The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 18 NOVEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001sbxz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001sby5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001sknq)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001skp0)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001skp9)
Caneuon Codi Calon gyda Cati Rhys

Y gyflwynwraig Cati Rhys sydd yn dewis Caneuon Codi Calon. Hefyd, sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, a hel atgofion am y flwyddyn 1998.


SAT 13:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001skpn)
Armenia v Cymru

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru yn rowndiau rhagbrofol Euro 2024 yn erbyn Armenia. Live commentary from Wales' Euro 2024 qualifying game against Armenia.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001sngd)
Dreigiau v Gweilch

Sylwebaeth fyw o gêm y Dreigiau yn erbyn y Gweilch yn y Bencampwriaeth Rygbi Unedig. Live commentary from the Dragons v Ospreys game in the United Rugby Championship.


SAT 19:15 Marc Griffiths (m001skq1)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001skqf)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 19 NOVEMBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001skqt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001skr3)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001sknw)
Mirain Iwerydd: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001skp6)
Sioned Webb

Dwy awr o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul wedi ei ddewis gan y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001skpk)
Glenys Jones, Pwllheli

Oedfa dan arweiniad Glenys Jones, Pwllheli yn trafod y weinidogaeth iachau. Mae'n tynnu sylw at wyrthiau iachau yr Iesu a'r gwahoddiad i ddod ato trwy weddi, ond yr un pryd yn pwysleisio y gall ateb Duw i weddi fod yn wahanol i'r hyn y mae pobl yn ei ddisgwyl. Mae'r Oedfa hefyd yn mynegi fod mwy i iachâd nag iachâd corfforol, ond fod Duw yn iachau meddwl ac ysbryd hefyd. Ceir darlleniadau o'r Salmau, efengyl Mathew, ac epistolau Iago ac at y Philipiaid.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001skpy)
Gwenfair Griffith yn trafod Cristnogaeth 21

Gwenfair Griffith yn trafod :-
cynhadledd Cristnogaeth 21 yn enwedig gweithredu lleol gydag Annalyn Davies, John Llewelyn Thomas a Gareth Ioan
agwedd at ffoaduriaid
a iechyd meddwl - lle bydd Rosa Hunt yn rhannu ei phrofiad o golli Chris ei mab flwyddyn yn ôl


SUN 13:00 Cofio (m001skqb)
Cwm Rhondda

150 mlynedd ers genedigaeth John Hughes sef cyfansoddwr yr emyn dôn Cwm Rhondda, dyna felly yw thema'r rhaglen.

Sulwyn Thomas yn edrych ar hanes Terfysgoedd Tonypandy yn 1910.

Mary Middleton yn gohebu o Is-Etholiad y Rhondda yn 1967.

Gwyn Davies yn cofio ffeit mawr rhwng Joe Louis a Tommy Farr o Tonypandy yn 1937.

Meirion Lewis yn adrodd hanes sefyllfa Addysg Gymraeg y Rhondda ers 1950.

Bryn Samuel yn sôn am ei gyn-deidiau yn dod i'r cwm cyn dyddiau y pyllau glo.

John Haydn Davies yn sôn am suddo'r pwll cynta ar dop y cwm yn Nhreherbert.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001skqq)
Cofiannau Cefin Roberts a Siân Phillips

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen hon mae Ffion yn cael cwmni yr awdur, cynhyrchydd a'r cyfarwyddwr toreithog Ed Thomas.

Cawn wybod mwy am waith yr artist gweledol Carys Knighton sydd yn byw gydag anhwylder deubegwn.

Mae'r cyfarwyddwr artistig Cefin Roberts yn lawnsio ei hunangofiant y penwythnos yma ac Elen Wyn sydd wedi bod yn sgwrsio hefo fo am y gyfrol, yn ogystal â chael cwmni ei gyfaill, y dramodydd Aled Jones-Williams, sydd hefyd yn rhan o ddathliadau'r lawnsio.

Cyfrol arall sydd yn cael sylw yn y rhaglen ydy cofiant Hywel Gwynfryn i'r actores Siân Phillips.

Ac yna i gloi, mae'r artist Ffion Wyn Morris yn galw heibio'r stiwdio i sgwrsio am brosiect celfyddydol sydd yn edrych ar gynrychiolaeth dosbarth yng nghyd-destun yr iaith Gymraeg a'r celfyddydau yng Nghymru.


