The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 09 DECEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001t12w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001t130)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001t9b9)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001t9bc)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 10:30 Y Gerddorfa (m001t9bg)
Elin Fflur a'r Gerddorfa

Tudur Owen yn cyflwyno cyngerdd arbennig yng Nghanolfon Pontio, Bangor yn dathlu cerddoriaeth Elin Fflur, yng nghwmni Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.


SAT 12:00 Y Sioe Sadwrn (m001t9bl)
Al Lewis yn ateb yr Ho Ho Holiadur

Y cerddor Al Lewis yn ateb yr Ho Ho Holiadur. Straeon y we a'r cwis cyflym efo Trystan ab Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001t9bp)
Toulouse v Caerdydd

Sylwebaeth fyw o gêm Toulouse v Caerdydd yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop. Live commentary from Toulouse v Cardiff Rugby in the European Champions Cup.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001t9br)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001t9bt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 10 DECEMBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001t9bw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001t9by)
Hosan Nadolig

Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda, yn cynnwys rhai o'i hoff garolau Plygain. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music, including Plygain carols.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001t9cg)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001t810)
Sioned Webb

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001t81b)
Heulwen Evans, Castell Newydd Emlyn a Carys Hamilton, Bro Llambed

Oedfa dan ofal Heulwen Evans, Castell Newydd Emlyn wedi ei gyflwyno gan Carys Hamilton Bro Lambed ar ail Sul yr Adfent yn trafod Iesu fel y rhodd orau erioed, goleuni'r byd wedi ei lapio mewn cnawd. Mae'r Oedfa yn ein hannog i'w dderbyn ac i rannu'r newyddion da amdano.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001t81s)
Trafod COP28 a neges y Nadolig i bawb

John Roberts yn trafod :-
COP28 gyda Gareth Wyn Jones,
neges y Nadolig i bawb drwy adnod y dydd (Euron Hughes), calendr adfent digidol Priordy Caerfyrddin a lluniau gwreiddiol gan ysgolion ym Mharc Gwenffrewi, Aberystwyth gyda Catherine Taylor a Derek Adams.
Ffydd mewn adegau anodd gydag Aled Jones NFU Cymru a darganfod Bwdiaeth gyda Miriam Lynn.


SUN 13:00 Cofio (m000bd9r)
Coed neu Bren

Coed neu Bren yw'r pwnc. Cawn hanes hen ywen Llangernyw a hefyd Derwen Brimon ger Y Drenewydd. Mae T. Glynne Davies yn ymweld ag Ysgol Y Preseli lle mae'r plant yn sôn am y gansen, a chawn hanes y grŵp pop Ceffyl Pren yn glanio ar gaeau Ysgol Glantaf mewn hofrennydd. Mae John Hefin yn sôn am ddechrau pobol Cwmderi a chawn hanes y fintai gyntaf wnaeth ymfudo i Oakhill yn Ohio gan Y Parch Stephen Morgan. Hyn oll, yn ogystal ag Ann Lloyd o Glanrafon yn sôn am deulu'r Woods a Ben Howells o Bencader yn trafod bod yn ddewin dŵr.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001t82l)
Hoff Lyfrau 2023

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen hon mae Ffion yn trafod dyfodol cwmni National Theatre Wales gyda'r sylwebydd celfyddydol Arwel Gruffydd.

Mae Ffion hefyd yn ymweld â stiwdios newydd dwy artist yng Nghaernarfon, sef yr artist gweledol Lisa Eurgain-Taylor, a'r artist serameg Rhiannon Gwyn, yn ogystal â chyfraniad gan Luned Rhys Parri am ei harddangosfa newydd yn Oriel Ffin-y-Parc, Llanrwst.

Yn ystod yr wythnos a aeth heibio, bu'r pianydd rhyngwladol Llŷr Williams yn perfformio yng Nghanolfan Pontio, Bangor, ac fe gafodd Ffion sgwrs gydag ef cyn ei gyngerdd yno.

Ac yna i gloi, yng nghwmni yr adolygwyr praff a'r darllenwyr diwyd - Anni Llŷn, Bethan Mair a Francesca Sciarrillo, mae Ffion yn trafod eu hoff lyfrau yn ystod 2023.


SUN 16:00 Coleg y Bobl a Bobl y Coleg (m0019x7h)
Prifysgol Aberystwyth Rhan 1

Graffiti cant oed, peiriant x-ray cyntaf Cymru, llun o gyfreithwraig ifanc o'r Caribi, bathodyn carchar y bardd Gwenallt, promenad hir, hen westy a gwylanod.
Does ond un lle y gall Betsan Powys fod - sef Aberystwyth.
Yn y gyfres hon mae Betsan yn ymweld â'i hen Goleg ac yn clywed tipyn o'i hanes drwy gyfres o wrthrychau a sgyrsiau gyda staff y Brifysgol heddi.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001t80d)
Y Parchedig Nan Powell Davies

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni'r Parchedig Nan Powell Davies – Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001t7xw)
Cerddi am Sain Ffagan

Yn gwmni i Dei mae Ifor ap Glyn sydd wedi golygu cyfrol o gerddi am rai o adeiladau amgueddfa Sain Ffagan.

