SATURDAY 06 NOVEMBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0011629)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001162c)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00119dj)
Daniel Glyn

Iolo Williams sy'n ateb cwestiynau Diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos ac mi fyddwn ni unwaith eto yn mynd nôl i ddrewi o'r 90au.


SAT 09:00 Tudur Owen (m00119dn)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m00119ds)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Bethan Ellis Owen yn dewis caneuon i godi calon, cân a chwis gan Trystan ab Owen, sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr ymhlith sgyrsiau eraill.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00119dx)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00119f1)
Cymru v De Affrica

Sylwebaeth ar gêm rygbi Cymru v De Affrica yng nghyfres rhyngwladol yr Hydref. Commentary on Wales v South Africa.


SAT 19:30 Y Gerddorfa (m00119f5)
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn perfformio'n fyw yn Neuadd Hoddinott, Caerdydd. The BBC National Orchestra of Wales perform live at Hoddinott Hall.


SAT 21:45 Ffion Emyr (m00119f9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 07 NOVEMBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m00119ff)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m00119fk)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00119nv)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m00119nx)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda'i ddewis o gerddoriaeth amrywiol ar gyfer bore Sul hamddenol.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m00119nz)
Saundra Storch, Pontyberem yn arwain oedfa yn trafod yr Ysbryd Glân

Saundra Storch, Pontyberem yn arwain oedfa yn trafod yr Ysbryd Glân gyda darlleniadau o lyfr yr Actau gan Davinia Harries am ddydd Pentecost a hanes Eleias yn cyfarfod Duw mewn distawrwydd llethol o lyfr y Brenhinoedd gan Aneirin Karadog


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m00119p1)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Trafod materion moesol a chrefyddol, gyda Gwenfair Griffith yn lle John Roberts. Gwenfair Griffith and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m00119p3)
Elin Llwyd Morgan

Mae Beti George yn sgwrsio gydag Elin Llwyd Morgan am ei gyrfa fel newyddiadurwraig, ei thaith i Helsinki, cyfarfod Peris ei gwr a sut wnaeth ei bywyd newid pam symudodd i Glyn Ceiriog i fyw a phan ddaeth ei mab Joel i'r byd.

Mae hi'n sôn am ei magwraeth, ei hoffter o nofio yn y môr ac yn rhannu ei phrofiadau personol o fagu mab sydd ag awtistiaeth. Dywed Elin bod rhai plant awtistig, fel maen nhw’n tyfu ac yn aeddfedu, fel petaent yn gwella efo’r cyflwr ond mae eraill fel Joel, yn gwaethygu.

Mae hi hefyd yn dewis ambell i gân sydd wedi creu argraff.


SUN 14:00 Cofio (m00119m0)
Y Ddaear

Gyda mawrion y byd yn cyfarfod yng Nglasgow ar gyfer Cynhadledd COP 26, y ddaear yw thema'r wythnos.

Yn yr ardd mae Arwel Jones ac Eurig Wyn ac yna cynghorion tyfu llysiau gyda Clay Jones, Glan Morris a Gareth Evans. O'r ardd i'r buarth a hanes Edward Vaughan, Llanerfyl sy'n sôn am arallgyfeirio a throi baw ieir yn drydan i'r grid cenedlaethol gyda threuliwr anaerobig.

Mae ail-gylchu yn air mawr y dyddiau hyn, wrth i ni drio bod yn fwy ffeind efo'r ddaear a dyma hanes busnes ailgylchu LAS sy' wedi ei sefydlu ers 1963 a Tina Morris a'i brawd Mark yw'r drydedd genhedlaeth yn y cwmni teuluol.

Yn ôl y sôn, dim ond ar ein planed ni mae bywyd a dyma Dr Rhodri Evans sydd yn esbonio be sy'n neud ein planed ni yn un arbennig. Does fawr o fywyd lawr yn yr Antartig, ond mi roedd Elgan Lewis yn dathlu Nadolig yno nôl yn 2018.

Hanes anhygoel tsunami a ddigwyddodd yn Nhalsarnau yn 1927 ac Ann Savage sy'n adrodd yr hanes.

Mae llifogydd yn rhywbeth blynyddol bron a bod, a dyma Rebecca Williams yn cofio'r dinistr yn Nhalybont yn 2012 a hanes y gymuned yn dod at ei gilydd i roi cymorth i gymuned arall pan ddaeth y dilyw i Bontypridd a'r Cymoedd yn 2020.

