The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 02 JANUARY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000qsy2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000qsy4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000qy29)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn


SAT 09:00 Tudur Owen (m000qy2c)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000qy2f)
Y Sioe Sadwrn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000qy2h)
Chwaraeon Radio Cymru

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:15 Marc Griffiths (m000qy2k)
Marc Griffiths

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000qy2m)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 03 JANUARY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000qy2p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000qy2r)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000qy8z)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000qxp3)
Arwel a Myrddin, Hogia'r Wyddfa

Cerddoriaeth amrywiol gydag Arwel Jones a Myrddin Owen. A variety of music with Arwel Jones and Myrddin Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000qxp5)
Pryderi Llwyd Jones yn arwain oedfa ar drothwy yr Ystwyll

Pryderi Llwyd Jones yn arwain oedfa ar drothwy yr Ystwyll, sef Nadolig yr Eglwysi Uniongred, gan ganolbwyntio ar ddyfodiad y doethion ac arwyddocad y seren.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000qxp7)
Gobeithion am 2021

John Roberts yn trafod y gobeithion am 2021 gyda Menna Machreth, Siân Messamah ac Aled Edwards.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000qxb4)
Paul Carey Jones

Y canwr opera Paul Carey Jones yw'r cwmni, ac mae'n sôn am ei blentyndod yng Nghaerdydd, astudio Ffiseg yn Rhydychen a mynd i ddysgu cyn newid gyrfa a throi at ganu Opera.

Mae Paul hefyd wedi cyhoeddi blog am ei brofiadau fel canwr yn ystod y cyfnod clo, ac am ei brofiad o gael ei daro gan Covid 19 ym mis Ebrill.


SUN 14:00 Cofio (m000qxp9)
Newid

Blwyddyn Newydd Dda! Blwyddyn newydd a blwyddyn o newid gobeithio, a dyna yw thema'r rhaglen hefyd.

O newid arian degol i newid byd wedi tor priodas, o newid meddyliau Cyngor Warrington am foddi Glyn Ceiriog i newid mewn ffordd o fyw wrth i drydan gyrraedd Cwm Brefi yn 2003.

Hefyd mae Dr Llinos Roberts yn sgwrsio am y newidiadau ym myd meddygaeth dros y canrifoedd. Newid yn hanes merched sy'n mynd a sylw'r hanesydd Catrin Stevens, tra bod ni'n mynd nôl i'r 1960au, degawd y chwyldro cymdeithasol yng Nghymru. Jane Edwards sy'n rhannu ei meddyliau am ddyfodiad y bilsen, ac mae Cofio yn mynd ar daith gerddorol wrth hel atgofion am y rhaglen bop, Disg a Dawn.

A phwy arall ond y diweddar Dr John Davies allai fynd a ni ar daith drwy hanes sy'n dechrau gyda'r Armada ac yn gorffen yng Nghwm Rhondda!


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000qxpc)
Hywel Gwynfryn

Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000qxnz)
Dechrau a Diwedd Blwyddyn

R. Alun Evans yn cyflwyno detholiad o emynau i gyd-fynd gyda dechrau a diwedd blwyddyn. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000qxpf)
Y Twll

Dewch i wrando ar stori am Carys a’i ffrind gorau Sion a aeth i fyw yn Awstralia. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000qxph)
Nofel Newydd Angharad Tomos

Mae Angharad Tomos yn sôn am ei nofel newydd Castell Siwgr sy'n trafod perthynas Stad y Penrhyn gyda chaethwasiaeth;
Casgliad o hen lestri capel sydd yn mynd â bryd Mair Lloyd Davies tra bod Elin Maher yn sgwrsio am ei hoff gerdd, sef cerdd er cof am ei thad gan Heini Gruffydd;
Ac mae Siôn Hughes yn trafod ei nofel newydd yntau Plant Magdeburg.


SUN 18:30 Mynd am Sbin (m000qxpk)
Wrth i enw Sain Abertawe, yr orsaf radio annibynnol gyntaf yng Nghymru, ddod i ben ar ôl dros 40 mlynedd, Siân Sutton sy’n trafod hanes y dyddiau cynnar ac yn holi pa ddyfodol sydd i radio lleol.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000qxpm)
Y Glêr yn herio Crannog

Mewn cyfres newydd o'r Talwrn, dan ofal y Meuryn Ceri Wyn Jones, Y Glêr sydd yn herio Crannog.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000qxpp)
Ar Eich Cais

Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000qxpr)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 04 JANUARY 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000qxpt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000qxpw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000qzmd)
Dafydd a Beca

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Beca. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Beca.


