The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 06 MARCH 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000ssd2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000ssd4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000syhg)
Daniel Glyn

Y gyflwynwraig Heledd Cynwal sydd yn ateb cwestiynau diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000sybp)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000sybr)
Y Sioe Sadwrn

Y gantores Eadyth sydd yn dewis ei hoff ganeuon. Cwis a Chân gan Trystan ab Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000sybt)
Chwaraeon Radio Cymru

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000sybw)
Marc Griffiths

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000syby)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 07 MARCH 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000syc0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000syc2)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000syb7)
Gŵyl 2021

Lisa Gwilym yn cyflwyno uchafbwyntiau Gŵyl 2021, yn cynnwys perfformiadau gan Gruff Rhys a 9 Bach. Highlights of Gŵyl 2021 with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Gŵyl 2021 (m000t177)
Ifan Davies yn cyflwyno uchafbwyntiau Gŵyl 2021, yn cynnwys perfformiadau gan Adwaith ac Ani Glass. Ifan Davies celebrates Gŵyl 2021.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000sy24)
Yr Oedfa dan arweiniad Y Tad Jason Jones, Treforys

Trydedd Oedfa'r Grawys dan arweiniad Y Tad Jason Jones, Treforys a chymorth Sion Woods. Yn yr Oedfa cyfeirir at ffyddlondeb Duw i'w bobl yn enwedig yn ystod y deugain mlynedd yn yr anialwch dan arweiniad Moses, a gwelir yr un ffyddlondeb i bobl Dduw yn ystod y pandemig. Mae'r Tad Jason hefyd yn sôn am ei waith fel caplan ar y wardiau Covid yn Ysbyty Treforys.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000t3bm)
Creu Cymuned a Masnach Deg

John Roberts yn trafod beth sy'n creu cymuned gyda Nia Higginbotham, a chan holi am gymuned a chydweithio ym Mlaenau Ffestiniog gyda Roland Barnes, Meilyr Tomos, Rhian Williams, Rhys Roberts a Ceri Cunnington.

Hefyd cyfle i drafod a yw Masnach Deg yn gweithio gydag Alwen Marshal a Nia Higginbotham.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000t8gm)
Osian Ellis

Cyfle arall i glywed sgwrs Beti George â'r telynor Osian Ellis a fu farw ym mis Ionawr 2021.


SUN 13:40 Shorts Huw (m000t8gp)
Huw Llywelyn Davies yn sgwrsio gyda chyn-ganolwr Llanelli, Cymru a’r Llewod D Ken Jones yn 2015. Huw Llywelyn Davies chats with former Llanelli, Wales and Lions centre D Ken Jones.


SUN 14:00 Cofio (m000sy2d)
Diwrnod Rhyngwladol Y Menywod

Ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol Y Menywod ar Fawrth yr wythfed, mae Cofio wedi pori drwy archif Radio Cymru, ac yn wir archif Cofio, am raglen sy'n clodfori, yn dathlu ac yn diolch am ferched. O wleidyddiaeth i adloniant ac o chwaraeon i ddiwylliant, y ferch sy'n teyrnasu yn y rhaglen hon, a ddarlledwyd yn wreiddiol yn 2010.

O blith y merched sy'n cael ein sylw yw'r comiwnydd Annie Powell, y seren chwaraeon Non Evans, Rachael Roberts o fyd actio, Amilia Earhart , Edith Piaf, Hafina Clwyd, Megan Lloyd George a llawer iawn mwy. Heb anghofio am Merched Y Wawr wrth gwrs!

Dewch i ddathlu Merched gyda Cofio.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000sy2j)
Hywel Gwynfryn

Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (b0b0w29b)
Capel Mair, Aberteifi

Canu cynulleidfaol yng Nghapel Mair, Aberteifi, gyda Margaret Daniel yn cyflwyno. Congregational singing, recorded in Cardigan, with Margaret Daniel presenting.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000sy2n)
Sara Mai Ceidwad y Sêr

Dewch i wrando ar stori am forlo anhapus sydd wedi brifo’i hun ar greigiau peryglus. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000sy2s)
Owain Glyndŵr

Mae Elenid Jones yn chwilio am hen luniau o efail y gôf i gyd fynd â chyfrol gan ei thad am waith y gôf yng Nghymru.

