SATURDAY 25 DECEMBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0012zcg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Yr Oedfa (m0012q7x)
Oedfa'r Nadolig dan arweiniad Eifion Roberts ac aelodau Capel y Morfa Aberystwyth

Eifion Roberts ac aelodau Capel y Morfa Aberystwyth yn ein tywys drwy hanes y geni ar ffurf cyfres o fonologau a darlleniadau o'r Ysgrythur. Ceir golwg Eseia, Mair, bugail, gwraig o Fethlehem a Herod ar stori'r geni a darlleniadau o broffwydoliaeth Eseia, ac efengylau Luc a Ioan.


SAT 06:30 Arwel a Myrddin, Hogia'r Wyddfa (m0012q7q)
Cerddoriaeth amrywiol ar gyfer bore 'Dolig gydag Arwel Jones a Myrddin Owen. A variety of music with Arwel Jones and Myrddin Owen.


SAT 08:00 Y Sioe Sadwrn (m0012q7s)
Cerddoriaeth ac adloniant ar gyefr diwrnod 'Dolig gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment for Christmas Day with Rhydian Bowen Phillips.


SAT 11:00 Siân Phillips (m0012q7v)
Siân Phillips, yr actores â’i gwreiddiau yng Ngwauncaegurwen yn sgwrsio am ei bywyd a’i gyrfa fel perfformiwr ar lwyfannau’r byd mewn rhaglen arbennig gyda Hywel Gwynfryn.


SAT 12:00 Yr Oedfa (m0012q7x)
[Repeat of broadcast at 05:30 today]


SAT 13:00 Tudur Owen (m0012q7z)
Coeden Nadolig Tudur Owen

Llond tŷ o hwyl yr Ŵyl yng nghwmni Tudur, Dyl, Manon a'u gwesteion. Festive fun and music with Tudur and his guests.


SAT 15:00 Elin Manahan Thomas (m0013jvy)
Detholiad o gerddoriaeth amrywiol gyda'r gantores Elin Manahan Thomas. A variety of music with Elin Manahan Thomas.


SAT 17:00 Y Gerddorfa (m00133z2)
Carolau'r Gerddorfa

Nia Roberts yn cyflwyno awr o gerddoriaeth y Nadolig yng nghwmni Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC o dan arweiniad Owain Arwel Hughes a chantorion o bob cwr o Gymru.

Ymysg y carolau poblogaidd mae trefniannau newydd gan Jeff Howard o Gwyl y Baban a Dos, Dywed ar y Mynydd - ac mae’r tenor Aled Wyn Davies yn Unawdydd yn ‘O Ddwyfol Nos’


SAT 18:00 Lloyd Macey (m0012q85)
Dwy awr yng nghwmni Lloyd Macey a'i ddetholiad Nadoligaidd o gerddoriaeth. A selection of Christmas music presented by Lloyd Macey.


SAT 20:00 Jazz gyda Tomos Williams (m0012q87)
Tomos Williams o'r band Burum gyda dwy awr o jazz Nadoligaidd. A selection of Christmas jazz music in the company of Tomos Williams from the band Burum.


SAT 22:00 Y Gerddorfa (m000tdkp)
Carwyn Ellis & Rio 18 a Kizzy Crawford

Setiau arbennig gan Carwyn Ellis & Rio18 a Kizzy Crawford gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, wedi recordio’n fyw yn Neuadd Hoddinott, Caerdydd.

Cyfle i fwynhau clasuron fel Duwies Y Dref, Tywydd Hufen Iâ a Lawr Yn Y Ddinas Fawr ynghyd â chaneuon newydd wedi eu cyfansoddi yn arbennig ar gyfer y Gerddorfa gan Carwyn Ellis. Hefyd, mae Kizzy yn perfformio caneuon o’i albwm newydd gyda’r Gerddorfa.SUNDAY 26 DECEMBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0012q89)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0012q8c)
Dechreuwch Ŵyl San Steffan yn sain dewis cerddorol Linda, yn cynnwys rhai o'i hoff garolau Plygain. Start your Boxing Day with Linda's favourite music, including Plygain carols.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0013kbd)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0012r2c)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda'i ddewis o gerddoriaeth amrywiol ar gyfer bore Sul hamddenol.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0012r2f)
Oedfa dan arweiniad Ainsley Griffiths

Oedfa dan ofal Ainsley Griffiths, cyfarwyddwr Ffydd, Trefn ac Undod yr Eglwys yng Nghymru gan roi sylw i dair gŵyl, gŵyl Steffan, gŵyl Ioan a gŵyl y diniweidiaid.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0012r2h)
Cip olwg ar 2021

John Roberts yn cymryd cip olwg ar rai o'r pynciau a gafodd sylw yn rhaglenni 2021 gan gynnwys ymateb eglwysi i Covid, darganfod dulliau newydd o addoli a chenhadu, ympryd Ramadan, yr argyfwng tai, cyhoeddi Cennad am y tro cyntaf, rhannu profiadau anodd, Cop 26 ac ethol Archesgob yr Eglwys yng Nghymru


SUN 13:00 Jim Parc Nest (m0012r2k)
Nia Roberts yn holi’r Prifardd T. James Jones mewn rhaglen arbennig a recordiwyd yn ddiweddar yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.


