The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 30 JANUARY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000rnwt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000rnww)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000rt13)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn


SAT 09:00 Tudur Owen (m000rt0m)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000rt0p)
Y Sioe Sadwrn

Y cerddor Dyfrig Evans (Dyfrig Topper ) sydd yn dewis Caneuon Codi Calon.

Cân a Cwis gan Trystan ab Owen, sylwebaethau'r Wythnos gan Owain Llyr a llawer mwy.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000rt0r)
Chwaraeon Radio Cymru

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000rt0t)
Marc Griffiths

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000rt0w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 31 JANUARY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000rt0y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000rt10)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000rt9f)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000rt9h)
Lloyd Macey

Lloyd Macey yn dewis cerddoriaeth o fyd y ffilmiau ar gyfer bore Sul hamddenol. Lloyd Macey chooses music for a lazy Sunday, and this week the musical theme is films.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000rt9k)
Oedfa dan arweiniad John Derek Rees, Abertawe

John Derek Rees, Abertawe, yn arwain gwasanaeth wedi ei sylfaenu ar Effesiaid 4 gan holi beth sydd yn gwneud dyn yn Gristion


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000hnph)
Sgwrs gyda Guto Prys ap Gwynfor

John Roberts yn holi Guto Prys ap Gwynfor am sawl pwnc:

Y syniad gan rai fod Covid 19, neu unrhyw bla neu salwch, yn engraifft o farn Duw ar y byd;
ffydd Guto wrth iddo fynd drwy driniaeth canser;
ei obeithion am gymdeithas a gwleidyddiaeth well wedi i gyfyngiadau Covid 19 ddod i ben.

Clywir rhan o'r Kyrie a'r Gloria allan o Misa Criolla gan Ariel Ramirez, gyda Mercedes Sosa yn canu.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000rt9m)
David T C Davies

Gwestai Beti George yw Aelod Seneddol Mynwy David T C Davies, lle cawn wybod am ei yrfa fel gwleidydd, ac am ei gefndir a'i berthnasau diddorol.


SUN 14:00 Cofio (m000rt9p)
Golau Glas y Gwasanaethau Brys

Ymhlith y pytiau, sy'n cynnwys perlau o'r gorffennol fel Glas Y Dorlan, Gari a Mari a deuawd prin rhwng Delme Bryn Jones a Ryan Davies, cawn hefyd brofiadau y rhai bu'n gweithio er ein budd dros y blynyddoedd.

Straeon Huw Bugail Williams oedd yn corlannu defaid yn ogystal â throsedddwyr. Y dynion tân, Jim Parry a Gerwyn Howells yn ail-fyw erchyllterau a gwerth eu swyddi,. Taith i'r heli gyda gwaith bâd achub Porthdinllaen, ac hyd yn oed dawn y ci achub mynydd Fflei.

Hefyd, braint yw sgwrsio gyda dau sydd wedi byw eu bywydau o dan fflachio y golau glas. Eleri Jones sy'n rhannu 31 mlynedd o atgofion o fod yn blismones, y rhai llon a'r lleddf, a Hefin Jones Roberts, a'i brofiad anhygoel o fod yn barafeddyg am ddegawdau.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000rt9r)
Hywel Gwynfryn

Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000rt9t)
Rhyddid

R. Alun Evans yn cyflwyno hanner awr o ganu cynulleidfaol ar y thema Rhyddid. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000rt9w)
Wps

Stori ar gyfer ein gwrandawyr ifanc. Mae chwarae’n troi’n chwerw i Mari a Rhiannon pan maen nhw’n ‘menthyg’ goriadau car Mam. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000rt9y)
Cofio'r telynor Osian Ellis a hanes uno'r Almaen yn 1871

Dei Tomos yn cofio'r telynor Osian Ellis drwy ail ddarllediad o raglen deyrnged iddo pan oedd yn 90 oed ychydig flynyddoedd yn gynt. Yn y deyrnged ceir sgwrs gydag Osian Ellis ynghyd ag Elinor Bennett a Geraint Lewis.

