SATURDAY 13 NOVEMBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0011cb8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0011cbd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0011kg8)
Daniel Glyn

Y flogwraig Jess Davies sydd yn ateb cwestiynau diog Daniel Glyn.

Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0011kgb)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0011kgd)
Yr actor Owain Rhys Davies sydd yn dewis Caneuon Codi Calon tra bod Aeron Pughe yn cymeryd rhan yng Nghyngrair y Cŵn.

Hefyd, straeon y we gan Trystan ab Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr a Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0011kgg)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:00 Marc Griffiths (m0011kgj)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 19:15 Chwaraeon Radio Cymru (m0011kgl)
Cymru v Belarws

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Cymru v Belarws yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd Qatar 2022. Commentary on Wales v Belarus.


SAT 22:00 Ffion Emyr (m0011kgn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 14 NOVEMBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0011kgq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0011kgs)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0011lbb)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0011k3c)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda'i ddewis o gerddoriaeth amrywiol ar gyfer bore Sul hamddenol.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0011k3f)
Oedfa Sul y Cofio: Elwyn Richards, Bangor

Oedfa Sul y Cofio dan arweiniad Elwyn Richards, Bangor a chyda chymorth Gwenda Richards yn cyflwyno darlleniadau a gweddiau.

Trwy broffwydoliaeth Micha, efengyl Luc a Salm 46 arweinir ni i ystyried pwysigrwydd cofio. Er parch i'r rhai sydd wedi dioddef, pwysleisir yr angen am heddwch, yr angen i bwyso a mesur ein sefyllfa ac i geisio byw yn llawn gobaith ac ymroddiad i greu gwell byd.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0011k3h)
Trafod Sul y Cofio a diwedd COP26

John Roberts yn trafod :-
Sul y Cofio gyda'r cyn filwr Martin Topps;
Pwysigrwydd heddwch gyda Jill Evans;
Penderfyniadau clo COP26 gyda'r economegydd Rhian-Mari Thomas, Gethin Rhys (Cytun) a Mari McNeil o Gymorth Cristnogol.


SUN 13:00 Cerdd Dant, Canu Gwerin a'r Gerddorfa (m0011k3k)
Lisa Gwilym sy’n cyflwyno rhaglen arbennig yn cyfuno dau begwn cerddorol, cerdd dant a chanu gwerin gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn gyfeiliant i’r cwbwl.


SUN 14:00 Caniadaeth y Cysegr (m0011k37)
Sir Ddinbych

Elen Ifan yn cyflwyno detholiad o emynau o gymanfaoedd Sir Ddinbych dros y blynyddoedd. Congregational singing.


SUN 14:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0011k3m)
Cymru v Fiji

Sylwebaeth ar gêm rygbi Cymru v Fiji yng nghyfres rhyngwladol yr Hydref. Commentary on Wales v Fiji.


SUN 17:25 Stori Tic Toc (m000rt9w)
Wps

Stori ar gyfer ein gwrandawyr ifanc. Mae chwarae’n troi’n chwerw i Mari a Rhiannon pan maen nhw’n ‘menthyg’ goriadau car Mam. A story for young listeners.


SUN 17:30 Dei Tomos (m0011k3p)
Yn gwmni i Dei mae Gari Wyn sy'n adrodd hanes sefydlu Prifysgol Bangor. Laura Karadog sy'n sgwrsio am ei llyfr newydd am yoga a meddylgarwch 'Rhuddin' tra bod yr awdur Aled Jones Williams yn trafod ei gyfrol ddiweddaraf yntau 'Tynnu'.


SUN 18:30 Cerrig yn Siarad (m0011k3r)
Un o arferion hynod y Cymry yw cerfio englynion ar gerrig beddi - mae o leiaf 25 mil ohonynt o gwmpas y byd, ac mae rhai cannoedd o bobl yn ceisio'u cofnodi cyn iddynt gael eu herydu gan y tywydd.

Yn y rhaglen hon mae Ifor ap Glyn yn mynd ar drywydd rhai o'r straeon mwyaf diddorol tu ôl i'r englynion hyn, gan siarad ag arbenigwyr fel Guto Rhys a Gwen Awbery sydd wedi bod wrthi'n eu casglu, y saer maen Hedd Bleddyn sydd wedi cerfio cannoedd ohonynt a'r Prifardd Mererid Hopwood.

Cawn ddysgu ymhlith pethau eraill, lle mae'r englyn bedd ucha'n y byd, yr un hynaf, a'r un mwyaf smala (mae lle i hiwmor hyd yn oed, ar ambell garreg fedd!)


SUN 19:00 Canu Protest (m0011k3t)
Y pyncs y pop a'r partis.

Griff Lynch sy'n edrych ar hanes canu protest yn Yr Alban ac Iwerddon. Griff Lynch looks at music as a form of protest in England, Scotland and Ireland.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0011k3w)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0011k3y)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 15 NOVEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0011k40)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0011k42)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0011kz3)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0011k7n)
Ffilmiau Clint Eastwood

Ar ddechrau wythnos Plant Mewn Angen, Pennaeth Ysgol Gymraeg Aberystwyth Mr Clive Williams a rhai o'r disgyblion sy'n sgwrsio am ddisgyblion yr ysgol yn cerdded milltir yr un yn ystod yr wythnos; Gary Slaymaker sy'n ymuno i drafod ffilm ddiweddaraf Clint Eastwood a'i hoff ffilmiau gowboi gan Eastwood; Helen Gardiner o 'Port Talbot and Afan Womens Aid' sy'n sgwrsio am y cymorth y maent wedi cael gan ymgyrch Plant Mewn Angen a chawn glywed gan Fardd mis Tachwedd Radio Cymru Mary Green De Borda o'r Wladfa.