Mae Dei yn cael cyfle i bori drwy lyfrgell yr hanesydd Elin Jones tra bod Gerald Morgan yn sgwrsio am rai o wyrthiau llai adnabyddus Dewi Sant.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001t830)
Cleif Harpwood

Prif leisydd y band arloesol Edward H. Dafis, Cleif Harpwood yw gwestai Beti a’i Phobol, ond yn y rhifyn yma mae’n trafod mwy am hanes ei fywyd na’i gerddoriaeth. Bu’n hel atgofion gyda Beti George am ei fagwraeth yng Nghwmafan ac yn sôn am siop bapur newydd ei Dad, ac effaith y ffordd osgoi ar gymunedau’r ardal. Mae’n sôn am iselder sydd wedi ei lethu ar brydiau a hynny mae’n credu wedi deillio o’r elfen grefyddol yn ei fagwraeth yn Aberafan. Mae bellach wedi symud nôl i'r Gorllewin i fyw ac yn dewis 4 o'i hoff ganeuon, gan gynnwys 'Anifail' gan Candelas.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m001t83b)
Sesiwn gan Lleucu Gwawr

Gwenan Gibbard sy'n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru, yn cynnwys sgwrs gyda’r delynores ifanc Cadi Glwys a sesiwn arbennig gan y gantores Lleucu Gwawr.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001t83n)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001t83y)
Cerddoriaeth a sgwrs i gloi'r penwythnos gyda John a Dilwyn Morgan. Music and chat with John and Dilwyn.MONDAY 11 DECEMBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001t843)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001t84b)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001t80g)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001t80t)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001t812)
Delio efo straen yr Ŵyl

Gyda dathliadau’r Nadolig yn agosáu, Andrew Tamplin sy’n cynnig syniadau am sut i ddelio efo straen yr Ŵyl.

Munud i Feddwl yng nghwmni’r Parch. Euron Hughes.

Alison Huw sydd yng Nghegin Cothi yn paratoi ei hoff fwyd Nadoligaidd.

Sgwrs efo Liam a Scott Ford wrth i “Stiwdio 3” ryddhau can amserol arbennig iawn.


MON 13:00 Dros Ginio (m001t81j)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

Ydach chi'n hoff o chwarae ditectif? Wel, mae cynnydd yn nifer y lleygwyr sy'n mynd ati i geisio datrys troseddau ar-lein, a Lowri Cunnington Wynn o Adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth sy'n trafod y ffenomenon ddiweddar;

Gyda phartïon Nadolig yn eu hanterth, mae ymchwil ddiweddar yn dangos bod nifer o bobl yn teimlo'n or-bryderus yn eu mynychu. Mirain Rhys o Adran Seicoleg Coleg Prifysgol Met Caerdydd, a'r "cymdeithas-ydd" Stifyn Parri sy'n trafod sut mae paratoi'n gymdeithasol ar gyfer y dathliadau?

Ac mi awn ni i'r meysydd chwarae yng nghwmni Lowri Roberts, Gruff McKee a'r gohebydd chwaraeon, Owain Llŷr.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001t820)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001t82f)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m000bd9r)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001t82t)
Dewis Lisa Gwilym ar gyfer y Siart Amgen

Dewis Lisa Gwilym ar gyfer y Siart Amgen.


MON 21:00 Caryl (m001t834)
Ffion Emyr yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Ffion Emyr yn lle Caryl.. Music and fun with Ffion Emyr sitting in for Caryl.TUESDAY 12 DECEMBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001t83g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001t83s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001t7xh)
Molly Palmer: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Molly Palmer. Music and entertainment breakfast show with Molly Palmer.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001t7xk)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001t7xm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001t7xp)
Jennifer Jones yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001t7xr)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001t7xt)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001t7xw)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001t7xy)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001t7y0)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn lle Caryl. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 13 DECEMBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001t7y2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001t7y4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001t858)
Molly Palmer: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Molly Palmer. Music and entertainment breakfast show with Molly Palmer.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001t85g)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001t85m)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001t85y)
Vaughan Roderick yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001t86c)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001t86v)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Ambell i Gân (m001t83b)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001t877)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001t87n)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Catrin Angharad yn lle Caryl. Music and fun with Catrin Angharad sitting in for Caryl.THURSDAY 14 DECEMBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001t882)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001t88k)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001t85d)
Molly Palmer: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Molly Palmer. Music and entertainment breakfast show with Molly Palmer.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001t85l)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001t85w)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001tf5k)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001t867)
Catrin Haf Jones yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001t86n)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001t872)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001t830)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001t87j)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs gydag Ifan Davies yn lle Huw. New music and some unexpected gems from the archive with Ifan Davies sitting in for Huw.