MON 09:00 Aled Hughes (m000qwj0)
Diwrnod Braille Y Byd

Hanes Gethin Roberts sy'n byw draw yn Ynysoedd y Ffaröe;
Cyfle am gerdd gan Fardd y Mis, sef Sara Louise Wheeler;
Megan Cynan Corcoran yn hel atgofion am hel Calennig yn ardal Nantmor, Beddgelert;
ac Emma Jones yn dathlu Diwrnod Braille y Byd.


MON 11:00 Bore Cothi (m000qwj4)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Dros Ginio (m000qwj8)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19;
Edrych yn nôl ar benwythnos o chwaraeon;
Apêl Canu Plygain;
Profiadau dau unigolyn sydd wedi eu mabwysiadau;
Gwestai ‘dau cyn dau’ ydy'r Prifardd a’r Archdderwydd Myrddin ap Dafydd, a’i ferch Lleucu Myrddin.


MON 14:00 Ifan Evans (m000qwjd)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000qwjk)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Alun Thomas.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000qwjr)
Sgwrs gyda'r arwerthwr Emyr Lloyd

Emyr Lloyd, yr arwerthwr o Ruthun, sy'n sôn am ei yrfa, wedi iddo ymddeol yn ddiweddar.

Sgwrs hefyd gyda'r cyflwynydd Ifan Jones Evans, sydd newydd ymuno â thîm cyflwyno Cefn Gwlad.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000qwjx)
Cerddoriaeth y 90au

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio (m000qwk1)
Mae Nia Roberts yn edrych nôl ar y flwyddyn gelfyddydol a fu ac yn edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod yng nghwmni’r artist Meirion Jones, y bardd Karen Owen, y nofelydd Ifan Morgan Jones a'r canwr opera Gwyn Hughes Jones.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000qwk4)
Traddodiadau sy'n gysylltiedig â blwyddyn newydd.

Hanes 'Her yr Het' gan Elin Hâf o Gaerdydd.

A Dr Emma Lille yn sgwrsio am hen draddodiadau sydd yn gysylltiedig â dechrau blwyddyn newydd.TUESDAY 05 JANUARY 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000qwk8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000qwkd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000qzmg)
Dafydd a Beca

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Beca. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Beca.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000qxrk)
Gwyddoniaeth Cyffrous 2021

Deri Tomos yn rhoi trosolwg ar Wyddoniaeth 2021 a Keith Jones yn holi beth yw bryn?


TUE 11:00 Bore Cothi (m000qxrm)
Gethin Jenkins-Jones sy'n sôn am Ddiwrnod Rhyngwladol Adar tra bod Ieuan Jones yn trafod ei gelf.

Hefyd, Denzil John sy'n ymuno i roi munud i ni gael meddwl.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000qxrp)
Iolo ap Dafydd

Iolo ap Dafydd a’i westeion yn trafod:

Y diweddara’ am Covid-19 a gwleidyddiaeth America
Sut mae Covid-19 wedi newid ein ffyrdd o weithio
Apêl rhaglenni sydd yn dogfennu llofruddiaethau hanesyddol
Y cynnydd diweddar yng ngwerthiant recordiau feinyl.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000qxrr)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000qxrt)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Aled Huw yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Aled Huw.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000qxrw)
Hanna Hopwood Griffiths sy'n cael cwmni Dr Rhys Bevan Jones i drafod effaith y pandemig ar iechyd meddwl, Laura Karadog i drafod pwysigrwydd yr anadl a Gwawr Williams i roi ychydig o gyngor ar sut i roi trefn ar y cartref wedi'r nadolig.


TUE 18:30 Hwyrnos Georgia Ruth (m000qxry)
Sian Eleri yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol, gyda Sian Eleri yn lle Georgia Ruth. A sgwrs gyda dau o drefnwyr Gigs Tŷ Nain sef Dafydd ‘Nant‘ Owen a Rhys Grail.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000qxs0)
Mae Angharad Tomos yn trafod ei nofel newydd 'Castell Siwgr' sy'n trafod perthynas Stad y Penrhyn gyda chaethwasiaeth.

Elin Maher sy'n sgwrsio am ei hoff gerdd, sef cerdd er cof am ei thad gan Heini Gruffydd.

Ac mae Sion Hughes yn trafod ei nofel newydd yntau 'Plant Magdeburg'.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000qxs2)
Meinir Gwilym yn sgwrsio am ei hoff ganeuon a pha bentref neu dref yng Nghymru sydd 'Ar y Map' heno tybed?WEDNESDAY 06 JANUARY 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000qxs4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000qxs6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000r1fy)
Dafydd a Beca

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Beca. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Beca.