MON 11:00 Bore Cothi (m0011k7q)
Sgwrs gyda'r cerddor Rhys Taylor

Sgwrs gyda'r cerddor Rhys Taylor am ei albym newydd RT Dixieland; Y meuryn Ceri Wyn Jones sy'n edrych ymlaen at gyfres newydd o Talwrn y Beirdd; a Carwyn Sidall sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m0011k7s)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0011k7v)
Branwen Williams o'r grŵp Siddi sy'n ymuno ag Ifan Jones Evans i sôn am Drac yr Wythnos. Branwen Williams from the group Siddi joins Ifan Evans to talk about their new song.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0011k7x)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0011k35)
Teulu'r Thorne a'u gwartheg Henffordd

Hanes Ionwy a Non Thorne o Aberdaugleddau yn Sir Benfro, sy'n cadw gwartheg Henffordd, a sydd wedi ennill gwobr nodedig yn ddiweddar gan Gymdeithas y Gwartheg Henffordd yn genedlaethol.

Carwyn Jones sy'n crynhoi holl gyffro Ffair Aeaf Môn gynhaliwyd yn ddiweddar ar faes Sioe Môn ym Mona.

Hari Roberts o Lanefydd sy'n rhannu ei brofiadau o fod yn rhan o'r Academi Amaeth eleni.

Y diweddara' o'r martiau anifeiliaid gyda Glesni Phillips o Hybu Cig Cymru, a Dyfrig Williams o GFFI Llangwyryfon yn adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0011k7z)
Tirnodau Cymru

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio (m0011k81)
Cyfrol newydd sy’n ein tywys o amgylch Cymru

Sylw i gyfrol newydd sy’n ein tywys o amgylch Cymru a hynny drwy gyfrwng barddoniaeth a lluniau. Y Prifardd Alan Llwyd, sef golygydd y gyfrol a’r ffotograffydd Iestyn Hughes sy'n trafod cyd-weithio ar y prosiect.
Hefyd, holi tybed os yw cyflwyno negeseuon neu bynciau anodd i blant drwy lenyddiaeth yn syniad da? Yn sgwrsio mae’r awduron Eurgain Haf, Bethan Gwanas, Anni Llyn a Simon Rodway.
Cyfle hefyd i edrych ymlaen at daith newydd y band jazz rhyngwladol Cwmwl/Tystion a hynny yng nghwmni’r cerddor Tomos Williams.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0011k83)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 16 NOVEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0011k85)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0011k87)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0011l60)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0011l62)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0011l66)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m0011l6b)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0011l6g)
Aled Hall yn westai

Y tenor o Bencader, Aled Hall sy'n Rhoi'r Byd yn ei Le yng nghwmni Ifan Jones Evans. Pencader tenor Aled Hall talks to Ifan about his latest news, and his upcoming work.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0011l6m)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0011l6q)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Carl ac Alun (m0011l6s)
Cymru v Gwlad Belg

Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at y gêm bêl-droed rhwng Cymru a Gwlad Belg yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd Qatar 2022. Carl and Alun look ahead to Wales v Belgium.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0011l6v)
Cymru v Gwlad Belg

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Cymru v Gwlad Belg yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd Qatar 2022. Commentary on Wales v Belgium.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0011l6x)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 17 NOVEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0011l6z)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0011l71)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0011lvj)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0011lvl)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0011lvn)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m0011lvq)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0011lvs)
Ydy Rhodri Evans o'r Parc ger Y Bala yn gallu adnabod sŵn y peiriant amaethyddol? Ifan challenges Rhodri Evans from Bala to try to guess the sound of the machine.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0011lvv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cerrig yn Siarad (m0011k3r)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0011lvx)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofio (m0011lvz)
Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy. A visit to the Radio Cymru archive with John Hardy.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0011lw1)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 18 NOVEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0011lw3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0011lw5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0011lrv)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0011lrz)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0011ls3)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m0011ls7)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0011lsb)
Mae Ifan yn cael cwmni Heledd Roberts i sôn am straeon ysgafn yr wythnos ar y we. Rownd a Rownd star Heledd Roberts chats to Ifan about some of this week's quirky stories.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0011lsg)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m0011lsl)
Llyr Evans sydd yn ei ôl er mwyn cadw sedd yr absennol Mari Lovgreen yn gynnes am bennod arall o Chwalu Pen ac yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas.

Yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos, Arwel ‘Pod’ Roberts a Welsh Whisperer, mae’r colofnydd Jason Morgan a’r actores (a ffrind i Ben Dant) Fflur Medi.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0011lsr)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Cerdd Dant, Canu Gwerin a'r Gerddorfa (m0011k3k)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0011lsw)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 19 NOVEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0011lt0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0011lt4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0011lth)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0011lhz)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0011lj1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m0011lj3)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0011lj5)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0011lj7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0011lj9)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0011ljc)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0011ljf)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.