Lle buasem ni heb y gwenyn i beillio ein planhigion a sicrhau fod bwyd ar y bwrdd? Dewch i ni glustfeinio ar Gymdeithas Gwenynwyr Ceredigion.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m00119p5)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00119p7)
Eifionydd a Phen Llŷn

Elen Ifan yn cyflwyno detholiad o emynau o gymanfaoedd Eifionydd a Phen Llŷn dros y blynyddoedd. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m00119p9)
Cinio Gwlyb

Mae Aled wedi bod yn edrych ymlaen yn fawr at gael mynd i lan y môr gyda’i Dad. Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Nia Morais.


SUN 17:05 Dei Tomos (m00119pc)
Yn gwmni i Dei mae Bethan Jones Parry sydd yn trafod y nofelydd a'r newyddiadurwr E Morgan Humphreys; ac mae Gari Wyn yn mynd a Dei am dro o amgylch mynwent go arbennig ym Mangor i weld bedd y meddyg Sir Herbert Isambard Owen.

Cerddi'r cadeiriau bychain iddi ennill am ei barddoniaeth yw pwnc Hannah Roberts tra bod Arwyn Tomos Jones yn trafod ei hoff gerdd - un o ganeuon Endaf Emlyn.


SUN 18:30 Darogan Degawd (m000xmf1)
Guto Harri a'i westeion yn darogan y datblygiadau mewn gwahanol feysydd ymhen degawd. Guto Harri and guests predict how the world will change in the next decade.


SUN 19:00 Canu Protest (m0011mhf)
Iwerddon, Lloegr a'r Alban 1958-1969

Griff Lynch a Dyl Mei sy'n edrych ar hanes canu protest yn Iwerddon, Yr Alban a Lloegr rhwng 1958 & 1969 Griff Lynch and Dyl Mei looks at music as a form of protest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m00119pf)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m00119ph)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 08 NOVEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00119pk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00119pm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00119fp)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


MON 09:00 Aled Hughes (m00119fr)
Llyfrau dylanwadol yn y Gymraeg ac Enwau Plant

Bydd Aled yn cyhoeddi ymgyrch Radio Cymru ar gyfer Plant Mewn Angen eleni;

Bethan Mair fydd yn trafod be fydda ni’n ystyried sy’n llyfrau dylanwadol yn Gymraeg?;

Daniel Jenkins-Jones fydd rhoi trosolwg o raglenni nosweithiol Radio Cymru “Ein Planed Nawr”;

ac Elinor Wyn Reynolds fydd yn trafod pa newidiadau neu elfennau cymdeithasol sy’n gwneud i rieni benderfynu ar roi enwau gwahanol ar eu plant.


MON 11:00 Bore Cothi (m00119ft)
Sgwrs gyda’r cogydd patisserie Richard Holt am y gyfres Yr Academi Felys ar S4C; mae Corau Cothi yn parhau gyda Rhian Dafydd o Gôr Cardi-Gân a Carwyn Siddall sy’n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m00119fw)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m00119fy)
Lisa Angharad sy'n ymuno gydag Ifan Jones Evans i sôn am Drac yr Wythnos. Singer and presenter Lisa Angharad joins Ifan Evans for a chat about this week's Track of the Week.


MON 17:00 Post Prynhawn (m00119g0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m00119g2)
Byw'n gynaladwy ar gyfer y dyfodol

Gydag Uwch-gynhadledd COP26 yn ei hanterth yn yr Alban, Terwyn Davies sy'n clywed enghreifftiau sut y mae ffermydd a chefn gwlad yn ceisio bod yn fwy caredig i'r amgylchedd.

Gareth Jones o Fferm Ystâd Rhug ger Corwen sy'n egluro sut y maen nhw'n ffermio'n gynaladwy.

Tegwen Morris o Ystradgynlais sy'n sôn am brynu coedwig yn Ystradgynlais, er mwyn cydfyw â natur.

A hanes menter mam a merch - Gwenllian Stephens ac Ann Davies - o Feithrinfa Cwtsh y Clôs ger Llanarthne yn Sir Gaerfyrddin, sydd wedi ennill gwobr go nodedig yn ddiweddar.

Y ffermwr defaid o Bonterwyd, Dafydd Morris-Jones sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Galwad Cynnar (m00119g4)
Fel rhan o dymor Ein Planed Nawr BBC Cymru, Iolo Williams sy'n trafod newid hinsawdd gyda phlant Ysgol Gynradd Llanrug.