SUN 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0012r2m)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SUN 17:25 Stori Tic Toc (m0012r2p)
Y Grochan Hud

Dewch i wrando ar stori am Elsi, Magli a’r crochan hud. A story for young listeners about Elsi, Magli and a magic cauldron.


SUN 17:30 Caniadaeth y Cysegr (m0012r27)
Cantorion John S. Davies

Cantorion John S. Davies yn canu detholiad o gerddoriaeth gysegredig. Cantorion John S. Davies perform sacred pieces.


SUN 18:00 Fy Stori Fawr (m000znnk)
Gwenfair Griffith yn holi Bethan Rhys Roberts am adrodd hanes Charlie Hebdo ym Mharis, Guto Harri am ymweld â chwarel ithfaen oedd yn cynhyrchu cerrig beddi i filwyr Americanaidd yn ystod rhyfel y Gwlff a Sian Morgan Lloyd yn trafod ei hanes yn adrodd hanes Teiffwn Hayian yn y Philipinas


SUN 18:30 Byd Iolo (m0012r2r)
Gwarchodfa Allerdale

Mae Iolo Williams yng Ngwarchodfa Gwylltir Allerdale, yn Uchelder yr Alban.


SUN 19:00 Sioeau Cerdd Steffan (m0012r2t)
Cerddoriaeth o sioeau cerdd a sgyrsiau gyda rhai o sêr y presennol a'r dyfodol gyda Steffan Hughes.

Seren y West End, Jade Davies, sydd ar hyn o bryd yn y pantomeim Aladdin yn Llandudno yw ei westai arbennig, yn siarad am ei phrofiadau.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0012r2w)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0012r2y)
John a Dilwyn!

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos, gyda Dilwyn Morgan yn cadw cwmni i John. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 27 DECEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0012r30)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0012r32)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00128zb)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0012qdc)
Sara Gibson yn cyflwyno

Gyda sawl un wedi bod yn chwyrnu yn y pnawn ar ôl y cinio Dolig, yr arbenigwr cwsg, Rhian Mills , sy'n sôn sut nad ydy rhywun sy’n chwyrnu ddim yn deffro ei hun, a sut mae cael y noson berffaith o gwsg?

Rebecca Kelly fydd yn trafod sut mae nofio gwyllt yn gallu clirio'r pen ar drothwy blwyddyn newydd arall;

Mared Williams a Morgan Elwy sy'n trafod eu blwyddyn gofiadwy;

a cherddi arbennig gan Grug Muse sy'n Fardd y Mis.


MON 12:00 Newyddion y Flwyddyn (m0012qdf)
Alun Thomas a'i westeion yn trafod rhai o ddigwyddiadau 2021, o wleidyddiaeth i chwaraeon. Alun Thomas and guests discuss some of the events of 2021, from politics to sport.


MON 13:00 Siân Phillips (m0012q7v)
[Repeat of broadcast at 11:00 on Saturday]


MON 14:00 Ifan Evans (m0012qdh)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0012qdk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 17:30 Uffern Iaith y Nefoedd (m0010107)
Sioe banel hwyliog dan ofal y ieith-gi Gruffudd Owen sy'n arwain y timau drwy gyfres o heriau a chwestiynau ieithyddol gyda’r bwriad o ennyn chwerthin a hwyl! Y capteiniaid yw Mari Beard a Richard Elis ac yn ymuno â nhw yr wythnos yma mae Matthew Rhys a Geraint Rhys Edwards.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0012qdm)
Lleisiau'r flwyddyn

Cyfle eto i glywed rhai o'r lleisiau amrywiol fu'n cyfrannu i Troi'r Tir yn ystod 2021. Another chance to hear some of the voices heard on the programme during 2021.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0012qdp)
Mics diwedd blwyddyn

Ymunwch efo Mr Mwy i wrando ar ei mics o ganeuon ar ddiwedd blwyddyn. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Miliwnydd Pantyfedwen (m000z613)
Stori ryfeddol miliwnydd o Geredigion wnaeth ei ffortiwn ym myd y sinema yn Llundain a gadael ei gyfoeth mawr i bobl Cymru.

Hanner can mlynedd a mwy ers ei farw, mae gwaddol Syr David James Pantyfedwen yn gynhaliaeth o hyd i gannoedd o fyfyrwyr, eisteddfodwyr ac addolwyr.

