SATURDAY 20 NOVEMBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0011ljh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0011ljk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0011swx)
Daniel Glyn

Yr actor Sion Alun Davies o'r gyfres Craith sy'n ateb cwestiynau diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0011sv9)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0011svc)
Y gyflwynwraig Nia Parry yn dewis Caneuon Codi Calon

Y gyflwynwraig Nia Parry sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Dot Davies a'i chi sy nesa i ymddangos yng nghyngrair y Cŵn. Newyddion y we gan Trystan ab Owen ac Owain Llyr sy'n ymuno efo sylwebaethau'r wythnos.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0011svf)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0011svh)
Cymru v Awstralia

Sylwebaeth ar gêm rygbi Cymru v Awstralia yng nghyfres rhyngwladol yr Hydref. Commentary on Wales v Awstralia.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m0011svk)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Gaynor (m0011svm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Gaynor Davies. Music and companionship for Saturday night with Gaynor Davies.SUNDAY 21 NOVEMBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0011svp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0011svr)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0011s4n)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0011s4q)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda'i ddewis o gerddoriaeth amrywiol ar gyfer bore Sul hamddenol.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0011s4s)
Casi Jones, Bangor

Gwasanaeth yn trafod hiraeth dan ofal Casi Jones, Bangor, gan bwysleisio hiraeth am gwmni Duw a fynegir yn Salm 42, a hiraeth am gwmniaeth Cristnogion fel y mae Paul yn ei fynegi yn ei lythyr at y Thesaloniaid. Darllenir yr Ysgrythur gan Morgan Owen.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0011s4v)
Trafodaeth ar ddylanwadau ac ar ddylanwadu

John Roberts a'i westeion yn trafod dylanwadau a dylanwadu trwy:-
Sylw i gyfrol hunangofiant David Enoch - Enoch's walk;
Sylw i gyfrol am David James Pantyfedwen gan Richard Morgan;
Trafodaeth ar ddylanwadau a dylanwadu gyda'r ddau hanesydd Elin Jones ac Alun Tudur.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0011s4x)
Steffan Huws

Beti George yn sgwrsio gyda pherchennog Poblado Coffi, Steffan Huws. Cawn glywed am ei fagwraeth ym Mhontypridd, ei hanes yn dysgu Saesneg yn Nhaiwan a Colombia lle bu yng nghanol achos hunllefus o herwgipio a'i fusnes yn Ddyffryn Nantlle sydd yn rhostio coffi. Mae Steffan hefyd yn rhannu straeon rif y gwlith ac yn dewis ambell i gân sydd wedi creu argraff.


SUN 14:00 Cofio (m0011s4z)
Cyfarfodydd

Mae Aled Samuel a Rhian Morgan wedi priodi ers dros 30 mlynedd ond digon araf bu'r fflam yn llosgi cyn tanio fel y clywodd Nia Roberts.

Roedd David Dan Jones a'i wraig Sara o Nantgaredig yn dathlu 70 mlynedd o briodas ym 1986. Tybed a oedd y naill neu'r llall yn cofio'r cyfarfod cyntaf?

Fe deithiodd Miriam Kate Williams a William Hedley Roberts y byd fel Atlas a Vulcana. Dylan Iorwerth sy'n egluro mwy.

Un o gymeriadau mwyaf amlwg hanes Cymru yw Owain Glyndŵr. Cafodd sgwrs gyda Bruce Griffiths o du hwnt i'r bedd.

Mae'r pêl-droediwr Wyn Davies yn dipyn o gymeriad. Bu'n sôn wrth T Glynne Davies amdano yn cyfarfod yr aelod seneddol Ted Heath.

Megan Burnell a'i ffrindiau o Fethesda yn trafod clwb pêl-droed Newcastle.

Record enwoca'r ddeuawd Jac a Wil yw Dwed Wrth Mam a ryddhawyd ym 1958 yn dilyn perfformiad yn yr Albert Hall, Jac sy'n esbonio mwy.

Talent arall o Gymru wrth gwrs oedd Ryan Davies ac yn 2007 fe wnaeth ei fab Arwyn Davies ddilyn hanesion ei dad a hynny gyda'r cyn blismon o Gaerfyrddin Ronw James.

Shân Cothi yn sgwrsio gyda Gwen Hopkins am ei chyfarfodydd gyda Goldies Cymru yn llyfrgell Rhydypennau, Caerdydd.

O'r llyfrgell i'r farchnad ac fel y clywodd Harri Parri gan Frank Grundy doedd unlle yn well am gyfarfod cymeriadau na Llangefni ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Sôn am gymeriadau, bu Stifyn Parri yn sgwrsio gyda Dylsi sydd yn aelod ffyddlon o Ferched y Wawr ar ei raglen Aelod o Gymdeithas.

Mae'r actor Mathew Rhys yn fyd enwog erbyn hyn, ond mae hyd yn oed Mathew yn 'star struck' pan mae'n cyfarfod enwogion eraill, fe y bu'n sôn wrth Shelley a Rhydian.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0011s51)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0011s53)
Bach a Handel

Rhian Williams yn edrych ar gyfraniad y cyfansoddwyr Bach a Handel i'n hemynyddiaeth. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000s8pl)
Y Llygoden Fach

Dewch i wrando ar stori am Loti a’i pharti a’i ffrind bach newydd oedd hefyd eisiau dathlu. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0011s55)
Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Yn gwmni i Dei mae Marged Tudur, Elis Dafydd a Grug Muse i drafod Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni tra bod yr hanesydd John Dilwyn yn sgwrsio am ddecheruadau pentref Penygroes yn Arfon.


