The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 10 FEBRUARY 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001w1pw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001w1q0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001w7zm)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001w708)
Geth a Ger yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp gyda Geth a Ger yn lle Tudur. Music and laughs for Saturday morning with Geth and Ger sitting in for Tudur.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001w70n)
Hel atgofion am 1983

Y cyflwynydd Iwan Steffan yn dewis Caneuon Codi Calon. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, straeon y we gan Trystan ap Owen a hel atgofion am y flwyddyn 1983.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001w712)
Caerdydd v Preston North End

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf.

Ni fydd sylwebaeth gêm Caerdydd v Preston North End ar BBC Sounds oherwydd cyfyngiadau hawliau. Mae modd gwrando ar y gêm ar Radio Cymru ar FM, ar radio digidol ac ar setiau teledu.


SAT 16:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001w71f)
Lloegr v Cymru

Sylwebaeth fyw o gêm Lloegr v Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2024. Live commentary from England v Wales in the Six Nations Championship.


SAT 19:00 Marc Griffiths (m001w71s)
Lisa Angharad yn cyflwyno

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gyda Lisa Angharad yn lle Marc Griffiths. Music old and new, with Lisa Angharad sitting in for Marc Griffiths.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001w724)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 11 FEBRUARY 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001w72h)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001w72s)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001w809)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001w6w4)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn dewis cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, chosen by soprano Elin Manahan Thomas.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001w6wj)
Dewi Tudur, Talsarnau

Oedfa Dewi Tudur, Talsarnau yn trafod doethineb y frenhines Seba yn ceisio torri syched ei henaid, drwy deithio i Jerusalem i weld Solomon drosti ei hun. Mae'n cymharu Solomon y brenin a'r gwaith gyflawnodd gyda'r Iesu a'r gwaith gyflawnodd ef. Darlunir Iesu Grist fel y wir Deml sydd yn gyfrwng cwmni Duw i bobl. Darlleniad gan Christina Jones a'r weddi wedi ei chyflwyno gan Meirion Williams.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001pd3y)
Sgwrs Gyda Harri Parri

John Roberts yn holi y gweinidog a'r awdur Harri Parri am ei fagwraeth ym Mhen Llŷn a'i weinidogaeth yn Nyffryn Madog ac yng Nghaernarfon gan drafod ei staraeon doniol am Eilir Thomas. a'i obeithion am ddyfodol yr Eglwys.


SUN 13:00 Cofio (m001w6xc)
Pentrefi

Archif, atgof a chân ar thema pentrefi yng nghwmni John Hardy. Yn cynnwys cyn aelodau o bentre Capel Celyn yn cofio protestio yn erbyn cynlluniau ar gyfer argae Tryweryn, a Robin Llywelyn, rheolwr gyfarwyddwr y pentre Eidalaidd Portmeirion yn esbonio mai gweledigaeth a ffantasi ei daid, Syr Clough Williams-Ellis oedd y cyfan.

Hefyd ar y rhaglen;
Yr awdur T Llew Jones sy'n hel atgofion am Bentrecwrt, yn Nyffryn Teifi ble y magwyd.
Aled Hughes sy'n ymweld â'r dafarn gymunedol hynaf yn Ewrop sef Y Fic yn Llithfaen gan holi John Dilwyn Williams am hanes y pentre islaw, Nant Gwrtheyrn.
Y Ceff ydy enw tafarn pentre ffuglennol Rhydeglwys ac fel rhan o filfed pennod yr opera sebon 'Eileen' mae yna sawl cyfrinach yn cael ei ddatgelu;
John Hughes yn cofio ei ddyddiau ysgol ym mhentref Llangernyw yn Sir Conwy;
Ynyr Williams sy'n cyflwyno englyn am Drawsfynydd ar y Talwrn;
Dei Tomos sy'n holi aelodau Côr Llanbobman.
Hywel Davies a Megan German sy'n rhoi darlun o fywyd ym mhentre Carno yn yr 80au.
Ifana Savill sydd wedi trawsnewid ei chartref teuluol ym Mlaenpennal i fod yn set deledu a phentre gwyliau 'Sali Mali'.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001w6xw)
'Ie Ie Ie' Theatr Genedlaethol Cymru a Sinfonia Cymru

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt:

Mae Ffion yn cael cwmni'r darlithydd gwleidyddol Dr Elin Royles o Brifysgol Aberystwyth sy'n sgwrsio am arddangosfa arbennig yn Oriel Carn, Caernarfon yn dangos sut mae gwahanol leoliadau yn dehongli annibyniaeth.