SUN 16:00 Ar Lan Afon (m001skr0)
Jon Gower ac Elinor Gwynn sy'n crwydro glannau rhai o afonydd Cymru yn hel eu hanes, yn cwrdd â'r bobl sy'n byw ar eu glannau, yn pysgota'u dyfroedd, ac yn clywed storiau o'r gorffennol.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001skpz)
Emlyn Davies

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni Emlyn Davies. Congregational singing presented by Emlyn Davies.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001skr8)
Cerddi'r Talwrn

Yn gwmni i Dei mae Ceri Wyn, Meuryn a golygydd y gyfrol ddiweddaraf o gerddi'r Talwrn.

Ymweliad Dafydd ap Gwilym â Chadeirlan Bangor yw pwnc Sara Elin tra bod Gareth Evans Jones yn trafod ei nofel newydd am wrachod modern.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001skrl)
Tomos Parry

Beti George yn sgwrsio gyda'r cogydd, Tomos Parry o Ynys Môn sydd wedi ennill ei seren Michelin gyntaf am ei fwyty yn Llundain.

Agorodd Tomos fwyty Brat yn Shoreditch ym mis Mawrth 2018 ac mae wedi mynd o nerth i nerth. Cafodd y seren ei gwobrwyo i Tomos gan Michelin am "goginio rhagorol dros dân agored".

Dros gyfnod COVID agorodd Tomos dŷ bwyta Brats Outdoors lle roedd cwsmeriaid yn gallu eistedd tu allan. Roedd hwn eto’n lwyddiant ac mae’n dal i fynd yn Hackney.

Ei fenter ddiweddaraf ydi’r tŷ bwyta Mountain yn Soho a agorwyd yn mis Gorffennaf 2023. Hefyd, Tomos wnaeth goginio pryd o fwyd i ddathlu 20 mlynedd o briodas David a Victoria Beckham.


SUN 19:00 Byd y Bandiau Pres (m001skrx)
Beca Lyne-Prikis

O'r cyfoes i'r traddodiadol i'r arbrofol, Owain Gruffudd Roberts sy'n ein tywys ar daith i ddarganfod diwylliant bandiau pres ar draws y byd. Y gogyddes a'r trombonydd Beca Lyne-Prikis yw'r gwestai yr wythnos hon.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001sks4)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001sksb)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 20 NOVEMBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001sksj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001sksn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001skpp)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001skq2)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001skqg)
Rhys Meilir

Mae’r tywydd wedi oeri felly syniadau am gotiau gaeaf sydd gan Sioned Llywelyn heddiw.

Munud i Feddwl yng nghwmni’r Parch. Aled Edwards

Byddwn yn cael cyfle i ddal fyny efo’r canwr Rhys Meilir.

Sgwrs hefyd efo aelodau o Gôr Meibion Dyfnaint wrth iddynt gychwyn ar gyfnod prysur o berfformio.


MON 13:00 Dros Ginio (m001skqr)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd gyda Rhodri Llywelyn yn cyflwyno.

Sgwrs efo'r bardd Iestyn Tyne, sydd ers dechrau'r rhyfel yn Gaza, wedi bod yn cydweithio gyda beirdd o Balesteina i gyfieithu eu gwaith, a rhoi llwyfan i'w lleisiau a'u profiadau yn y byd llenyddol Cymraeg.

Ar drothwy Wythnos Llysgenhadon Cymru, sgwrs am gynllun Llysgenhadon Parc Cenedlaethol Eryri gydag Awel Jones a William Prys Jones;

A mi gawn fynd i'r meysydd chwarae yng nghwmni Sioned Dafydd, Geraint Cynan a Steffan Leonard.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001skr1)
Pigion Eisteddfod CFFI Cymru 2023

Cyfle i glywed rhai o bigion Eisteddfod CFFI Cymru gynhaliwyd ar Ynys Môn dros y penwythnos, ac mae Ifan yn cael cwmni rhai o'r enillwyr i sôn am eu profiad o berfformio ar y llwyfan.

Hefyd, Iona Myfyr sy'n Rhoi'r Byd yn ei Le ac yn sgwrsio am ei newyddion diweddaraf.

Leusa Rhys sy'n trafod cydweithio gyda Popeth ar gyfer Trac yr Wythnos, sef Acrobat;

ac mae Elin Fflur yn ymuno gydag Ifan am sgwrs am y gyfres newydd Amour a Mynydd ar S4C.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001skr9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001skqb)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001skrn)
Nici Beech - Gŵyl Fwyd Nadolig

Nici Beech yn trafod Gŵyl Fwyd Nadolig Caernarfon, feniws y dref a'r Siart Amgen


MON 21:00 Caryl (m001skry)
Pantomeim Theatr y Lyric

Owain Williams yn sôn am bantomeim Jack and the Beanstalk yn Theatr Lyric, Caerfyrddin a Carwyn Davies (o Gogglebocs Cymru) sy'n dewis pigion teledu yr wythnos hon.