Hefyd, sgwrs gyda Arddun Arwyn am hanes uno'r Almaen yn 1871.


SUN 18:30 Fy Stori I (m000rv33)
Alaw, Sion a Dewi

Straeon personol Alaw Evans gafodd fabi yn ystod cyfnod Covid-19 a hithau yn anabl ar ôl damwain car nôl yn 2009; Sion Jones wnaeth benderfynu ceisio darganfod pwy oedd ei fam a'i dad biolegol ar ol canfod ei fod wedi cael ei fabwysiadu; a'r artist Dewi Tudur sydd wedi ymgartrefu yn yr Eidal ar ôl mynd yno ar wyliau i wella ar ol cael 'breakdown'


SUN 19:00 Y Talwrn (m000rtb0)
Caernarfon yn herio Glannau Teifi

Caernarfon a Glannau Teifi yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000rtb2)
Ar Eich Cais

Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000rtb4)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 01 FEBRUARY 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000rtb6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000rtb8)
Llŷr Griffiths-Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Llŷr Griffiths-Davies yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000rw78)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


MON 09:00 Aled Hughes (m000rvc0)
Y Blaned Mawrth

Yr astroffisegydd Dr Gwenllian Williams sy'n trafod rocedi fydd yn glanio neu'n cylchdroi o amgylch y blaned Mawrth yn ystod mis Chwefror.

Sgwrs am gynlluniau cyffrous i'r tegan Cymraeg - Seren Swynol, a Gwenllian Beynon sydd yn trafod y diddordeb sydd mewn darlunio byw yn ystod y cyfnod clo.


MON 11:00 Bore Cothi (m000rvc2)
Eplesu Bwyd

Alison Huw sydd yn trafod eplesu bwyd (fermentation).

Siôn Meredith sydd yn rhoi Munud i Feddwl i ni tra bod Rhian Jones yn sôn am newid byd drwy arall gyfeirio i wneud gwaith metel.


MON 12:30 Dros Ginio (m000rvc4)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf ynglŷn â Covid-19
Beth yn union ydy 'robot', a sut ydan ni'n diffinio robotiaid?
Edrych yn nôl ar benwythnos o chwaraeon?
Dyfodol ein sinemau
Gwestai 'Dau cyn Dau' ydy y cogydd Hywel Griffith, a'i fam, Marian Griffith


MON 14:00 Ifan Evans (m000rvc6)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000rvc8)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Nia Thomas.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000rtwv)
Ffermio ar yr Ynys Werdd

Gyda Phencampwriaeth y Chwe Gwlad ar fin dechrau, a Chymru'n herio Iwerddon, Terwyn Davies sy'n clywed hanes Gwenan Morgan Lyttle sy'n ffermio ar yr Ynys Werdd.

Sylw hefyd i Llew Williams o ardal Meifod sy'n gwerthu llaeth mewn peiriant wrth giat y fferm.

Ac Ifan Morgan o Aberteifi sy'n sôn am ei waith fel sganiwr defaid.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000rvcb)
Geraint Jarman a'r Cynganeddwyr

I ddathlu rhyddhau 7 o LP's cynnar Geraint Jarman a'r Cynganeddwyr yn ddigidol, cyfle i wrando ar geisiadau'r gwrandawyr o'u hoff ganeuon.


MON 21:00 Stiwdio (m000rvcd)
Yn ystod 2017 bu’r Theatr Genedlaethol yn gyfrifol am lwyfannu cynhyrchiad o’r ddrama epig “Macbeth” yng Nghastell Caerffili ac yn ddiweddar mae recordiad o’r cynhyrchiad wedi ei ryddhau i’w wylio’n rhithiol. Mae Nia Roberts felly yn hel atgofion efo dau o sêr y ddrama, sef Ffion Dafis a Richard Lynch ac efo Angharad Mair Davies, Pennaeth Cynhyrchu y Theatr Genedlaethol.

Alun Llwyd sy'n edrych nôl dros flwyddyn gyntaf “AM”, y platfform digidol sydd wedi cynnig llwyfan i bob math o gelfyddyd yn ystod y flwyddyn anodd a fu.

