The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 03 APRIL 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000tp2j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000tp2l)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000tvny)
Daniel Glyn

Yr actores Sara Gregory sy'n ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000ttvt)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Dim Byd ar y Radio (m000txn1)
Hywel Gwynfryn sydd â’r dasg o geisio dal pen rheswm, wrth i gynhyrchwyr y gyfres deledu “Dim Byd" gael eu dwylo budr ar archif Radio Cymru a newid cyd-destun ambell i sgwrs, mewn ymdrech ddieflig i brofi bod Dim Byd ar y Radio.


SAT 11:30 Y Sioe Sadwrn (m000ttvy)
Shelley a Rhydian

Y ddigrifwraig Esyllt Sears sy'n dewis Caneuon Codi Calon, Owain Llyr sy'n ymuno gyda Sylwebaethau'r Wythnos, a'r lythyren N sydd dan sylw Wyddor Chi.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000ttw0)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000ttw2)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000ttw4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 04 APRIL 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000ttw6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000ttw8)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000tw59)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Cerddoriaeth yr Wythnos Fawr (m000tp24)
Heledd Cynwal ac Alwyn Humphreys yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer yr Wythnos Fawr. Heledd Cynwal and Alwyn Humphreys present music for Holy Week.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000tvnb)
Oedfa'r Pasg dan arweiniad Nan Wyn a Huw Powell-Davies, Yr Wyddgrug

Oedfa'r Pasg dan arweiniad Nan Wyn a Huw Powell-Davies, Yr Wyddgrug yn trafod tystiolaeth y merched wrth y bedd ar fore Sul y Pasg


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000tvnd)
Trafodaeth am arwyddocad y Pasg yn nyddiau Covid

John Roberts a'i westeion yn trafod arwyddocâd y Pasg yn nyddiau Covid. Wynne Roberts Caplan Ysbyty Gwynedd yn sgwrsio am boen a dioddefaint, Gwilym Tudur, Aberystwyth yn trafod atgyfodiad ac yna tri gwestai yn trafod y themâu sef Rosa Hunt, Karen Owen a Gareth Evans-Jones


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000v445)
Dai Davies

Rhaglen o'r archif, lle mae Beti George yn sgwrsio a chyn gol-geidwad Cymru, Dai Davies. A programme from the archive, as Beti George chats to former Wales goalkeeper Dai Davies.


SUN 13:45 Shorts Huw (m000v447)
Huw Llywelyn Davies yn cwrdd â chyn-fewnwr Cymru, Gareth Edwards. Huw Llywelyn Davies discusses rugby with former Wales scrum-half Gareth Edwards.


SUN 14:00 Y Ferch a'r Pasg (m000tvnj)
Dehongliad draddodiadol a chyfoes o'r ferch yn stori'r Pasg, drwy gerddoriaeth a llenyddiaeth, yng nghwmni Mared Williams, Casi Wyn, Siân James, Lleuwen Steffan, Heledd Gwynn, Eleri Richards a Chôr Seiriol.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000tvnl)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000tvn5)
Christine James yn cyflwyno

Christine James yn cyflwyno hanner awr o ganu cynulleidfaol ar gyfer Sul y Pasg. Congregational singing, presented by Christine James.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000mylv)
Anghenfil Anhapus

Stori i blant bach, yn cael ei darllen gan un o gymeriadau Cyw. Mae Wmffra yr anghenfil yn anhapus ac er ei fod yn anghenfil mawr, mae e ofn cathod.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000tvnn)
Hanes Edward y Cyntaf

Mae Dr Rhun Emlyn yn trafod llyfr newydd am Edward y Cyntaf a'r goncwest, dylanwad Coleg yr Iesu Rhydychen ar fywyd diwylliannol Cymru yw testun Dr Lowri Angharad Hughes, tra bod Gareth Richards yn dweud hanes tŷ arbennig o'r enw Cefn Celfi. Mae Idris Reynolds ac Iestyn Hughes yn sgwrsio am eu cyfrol o farddoniaeth am Geredigion ac mae Robin McBryde yn datgelu pa un yw ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Fy Nghymru I (m000tsmt)
Wrth i Gymru wynebu Etholiad Senedd Cymru ym Mai 2021, beth mae pleidleisio a gwleidyddiaeth yn golygu i bobl o wahanol oedran a chefndiroedd? Cyfle i glywed gan bobl ifanc 16 ac 17 oed sy'n cael bwrw eu pleidlais am y tro cynta'.