Anfonwch ebost at Caryl@bbc.co.uk Ffoniwch ni neu anfonwch Whatsapp ar 03703 500 500 (Yn ystod y rhaglen yn unig). Neges Destun 67500TUESDAY 21 NOVEMBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001sks5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001sksc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001slnm)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001slnx)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001sl7x)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001sl7z)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001sl81)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001sl83)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Carl ac Alun (m001snk6)
Cymru v Twrci

Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at y gêm bêl-droed rhwng Cymru a Thwrci yn rowndiau rhagbrofol Ewro 2024. Carl and Alun look ahead to Wales v Turkey.


TUE 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001sl85)
Cymru v Twrci

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru yn rowndiau rhagbrofol Euro 2024 yn erbyn Twrci. Live commentary from Wales' Euro 2024 qualifying game against Turkey.


TUE 22:00 Caryl (m001sl87)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 22 NOVEMBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001sl89)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001sl8c)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001smkx)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001sml8)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001skw9)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001skwp)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001skx0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001skxf)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Byd y Bandiau Pres (m001skrx)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001skxv)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001sky8)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 23 NOVEMBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001skyn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001skz0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001skvn)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001skvx)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001skw7)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001skwl)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001skww)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001skx8)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001skxq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001skrl)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001sky4)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs gydag Ifan Davies yn lle Huw. New music and some unexpected gems from the archive with Ifan Davies sitting in for Huw.


THU 21:00 Caryl (m001skyl)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 24 NOVEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001skyz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001skz6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001skw4)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001skwj)
Carl ac Alun yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Carl ac Alun yn lle Trystan ac Emma. Music and entertainment with Carl ac Alun sitting in for Trystan and Emma.


FRI 11:00 Dom James (m001skwt)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001skx5)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001skxl)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001sky1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001skyg)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001skyv)
Irfon Jones yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth yng nghwmni Irfon Jones yn lle Ffion. Music to start the weekend with Irfon Jones sitting in for Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001sks4)

Ar Lan Afon 16:00 SUN (m001skr0)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001skrl)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001skrl)

Bore Cothi 11:00 MON (m001skqg)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001sl7x)

Bore Cothi 11:00 WED (m001skw9)

Bore Cothi 11:00 THU (m001skwl)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001skpy)

Byd y Bandiau Pres 19:00 SUN (m001skrx)

Byd y Bandiau Pres 18:00 WED (m001skrx)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001skpz)

Carl ac Alun 18:00 TUE (m001snk6)

Caryl 21:00 MON (m001skry)

Caryl 22:00 TUE (m001sl87)

Caryl 21:00 WED (m001sky8)

Caryl 21:00 THU (m001skyl)

Chwaraeon Radio Cymru 13:30 SAT (m001skpn)

Chwaraeon Radio Cymru 17:00 SAT (m001sngd)

Chwaraeon Radio Cymru 19:00 TUE (m001sl85)

Cofio 13:00 SUN (m001skqb)

Cofio 18:00 MON (m001skqb)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001skr8)

Dom James 11:00 FRI (m001skwt)

Dros Ginio 13:00 MON (m001skqr)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001sl7z)

Dros Ginio 13:00 WED (m001skwp)

Dros Ginio 13:00 THU (m001skww)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001skx5)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001skqq)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001skqf)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001sbxz)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001skqt)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001sksj)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001sks5)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001sl89)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001skyn)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001skyz)

Huw Stephens 19:00 THU (m001sky4)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001skr1)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001sl81)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001skx0)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001skx8)

John Hardy 05:30 MON (m001sksn)

John Hardy 05:30 TUE (m001sksc)

John Hardy 05:30 WED (m001sl8c)

John Hardy 05:30 THU (m001skz0)

John Hardy 05:30 FRI (m001skz6)

John ac Alun 21:00 SUN (m001sksb)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001skyg)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001skr3)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001skq2)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001slnx)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001sml8)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001skw7)

Marc Griffiths 19:15 SAT (m001skq1)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001skxv)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001skyv)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001skr9)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001sl83)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001skxf)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001skxq)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001sky1)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001skrn)

Richard Rees 05:30 SAT (m001sby5)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001skvx)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001sknq)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001sknw)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001skpp)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001slnm)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001smkx)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001skvn)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001skw4)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001skp6)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001skwj)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001skp0)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001skxl)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001skp9)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001skpk)