WED 09:00 Aled Hughes (m000qyds)
Utica, Awstralia a siarad Cymraeg!

Hanes Liz Williams o Melbourne sydd wedi mynd ati i ddysgu Cymraeg er mwyn dod i wybod mwy am hanes ei gwreiddiau; Y seicolegydd chwaraeon, Dr Robin Bowen o Brifysgol Bangor, yn trafod ein dibyniaeth ar apiau sy'n ein helpu i gadw'n heini; a Meinir Siencyn yn trafod ei menter o sefydlu cwmni teledu annibynnol "Snapyn".


WED 11:00 Bore Cothi (m000qydx)
Sut i ailblannu eich coeden Nadolig yn yr ardd!

Carol Williams sy'n rhoi tips ar sut i ailblannu eich coeden Nadolig yn yr ardd; clywed am amcanion ein ffrind Ken Hughes ar gyfer y flwyddyn; a Caryl Haf yn rhoi Munud i Feddwl i ni.


WED 12:30 Dros Ginio (m000qyf1)
Bethan Rhys Roberts

Bethan Rhys Roberts a'i gwesteion yn trafod y newyddion diweddaraf am Covid-19 a gwleidyddiaeth America

Hefyd, beth ydy ystyr ac arwyddocâd 'Dydd Gŵyl Ystwyll'?

Hanes Maria Jane Williams, y ferch gyntaf o bosib, i chwarae'r gitâr gydag mwy nag un gwddw yng Nghymru; a phanel 'Dros Ginio' yn trafod effeithiau Covid-19 a swyddogaeth Tywysog Cymru yn dilyn sylwadau diweddar Michael Sheen


WED 14:00 Ifan Evans (m000qyf3)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000qyf5)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Aled Huw yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Aled Huw.


WED 18:00 Mynd am Sbin (m000qxpk)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000qyf7)
Pleidlais Gwobrau'r Selar

Owain Schiavone sy'n trafod Gwobrau'r Selar eleni; 'Y Dydd Olaf' gan Gwenno yw Albwm y Mis; a phwy sy'n cuddio y tu ol i'r twll clo cerddorol yr wythnos hon?


WED 21:00 Y Talwrn (m000qxpm)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000qyf9)
Hanes busnes marchogaeth newydd ar y we, a sgwrs gyda Ffrind y Rhaglen - Dilwyn Morgan.THURSDAY 07 JANUARY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000qyfc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000qyff)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000r1vh)
Dafydd a Beca

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Beca. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Beca.


THU 09:00 Aled Hughes (m000qx8r)
Araith enwog Gettysburg a byd natur sydd yn ffynnu yn y cyfnod clo.

Nia Edwards-Behi yn cofio'r seren arswyd Barbara Shelley ac Alun Hughes sy'n ymddiddori yn hanes y Rhyfel Cartref yn America yn trafod Araith Gettysburg.

Hefyd, Iolo Williams sy'n edrych ar fyd natur sydd yn ffynnu; a swydd newydd Gwenan Gravell


THU 11:00 Bore Cothi (m000qx8y)
Nerys Howell sydd yn trafod trends bwyd 2021.

Sgwrs gyda pherchennog cwmni newydd "Crefftau Aled".

Hefyd, Julie Visage sydd yn rhoi tips i ni ar gofal croen a dwylo dros y gaeaf.


THU 12:30 Dros Ginio (m000qx96)
Catrin Haf Jones

Catrin Hâf Jones a'i gwesteion yn trafod y newyddion diweddara' am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ag achos Julian Assange

Hefyd, busnes llwyddiannus yr entrepreneur, Mark Williams, o Fynydd Hiraethog; dylanwad y naturiaethwr David Attenborough ar y byd a'i bethau; holi sut mae disgyblion ac athrawon ysgol wedi ymdopi yn y cyfnod diweddar; a hanes a phwysigrwydd crochenwaith Nantgarw.


THU 14:00 Ifan Evans (m000qx9d)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000qx9l)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Nia Thomas.


THU 18:00 Hawl i Holi (m000qx9r)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gyda Dewi Llwyd yn cadeirio.

Panelwyr y rhaglen yw David T C Davies, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, Alun Davies AS, Sian Gwenllian AS a Rebecca Williams UCAC.