SUN 18:30 Ar Lan Afon (m0011s57)
Yr Afon Mawddach

Jon Gower ac Elinor Gwynn sy’n crwydro glannau tair o afonydd Cymru yn hel ychydig o hanes, yn chwilio am bobl sy’n gweithio, yn hamddena, neu’n gofalu am afon, a hefyd yn clywed gan y rheiny sydd wedi eu hysbrydoli i ysgrifennu awdl neu lyfr cyfan am eu hafon arbennig nhw.

Yr wythnos hon maent yn crwydro’r afon Mawddach a’i chil afonydd yr Winion, yr Aran a'r Eden.


SUN 19:00 Sioeau Cerdd Steffan (m0011s5b)
Cerddoriaeth o sioeau cerdd a sgyrsiau gyda rhai o sêr y presennol a'r dyfodol gyda Steffan Hughes. Gwesteion Steffan yr wythnos hon yw'r ferch ysgol o Fangor, Ela Vaughan, ac un o sêr y West End, Samuel Wyn-Morris, sy'n sôn am ei brofiadau'n perfformio yn y sioe gerdd Les Miserables.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0011s5f)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0011s5h)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 22 NOVEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0011s5k)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0011s5m)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0011sxs)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


MON 09:00 Aled Hughes (m0011sxv)
Apêl a pheryglon mynd i ogofau

Ioan Lord yr hanesydd diwydiannol yn sgwrsio am apêl a pheryglon mynd i ogofau; Eirian Evans fydd yn ateb y cwestiwn beth ydi meddyginiaeth shiatsu; Tomos Hughes a Lona Puw yn sgwrsio am roi 'Ciciwr Calon' yn rhodd i Glwb Mynydda Cymru er cof am Gareth Pierce a Pol Wong yn sgwrsio am ei gred mewn Bwdhaeth a'r ffordd mae'n credu bod angen i bobl fyw mewn harmoni gyda'r r ddaear.


MON 11:00 Bore Cothi (m0011sxx)
Llyfr Casa Cadwaladr, a Chôr Dre yn lansio fideo newydd

Y cogydd ac awdur Rhian Cadwaladr sy'n sgwrsio gyda Shân am ei llyfr Casa Cadwaladr; Côr Dre yn edrych ymlaen at lansio fideo newydd; a Carwyn Siddall sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m0011sxz)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0011sy1)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan. Music and chat with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0011sy3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0011s60)
Myfyrwyr milfeddygol newydd Cymru

Sgwrs gydag Angharad Evans a Megan Wyn Jones – dwy o fyfyrwyr milfeddygol Prifysgol Aberystwyth ar ddechrau eu blwyddyn gyntaf yn astudio, a'u gobeithion ar gyfer y dyfodol.

Hefyd, hanes Aled Jones o Ffoslas, Sir Gaerfyrddin sy'n hyfforddi cŵn Spaniel, ac sydd wedi cael tipyn o lwyddiant gyda'i gŵn hela’n ddiweddar.

Marged Jones o Gei Bach, Ceredigion sy’n sôn am ei phrofiad o fod yn aelod o'r Academi Amaeth eleni;

Rhagolygon y tywydd am y mis i ddod gyda Steffan Griffiths, ac Ifan Jones Evans sy’n adolygu’r wasg wrth i gyfres newydd o Cefn Gwlad ddychwelyd i S4C.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0011sy5)
Eirin Peryglus

Sgwrs efo Gorwel a Fiona Owen o'r grwp arloesol Eirin Peryglus wrth i'w catalog gael ei ryddhau yn ddigidol


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0011sy7)
Gŵyl lenyddol newydd ym Machynlleth

Mae Nia yn sgwrsio efo’r llenorion Twm Morys a Mike Parker am ŵyl lenyddol newydd sbon sy’n cael ei chynnal ym Machynlleth cyn hir, a hynny er cof am y diweddar Jan Morris.

Mae'r artist serameg Lowri Davies yn galw heibio i sgwrsio am y ffilm newydd sy’n edrych ar fywyd a gwaith y cynllunydd serameg dylanwadol Calrice Cliff, ac mae’r Clwb Darllen yn cyfarfod eto efo Catrin Beard, a chaiff nofel gyntaf Myfanwy Alexander, “A Oes Heddwas?” ei thrafod.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0011sy9)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 23 NOVEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0011syc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0011syf)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0011tfg)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0011tcy)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0011td0)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m0011td2)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0011td4)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0011td6)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0011td8)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0011tdb)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0011tdd)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0011tdg)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 24 NOVEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0011tdj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0011tdl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0011s70)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0011s72)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0011s74)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m0011s76)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0011s78)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0011s7b)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Ar Lan Afon (m0011s57)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0011s7d)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofio (m0011s4z)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0011s7g)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 25 NOVEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0011s7j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0011s7l)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0011tgp)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0011tgr)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0011tgt)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m0011tgw)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0011tgy)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0011th0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m0011th2)
Mae Llyr Evans yn ei ôl am y tro olaf ac yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas: Chwalu Pen.

Yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos, Arwel ‘Pod’ Roberts a Welsh Whisperer, mae’r actores a’r gantores Leri Ann Roberts a’r cerddor ffraeth Hywel Pitts, ond pa un o’r ddau sy’n gobeithio gwneud digon o arian o’r diwydiant miwsig er mwyn agor lloches anifeiliaid ei hun yn ardal Eryri?


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0011th4)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd gydag Ifan Davies yn cyflwyno yn lle Huw. New music and some unexpected gems from the archive, with Ifan Davies instead of Huw.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0011s4x)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0011th6)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 26 NOVEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0011th8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0011thb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0011snd)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0011sm0)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0011sm2)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m0011sm4)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0011sm6)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0011sm8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0011smb)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0011smd)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0011smg)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.