Brwydr lwyddiannus Owain Glyndŵr ym Mryn Glas yw pwnc Gruffydd Aled William tra bod Marged Tudur yn sgwrsio am ei chyfrol o gerddi 'Mynd'

Hefyd, Gareth Ffowc Williams sy'n datgelu rhagor am fathemategwyr Cymreig sydd wedi mynd yn angof.


SUN 18:30 Byd Iolo (m000t79j)
Gambia

Iolo Williams sy'n ein tywys i ganol byd natur mewn lleoliadau amrywiol. Iolo Williams explores the wonder and whimsy of the natural world.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000sx0s)
Beirdd Myrddin v Yr Arglwydd de Grey

Beirdd Myrddin ac Yr Arglwydd de Grey yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Beirdd Myrddin and Yr Arglwydd de Grey compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000sy2x)
Ar Eich Cais

Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000sy31)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 08 MARCH 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000sy36)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000sy3b)
Llŷr Griffiths-Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Llŷr Griffiths-Davies yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000szhf)
Dafydd a Caryl

Cân y Babis mis Chwefror! Hywel Llion sy'n sôn am y rhaglenni teledu gorau a chyfle i bori drwy dudalennau'r ffeithiadur unwaith eto!


MON 09:00 Aled Hughes (m000syhv)
Ffugenwau Awduresau

Elinor Wyn Reynolds yn trafod pam bod nifer o awduresau wedi gorfod defnyddio ffugenwau er mwyn i'w gwaith gael sylw.

Nia Peris sydd wrthi'n gwneud taith feics rithiol 2,600 milltir o Lydaw i Fwlgaria, tra bod T. Gwyn Williams yn sôn am ba mor ofalus sydd angen bod wrth gludo a symud darnau celf o un lle i'r llall.

Hefyd, Molly Dugan Edwards sy'n trafod pa nodweddion tebyg mae dolffiniaid yn ei rannu â phobl.


MON 11:00 Bore Cothi (m000syhx)
Diwrnod Rhynglwadol y Merched

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched, y fam a'r ferch Delyth ac Angharad Jenkins sy'n sôn am eu dylanwadau.

Medi Jones Jackson sydd yn trafod ymgyrch casglu enwau i lyfr newydd Genod Gwych a Merched Medrus.

John Tudno Williams sy'n rhoi Munud i ni Feddwl.


MON 12:30 Dros Ginio (m000syhz)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a’i westeion yn trafod

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
Edrych yn nôl ar benwythnos o chwaraeon
Sut mae’r frenhiniaeth wedi trin a thrafod tywysogesau drwy’r oesoedd
 hithau’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched, hanes gwraig o Wynedd sydd yn gwneud ei mharc yn y byd gwyddonol yn Llundain
Esblygiad iaith gyda’r ieithydd Peredur Webb-Davies
Gwestai ‘dau cyn dau’ ydy’r cyflwynydd a’r cartwnydd, Sion Tomos Owen, a’i fam, Jeni Owen


MON 14:00 Ifan Evans (m000syj1)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000syj3)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Nia Thomas.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000sy1p)
Eidalwyr Sir Gaerfyrddin

Wrth i Gymru baratoi i wynebu’r Eidal yr wythnos nesa ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, hanes un teulu sydd â'u gwreiddiau yn ardal Calabria yn yr Eidal - Aldo Sauro a'i ferched, sy'n ffermio ym Mynydd Penbre.

Hefyd, ugain mlynedd ers Clwy'r Traed a'r Genau, Gareth Wyn Jones, Bob Parry a'r milfeddyg David Thomas sy'n hel atgofion am y cyfnod gofidus.

Richard Davies yn crynhoi'r diweddaraf yn y diwydiant llaeth, ac arweinydd Cyngor Môn, Llinos Medi sy'n adolygu'r straeon amaethyddol yn y wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000syj5)
Caneuon Celtaidd

Detholiad o ganeuon Celtaidd ynghyd â dewisiadau cerddorol yr artist Ffrengig Anne Pigalle.


MON 21:00 Stiwdio (m000syj7)
Gŵyl Gerdd Bangor

Y delynores Mared Emlyn a’r cyfansoddwr Guto Pryderi Puw sy'n edrych ymlaen at Ŵyl Gerdd Bangor.

