SATURDAY 27 NOVEMBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0011smj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0011sml)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00120k6)
Daniel Glyn

Y cynhyrchydd Endaf sydd yn ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m00120k8)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m00120kb)
Y cerddor a'r actor Daniel Lloyd sydd yn ateb Ho Ho Holiadur Nadolig Shelley a Rhydian heddiw.

Y llythyren G sydd yn cael sylw yn Wyddor Chi, a Heledd Anna sy'n cyflwyno sylwebaethau'r wythnos.


SAT 13:30 Cofio Gary Speed (m0012sn0)
Deng mlynedd ers ei farwolaeth, Owain Tudur Jones sy’n hel atgofion am y diweddar Gary Speed, ac yn trafod y rhan mae o wedi ei chwarae yn llwyddiant diweddar tim pel-droed Cymru.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00120kg)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00120kj)
Dreigiau v Caeredin

Sylwebaeth ar gêm rygbi Dreigiau v Caeredin yn y Bencampwriaeth Rygbi Unedig. Commentary on Dragons v Edinburgh in the United Rugby Championship.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m00120kl)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m00120kn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 28 NOVEMBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m00120kq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m00120ks)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00120nf)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m00120nh)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda'i ddewis o gerddoriaeth amrywiol ar gyfer bore Sul hamddenol.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m00120nk)
Oedfa Sul cynta'r Adfent dan arweiniad Sarah Rowland Jones Tŷ Ddewi

Mae Suliau'r Adfent yn gyfle i ni ymweld â rhai o'r gwledydd Celtaidd, gan ddechrau gydag oedfa dan arweiniad Sarah Rowland Jones, Deon Tŷ Ddewi.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m00120nm)
Argyfwng tai a thrais yn erbyn menywod.

John Roberts yn trafod :-
a all eglwysi helpu gyda'r argyfwng tai yng nghefn gwlad gyda Dafydd Iwan a Gethin Rhys
gwrthwynebu trais yn erbyn menywod gyda Mari Edwards ac Elin Walker Jones
rhwystredigaeth pobl ag anawsterau dysgu sydd yn methu cael gwaith gyda Rhidian Griffiths ac Elan Mai Jones.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0011zrm)
Dr Robin Parry

Dr Robin Parry, meddyg teulu yn Llanberis am dros 30 mlynedd ydi gwestai Beti George. Ei gariad cyntaf yw pysgota ac mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y Torgoch sy'n byw yn Llyn Padarn. Mae newydd ymddeol ac yn sôn am ei gyfnod yn hyfforddi ym Manceinion ac yn trafod yr heriau mae meddygon wedi ei wynebu yn ystod y pandenig. Mae'n rhannu straeon a phrofiadau personol, yn ogystal â dewis ambell i gân sydd wedi creu argraff, o Edward H i ganeuon Opera Eidalaidd.


SUN 14:00 Cofio (m0011zsd)
Byd y Gân

Ai Cymru yw Gwlad y Gân? T Glynne Davies sy'n holi siopwyr marchnad Llanelli yn 1979. Gwenan Gibbard sy'n mynd ar ôl y geiriau "anarferol" sydd ym myd canu gwerin a cherdd dant - o Ffylantin-tw i Ffal-di-ral i Titrwm Tatrwm! Be di ystyr y geiriau yma? Dora Herbert Jones, a oedd yn Lywydd Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, yn adrodd taith arbennig i ganu i Ffrainc.

Mrs Nin Williams, Dinas Mawddwy yn siarad am ei thad, yr hyfforddwr canu Watcyn o Feirion. Roedd Watkin Jones yn arweinydd corau, yn fardd gwlad, yn gosod cerdd dant a bu hefyd yn cadw'r siop a'r post yn Capel Celyn am flynyddoedd. Roedd o hefyd yn amlwg iawn yn sefydlu Cymdeithas Cerdd Dant Cymru.