Mae croeso i chi anfon cwestiwn at hawliholi@bbc.co.uk neu drwy ffonio 03703 500 700.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m000qx9y)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000qxb4)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000qxbb)
Jack Jenkins, o Alltyblaca, sydd wedi ymddeol ar ôl 54 o flynyddoedd yn gwerthu peiriannau amaethyddol; a hanes Elin Hâf a 'Her yr Het' yr wythnos honFRIDAY 08 JANUARY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000qxbh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000qxbm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000r301)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000qxsb)
Trafod datblygiadau diweddar Dr Who efo Harry Cole. Efa Gaffey o Borthmadog sy'n dewis Can Gorau i'r Bore, a Yodel Ieu sy'n dychwelyd efo'i gwis wythnosol.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000qxsd)
Winnie James sydd yn rhoi rhinweddau finegr i ni, tra bod Lloyd Macey yn trafod cyflwyno Swyn y Sul am y tro cynta. Hefyd, Elin Maher sydd yn rhoi munud i ni gael meddwl.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000qxsg)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a’i westeion yn trafod y newyddion diweddaraf am Covid-19 a gwleidyddiaeth America.

Golwg ar yr hyn sydd wedi tanio diddordeb ac esgor trafodaeth ar y we yn ystod yr wythnos, ac edrych ymlaen at chwaraeon y penwythnos.

Pam fod baner Cymru wedi cyrraedd y brig wrth i gystadleuaeth baneri'r byd gael ei chynnal ar wefan Facebook yn ddiweddar?

A diwedd cyfnod i Dafydd Roberts yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis ar ôl deugain mlynedd.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000qxsj)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000qxsl)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Nia Thomas.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000r1wp)
Dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Lauren Moore. Two hours of music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000qxsn)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000qxsq)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m000qwj0)

Aled Hughes 09:00 TUE (m000qxrk)

Aled Hughes 09:00 WED (m000qyds)

Aled Hughes 09:00 THU (m000qx8r)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m000qxpp)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000qxb4)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000qxb4)

Bore Cothi 11:00 MON (m000qwj4)

Bore Cothi 11:00 TUE (m000qxrm)

Bore Cothi 11:00 WED (m000qydx)

Bore Cothi 11:00 THU (m000qx8y)

Bore Cothi 11:00 FRI (m000qxsd)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000qxp7)

Byd Huw Stephens 19:00 THU (m000qx9y)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m000qxnz)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m000qy2h)

Cofio 14:00 SUN (m000qxp9)

Dei Tomos 17:05 SUN (m000qxph)

Dei Tomos 21:00 TUE (m000qxs0)

Dros Ginio 12:30 MON (m000qwj8)

Dros Ginio 12:30 TUE (m000qxrp)

Dros Ginio 12:30 WED (m000qyf1)

Dros Ginio 12:30 THU (m000qx96)

Dros Ginio 12:30 FRI (m000qxsg)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m000qy2m)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m000qwk4)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m000qxs2)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m000qyf9)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m000qxbb)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m000qsy2)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m000qy2p)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m000qxpt)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m000qwk8)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m000qxs4)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m000qyfc)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m000qxbh)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000qxrw)

Hawl i Holi 18:00 THU (m000qx9r)

Hwyrnos Georgia Ruth 18:30 TUE (m000qxry)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m000qxpc)

Ifan Evans 14:00 MON (m000qwjd)

Ifan Evans 14:00 TUE (m000qxrr)

Ifan Evans 14:00 WED (m000qyf3)

Ifan Evans 14:00 THU (m000qx9d)

John Hardy 05:30 MON (m000qxpw)

John Hardy 05:30 TUE (m000qwkd)

John Hardy 05:30 WED (m000qxs6)

John Hardy 05:30 THU (m000qyff)

John Hardy 05:30 FRI (m000qxbm)

John ac Alun 21:00 SUN (m000qxpr)

Lauren Moore 18:00 FRI (m000r1wp)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m000qy2r)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m000qyf7)

Marc Griffiths 17:15 SAT (m000qy2k)

Mynd am Sbin 18:30 SUN (m000qxpk)

Mynd am Sbin 18:00 WED (m000qxpk)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m000qxsq)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m000qxsn)

Post Prynhawn 17:00 MON (m000qwjk)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m000qxrt)

Post Prynhawn 17:00 WED (m000qyf5)

Post Prynhawn 17:00 THU (m000qx9l)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m000qxsl)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m000qwjx)

Richard Rees 05:30 SAT (m000qsy4)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m000qy29)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m000qy8z)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m000qzmd)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m000qzmg)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m000r1fy)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m000r1vh)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m000r301)

Stiwdio 21:00 MON (m000qwk1)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000qxpf)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m000qxp3)

Troi'r Tir 18:00 MON (m000qwjr)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m000qxsb)

Tudur Owen 09:00 SAT (m000qy2c)

Tudur Owen 14:00 FRI (m000qxsj)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m000qy2f)

Y Talwrn 19:00 SUN (m000qxpm)

Y Talwrn 21:00 WED (m000qxpm)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m000qxp5)