The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 27 FEBRUARY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000sk8p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000sk8r)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000sq4z)
Mali Harries yn ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn

Yr actores Mali Harries sy'n ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn. Hefyd Trac o Ffilm, Trac Techno'r Wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000sq04)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000sq06)
Yr actor Matthew Rhys yn dewis Caneuon Codi Calon

Yr actor Matthew Rhys sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Hefyd Cwis a Chân gan Trystan ab Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000sq08)
Cymru v Lloegr

Sylwebaethau byw, gan gynnwys gêm Cymru v Lloegr ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 19:00 Marc Griffiths (m000sq0b)
Marc Griffiths

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000sq0d)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 28 FEBRUARY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000sq0g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000sq0j)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000sqjb)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000sq9x)
Buddug Verona James

Cerddoriaeth ar Gymru a Chymry yn America, yng nghwmni Buddug Verona James.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000sq9z)
Llyfr Glas Nebo, Crist yn y diffeithwch a Gŵyl Ddewi sy'n cael sylw John Gwilym Jones

John Gwilym Jones yn trafod Llyfr Glas Nebo, Crist yn y diffeithwch a Gŵyl Ddewi, a hynny yng nghysgod Covid 19, yn yr Oedfa ar gyfer ail Sul y Grawys.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000sqb1)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000sqb3)
Mared Gwyn

Yn cadw cwmni i Beti George mae'r Ymgynghorydd Cyfathrebu gyda chwmni BCW ym Mrwsel, Mared Gwyn.

Mae hi'n sôn am ei chyfnod anodd ym Mhrifysgol Caergrawnt, ei hoffter o ddysgu ieithoedd ac o deithio, a sut mae ei gwaith fel ymgynghorydd cyfathrebu wedi newid yn ystod y Cyfnod Clo.


SUN 14:00 Cofio (m000sqb5)
Ysbrydoliaeth

Atgof a chân yng nghwmni John Hardy sy'n chwilio am ysbrydoliaeth yn yr archif.

Fe glywir atgofion ysbrydoledig Dr Mary Williams, sef y ferch gyntaf i gael ei phenodi yn athro ym Mhrifysgol Cymru, ac yn 1989 Gerallt Lloyd Owen fu'n esbonio sut y bu llun o filwr ac englynion coffa R Williams Parry yn ysbrydoliaeth iddo. Y meddyg teulu Catrin Ellis Williams sy'n esbonio pam mae James Harrison yn arwr iddi hi, a phwy oedd arwyr disgyblion Ysgol y Dderwen Caerfyrddin yn 1987?

Mae Huw John Hughes a Dwynwen Thomas yn cofio'r diwrnod anhygoel pan ddaeth ysbrydoliaeth o rywle wrth i Cara'r ferch fach, a oedd yn bur wael, gael ei bedyddio ar frys yn yr ysbyty yn 1993. A Llywelyn Williams sy'n benderfynol o barhau i syrffio er gwaethaf y ddamwain ble gollodd ei goes. Mae Lyn Ebenezer yn cofio tair araith ysbrydoledig gan Martin Luther King, Patrick Pearse a'r bardd Gwenallt; ac fe glywir detholiad o araith Carwyn James ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol yn Hwlffordd 1972.

Os am ysbrydoliaeth beth am droi at Nancy Selwood o Benderyn a gollodd ei golwg ond a aeth ati i ddysgu braille tra yn ei wythdegau.

Er taw cefndir Y Rhyfel Oer oedd yn sbardun ar gyfer y ras i'r lleuad, mae Dr Elin Jones, Bob Morus, Ifor ap Glyn, Geraint Huws Jones a Richard Foxall yn rhoi hanes y daith wefreiddiol i'r gofod.

Yr awdures Angharad Tomos sy'n cofio'r syrffed a deimlai tra yn y carchar a'r diffyg ysbrydoliaeth oedd i gael yno; a Bethan Gwanas sy'n esbonio sut y mae caneuon pop wedi ysbrydoli teitlau ambell i nofel.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000sqb7)
Hywel Gwynfryn

Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000fqy1)
Gŵyl Dewi

Beti Wyn James sy`n cyflwyno detholiad o emynau gwlatgarol eu naws. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000sqb9)
Antur Fawr y Ci Bach Coch

Dewch i wrando ar stori am gi bach o’r enw Magi Mai sy’n gallu gweld dau o bob dim!