O ganu cerdd dant i roc a phop a sgwrs gyda Ian Morris o'r band Tynal Tywyll a oedd yn eu hanterth yn yr 80au a dechrau'r 90au.
Ydech chi'n cofio Rib, Ard, Icl a Taz? Bu clyweliadau o gwmpas Cymru ym Mehefin 1998 am fechgyn i greu 'boy band' newydd yn Gymraeg. Mi ddaru 160 o fechgyn o bob cwr o'r wlad gael clyweliad, ond y pedwar a ddaeth i'r brig oedd Rhydian Bowen Phillips, Arwel Roberts, Mark Skone a Trystan Jones! Mega!

Ar Sul Cynta'r Adfent, Marian Griffith Williams sy'n holi Sioned Penllyn am hen draddodiad y Plygain adeg y Nadolig a’r Calan a cawn gyfle i glywed cân arbennig gan y brodyr Ted, Tom ac Osmond, sef Parti Fronheulog yn canu "Wel Dyma’r Borau Gorau i Gyd".


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m00120np)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00120nr)
Cyfraniad merched i`n hemynyddiaeth

Modlen Lynch yn trafod cyfraniad merched i`n hemynyddiaeth. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (b0845j5c)
Nain Cacan

Llongyfarchiadau i Efa Fflur Williams ar ennill cystadleuaeth Tic Toc i ddod o hyd i gymeriad newydd.

Mae'r stori yma am Nain Cacan. Hi ydi hoff nain pawb yn y pentref, ond mae'n sâl. Sut mae gwneud iddi deimlo'n well?


SUN 17:05 Dei Tomos (m00120nt)
Yn gwmni i Dei mae Iwan Morus sydd o'r farn fod William Williams Pantycelyn yn credu yn ET.

Hanes ei theulu a Cheredigion sydd yn mynd a bryd y nofelydd Jane Blank tra bod Robin Gwyndaf yn mynegi ei ddiolch i rai o gymwynaswyr Cymru.

A chawn glywed pa un yw hoff gerdd Marlyn Samuel - brenhines 'chick lit' Cymru.


SUN 18:30 Ar Lan Afon (m0011zs8)
Yr Afon Dyfrdwy

Elinor Gwynn a Jon Gower sy’n crwydro glannau tair o afonydd Cymru yn hel ychydig o hanes, yn chwilio am bobl sy’n gweithio, yn hamddena, neu’n gofalu am afon a hefyd yn clywed gan y rheiny sydd wedi eu hysbrydoli i ysgrifennu awdl neu lyfr cyfan am eu hafon arbennig nhw.

Yr wythnos hon maent yn crwydro’r afon Ddyfrdwy a’i chil afonydd yr Alwen, a Tryweryn ac yn cerdded ar hyd ei haber.


SUN 19:00 Sioeau Cerdd Steffan (m00120nw)
Cerddoriaeth o sioeau cerdd a sgyrsiau gyda rhai o sêr y presennol a'r dyfodol gyda Steffan Hughes.

Gwesteion Steffan y tro hwn yw'r ferch ysgol o Gaerdydd, Lili Beth Mohammad, ac un o sêr y theatr, Celyn Cartwright, sydd ar daith o gwmpas Prydain ar hyn o bryd.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m00120ny)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m00120p0)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 29 NOVEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00120p2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00120p4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00120q4)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0011zk5)
Pwy oedd Olwen Price Gucci?

Mari Elin sydd yn edrych nôl ar yrfa'r cerddor George Harrison ugain mlynedd ers ei farwolaeth.

Cawn glywed hanes cân Nadolig Canolfan Addysg Ysgol Y Bont.

Tanwen Cray sydd yn codi'r llen ar hanes pwy oedd Olwen 'Price' Gucci, ac fe gawn hanes yr Adfent yng nghwmni'r Parch Sara Roberts


MON 11:00 Bore Cothi (m0011zkc)
Sioned Webb yw gwestai Y Fordaith; Robert David yn trafod addurniadau Nadolig a Carwyn Siddall sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m0011zkk)
Dewi Llwyd

Y diweddaraf o'r byd chwaraeon hefo'r panel.

Dr Dylan Foster Evans sy'n trafod prosiect tair blynedd gan Brifysgol Caerdydd sy'n paratoi golygiad digidol a chyfieithiad o farddoniaeth Gymraeg sy’n ymwneud â chymeriad Myrddin.