Arddangosfa arbennig gan artistiaid newydd yn y byd celf gweledol yn Oriel Gwyn, Aberaeron sy'n mynd â sylw Mari Grug.

Mae'r cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb yn adolygu cyngherddau Sinfonia Cymru sydd wedi bod yn teithio yn ystod yr wythnos gyda Cerys Hafana a Patrick Rimes, tra bod Mari Izzard yn sgwrsio am ei drama newydd 'Yr Arallfyd' sydd yn rhan o brosiect 'Tirweddau Iaith' yn Theatr y Sherman, Caerdydd.

Mae'r bardd a'r llenor Iestyn Tyne yn sgwrsio o Ŵyl Lenyddol Mathrubhumi yn yr India, ac mae'r cynhyrchydd theatrig Geinor Styles yn trin a thrafod 'Ie Ie Ie', sef cynhyrchiad diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru sydd ar daith ar hyn o bryd.


SUN 16:00 Gwreichion (p0g314cw)
Yng ngwyneb y fflam

Perchnogion eiddo, gwleidyddion, newyddiadurwyr a mwy. Dyma brofiadau rhai o'r bobl ddaeth i gyswllt gyda gweithredoedd Meibion Glyndŵr. Erbyn canol y 1980au, roedd ymosodiadau ar draws Cymru a thu hwnt, gyda pherchnogion eiddo a gwleidyddion wedi’u targedu. Fe glywn hefyd gan ymladdwr tân fu’n dyst i berygl y dyfeisiadau ffrwydrol, ac am gymhelliant amrywiol posibl y sawl oedd yn gyfrifol.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001w6v5)
Hywel Gwynfryn

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni Hywel Gwynfryn. Congregational singing presented by Hywel Gwynfryn.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001w6yp)
Straeon byrion a Jac Glan y Gors

Yn gwmni i Dei mae Luned Aaron a'i chasgliad o straeon byrion ddaeth yn agos at ennill y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Trafod stori fer gan Kate Roberts am y Rhondda wna Dewi Alter tra bod Marion Loeffler yn cysylltu Jac Glan y Gors a phêl-droed Cymru.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001w6z7)
Miriam Lynn

Dr Miriam Lynn sy'n arbenigo ar gydraddoldeb, cynhwysiant ac amrywiaeth mewn gwahanol feysydd yw gwestai Beti a'i Phobol.

Cafodd ei magu ym mhentref bach Llanfynydd ger y Wyddgrug.
Ei thaid oedd yr emynydd enwog John Roberts Llanfwrog, ac mae Miriam yn sôn am ei hafau hapus yn Sir Fôn gyda Thaid a Nain.
Mynychodd Brifysgol Dundee i astudio Microbioleg. Fel rhan o’i gradd cafodd flwyddyn i astudio yn Edmonton Canada. Treuliodd amser gorau ei bywyd yno yn cael cyfle i deithio, sgïo a mynd i ‘r Rockies bob penwythnos.
Ar ôl graddio gwnaeth Ddoethuriaeth yn Newcastle mewn Microbioleg, ond ‘roedd well ganddi weithio gyda phobol, ac yn y blynyddoedd diwethaf bu yn gweithio yn cefnogi pobl ifanc LGBTQ+.

Fe gafodd ddiagnosis o MS pam yn 37 mlwydd oed, ac mae hynny wedi newid ei bywyd. Mae hi wedi addasu ei ffordd o fyw, ac yn gweithio rhan amser.
Mae hi’n hanner Iddewes, bu’n perthyn i’r Crynwyr a nawr Bwdïaeth sydd yn rhoi iddi hapusrwydd a llonyddwch. Mae hi'n rhannu straeon bywyd ac yn dewis ambell i gân.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001w6zn)
Y Glêr v Tanau Tawe

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2024. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001w705)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001w70j)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 12 FEBRUARY 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001w70y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001w71b)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001w85k)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001w864)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Sarah Wynn Griffiths yn sedd Lisa Gwilym, ac yn chwarae eich hoff fiwsig. Sarah Wynn Griffiths is sitting in for Lisa Gwilym, and playing your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001w869)
Côr Cymru 2024 a Cherddoriaeth America Ladin

Mae Shân yn cael cwmni’r arweinydd Gwawr Owen, er mwyn edrych ymlaen at gystadleuaeth Côr Cymru 2024.