Cawn glywed hanes hynod ei fywyd ynghyd â straeon am y cyfleoedd a ddaeth yn sgil rhoddion ei gronfa.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0012qdr)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 28 DECEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0012qdt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0012qdw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0012qhs)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0012qhx)
Sara Gibson yn cyflwyno

Yr actores Lynwen Haf Roberts sy'n trafod bywyd mewn pantomeim yn Theatr Clwyd, Wyddgrug; Geraint Jones yn edrych nôl ar flwyddyn gyffrous yn y gofod!; Blwyddyn i’w chofio i Ffion Dafis sydd wedi cael cyhoeddi ei nofel gyntaf MORI; Hefyd Beth Celyn yn trafod cerddorion enwog sydd wedi troi eu llaw at gelf.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0012qhz)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0012qj1)
Alun Thomas

Y celfyddydau sy'n cael sylw'r panel heddiw.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0012qj3)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0012qj5)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 17:30 Uffern Iaith y Nefoedd (m0010fjd)
Sioe banel hwyliog dan ofal y ieith-gi Gruffudd Owen sy'n arwain y timau drwy gyfres o heriau a chwestiynau ieithyddol gyda’r bwriad o ennyn chwerthin a hwyl! Y capteiniaid yw Mari Beard a Richard Elis ac yn ymuno â nhw yr wythnos yma mae Llwyd Owen a Melanie Owen.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0012qj7)
Pigion 2021

Hanna Hopwood sy'n edrych yn ôl ar flwyddyn o raglenni Gwneud Bywyd yn Haws gan ddewis ambell gyfweliad arbennig, stroi bersonol neu gynghorion ymarferol i'w ail chwarae.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0012qj9)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Gwledydd y Gân (m000yltv)
Gwilym Bowen Rhys ar daith ieithyddol, gerddorol a gastronomig drwy Ogledd Ddwyrain yr Eidal. Ydych chi erioed wedi blasu ‘Frico’? Neu yfed Tocai o Udine? Ydych chi wedi clywed am yr iaith Mocheno? Fe gewch chi’r profiadau hyn a mwy gyda Gwilym.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0012qjc)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 29 DECEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0012qjf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0012qjh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0012rqh)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0012rqm)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


WED 11:00 Bore Cothi (m0012rqp)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0012rqr)
Alun Thomas

Cyfle i'r panel drafod digwyddiadau gwleidyddol mawr y flwyddyn.


WED 14:00 Ifan Evans (m0012rqt)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0012rqw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Gwenllian Grigg yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Byd Iolo (m0012r2r)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0012rqy)
Chris Roberts sydd yn sedd Lisa Gwilym yn cyflwyno ei hoff draciau o 2021, ac yn sgwrsio gyda Gruff Glyn o Melin Melyn a Magi Tudur.


WED 18:45 Chwaraeon Radio Cymru (m0012zft)
Abertawe v Luton

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Abertawe v Luton yn y Bencampwriaeth. Commentary on Swansea v Luton in the Championship.


WED 21:00 Gwledydd y Gân (m000yrk0)
Ydych chi wedi ymweld â Helsingfors, neu â dinas Vasa? Wedi cael sgwrs gyda siaradwr Meankieli? Neu gwrdd â rhywun o blith y bobl Sami sy’n gallu canu yn y dull Yoik!? Mae cyfle i chi wneud hynny, a mwy, gyda Gwilym Bowen Rhys yn ei raglen Gwledydd y Gân wrth iddo barhau ar ei daith gerddorol a diwylliannol tua chylch yr Arctig drwy un o wledydd hapusaf Gogledd Ewrop.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0012rr0)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 30 DECEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0012rr2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0012rr4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0012s09)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0012s0f)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


THU 11:00 Bore Cothi (m0012s0h)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0012s0k)
Elen Wyn

Cawn glywed gan y panel am faterion cymdeithasol sydd wedi dod i'r amlwg yn 2021.


THU 14:00 Ifan Evans (m0012s0m)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0012s0p)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Fy Stori Fawr (m000znnk)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0012s0r)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0012zh3)
Bournemouth v Caerdydd

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Bournemouth v Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Commentary on Bournemouth v Cardiff in the Championship.


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0012s0t)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 31 DECEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0012s0w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0012s0y)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0012szk)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0012szp)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0012szr)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0012szt)
Dewi Llwyd

I orffen wythnos o raglenni yn nghwmni paneli amrywiol, chwaraeon yw'r pwnc dan sylw y tro hwn.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0012szw)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Newyddion y Flwyddyn (m0012qdf)
[Repeat of broadcast at 12:00 on Monday]


FRI 18:00 Lauren Moore (m0012szy)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0012t02)
Terwyn Davies a Dilwyn Morgan yn cyflwyno

Edrych nôl ar 2021 yn ogystal â chroesawu 2022 yng nghwmni Terwyn Davies a Dilwyn Morgan.