SUN 17:05 Dei Tomos (m000sqbc)
Teithiau Thomas Pennant

Teithiau Thomas Pennant yn Ewrop sydd yn cael sylw Ffion Mair Jones, ac mae Dei yn cael hanes busnes teuluol yn Amlwch sydd yn dod i ben ar ôl 120 o flynyddoedd wrth i'r cigydd Owen Corwas ymddeol. Hanes y gair 'anghyfiaith' sydd yn mynd â bryd y Dr Rebecca Thomas ac mae Aled Glynne yn trafod ei hoff gerdd, Hedydd yn yr Haul, gan ei dad y prifardd T Glynne Davies


SUN 18:30 Byd Iolo (m000t6ry)
Ar set Winterwatch

Ar set y gyfres deledu, Winterwatch, mae Iolo Williams yn ein tywys o amgylch cynefin tra gwahanol ac annisgwyl. Iolo Williams explores the wonder of the natural world.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000sqbh)
Y Diwc yn herio Y Gwenoliaid

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000sqbk)
Ar Eich Cais

Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000sqbm)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 01 MARCH 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000sqbp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000sqbr)
Daniel Jenkins-Jones

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000sr2d)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


MON 09:00 Aled Hughes (m000spxr)
Pethau bychain a sesiwn Gwyneth Glyn yn fyw o Fryn Meirion

Gwyneth Glyn yn canu'n fyw ar y rhaglen o Fryn Meirion. Diolch am y pethau bychain! Cyfle i ddiolch a chydnabod rhai o’r bobl hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Gareth Madeley sydd yn trafod sut mae’r byd ffilmiau yn ymdrin â stori Chwedl Arthur, a pham bod ‘na gymaint o gamddehongli wedi bod?
Mae nifer o eiriau newydd wedi eu bathu yn yr Almaeneg dros y flwyddyn ddiwethaf a Dani Schlik sydd yn trafod rhai ohonynt, a chawn hanes cwch gwenyn gan Medi Wyn Edwards, a Ben Stammers y naturiaethwr sydd yn sôn mwy amdani.


MON 11:00 Bore Cothi (m000spxt)
Rhwng Gŵyl a Gwaith

Cyfle i edrych nôl ar raglen a ddarlledwyd nos Sul yr 28ain o Chwefror 1971 sef Rhwng Gŵyl a Gwaith gyda I.B. Griffith yn cyflwyno.

Bydd cyfraniadau gan R Alun Evans, Barry John a Frank Price Jones.

Cawn gerdd neu ddwy gan Bardd y Mis Terwyn Tomos, a John Tudno Williams sy'n rhoi Munud i ni Feddwl.


MON 12:30 Dros Ginio (m000spxw)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19 yn dilyn Cynhadledd Llywodraeth Cymru
Chwaraon y penwythnos
Effaith Covid-19 yn 7 o wledydd mwyaf bregus y Byd
Sut y mae Canolfan Gelfyddydol Pontio ym Mangor yn goroesi heriau'r flwyddyn diwethaf.
Llyfr newydd ar hanes Cymru yn y Weriniaeth Siec
Dau frawd fydd y 'dau cyn dau' yr wythnos yma sef Huw Jones a'i frawd Y Tad Dewi.


MON 14:00 Ifan Evans (m000spxy)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan Evans Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000spy0)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Nia Thomas.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000spy2)
Bragu Cwrw yn Nhyddewi

Gydag Ambiwlans Awyr Cymru’n dathlu pen-blwydd yn 20 oed ar Fawrth 1af, sgwrs gyda Lowri Jones o Ledrod a Rhys Lewis o Bro Ddyfi sydd wedi cael profiad personol o’r gwasanaeth.

Alys Eadon o ardal Llanbed yn sôn am fod yn rhan o’r Academi Amaeth eleni.

Mark Evans o Dyddewi yn sôn am ei brosiect arallgyfeirio – bragu cwrw ym Mragdy’r Hen Ffermdy.

Steffan Griffiths yn rhoi crynodeb o’r tywydd hir dymor , ac Aled Rhys Jones yn adolygu’r straeon amaethyddol yn y wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000spy4)
Gŵyl Dewi yn Sheffield!

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 20:00 Y Gerddorfa (m000svxl)
Gŵyl Dewi

Bryn Terfel a Kizzy Crawford sy'n ymuno â Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC mewn cyngerdd arbennig o Neuadd Hoddinott i ddathlu dydd Gŵyl Dewi. Heledd Cynwal ac Alwyn Humphreys sy'n cyflwyno ac fe geir cyfweliadau gyda Bryn Tyn Terfel a gyda aelod o'r gerddorfa sef Gwenllian MacDonald.