Caradog Williams yn sgwrsio am yr her o gyfansoddi opera newydd sbon a sgwrs hefyd efo Cadeirydd newydd Ballet Cymru, Jên Angharad.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000rvcg)
Gwen Shenton o Gastell-Nedd sydd yn derbyn Her yr Het, a Mary Williams yn trafod Cangen Cŵl a Ffit Merched y Wawr Capel Garmon.TUESDAY 02 FEBRUARY 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000rvcj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000rvcl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000rv2x)
Dafydd a Caryl

Mi fydd Daf a Caryl yn yr ardd gyda Adam bore 'ma ac mi ewn am wibdaith gerddorol - ond i ble'r ewn ni yr wythnos hon? Ac mi newn ni ein naid boreuol i'r aur...


TUE 09:00 Aled Hughes (m000rtf7)
Darogan y Tywydd

 hithau'n 'Groundhog Day' yn America, sgwrs am allu anifeiliaid i ddarogan y tywydd mewn hen straeon.

Huw Stephens sydd yn edrych ymlaen at ei Farathon Radio er mwyn dathlu Dydd Miwsig Cymru; a hanes ymgyrch ailgylchu cyfrifiaduron BBC Radio Cymru er mwyn taclo tlodi cyfrifiaduron.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000rtf9)
Basil Smith yn 100 oed

Ben Stammers o Ymddiriedolaeth Natur Cymru sydd yn sôn am y pethau bach gallwn ni wneud er mwyn mynd ati i arbed yr amgylchedd.

Carol Hardy sydd yn rhoi Munud i Feddwl i ni tra bod Lowri Cooke yn rhoi adolygiad o'r ffilm "The Dig".

A'r chwaraewr tenis o'r Tymbl, Basil Smith, sy'n dathlu ei benblwydd yn 100 oed.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000rtfc)
Jennifer Jones

Jennifer Jones a’i gwesteion yn trafod y newyddion diweddaraf ynglŷn â Covid-19; newidiadau yn y broses ysgaru; a holi pa mor hawdd fydd hi i ddenu cantorion yn nôl i gorau wedi’r pandemig

Hefyd, sgwrs gyda Anita George - Cadeirydd ‘The Ashley Family Foundation’; trafod y cysylltiad rhwng caws a gwrachod gydag Efa Lois; a thrafod hanes sefydlu Cymdeithas Tai Gwynedd


TUE 14:00 Ifan Evans (m000rtff)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000rtfh)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000rtfk)
Wythnos Iechyd Meddwl Plant

 hithau'n Wythnos Iechyd Meddwl Plant, Hanna Hopwood Griffiths sy'n cael cwmni'r seicolegydd Dr Nia Williams, a'r athrawon Eleri Haf Rees a Nia Tudor.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000rtfm)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddi, yn cynnwys sgwrs efo’r artist Billy Bagilhole am ei mixtape, ac Elin Thallo sydd yn derbyn her ‘Stems’ mis Chwefror ac yn ail gymysgu trac o ddewis Sian.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000rtfp)
Teyrnged i'r telynor Osian Ellis

Dei Tomos yn cofio'r telynor Osian Ellis drwy ail ddarllediad o raglen deyrnged iddo pan oedd yn 90 oed ychydig flynyddoedd yn gynt. Yn y deyrnged ceir sgwrs gydag Osian Ellis ynghyd ag Elinor Bennett a Geraint Lewis.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000rtfr)
Cangen Cŵl a Ffit Merched y Wawr Capel Garmon

Eifiona Hewitt sy'n trafod ail agor Siop y Pentref yn Efail Isaf, a ble fydd Ar y Map wythnos yma?WEDNESDAY 03 FEBRUARY 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000rtft)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000rtfw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000rvcn)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


WED 09:00 Aled Hughes (m000rvcq)
Dyslecsia

Huw Jack Brassington yn trafod yr her o ddelio gyda dyslecsia; a'r actoresau Catrin Powell a Helen Rosser Davies yn son sut mae nhw wedi newid cyfeiriad yn ystod y cyfnod clo oherwydd prinder gwaith actio;

Hefyd, Alice Briggs yn trafod Arddangosfa gwydr hynafol o’r oes Rhufeinig yn Amgueddfa Ceredigion; ac Alun Rhys Chivers yn sôn am bodlediadau Amgueddfa Griced CC4.