MON 19:00 Recordiau Rhys Mwyn (m00119g6)
Llwybr Llaethog – Mewn Dyb

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio (m00119g8)
Barddoniaeth y Beatles a Cherddoriaeth Lleddfu Gofid

Yr wythnos yma, geiriau a cherddoriaeth sy’n cael y sylw pan fydd Nia Roberts yn sgwrsio efo’r cyfansoddwr Brian Hughes am waith newydd sy’n cofio’r bardd Harri Webb, Euron Griffith sy’n edrych ar “farddoniaeth” y Beatles a bydd Nia hefyd yn cael sgwrs efo Delyth ac Angharad Jenkins am gerddoriaeth sy’n lleddfu gofid.

Heno hefyd, bydd Sue Jones Davies, Rhiannon Lewis a Catrin Gerallt yn sgwrsio am gyfrol newydd sy’n cofio tyfu fyny yn y 1970au.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m00119gb)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 09 NOVEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m00119gd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m00119gg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00119sd)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00119rp)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00119rr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m00119rt)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m00119rw)
Owain Wyn Evans yn westai

Y dyn tywydd sy'n drymio, Owain Wyn Evans yw gwestai Ifan i sôn am ei her ddiweddaraf ar gyfer Plant Mewn Angen. Drumming weatherman Owain Wyn Evans joins Ifan Evans for a chat.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00119ry)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Galwad Cynnar (m00119s0)
Ein Planed Nawr - Y Darlithoedd

Fel rhan o dymor Ein Planed Nawr BBC Cymru, cyfle i glywed cyfres o ddarlithoedd byr ar agweddau gwahanol o newid hinsawdd gan Bethan Wyn Jones.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m00119s2)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m00119s4)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00119s6)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 10 NOVEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00119s8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00119sb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m00119q0)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m00119lk)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m00119lm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m00119lp)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m00119lr)
Rhodri Evans o'r Bala sy'n ceisio ymateb i her Ifan o 'nabod sŵn y peiriant amaethyddol. Rhodri Evans from Bala tries to guess the sound of the agricultural machine.


WED 17:00 Post Prynhawn (m00119lt)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Galwad Cynnar (m00119lw)
Fel rhan o dymor Ein Planed Nawr BBC Cymru, Gerallt Pennant sy'n cyflwyno rhifyn arbennig o Galwad Cynnar, yn dadansoddi yr hyn gafodd ei drafod yng nghynhadledd Cop26.


WED 19:00 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m00119ly)
Aelodau Papur Wal yn trafod eu halbym newydd 'Amser Mynd Adra' a hanes cerddoriaeth ddawns yng Nghymru gyda Gwion ap Iago.


WED 21:00 Cofio (m00119m0)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m00119m2)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 11 NOVEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m00119m4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m00119m6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0011byv)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m00119vf)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m00119vh)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m00119vk)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m00119vm)
Heledd Roberts sy'n ymuno gydag Ifan Jones Evans i sôn am straeon ysgafn yr wythnos. Heledd Roberts joins Ifan Jones Evans to discuss some of this week's quirky stories on the web.


THU 17:00 Post Prynhawn (m00119vp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m00119vr)
Llyr Evans sy’n barod i gamu i mewn ‘sgidiau bach yr absennol Mari Lovgreen am bennod o Chwalu Pen ac yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas.
Yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos, Arwel ‘Pod’ Roberts a Welsh Whisperer mae’r awdur Dewi Prysor a’r gomedïwraig a chyn-newyddiadurwr Lona Prichard. Ond dealltwriaeth annisgwyl Welsh o wlad arbennig sy’n syfrdanu ein cyflwynydd gwâdd.


THU 18:30 Galwad Cynnar (m00119vt)
Ein planed nawr - Celfyddyd a'r amgylchedd

Fel rhan o dymor Ein Planed Nawr BBC Cymru, Daniel Jenkins-Jones sy'n edrych ar sut y mae newid hinsawdd a'r amgylchedd wedi dylanwadu ar gelfyddyd Cymraeg.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m00119vw)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m00119p3)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m00119vy)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 12 NOVEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m00119w0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m00119w2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0011c9p)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0011c9r)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0011c9t)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m0011c9w)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0011c9y)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0011cb0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Galwad Cynnar (m0011cb2)
Y Gerddorfa: Darlun sain wedi ei greu o amgylch trac sain Wonders of the Celtic Deep. An audio picture based on Wonders of the Celtic Deep soundtrack.


FRI 19:00 Penwythnos Geth a Ger (m0011cb4)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0011cb6)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.