MON 21:00 Stiwdio (m000spy6)
Trafod Llyfr y Flwyddyn 2021 a chyfrol Ifor ap Glyn 'Rhwng Dau Olau'.

Ar y rhaglen mae Lleucu Siencyn, prif weithredwr Llenyddiaeth Cymru yn ymuno am sgwrs ac yn datgelu’r cyfan am gystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2021.

Hefyd, sylw i un o’r nofelau Americanaidd mwyaf eiconig, The Great Gatsby, a sgwrs efo’r Bardd Cenedlaethol, Ifor ap Glyn am ei gyfrol ddiweddaraf “Rhwng Dau Olau”.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000spy8)
Llanddewi Brefi!

Mae Geraint yn dathlu Dydd Gwyl Dewi drwy roi sylw arbennig i bentref Llanddewi Brefi.

Cawn sgyrsiau gyda thrigolion yr ardal, yn ogystal ag ambell gais am gan.TUESDAY 02 MARCH 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000spyb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000spyd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000sp57)
Dafydd a Caryl

Ymweliad a'r ardd gyda Adam, a thybed ble awn am wibdaith gerddorol yr wythnos hon?


TUE 09:00 Aled Hughes (m000sp5f)
Deall dy Hanes

I ddeall dy hanes rhaid i ti ddechrau wrth dy draed. Elen Roberts, sydd yn trafod y prosiect #WrthDyDraed - prosiect newydd cyffrous sydd yn agored i bobl ifanc ardaloedd y chwareli llechi.

Hefyd, sain y blaned Mawrth gyda Dr Peri Vaughan Jones; Dr Angharad P Davies sy'n sôn am Dolly y ddafad, 25 mlynedd ers iddi gael ei chlonio; a chofio Botanegydd o Fôn 200 mlynedd yn ddiweddarach -Bethan Wyn Jones sy'n sôn am Hugh Davies.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000sp5m)
Ambiwlans Awyr Cymru yn 20 oed

Alis Huws sy'n ymuno i drafod hynt a helynt bod yn delynores brenhinol.

Hefyd, Elin Wyn Murphy sy'n sôn am benblwydd Ambiwlans Awyr Cymru yn 20 oed; ac Emlyn Cadwaladr Williams sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni


TUE 12:30 Dros Ginio (m000sp5r)
Jennifer Jones

Jennifer Jones a'i gwesteion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
Paham fod cymaint o alw am wasanaeth optegwyr yn y cyfnod diweddar yma
Sgwrs gyda Kelvin Williams sydd yn byw yn yr Haag ac yn Bennaeth Datblygu Cwricwlwm i'r Fagloriaeth Rhyngwladol
Taclo tlodi mislif led-led Cymru
Effaith y pandemig ar weithwyr yn y byd celf gweledol


TUE 14:00 Ifan Evans (m000sp5w)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan Evans Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000sp60)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000sp64)
Dysgu Cymraeg er mwyn gwneud bywyd yn haws

Sgwrs gyda thri sydd wedi dysgu Cymraeg er mwyn gwneud bywyd yn haws - Jazz Langon, Joseph Gnabo a Dr Jonathan Hurst


TUE 18:30 Sian Eleri (m000sp68)
Dylan Williams o wefan ‘Ogof’ sy'n dewis traciau, a Huw V Williams sy'n derbyn her ‘Stems’ mis Mawrth ac yn ail gymysgu trac o ddewis Sian.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000sp6d)
Teithiau Thomas Pennant yn Ewrop sydd yn cael sylw Ffion Mair Jones; hanes y gair 'anghyfiaith sydd yn mynd â bryd y Dr Rebecca Thomas; ac mae Aled Glynne yn trafod ei hoff gerdd, Hedydd yn yr Haul, gan ei dad y prifardd T Glynne Davies


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000sp6g)
Creu Sianti

Anna Sherratt sy'n herio Ger i ymuno gyda chôr rhithiol i greu sianti môr, a ble fydd Ar y Map?WEDNESDAY 03 MARCH 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000sp6j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000sp6l)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000srhj)
Dafydd a Caryl

Elin Fflur sy'n dewis y gerddoriaeth gyda Daf a Caryl bore ma. Mi newn ni neidio nol i 1988 ac Ysgol Gymraeg Llundain sy'n dewis Tiwn y Tim. Elin Fflur is Daf and Caryl's guest.