WED 11:00 Bore Cothi (m000rvcs)
Cyngerdd o ganeuon Robat Arwyn

Phil Davies sy'n sôn am "The Day That Music Died"; Glesni Rhys yn sôn am gyngerdd o ganeuon Robat Arwyn; a Rhian Iorwerth sy'n rhoi Munud i ni gael Meddwl.


WED 12:30 Dros Ginio (m000rxbt)
Vaughan Roderick

Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod:

Pwy yw 'QAnon', a beth yw eu hamcanion?
 ninnau ar drothwy Diwrnod Miwsig Cymru, pryderon cerddorion am ddyfodol y diwydiant
Hanes pensaer o Gaerdydd a'i ddylanwad ar rai o adeiladau modern mwyaf trawiadol Prifysgolion Caergrawnt a Rhydychen
Pa mor allweddol yw'r cyfryngau cymdeithasol er mwyn denu twristiaid?


WED 14:00 Ifan Evans (m000rvcv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000rvcz)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


WED 18:00 Fy Stori I (m000rv33)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000rvd3)
Y Bandana!

Mae Lisa'n dathlu deng mlynedd ers rhyddhau albwm cyntaf Y Bandana, wrth i'r pedwar ymuno ar y rhaglen.

Cawn glywed am albwm newydd o ailgymysgiadau o ganeuon oddi ar 'Tiwns' gan Mr Phormula, gydag Afanc yn curadu.

Pwy fydd yn cuddio y tu ôl i'r Twll Clo Cerddorol?


WED 21:00 Y Talwrn (m000rtb0)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000rvd7)
Iona o'r ddeuawd Iona ac Andy sy'n trafod ei hoff gyngherddau o'r gorffennol, a Huw Condron yw Ffrind y Rhaglen.THURSDAY 04 FEBRUARY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000rvdc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000rvdh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000rwfv)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


THU 09:00 Aled Hughes (m000rwfx)
Enillydd Mastermind Cymru

Sgwrs efo enillydd rownd derfynol Mastermind Cymru; mwy am ymgyrch ailgylchu cyfrifiaduron BBC Radio Cymru, er mwyn taclo tlodi cyfrifiaduron; Gareth Roberts sy'n edrych mlaen i sylwebu ar Bencampwriaeth y Chwe Gwlad; Alaw Owen a Rhydian Meilir yn trafod trac newydd "Byw I'r Dydd", cân elusennol sy'n rhan o brosiect "Nerth dy Ben".


THU 11:00 Bore Cothi (m000rwfz)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000rwg1)
Catrin Haf Jones

Catrin Hâf Jones a’i gwesteion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
Pam fod rhai pobl cyhoeddus yn newid eu harddull lleisiol?
Jeff Bezos, un o bobl cyfoethoca’r byd
Cymro Cymraeg sydd yn croesawu ffoaduriaid i’w gartref
Hanes llofruddiaethau Abertyleri 100 mlynedd yn nôl i’r diwrnod
A sut mae bod yn giamster ar wneud jigsaw!


THU 14:00 Ifan Evans (m000rwg3)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000rwg5)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


THU 18:00 Hawl i Holi (m000rwg7)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gyda Dewi Llwyd yn cadeirio.

Panelwyr y rhaglen ydy Jeremy Miles (Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd), Delyth Jewell AS (Plaid Cymru), Glyn Davies (Cadeirydd y Ceidwadwyr Cymreig) a Carol Bell (Banc Datblygu Cymru).