SUN 19:00 Y 'Phoebe a Peggy’ a Phobol Solfach (m000pvtw)
Hanes trychineb llong y Phoebe a Peggy a suddodd gerllaw mynediad harbwr Solfach ym 1773. gan golli bron pawb ar ei bwrdd, ynghyd â chapteiniad llong o'r pentref a fu farw yn ceisio'i hachub.

Lleisiau Solfach sydd yn adrodd y stori ac hefyd yn sôn am sut mae Solfach wedi newid dros y blynyddoedd, gyda thon o dwristiaid a mewnfudwyr.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000tvnr)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000v6sp)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 05 APRIL 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000tvnt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000tvnw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000tvk5)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


MON 09:00 Bore Cothi (m000tvk9)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:00 Ar Lan y Môr (m000ntnj)
Rhaglen 1

O Borth Wen Fach i Ben Dal Aderyn, heibio Porth Lydan a Chefn Sidan; o wichiaid a wystrys i datŵs, Cerrig Defaid a boliau llaith.
Cyfoeth o enwau a geiriau sy'n codi o'r môr ac yn atgof sydyn o'n hen berthynas ni â'r môr grymus sydd o'n cwmpas ni.

Mae'r môr yn ffin i Gymru ar dair ochr. Lle chwarae i nifer ohonom ni erbyn hyn ond ers canrifoedd mae'r môr wedi caniatau i ni deithio, i fasnachu, i frwydro, ac i ni fwydo ein hunain ac mae olion hynny i'w gweld ar hyd yr arfordir ond hefyd mewn caneuon, mynwentydd, dogfennau hanesyddol, enwau cartrefi, a chof ardaloedd.

Jon Gower sy'n sgwrsio gyda haneswyr, ecolegwyr a physgotwyr er mwyn casglu enwau arfordirol a morwrol Cymru. Wrth sgwrsio gydag Elinor Gwynn, Elin Tomos, Sion Williams, Gareth Bonello, Dilwyn Morgan a Meinir Pierce Jones mae Jon yn clywed yr hanesion hyfryd sydd wrth wraidd yr enwau. Rhai enwau yn fyw ac yn iach, eraill yn prysur ddiflannu ac eraill yn cael eu tynnu i'r lan o ddyfnderoedd hen ddogfennau a mapiau.


MON 12:30 Ar Lan y Môr (m000p0cf)
Rhaglen 2

Mae'r môr yn ffin i Gymru ar dair ochr. Lle chwarae yw e i nifer ohonom ni erbyn hyn ond ers canrifoedd mae'r môr wedi caniatau i ni deithio, i fasnachu, i frwydro, ac i ni fwydo ein hunain. Mae rhai yn dal i gael bywoliaeth o'r môr tra bod eraill yn hiraethu am gael bod ar y tonnau yn amlach ac eraill yn sicrhau bod hanes ein perthynas â'r môr yn cael ei gadw.
Jon Gower sy'n sgwrsio gyda'r hanesydd Dr David Jenkins, Dilwyn Morgan, y bardd Gwyneth Lewis, yr hanesydd lleol Meinir Pierce Jones a'r pysgotwr Sion Williams i olrhain hanes masnach llongau Cymru, pysgota dros y canrifoedd a'r diwydiant codi llongau.


MON 13:00 Dai Llanilar - Y Dyn ei Hun (m000tvkf)
Dathlu cyfraniad Dai Jones i fywyd cefn gwlad ac i fyd darlledu. Celebrating Dai Jones' contribution to rural life and to broadcasting.