WED 09:00 Aled Hughes (m000sr17)
Y Beatles a Siocled

Angharad Griffiths sy'n trafod mis De Chox sef mis Mawrth di-siocled; a Meurig Rees Jones sy'n sôn am astudio cwrs Meistr am The Beatles yng ngholeg Lerpwl.

Hefyd, hanes ffenest wydr sydd wedi cael ei darganfod yng Nghastell y Penrhyn na wyddai neb amdani tan yn ddiweddar gan Rhian Cahill a Eleanor Harding; ac mae Heledd Cynwal yn ymuno i sôn am baratoadau Eisteddfod T 2021 ac am ambell i gystadleuaeth newydd eleni.


WED 11:00 Bore Cothi (m000sr19)
Y cysylltiad rhwng bwyta'n iach ac iechyd meddwl gwell

Aron Snowsill sy'n sôn am y cysylltiad rhwng bwyta'n iach ac iechyd meddwl gwell, ac mae Nia Caron yn gofyn am help i ddarganfod rhai o ddarluniau coll ei thad, yr artist Ogwyn Davies.

Anni Llŷn sy'n rhoi Munud i ni gael Meddwl.


WED 12:30 Dros Ginio (m000sr1c)
Vaughan Roderick

Vaughan Roderick a’i westeion yn trafod y newyddion diweddaraf am y gyllideb, a chawn Hanes Mary Dillwyn, o Benllergaer ger Abertawe, y ffotograffwraig gyntaf gymrodd lun o berson yn gwenu!


WED 14:00 Ifan Evans (m000sr1f)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan Evans Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000sr1h)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


WED 18:00 Byd Iolo (m000t6ry)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000sr1k)
Shamoniks

Sgwrs gyda Sam Humphreys, y cerddor y tu ôl i Shamoniks, a Carwyn Eckley sy’n trafod Toddi gan yr Eira, sef albwm y mis.

Pwy fydd yn cuddio y tu ôl i’r Twll Clo Cerddorol?


WED 21:00 Y Talwrn (m000sqbh)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000sr1m)
Gwefan Newydd DementiaGo

Hanes gwefan newydd 'Dementia Go' gyda Emma Quaeck, a Jen Eynon yw Ffrind y Rhaglen.THURSDAY 04 MARCH 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000sr1p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000sr1r)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000srq6)
Dafydd a Caryl

Ai Daf neu Caryl fydd yn fuddugol yng nghwis Tomos a Dylan bore 'ma? Will Daf or Caryl be celebrating a win in Tomos and Dylan's cwis this morning?


THU 09:00 Aled Hughes (m000sr04)
Diwrnod y Llyfr

Helen Prosser a Francesca Elena Sciarrillo yn trafod y cynnydd diweddar yng ngwerthiant llyfrau Cymraeg ymhlith siaradwyr newydd; Huw Aaron yn cyhoeddi enillydd cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr; Y seicolegydd Dr Nia Williams yn trafod ymha ffordd mae llyfrau yn effeithio ein hemosiynau; yr awdures Rebecca Roberts yn trafod ei hoff addasiadau o lyfrau sydd wedi'w cynhyrchu'n ffilmiau.


THU 11:00 Bore Cothi (m000sr06)
Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta

Dylan Cernyw sy'n sgwrsio am Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta a ry'n ni'n mynd dros Glawdd Offa i gwrdd â Alun Wynne Jones yn Northwich.

Hefyd, Huw Tegid fydd yn rhoi Munud i Feddwl i ni.


THU 12:30 Dros Ginio (m000sr08)
Catrin Haf Jones

Catrin Hâf Jones a’i gwesteion yn trafod:

Targedau Iaith, Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts
Hybu allforion Cig Oen Cymru i'r Dwyrain Canol
Sgwrs gyda’r gŵr busnes Ron Jones
Carys Ifan yn sgwrsio am Ŵyl Ffilm Antur Yr Egin, Caerfyrddin
Cofio Bunny Wailer, un o'r ffigurau pwysicaf erioed ym myd cerddoriaeth reggae


THU 14:00 Ifan Evans (m000sr0b)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan Evans Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000sr0d)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


THU 18:00 Hawl i Holi (m000sr0g)
Yn ymuno gyda Dewi Llwyd ar y panel mae;