Sgwrs 2 Cyn 2 gyda'r ddeuawd a'r tad a'r mab Dylan a Neil.


MON 14:00 Ifan Evans (m0011zkr)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn lle Ifan, gan gynnwys sgwrs gyda'r gantores Glain Rhys.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0011zkx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0011zl1)
Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru

Terwyn Davies sy'n cyflwyno'r rhaglen o Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru ym Mhontrhydfendigaid yng Ngheredigion, gan sgwrsio gyda'r swyddogion a'r aelodau, yn ogystal ag enillwyr prif seremoniau'r dydd.

Cyfle hefyd i glywed rhai o berfformiadau buddugol y diwrnod.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0011zl5)
Enwogion Colledig

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, yn cynnwys atgofion Rhys Harries am y grwp "Enwogion Colledig". Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Y Silff Lyfrau (m0011zl9)
Os ydych yn chwilio am yr anrheg Nadolig perffaith, gadewch i Catrin Beard a’i gwesteion eich tywys drwy’r llyfrau diweddaraf i gyrraedd y silff. Heddiw, tair o nofelau ditectif newydd sy’n cael y sylw, “Niwl Ddoe” gan Geraint V. Jones, “Ar Daith Olaf” gan Alun Davies a “Dan Gamsyniad” gan John Alwyn Griffiths. Yr adolygwyr yr wythnos yma yw Bethan Jones Parry, Miriam Elin Jones a Dorian Morgan.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0011zlc)
Y Ffair Aeaf

Mae Geraint yn dod â'r diweddaraf i ni o'r Ffair Aeaf wrth sgwrsio gyda hwn a'r llall.TUESDAY 30 NOVEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0011zlf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0011zlh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0011zmx)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0011zmz)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0011zn1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m0011zn3)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0011zn5)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0011zn7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0011zn9)
Hawliau

Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod sut gall hyder yn ein hawliau wneud bywyd yn haws gyda Comisiynydd y Gymraeg Aled Roberts.

A'r gyfreithwraig Fflur Jones sy'n esbonio beth yn union mae gweithio yn hyblyg yn ei olygu.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0011znc)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0011znf)
Yn gwmni i Dei mae Iwan Morus sydd o'r farn fod William Williams Pantycelyn yn credu yn ET. Hanes ei theulu a Cheredigion sydd yn mynd a bryd y nofelydd Jane Blank a chawn glywed pa un yw hoff gerdd Marlyn Samuel - brenhines 'chick lit' Cymru.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0011znh)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 01 DECEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0011znk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0011znm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0012120)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0011zry)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0011zs0)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m0011zs2)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0011zs4)
Aeron Pughe yn westai

Aeron Pughe sy'n ymuno gydag Ifan Jones Evans i sôn am ei albym unigol gyntaf. Aeron Pughe chats to Ifan about his debut country album.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0011zs6)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Ar Lan Afon (m0011zs8)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0011zsb)
Sesiwn fyw gyda Carwyn Ellis.


WED 21:00 Cofio (m0011zsd)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0011zsg)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 02 DECEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0011zsj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0011zsl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0011zr3)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0011zr5)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0011zr7)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m0011zr9)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0011zrc)
Catrin Herbert yn westai

Y gantores Catrin Herbert yw gwestai Ifan Jones Evans i sôn am ei sengl Nadolig newydd. Singer Catrin Herbert chats to Ifan Jones Evans about her new Christmas single.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0011zrf)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m0011zrh)
Ar y panel yng nghwmni Dewi Llwyd mae:
Y Gweinidog Iechyd, y Farwnes Eluned Morgan
Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price
Arbenigwr ar y diwydiant ynni, Carol Bell
Y sylwebydd gwleidyddol, Theo Davies Lewis.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m0011zrk)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0011zrm)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0011zrp)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 03 DECEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0011zrr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0011zrt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0011zpy)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0011zhn)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0011zhs)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m0011zhx)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0011zj1)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0011zj3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0011zj5)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0011zj7)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0011zj9)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.