MON 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000tvkh)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000tvkk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 17:30 Cyfaill Carcharorion (m000nlvb)
Rhaglen yn olrhain bywyd a gwaith y diwygiwr carchar, yr heddychwr a’r dyngarwr Merfyn Turner. Roedd yn gweithio gyda chyn garcharorion, rheiny oedd yn gaeth i alcohol a'r digartref yn Llundain o’r 50au hyd yr 80au.

Clywir sut y sefydlodd y tŷ hanner ffordd cyntaf ym Mhrydain i gyn garcharorion, a sut aeth ati i geisio atal ail-droseddi drwy gynnig cartref sefydlog i'r rheiny oedd wedi eu rhyddhau o garchar.

Vaughan Roderick sydd yn disgrifio sut bu i'w famgu a thadcu gynnig lloches i Turner adeg ei ryddhau o garchar fel gwrthwynebydd cydwybodol. Ac mae Dr. Llion Wigley yn esbonio'r hyn oedd yn gyrru Turner i helpu eraill, ag effaith negyddol carchar ar unigolion bregus.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000tvkm)
Wyau, wyau a mwy o wyau!!

Ar benwythnos y Pasg, hanes tri o gynhyrchwyr wyau Cymru a sut maen nhw'n mynd ati i edrych ar ôl eu ieir a gwerthu eu hwyau.

Lydia Edwards o Fetws Gwerfyl Goch sy'n sôn am treulio pum mis yn lapio gwlân ar Ynysoedd y Malvinas.

Ac uchafbwyntiau Eisteddfod Rithiol CFFI Cymru.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000tvkp)
Tiwns Llun y Pasg - Gŵyl y Banc

Ymunwch efo Mr Mwyn i wrando ar ei ddewisiadau ar gyfer dathlu Llun y Pasg a Gŵyl y Banc!


MON 21:00 Stiwdio (m000tvkr)
Rhaglen arbennig i nodi 60 mlynedd ers cyhoeddi'r nofel “Un Nos Ola Leuad” gan Caradog Prichard, nofel sydd erbyn hyn yn cael ei hystyried yn glasur modern. Menna Baines a J. Elwyn Hughes sy'n trafod ei phwysigrwydd ac yn edrych ar y dyn y tu ôl i’r geiriau ac Endaf Emlyn a Betsan Llwyd sy'n sgwrsio am y ffilm a ysbrydolwyd gan y nofel.
Cawn hefyd sgwrsio efo Manon Steffan Ros a Megan Angharad Hunter, gan holi tybed os yw ôl gwaith Caradog Prichard i’w weld ar eu nofelau hwy, a hynny 60 mlynedd yn ddiweddarach.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000tvkt)
Cerdded o amgylch y byd

Eideg Lewis sydd yn siarad am ei busnes bach- sef dylunio a phrintio patrymau, a chawn glywed gan Esyllt Jones am her 30 diwrnod i gerdded o amgylch y byd!TUESDAY 06 APRIL 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000tvkw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000tvky)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000tvy0)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000tvxc)
Connagh a Wayne Howard yn trafod y rhaglen 'Cymru, Dad a Fi' ar S4C

Connagh a Wayne Howard yn trafod y rhaglen "Cymru, Dad a Fi" ar S4C; Hanes prosiect ffotograffiaeth Carwyn Rhys Jones am gymuned amlddiwylliannol Wrecsam; Keziah O'Hare yn sôn sut mae hi wedi bod yn annog pobl i fynd ati i ddysgu Cymraeg; Gwenllian Lansdown Davies o'r Mudiad Meithrin yn trafod prosiect "Hwiangerddi Nodau Natur", sy'n cyflwyno hwiangerddi i blant mewn chwe iaith.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000tvxj)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000tvxr)
Steffan Messenger