THU 21:00 Caryl (m001t87x)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Catrin Angharad yn lle Caryl. Music and fun with Catrin Angharad sitting in for Caryl.FRIDAY 15 DECEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001t88d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001t88w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001t88f)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001t87d)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001t88x)
Geraint Hardy yn cyflwyno

Geraint Hardy yn chwarae eich hoff fiwsig.. Geraint Hardy plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001t888)
Dewi Llwyd yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001t88q)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001t896)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001t89g)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001t89p)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ambell i Gân 19:00 SUN (m001t83b)

Ambell i Gân 18:00 WED (m001t83b)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001t83n)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001t830)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001t830)

Bore Cothi 11:00 MON (m001t812)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001t7xm)

Bore Cothi 11:00 WED (m001t85m)

Bore Cothi 11:00 THU (m001tf5k)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001t81s)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001t80d)

Caryl 21:00 MON (m001t834)

Caryl 21:00 TUE (m001t7y0)

Caryl 21:00 WED (m001t87n)

Caryl 21:00 THU (m001t87x)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001t9bp)

Cofio 13:00 SUN (m000bd9r)

Cofio 18:00 MON (m000bd9r)

Coleg y Bobl a Bobl y Coleg 16:00 SUN (m0019x7h)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001t7xw)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001t7xw)

Dom James 11:00 FRI (m001t88x)

Dros Ginio 13:00 MON (m001t81j)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001t7xp)

Dros Ginio 13:00 WED (m001t85y)

Dros Ginio 13:00 THU (m001t867)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001t888)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001t82l)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001t9bt)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001t7xy)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001t12w)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001t9bw)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001t843)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001t83g)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001t7y2)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001t882)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001t88d)

Huw Stephens 19:00 THU (m001t87j)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001t820)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001t7xr)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001t86c)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001t86n)

John Hardy 05:30 MON (m001t84b)

John Hardy 05:30 TUE (m001t83s)

John Hardy 05:30 WED (m001t7y4)

John Hardy 05:30 THU (m001t88k)

John Hardy 05:30 FRI (m001t88w)

John ac Alun 21:00 SUN (m001t83y)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001t89g)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001t9by)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001t85w)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001t80t)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001t7xk)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001t85g)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001t85l)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001t9br)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001t877)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001t89p)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001t82f)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001t7xt)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001t86v)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001t872)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001t896)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001t82t)

Richard Rees 05:30 SAT (m001t130)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001t9b9)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001t9cg)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001t80g)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001t7xh)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001t858)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001t85d)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001t88f)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001t810)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001t87d)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001t9bc)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001t88q)

Y Gerddorfa 10:30 SAT (m001t9bg)

Y Sioe Sadwrn 12:00 SAT (m001t9bl)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001t81b)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Bore Cothi 11:00 MON (m001t812)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001t7xm)

Bore Cothi 11:00 WED (m001t85m)

Bore Cothi 11:00 THU (m001tf5k)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001t7xw)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001t7xw)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001t820)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001t7xr)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001t86c)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001t86n)

John Hardy 05:30 MON (m001t84b)

John Hardy 05:30 TUE (m001t83s)

John Hardy 05:30 WED (m001t7y4)

John Hardy 05:30 THU (m001t88k)

John Hardy 05:30 FRI (m001t88w)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001t9br)

Richard Rees 05:30 SAT (m001t130)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001t9b9)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001t9cg)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001t80g)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001t7xh)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001t858)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001t85d)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001t88f)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001t87d)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001t9bc)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001t88q)

Factual

Dros Ginio 13:00 MON (m001t81j)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001t7xp)

Dros Ginio 13:00 WED (m001t85y)

Dros Ginio 13:00 THU (m001t867)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001t888)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001t12w)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001t9bw)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001t843)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001t83g)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001t7y2)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001t882)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001t88d)

Factual: Arts, Culture & the Media

Cofio 13:00 SUN (m000bd9r)

Cofio 18:00 MON (m000bd9r)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001t82l)

Factual: Life Stories

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001t830)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001t830)

Coleg y Bobl a Bobl y Coleg 16:00 SUN (m0019x7h)

Music

Caryl 21:00 MON (m001t834)

Caryl 21:00 TUE (m001t7y0)

Caryl 21:00 WED (m001t87n)

Caryl 21:00 THU (m001t87x)

Dom James 11:00 FRI (m001t88x)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001t9bt)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001t89g)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001t9by)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001t85w)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001t80t)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001t7xk)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001t85g)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001t85l)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001t877)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001t89p)

Richard Rees 05:30 SAT (m001t130)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001t810)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001t87d)

Y Sioe Sadwrn 12:00 SAT (m001t9bl)

Music: Classic Pop & Rock

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001t83n)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001t7xw)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001t7xw)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001t9br)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001t82t)

Music: Classical

Y Gerddorfa 10:30 SAT (m001t9bg)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001t83y)

Music: Folk

Ambell i Gân 19:00 SUN (m001t83b)

Ambell i Gân 18:00 WED (m001t83b)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001t7xy)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001t87j)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001t7xy)

News

Post Prynhawn 17:00 MON (m001t82f)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001t7xt)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001t86v)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001t872)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001t896)

Religion & Ethics

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001t81s)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001t80d)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001t81b)

Sport

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001t9bp)