Catrin Beard a’i gwesteion yn trafod llenyddiaeth Cymraeg i ddysgwyr.

Cawn glywed am gynhyrchiad diweddaraf Theatr Arad Goch tra bodTomos “jazz” Williams yn sgwrsio am CD newydd Cwmwl Tystion.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000syj9)
Sianti Ger!

Anna Sherratt sydd yn dychwelyd i sôn am sut hwyl gafodd Geraint yn canu hefo'r côr.

Cawn hefyd glywed am 'Cofio'r Cwm', llyfr newydd Edgar Morgan o Gwm Ystwyth.TUESDAY 09 MARCH 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000syjc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000syjf)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000sx6z)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Sioned Mills sy'n ymuno i sôn am y podlediadau newydd sydd ar gael.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000sx71)
Twneli Canoloesol

Ioan Lord sy’n edrych ar dwneli canoloesol Cymru. Rhian Mills sydd yn sôn am gwsg byr yn y prynhawn a'i effaith arnom ac mae Gruffudd Sol yn ymuno i drafod murlun arbennig sydd yn dathlu y Rhondda.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000sx73)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000sx75)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a’r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000sx78)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000sx7d)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000sx7j)
Mamau yn y byd chwaraeon

Gyda Sul y Mamau ar y gorwel, Hanna Hopwood Griffiths sy'n gofyn be sy'n gwneud bywyd yn haws i dair mam sy'n ymwneud gyda'r byd chwaraeon.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000sx7n)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddi.

Y gyflwynwraig Fflur Evans yn dewis traciau, a sgwrs efo’r ddawnswraig Elan Elidyr am ei phrosiect diweddaraf.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000sx7s)
Efail y gôf

Mae Elenid Jones yn chwilio am hen luniau o efail y gôf i gyd fynd â chyfrol gan ei thad am waith y gôf yng Nghymru. Sgwrsio am ei chyfrol o gerddi 'Mynd' y mae Marged Tudur ac mae Gareth Ffowc Williams yn datgelu rhagor am fathemategwyr Cymreig sydd wedi mynd yn angof.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000sx7x)
Clinig Bach y Wlad

Cawn glywed am glinig ym Mhencader gyda Sian Davies, a ble fydd Ar y Map?WEDNESDAY 10 MARCH 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000sx81)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000sx84)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000sx08)
Dafydd a Caryl

Owain Wyn Evans sydd yn dewis y gerddoriaeth gyda Daf a Caryl bore ma. Owain Wyn Evans is this morning's guest with Daf and Caryl.


WED 09:00 Aled Hughes (m000sx0b)
Caneuon yr 80au

Y cerddor Gareth Potter sy'n trafod astudiaeth sy'n dweud fod gwrando ar gerddoriaeth o’r 80au yn gostwng eich pwysedd gwaed. Gwen Ellis sy'n mynd ati i ddehongli breuddwydion, ac esbonio wrth Aled pam ei fod wedi bod yn breuddwydio'n ddiweddar gan rincian ei ddannedd! Dafydd Tudur o'r Llyfrgell Genedlaethol sy'n trafod technegau newydd o fynd ati i agor hen lythyrau prin gyda gofal; a Tish Gaffey, un o gyn-feirniaid Crufts, sy'n trafod effaith pellgyrhaeddol y pandemig ar y sioe gŵn enwog.


WED 11:00 Bore Cothi (m000sx0d)
Ffilmio 'Inside Chernobyl'

Katie Bailey o Ddolgellau yn wreiddiol yn sôn am hyfforddi fel meddyg yn Lerpwl yn ystod Covid a Geraint Warrington yn sôn am ffilmio cyfres deledu "Inside Chernobyl".

Anni Llŷn sydd yn rhoi Munud i Feddwl i ni.


WED 12:30 Dros Ginio (m000sx0g)
Vaughan Roderick

Vaughan Roderick a'i gwesteion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
Ydy emojis yn gallu niweidio iaith?
Ymateb i sylwadau Piers Morgan yn dilyn cyfweliad Harry a Meghan
Beth sydd yn gwneud tafarn dda yng nghwmni Elen Morris a Dewi Pws


WED 14:00 Ifan Evans (m000sx0j)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000sx0l)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


WED 18:00 Byd Iolo (m000t79j)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000sx0q)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000sx0s)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000sx0v)
Wythnos Ymwybyddiaeth Halen

A hithau'n Wythnos Ymwybyddiaeth Halen, y dietegydd Sioned Quirke sydd yn ymuno gyda Geraint.