Munud i Feddwl yng nghwmni Iola Ynyr.

Sgwrs efo’r cerddor Jochen Eisentraut am y gerddoriaeth liwgar o America Ladin a berfformir gan Banda Bacana.

Y ddawnswraig Angharad Harrop sy’n gwneud apêl am ddillad dawnsio go arbennig.


MON 13:00 Dros Ginio (m001w86l)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

Mi awn ni i'r meysydd chwarae yng nghwmni Gwennan Harries, Rhodri Lewis a'r gohebydd chwaraeon Catrin Heledd;

Sgwrs gyda'r Dr Luned Badder am ei gwaith meddygol arloesol wrth drin feirysau i frwydro yn erbyn canser;

A Robin Williams sy'n trafod bod oes y cyfrineiriau cyfrifiadurol yn prysur ddirwyn i ben, ond be ddaw yn eu lle?


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001w86v)
Cowbois Rhos Botwnnog

Iwan Huws o Cowbois Rhos Botwnnog sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i sôn am Drac yr Wythnos, Trosol.

A Gwion Dafydd o Glwb Rygbi Castellnewydd Emlyn sy'n trafod pencampwriaeth y Chwe Gwlad.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001w877)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001w6xc)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001w87j)
Melys

Paul ac Andrea o Melys sy'n cadw cwmni i Rhys yn y stiwdio.


MON 21:00 Caryl (m001w87x)
Ffion Emyr yn cyflwyno

Pigion Teledu gydag Aled Illtud.

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr yng nghwmni Ffion Emyr yn lle Caryl Parry Jones.TUESDAY 13 FEBRUARY 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001w889)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001w88n)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001w819)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001w81t)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Sarah Wynn Griffiths yn sedd Lisa Gwilym, ac yn chwarae eich hoff fiwsig. Sarah Wynn Griffiths is sitting in for Lisa Gwilym, and playing your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001w818)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001w81q)
Gwyn Loader yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwyn Loader sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001w829)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001w82q)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001w6yp)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001w834)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001w83p)
Ffion Emyr yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr yng nghwmni Ffion Emyr yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Ffion Emyr sitting in for Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 14 FEBRUARY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001w846)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001w84q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001w8d0)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001w8dg)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Sarah Wynn Griffiths yn sedd Lisa Gwilym, ac yn chwarae eich hoff fiwsig. Sarah Wynn Griffiths is sitting in for Lisa Gwilym, and playing your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001w8bx)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001w8cb)
Vaughan Roderick yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001w8cp)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001w8d5)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001w6zn)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001w8dm)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001w8f2)
Ffion Emyr yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr yng nghwmni Ffion Emyr yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Ffion Emyr sitting in for Caryl Parry Jones.THURSDAY 15 FEBRUARY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001w8ff)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001w8fs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001w8p8)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001w8pb)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001w8pd)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Sarah Wynn Griffiths yn sedd Lisa Gwilym, ac yn chwarae eich hoff fiwsig. Sarah Wynn Griffiths is sitting in for Lisa Gwilym, and playing your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001w8nm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001w8np)
Catrin Haf Jones yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001w8nr)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001w8nt)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001w6z7)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001w8nw)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001w8p0)
Ffion Emyr yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr yng nghwmni Ffion Emyr yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Ffion Emyr sitting in for Caryl Parry Jones.FRIDAY 16 FEBRUARY 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001w8p4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001w8p6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001w8bj)
Geraint Hardy: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001w8c2)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001w8cf)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001w8ct)
Dewi Llwyd yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001w8d9)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001w8dr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Liam Evans yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001w8f7)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001w8fm)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001w705)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001w6z7)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001w6z7)

Bore Cothi 11:00 MON (m001w869)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001w818)

Bore Cothi 11:00 WED (m001w8bx)

Bore Cothi 11:00 THU (m001w8nm)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001pd3y)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001w6v5)

Caryl 21:00 MON (m001w87x)

Caryl 21:00 TUE (m001w83p)

Caryl 21:00 WED (m001w8f2)

Caryl 21:00 THU (m001w8p0)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001w712)

Chwaraeon Radio Cymru 16:00 SAT (m001w71f)