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m000rwg9)
Cai

Yr artist newydd, Cai sydd yn rhannu ei sengl ddiweddaraf a Siôn Tomos Owen gyda'r traciau wnaeth newid ei fywyd. Cai joins Huw to discuss his new single.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000rt9m)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000rwgc)
Cogs y Gogs

Neil Jones o gwmni Cogs y Gogs, Llandwrog, sy'n trafod beics trydan, a chawn glywed am wythnos Gwen Shenton gyda'r Het.FRIDAY 05 FEBRUARY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000rwgf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000rwgh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000rwnf)
Dydd Miwsig Cymru 2021

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens, sy'n dathlu dydd Miwsig Cymru 2021. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Dydd Miwsig Cymru (m000sbm3)
Huw Stephens a Lisa Gwilym

Mae Radio Cymru 2 yn dathlu Dydd Miwsig Cymru 2021. Radio Cymru 2 celebrates welsh Language Music Day 2021.


FRI 12:00 Dydd Miwsig Cymru (m000sbm5)
Huw Stephens, Sian Eleri a Garmon ab Ion

Mae Radio Cymru 2 yn dathlu Dydd Miwsig Cymru 2021. Radio Cymru 2 celebrates welsh Language Music Day 2021.


FRI 15:00 Dydd Miwsig Cymru (m000sbm7)
Huw Stephens

Mae Radio Cymru 2 yn dathlu Dydd Miwsig Cymru 2021. Radio Cymru 2 celebrates welsh Language Music Day 2021.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000rwm4)
Dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Lauren Moore. Two hours of music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000rwm6)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000rwm8)
Showt owt am gân, ryseit iach, cân briodas, yn ogystal â cherddoriaeth hwyliog ar gyfer y penwythnos.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000rvc0)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000rtf7)

Aled Hughes 09:00 WED (m000rvcq)

Aled Hughes 09:00 THU (m000rwfx)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000rtb2)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000rt9m)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000rt9m)

Bore Cothi 11:00 MON (m000rvc2)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000rtf9)

Bore Cothi 11:00 WED (m000rvcs)

Bore Cothi 11:00 THU (m000rwfz)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000hnph)

Byd Huw Stephens 19:00 THU (m000rwg9)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000rt9t)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m000rt0r)

Cofio 14:00 SUN (m000rt9p)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000rt9y)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000rtfp)

Dros Ginio 12:30 MON (m000rvc4)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000rtfc)

Dros Ginio 12:30 WED (m000rxbt)

Dros Ginio 12:30 THU (m000rwg1)

Dydd Miwsig Cymru 09:00 FRI (m000sbm3)

Dydd Miwsig Cymru 12:00 FRI (m000sbm5)

Dydd Miwsig Cymru 15:00 FRI (m000sbm7)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m000rt0w)

Fy Stori I 18:30 SUN (m000rv33)

Fy Stori I 18:00 WED (m000rv33)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000rvcg)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000rtfr)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000rvd7)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000rwgc)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000rnwt)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000rt0y)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000rtb6)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000rvcj)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000rtft)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000rvdc)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000rwgf)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000rtfk)

Hawl i Holi 18:00 THU (m000rwg7)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000rt9r)

Ifan Evans 14:00 MON (m000rvc6)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000rtff)

Ifan Evans 14:00 WED (m000rvcv)

Ifan Evans 14:00 THU (m000rwg3)

John Hardy 05:30 MON (m000rtb8)

John Hardy 05:30 TUE (m000rvcl)

John Hardy 05:30 WED (m000rtfw)

John Hardy 05:30 THU (m000rvdh)

John Hardy 05:30 FRI (m000rwgh)

John ac Alun 21:00 SUN (m000rtb4)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000rwm4)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000rt10)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m000rvd3)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m000rt0t)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000rwm8)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000rwm6)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000rvc8)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000rtfh)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000rvcz)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000rwg5)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000rvcb)

Richard Rees 05:30 SAT (m000rnww)

Sian Eleri 18:30 TUE (m000rtfm)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000rt13)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000rt9f)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000rw78)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000rv2x)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000rvcn)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000rwfv)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000rwnf)

Stiwdio 21:00 MON (m000rvcd)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000rt9w)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000rt9h)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000rtwv)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000rt0m)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000rt0p)

Y Talwrn 19:00 SUN (m000rtb0)

Y Talwrn 21:00 WED (m000rtb0)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000rt9k)