Beryl Vaughan yw Ffrind y Rhaglen.THURSDAY 11 MARCH 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000sx0x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000sx0z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000sywh)
Dafydd a Caryl

Tomos a Dylan sydd yn herio Dafydd a Caryl yn y cwis. Blwyddyn yr Eurovision yw 1970 a chyfle i glywed Trac un Trawiad o 2001. Tomos and Dylan are back to quiz Dafydd and Caryl.


THU 09:00 Aled Hughes (m000sywk)
Y Byd Rhithrealiti

Llyr ap Cenydd o'r brifysgol ym Mangor yn trafod y byd rhithrealiti a'r gêm "Crashland" mae ef wedi'w datblygu.

Wrth i raglen deledu Brum ddathlu 30 mlwyddiant eleni, Natalie Garrod sy'n rhannu hanes ei hewythr Rex Garrod, sef dyfeisydd y car bach hoffus.

Grant Peisley o gwmni Datblygiadau Egni Gwledig yn trafod y pethau ymarferol y medrwn wneud i helpu'r blaned, a lleihau ein hôl troed carbo.

Sioned Edwards, o raglen "Garddio a Mwy" ar S4C, â chyngor garddio yn arbennig ar gyfer tymor y Gwanwyn.


THU 11:00 Bore Cothi (m000sywm)
Wil Morus Jones a Robin Huw Bowen

Wil Morus Jones sydd yn mynd â ni am dro a chyflwyno taith gerdded hyfryd i ni tra bod amser i gael clonc gyda'r telynor Robin Huw Bowen.

Hefyd, Huw Tegid sydd yn rhoi Munud i Feddwl i ni


THU 12:30 Dros Ginio (m000sywp)
Catrin Haf Jones

Catrin Hâf Jones a’i gwesteion yn trafod:

Blwyddyn ers Covid-19
Sgwrs gyda Phrif Weithredwr Grwp Coleg Llandrillo Menai, Dafydd Evans
Cofio un o’r trychinebau niwclear gwaethaf yn hanes y byd, Fukushima, ddeng mlynedd yn nôl i’r diwrnod
Pwysigrwydd sefydlu ‘BBC World News' 30 mlynedd yn nôl
Heriau teulu o Gwmdulais wrth iddynt ofalu am oedolyn syndrom down yn ystod y pandemig
Hanes Albert Rhys Williams gyhoeddodd lyfr ’Through the Russian Revolution’ nôl yn 1921 a’i gysylltiag gyda Lenin


THU 14:00 Ifan Evans (m000sywr)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000sywt)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000syww)
Wendy a Mark v Carwyn ac Iris

Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Yr wythnos hon, Wendy a Mark sy'n herio Carwyn ac Iris.

Daw Wendy a Mark Jenkins o Fydroilyn. Ffermwr Biff a defaid yw Mark sy'n hoffi chwarae darts, ac ma Wendy yn gyfarwyddwraig ar Gwmni Carra, cwmni ymgynghorol i ffermwyr .. ac os nad yw hynny 'n ddigon ma nhw'n rhieni i dri o blant yn eu harddegau.

Tîm Mam a Mab yw Carwyn ac Iris. Ffion, cariad Carwyn oedd i fod yn gyd-aelod o'r tîm gyda fe, ond bu'n rhaid i Carwyn aros adre yng Nghiliau Aeron dros y cyfnod clo a gwnaeth ei fam Iris gamu i'r adwy ar fyr rybudd. Mae Carwyn yn Swyddog Digidol gyda CBAC, ac yn hoff iawn o ganu a choginio brownies. Mae Iris ei fam yn Swyddog Casgliadau gyda Cyngor Sir Ceredigion, ac mae wedi gweithio i’r Cyngor am 30 mlynedd. Mae ei diddordebau yn debyg i rhai Carwyn, sef canu, mynd mas i gerdded a lot o gwca!