Steffan Messenger a'i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
 ninnau ar ddechrau blwyddyn ariannol newydd, beth ydy'r hanes tu ôl i'r drefn yma?
Sgwrs gydag Alwena Hughes Moakes, un o ymddiriedolwyr newydd Cyngor Llyfrau Cymru
Cymdeithas Gymraeg Prifysgol Birmingham a'r cysylltiadau Cymreig
Hanes mentergarwch Elin Roberts, sydd â'i gwreiddiau yng Nghaerdydd, ond wedi byw ar draws y byd, ers yn 5 oed
A ydy'r 'gynghanedd' yn haeddu statws UNESCO tybed? Y bardd, Gwenallt Llwyd Ifan, sydd yn trafod.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000tvxz)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000tvy7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Alun Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 17:55 Darllediad Etholiadol (m000tvyd)
Darllediad Etholiadol gan Llafur Cymru

Darllediad Etholiadol gan Llafur Cymru cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by the Welsh Labour Party ahead of the Senedd election on 6th May.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000tvyj)
Trefn yn y cartref a'r car

Hanna Hopwood Griffiths a'i gwesteion sy'n trafod be sy'n gwneud bywyd yn haws yn y cartref ac yn y car yng nghwmni Gwerfyl Owen-Harding, Carys Thomas, Dan Roberts a Riki Wyn.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000tvyn)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddo a Meg Richards o griw Gorwelion yn sgwrsio efo Sian a dewis traciau.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000tvys)
Hanes Edward y Cyntaf a hoff gerdd Robin McBryde mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul

Mae Dr Rhun Emlyn yn trafod llyfr newydd am Edward y Cyntaf a'r goncwest tra bod Gareth Richards yn dweud hanes tŷ arbennig o'r enw Cefn Celfi. Mae Idris Reynolds a Iestyn Hughes yn sgwrsio am eu cyfrol o farddoniaeth am Geredigion ac mae Robin McBryde yn datgelu pa un yw ei hoff gerdd.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000tvyx)
Fy Newis I: Dylan Parry

Cawn glywed am hoff gyngherddau Dylan Parry o'r ddeuawd adnabyddus Dylan a Neil.

Hefyd, i ba ardal fydd rhaglen Geraint yn mynd wythnos nesaf? Cawn glywed wrth i chi ddyfalu ble sydd 'Ar y Map' yr wythnos hon.WEDNESDAY 07 APRIL 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000tvz2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000tvz4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000tvx3)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Huw Stephens.


WED 09:00 Aled Hughes (m000tsmf)
Sara Gibson yn cyflwyno

Dr Gethin Thomas yn egluro sut mae'r Octopws yn gallu breuddwydio a newid lliw tra'n cysgu; Jess Davies yn trafod ei rhaglen ddogfen "When Nudes are Stolen" sydd mlaen ar BBC Three a BBC One; Rachel Stephens o'r Rhondda yn rhannu ei phrofiadau o fyw gyda'r cyflwr MS ; Hefyd Sian Northey ac Aled Jones yn trafod y podlediad "Colli'r Plot".


WED 11:00 Bore Cothi (m000tsmh)
Harpathon, Ysgol Haf Delynau, a Rae Carpenter ar ran tîm FFIT Cymru.

Eleri Darkins yn sôn am yr Harpathon ac Ysgol Haf Delynau eleni, tra bydd Rae Carpenter yn ymuno ar ran tîm FFIT Cymru.

Helen Prosser sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


WED 12:30 Dros Ginio (m000tsmk)
Vaughan Roderick

Cofio ethol Bobby Sands yn AS 40 mlynedd 'nôl gyda Liam Andrews yng Ngogledd Iwerddon a'r Athro Diarmait Mac Giolla Chriost.
Dywediadau'r Gwawnwyn a rhai o'r arferion cynnar gan y naturiaethwr Twm Elias, tra y bydd Dr Mair Edwards yn trafod ofnau am ddychwelyd i ryw fath o normalrwydd wrth i'r llacio rheolau ddod i rym.
Ar y panel heddiw mae Sioned Williams, Nerys Fullerlove a Iestyn Wyn ac ymysg y pynciau mae'r pasborts covid, a'r ymgyrchu etholiadol tawelach na'r arfer.
Drosginio@bbc.co.uk