Nia Griffith Aelod Seneddol Llafur Llanelli a llefarydd ei phlaid ar Gymru;
Aelod Seneddol Arfon, Hywel Williams, Plaid Cymru;
Mostyn Jones ar ran y Ceidwadwyr;
Rhian Jones o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m000sr0j)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000sqb3)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000sr0l)
Fy Newis I: Delwyn Siôn

Y cerddor Delwyn Siôn sy'n ymuno gyda Geraint i drafod ei hoff gyngherddau o'r gorffennol, a chawn sgwrs o'r byd Moduro.FRIDAY 05 MARCH 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000sr0n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000sr0q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000ssck)
Huw Stephens

Llywydd newydd Yr Urdd, Mared Edwards fydd yn ateb cwestiynau Cocadwdl Huw bore ma. Mared Edwards, The Urdd's new president will be Huw's guest this morning.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000sscm)
Bea ac Imogen o Gwmni Clecs Cymru yn dewis Cân y Bore. Sgwrs efo Jane Jones Cogyddes Ysgol Twm o'r Nant, am boblogrwydd coginio pwdins retro adre, a cwis ar thema Cân i Gymru gan Yodel Ieu.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000sscp)
Y gogyddes Kit Elis sy'n sôn am ei hoff ryseitiau pastai yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth y Pastai ac Eiry Thomas sy'n ymuno i sôn am ei phrofiadau fel tiwtor ar y rhaglen Iaith ar Daith.

Siôn Aled sydd yn rhoi Munud i ni gael Meddwl.

.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000sscr)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a’r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000ssct)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000sscw)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000t7l4)
Dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Lauren Moore. Two hours of music with Lauren Moore


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000sscy)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000ssd0)
Sgwrs gydag aelod o un o dimau ffyddlon cwis Geth a Ger, a rysait iach gan y cogydd Chris Summers.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000spxr)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000sp5f)

Aled Hughes 09:00 WED (m000sr17)

Aled Hughes 09:00 THU (m000sr04)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000sqbk)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000sqb3)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000sqb3)

Bore Cothi 11:00 MON (m000spxt)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000sp5m)

Bore Cothi 11:00 WED (m000sr19)

Bore Cothi 11:00 THU (m000sr06)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000sscp)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000sqb1)

Byd Huw Stephens 19:00 THU (m000sr0j)

Byd Iolo 18:30 SUN (m000t6ry)

Byd Iolo 18:00 WED (m000t6ry)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000fqy1)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m000sq08)

Cofio 14:00 SUN (m000sqb5)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000sqbc)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000sp6d)

Dros Ginio 12:30 MON (m000spxw)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000sp5r)

Dros Ginio 12:30 WED (m000sr1c)

Dros Ginio 12:30 THU (m000sr08)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000sscr)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m000sq0d)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000spy8)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000sp6g)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000sr1m)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000sr0l)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000sk8p)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000sq0g)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000sqbp)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000spyb)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000sp6j)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000sr1p)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000sr0n)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000sp64)

Hawl i Holi 18:00 THU (m000sr0g)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000sqb7)

Ifan Evans 14:00 MON (m000spxy)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000sp5w)

Ifan Evans 14:00 WED (m000sr1f)

Ifan Evans 14:00 THU (m000sr0b)

John Hardy 05:30 MON (m000sqbr)

John Hardy 05:30 TUE (m000spyd)

John Hardy 05:30 WED (m000sp6l)

John Hardy 05:30 THU (m000sr1r)

John Hardy 05:30 FRI (m000sr0q)

John ac Alun 21:00 SUN (m000sqbm)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000t7l4)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000sq0j)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m000sr1k)

Marc Griffiths 19:00 SAT (m000sq0b)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000ssd0)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000sscy)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000spy0)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000sp60)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000sr1h)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000sr0d)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000sscw)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000spy4)

Richard Rees 05:30 SAT (m000sk8r)

Sian Eleri 18:30 TUE (m000sp68)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000sq4z)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000sqjb)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000sr2d)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000sp57)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000srhj)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000srq6)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000ssck)

Stiwdio 21:00 MON (m000spy6)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000sqb9)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000sq9x)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000spy2)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000sscm)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000sq04)

Tudur Owen 14:00 FRI (m000ssct)

Y Gerddorfa 20:00 MON (m000svxl)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000sq06)

Y Talwrn 19:00 SUN (m000sqbh)

Y Talwrn 21:00 WED (m000sqbh)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000sq9z)