar ei thyddyn bach a rhedeg ei busnes tecstiliau, gyda nodau clustiau defaid yn chwarae rhan mawr yn ei gwaith.

Richard Davies yn crynhoi’r datblygiadau yn y diwydiant llaeth, a Geraint James, Cyfarwyddwr Anrhydeddus Gŵyl y Gwanwyn yn adolygu’r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000w4y5)
Anthemau "Powerpop"

Detholiad Mr Mwyn o anthemau "Powerpop". Rhys Mwyn's selection of Powerpop anthems.


MON 20:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000wdyn)
Barnsley v Abertawe

Sylwebaeth fyw o gymal cyntaf y gêm ail gyfle rhwng Barnsley ac Abertawe. Live commentary fromthe first leg of the play off semi final between Barnsley and Swansea City.


MON 22:15 Geraint Lloyd (m000w4y9)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 18 MAY 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000w4yc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000w4yf)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000w530)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000w4wc)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000w4wf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000w4wh)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000w4wk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000w4wm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000w4wp)
Hanna Hopwood Griffiths a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood Griffiths and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000w4wr)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddo. New music to relax to, introduced by Sian Eleri.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000w4wt)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000w4ww)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 19 MAY 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000w4wy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000w4x0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000w34p)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


WED 09:00 Aled Hughes (m000w34r)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000w34t)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000w34w)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000w34y)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000w350)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Beth yw'r ots gennyf i am Brexit? (m000w352)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000w355)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000w357)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000w359)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 20 MAY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000w35c)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000w35f)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000w5dj)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


THU 09:00 Aled Hughes (m000w5cw)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000w5cy)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000w5d0)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000w5d2)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000w5d4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000w5d6)
Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Catrin Beard searches for the most knowledgeable team in this no-nonsense quiz.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000w5d8)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000w3hj)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000w5db)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 21 MAY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000w5dd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000w5dg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000w62t)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stepehens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000w62w)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000w62y)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000w630)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000w632)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000w634)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000w636)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000w638)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000w63b)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000w4xv)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000w4wc)

Aled Hughes 09:00 WED (m000w34r)

Aled Hughes 09:00 THU (m000w5cw)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000w3hy)

Beth yw'r ots gennyf i am Brexit? 18:30 SUN (m000w352)

Beth yw'r ots gennyf i am Brexit? 18:00 WED (m000w352)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000w3hj)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000w3hj)

Bore Cothi 11:00 MON (m000w4xx)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000w4wf)

Bore Cothi 11:00 WED (m000w34t)

Bore Cothi 11:00 THU (m000w5cy)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000w62y)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000w3hg)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m000w5d8)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000w3h6)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m000w4cz)

Chwaraeon Radio Cymru 20:00 MON (m000wdyn)

Cofio 14:00 SUN (m000w3hl)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000w3ht)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000w4wt)

Dros Ginio 12:30 MON (m000w4xz)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000w4wh)

Dros Ginio 12:30 WED (m000w34w)

Dros Ginio 12:30 THU (m000w5d0)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000w630)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m000w4d4)

Geraint Lloyd 22:15 MON (m000w4y9)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000w4ww)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000w359)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000w5db)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000vzdk)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000w4d8)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000w3j6)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000w4yc)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000w4wy)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000w35c)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000w5dd)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000w4wp)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000w3hn)

Ifan Evans 14:00 MON (m000w4y1)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000w4wk)

Ifan Evans 14:00 WED (m000w34y)

Ifan Evans 14:00 THU (m000w5d2)

John Hardy 05:30 MON (m000w3jb)

John Hardy 05:30 TUE (m000w4yf)

John Hardy 05:30 WED (m000w4x0)

John Hardy 05:30 THU (m000w35f)

John Hardy 05:30 FRI (m000w5dg)

John ac Alun 21:00 SUN (m000w3j2)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000w636)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000w4dd)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m000w355)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m000w4d1)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000w63b)

Penben I Dimau 18:00 THU (m000w5d6)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000w638)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000w4y3)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000w4wm)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000w350)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000w5d4)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000w634)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000w4y5)

Richard Rees 05:30 SAT (m000vzdm)

Sian Eleri 18:30 TUE (m000w4wr)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000w4cs)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000w4z4)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000w4xs)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000w530)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000w34p)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000w5dj)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000w62t)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000w3hq)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000w3hb)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000w3h4)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000w62w)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000w4cv)

Tudur Owen 14:00 FRI (m000w632)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000w4cx)

Y Talwrn 19:00 SUN (m000w357)

Y Talwrn 21:00 WED (m000w357)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000w3hd)