WED 14:00 Ifan Evans (m000tsmm)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000tsmp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Fy Nghymru I (m000tsmt)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000tsmx)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y 'Phoebe a Peggy’ a Phobol Solfach (m000pvtw)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000tsn5)
Canfod Parciau Cenedlaethol

Gyda hithau'n bythefnos Canfod Parciau Cenedlaethol, caiff Geraint glywed gan ddau drefnydd teithiau Cymdeithas Edward Llwyd, Eirian Davies ac Iwan Roberts, wrth iddyn nhw awgrymu lleoedd newydd i fynd am dro dros y misoedd nesaf.

Hefyd, Clive Edwards yw Ffrind y Rhaglen.THURSDAY 08 APRIL 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000tsn7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000tsn9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000twkv)
Caryl a Huw

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Huw Stephens.


THU 09:00 Aled Hughes (m000tvz8)
Sara Gibson yn cyflwyno

Kris Hughes o Dderwyddon Môn yn son am gasgliad y Post Brenhinol o stampiau sy'n cynnwys cymeriadau o chwedlau mytholegol y Brenin Arthur; ac Elinor Gwynn yn rhannu nodweddion y blodyn "Clychau'r Gog"

Hefyd, hanes Jen Bailey o'r Iseldiroedd sydd wedi mynd ati i ddysgu Cymraeg yn ystod y cyfnod clô; a'r gantores Magi Tudur sy'n trafod ei sengl newydd "Tyfu".


THU 11:00 Bore Cothi (m000tvzb)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Caryl Parry Jones sy'n cadw sedd Shân Cothi yn gynnes, gyda Gwenan Roberts yn trafod Meddwlgarwch yn ystod mis ymwybyddiaeth Straen; mynd Dros Glawdd Offa yng nghwmni Elin Pavli yn Llundain; a Iolo Ap Gwynn sy'n rhoi munud i ni gael meddwl.


THU 12:30 Dros Ginio (m000tvzd)
Catrin Haf Jones

Cyngor ar sut i ddelio gyda galwadau ffôn amheus neu ebost yn hawlio arian; trafod pa mor allweddol i'r stori ydi lleoliadau mewn nofelau Cymraeg; cofio Raymond Willams; a holi sut mae sgwennu cân sydd yn siwr o gyrraedd brig y siartiau?!


THU 14:00 Ifan Evans (m000tvzg)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000tvzj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 17:55 Darllediad Etholiadol (m000tvzl)
Darllediad Etholiadol gan Plaid Cymru

Darllediad Etholiadol gan Plaid Cymru cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by Plaid Cymru ahead of the Senedd election on 6th May.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000tvzn)
Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Catrin Beard searches for the most knowledgeable team in this no-nonsense quiz.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000tvzq)
Ystyr a Carys Eleri

Carys Eleri yn rhannu caneuon sy'n meddwl y byd iddi, a chyfle i ddod i adnabod y band Ystyr ychydig yn well.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000v445)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 21:45 Shorts Huw (m000v447)
[Repeat of broadcast at 13:45 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000tvzs)
Her yr Het

Hanesion Her yr Het yr wythnos hon, a'r diweddaraf o'r byd moduro.FRIDAY 09 APRIL 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000tvzv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000tvzx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000twzv)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stepehens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000twzx)
Sut i wneud y barbeciw perffaith ac edrych ymlaen at y Grand National

Tips ar sut i wneud y barbeciw perffaith efo Chris Summers. Y barbwr Leon Holmes yn dewis Cân y Bore, Cwis Yodel Ieu ac edrych ymlaen at y Grand National.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000twzz)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Heledd Cynwal sy'n cadw sedd Shân yn gynnes heddiw. Dean Powell yn sôn am lyfr newydd am hanes canu corawl yng Nghymru, a mynd am dro gydag Iwan Fôn.

Jill Hayley Harries sydd yn rhoi Munud i ni gael Meddwl.