Cofio 13:00 SUN (m001w6xc)

Cofio 18:00 MON (m001w6xc)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001w6yp)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001w6yp)

Dom James 11:00 FRI (m001w8cf)

Dros Ginio 13:00 MON (m001w86l)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001w81q)

Dros Ginio 13:00 WED (m001w8cb)

Dros Ginio 13:00 THU (m001w8np)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001w8ct)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001w6xw)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001w724)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001w834)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001w1pw)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001w72h)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001w70y)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001w889)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001w846)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001w8ff)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001w8p4)

Gwreichion 16:00 SUN (p0g314cw)

Huw Stephens 19:00 THU (m001w8nw)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001w86v)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001w829)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001w8cp)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001w8nr)

John Hardy 05:30 MON (m001w71b)

John Hardy 05:30 TUE (m001w88n)

John Hardy 05:30 WED (m001w84q)

John Hardy 05:30 THU (m001w8fs)

John Hardy 05:30 FRI (m001w8p6)

John ac Alun 21:00 SUN (m001w70j)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001w8f7)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001w72s)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001w864)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001w81t)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001w8dg)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001w8pd)

Marc Griffiths 19:00 SAT (m001w71s)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001w8dm)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001w8fm)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001w877)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001w82q)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001w8d5)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001w8nt)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001w8dr)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001w87j)

Richard Rees 05:30 SAT (m001w1q0)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001w8pb)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001w7zm)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001w809)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001w85k)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001w819)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001w8d0)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001w8p8)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001w8bj)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001w6w4)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001w8c2)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001w708)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001w8d9)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001w70n)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001w6zn)

Y Talwrn 18:00 WED (m001w6zn)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001w6wj)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Bore Cothi 11:00 MON (m001w869)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001w818)

Bore Cothi 11:00 WED (m001w8bx)

Bore Cothi 11:00 THU (m001w8nm)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001w6yp)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001w6yp)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001w86v)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001w829)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001w8cp)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001w8nr)

John Hardy 05:30 MON (m001w71b)

John Hardy 05:30 TUE (m001w88n)

John Hardy 05:30 WED (m001w84q)

John Hardy 05:30 THU (m001w8fs)

John Hardy 05:30 FRI (m001w8p6)

Marc Griffiths 19:00 SAT (m001w71s)

Richard Rees 05:30 SAT (m001w1q0)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001w7zm)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001w809)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001w85k)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001w819)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001w8d0)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001w8p8)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001w8bj)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001w8c2)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001w708)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001w8d9)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001w6zn)

Y Talwrn 18:00 WED (m001w6zn)

Factual

Dros Ginio 13:00 MON (m001w86l)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001w81q)

Dros Ginio 13:00 WED (m001w8cb)

Dros Ginio 13:00 THU (m001w8np)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001w8ct)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001w1pw)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001w72h)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001w70y)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001w889)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001w846)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001w8ff)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001w8p4)

Factual: Arts, Culture & the Media

Cofio 13:00 SUN (m001w6xc)

Cofio 18:00 MON (m001w6xc)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001w6xw)

Factual: Crime & Justice: True Crime

Gwreichion 16:00 SUN (p0g314cw)

Factual: Life Stories

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001w6z7)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001w6z7)

Gwreichion 16:00 SUN (p0g314cw)

Music

Caryl 21:00 MON (m001w87x)

Caryl 21:00 TUE (m001w83p)

Caryl 21:00 WED (m001w8f2)

Caryl 21:00 THU (m001w8p0)

Dom James 11:00 FRI (m001w8cf)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001w724)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001w8f7)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001w72s)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001w864)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001w81t)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001w8dg)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001w8pd)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001w8dm)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001w8fm)

Richard Rees 05:30 SAT (m001w1q0)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001w6w4)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001w8c2)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001w70n)

Music: Classic Pop & Rock

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001w705)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001w6yp)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001w6yp)

Marc Griffiths 19:00 SAT (m001w71s)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001w87j)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001w8pb)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001w70j)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001w834)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001w8nw)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001w834)

News

Post Prynhawn 17:00 MON (m001w877)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001w82q)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001w8d5)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001w8nt)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001w8dr)

Religion & Ethics

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001pd3y)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001w6v5)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001w6wj)

Sport

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001w712)

Chwaraeon Radio Cymru 16:00 SAT (m001w71f)