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000sywy)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000t8gm)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 21:40 Shorts Huw (m000t8gp)
[Repeat of broadcast at 13:40 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000syx0)
Her yr Het a Moduro

Dafydd Orritt sy'n dychwelyd i sôn am ei hanesion gyda Her yr Het, cyn i ni gael sgwrs o'r byd Moduro.FRIDAY 12 MARCH 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000syx2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000syx4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000t052)
Huw Stephens

Yr unigryw, yr anhygoel, Buddug Verona fydd gwestai cocadwdl Huw bore ma. The amazing, the unique Buddug Verona will be Huw's guest this morning.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000t013)
Cwis wythnosol yodel Ieu, Kevin Thomas o Glwb Rygbi Castell Newydd Emlyn yn edrych 'mlaen at y gêm yn erbyn yr Eidal ddydd Sadwrn, a Rebecca Hayes o Glwb pêl-droed Victoria Park Vixens, Llundain sydd yn dewis Cân y Bore.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000t015)
Troeon Trwstan Alwyn Humphreys

Cyn Sul y Mamau mae'r actores Carys Eleri yn ymuno gyda'i mham Meryl i gael clonc, ac Alwyn Humphreys yn sôn am ambell i dro trwstan ar lwyfannau opera'r byd.

Siôn Aled sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000t017)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf yn dilyn Cynhadledd Llywodraeth Cymru
Sgwrs gyda Richard Lewis, Prif Gwnstabl Heddlu Cleveland
Edrych ymlaen at benwythnos o chwaraeon
Hanes y 'Birmingham 6'
Ar drothwy'r gêm rhwng Cymru a'r Eidal, sut mae coginio'r pitsa fory?
Pa mor anodd fydd Sul y Mamau i rai unigolion eleni yn dilyn blwyddyn heriol?


FRI 14:00 Tudur Owen (m000t019)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000t01c)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000t01f)
Dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Lauren Moore. Two hours of music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000t01h)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000t01k)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000syhv)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000sx71)

Aled Hughes 09:00 WED (m000sx0b)

Aled Hughes 09:00 THU (m000sywk)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000sy2x)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000t8gm)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000t8gm)

Bore Cothi 11:00 MON (m000syhx)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000sx73)

Bore Cothi 11:00 WED (m000sx0d)

Bore Cothi 11:00 THU (m000sywm)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000t015)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000t3bm)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m000sywy)

Byd Iolo 18:30 SUN (m000t79j)

Byd Iolo 18:00 WED (m000t79j)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (b0b0w29b)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m000sybt)

Cofio 14:00 SUN (m000sy2d)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000sy2s)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000sx7s)

Dros Ginio 12:30 MON (m000syhz)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000sx75)

Dros Ginio 12:30 WED (m000sx0g)

Dros Ginio 12:30 THU (m000sywp)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000t017)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m000syby)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000syj9)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000sx7x)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000sx0v)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000syx0)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000ssd2)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000syc0)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000sy36)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000syjc)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000sx81)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000sx0x)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000syx2)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000sx7j)

Gŵyl 2021 10:00 SUN (m000t177)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000sy2j)

Ifan Evans 14:00 MON (m000syj1)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000sx78)

Ifan Evans 14:00 WED (m000sx0j)

Ifan Evans 14:00 THU (m000sywr)

John Hardy 05:30 MON (m000sy3b)

John Hardy 05:30 TUE (m000syjf)

John Hardy 05:30 WED (m000sx84)

John Hardy 05:30 THU (m000sx0z)

John Hardy 05:30 FRI (m000syx4)

John ac Alun 21:00 SUN (m000sy31)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000t01f)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000syc2)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m000sx0q)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m000sybw)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000t01k)

Penben I Dimau 18:00 THU (m000syww)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000t01h)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000syj3)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000sx7d)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000sx0l)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000sywt)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000t01c)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000syj5)

Richard Rees 05:30 SAT (m000ssd4)

Shorts Huw 13:40 SUN (m000t8gp)

Shorts Huw 21:40 THU (m000t8gp)

Sian Eleri 18:30 TUE (m000sx7n)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000syhg)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000syb7)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000szhf)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000sx6z)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000sx08)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000sywh)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000t052)

Stiwdio 21:00 MON (m000syj7)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000sy2n)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000sy1p)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000t013)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000sybp)

Tudur Owen 14:00 FRI (m000t019)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000sybr)

Y Talwrn 19:00 SUN (m000sx0s)

Y Talwrn 21:00 WED (m000sx0s)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000sy24)