FRI 12:00 Newyddion Radio Cymru (m000vk7j)
Rhaglen newyddion yn dilyn marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin. News coverage following the death of His Royal Highness the Duke of Edinburgh


FRI 15:00 Llyr Griffiths-Davies (m000vj8g)
Dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Llyr Griffiths-Davies. Two hours of music with Llyr Griffiths Davies.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000tx05)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Daniel Jenkins-Jones (m000vj8j)
Cerddoriaeth yng nghwmni Daniel Jenkins-Jones. Music with Daniel Jenkins-Jones.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000tx0c)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000tvxc)

Aled Hughes 09:00 WED (m000tsmf)

Aled Hughes 09:00 THU (m000tvz8)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000tvnr)

Ar Lan y Môr 12:00 MON (m000ntnj)

Ar Lan y Môr 12:30 MON (m000p0cf)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000v445)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000v445)

Bore Cothi 09:00 MON (m000tvk9)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000tvxj)

Bore Cothi 11:00 WED (m000tsmh)

Bore Cothi 11:00 THU (m000tvzb)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000twzz)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000tvnd)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m000tvzq)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000tvn5)

Cerddoriaeth yr Wythnos Fawr 10:00 SUN (m000tp24)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m000ttw0)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 MON (m000tvkh)

Cyfaill Carcharorion 17:30 MON (m000nlvb)

Dai Llanilar - Y Dyn ei Hun 13:00 MON (m000tvkf)

Daniel Jenkins-Jones 18:00 FRI (m000vj8j)

Darllediad Etholiadol 17:55 TUE (m000tvyd)

Darllediad Etholiadol 17:55 THU (m000tvzl)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000tvnn)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000tvys)

Dim Byd ar y Radio 11:00 SAT (m000txn1)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000tvxr)

Dros Ginio 12:30 WED (m000tsmk)

Dros Ginio 12:30 THU (m000tvzd)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m000ttw4)

Fy Nghymru I 18:30 SUN (m000tsmt)

Fy Nghymru I 18:00 WED (m000tsmt)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000tvkt)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000tvyx)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000tsn5)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000tvzs)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000tp2j)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000ttw6)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000tvnt)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000tvkw)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000tvz2)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000tsn7)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000tvzv)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000tvyj)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000tvnl)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000tvxz)

Ifan Evans 14:00 WED (m000tsmm)

Ifan Evans 14:00 THU (m000tvzg)

John Hardy 05:30 MON (m000tvnw)

John Hardy 05:30 TUE (m000tvky)

John Hardy 05:30 WED (m000tvz4)

John Hardy 05:30 THU (m000tsn9)

John Hardy 05:30 FRI (m000tvzx)

John ac Alun 21:00 SUN (m000v6sp)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000ttw8)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m000tsmx)

Llyr Griffiths-Davies 15:00 FRI (m000vj8g)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m000ttw2)

Newyddion Radio Cymru 12:00 FRI (m000vk7j)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m000tx0c)

Penben I Dimau 18:00 THU (m000tvzn)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000tvkk)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000tvy7)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000tsmp)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000tvzj)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000tx05)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000tvkp)

Richard Rees 05:30 SAT (m000tp2l)

Shorts Huw 13:45 SUN (m000v447)

Shorts Huw 21:45 THU (m000v447)

Sian Eleri 18:30 TUE (m000tvyn)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000tvny)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000tw59)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000tvk5)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000tvy0)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000tvx3)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000twkv)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000twzv)

Stiwdio 21:00 MON (m000tvkr)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000mylv)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000tvkm)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000twzx)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000ttvt)

Y 'Phoebe a Peggy’ a Phobol Solfach 19:00 SUN (m000pvtw)

Y 'Phoebe a Peggy’ a Phobol Solfach 21:00 WED (m000pvtw)

Y Ferch a'r Pasg 14:00 SUN (m000tvnj)

Y Sioe Sadwrn 11:30 SAT (m000ttvy)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000tvnb)