SATURDAY 30 OCTOBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0010yyk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0010yym)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0011365)
Daniel Glyn

Gwion ap Iago o Roughion sy'n ateb cwestiynau diog Daniel Glyn. Hefyd, trac o ffilm, sesiwn o'r 90au , trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0011367)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0011369)
Huw Chiswell a Carys Eleri yn ymuno

Huw Chiswell sy'n dewis Caneuno Codi Calon . Carys Eleri a'i chath sy'n cymryd rhan yng Ngynghair y cathod (am un wythnos yn unig). Hefyd, cawn straeon y we gyda Trystan ab Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001136c)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001136f)
Cymru v Seland Newydd

Sylwebaeth ar gêm rygbi Cymru v Seland Newydd yng nghyfres rhyngwladol yr Hydref. Commentary on Wales v New Zealand.


SAT 19:15 Marc Griffiths (m001136h)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001136k)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 31 OCTOBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001136m)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001136p)
Calan Gaeaf

Wrth i'r gaeaf gyrraedd, Linda Griffiths sy'n dewis cerddoriaeth, hen a newydd, i nodi Calan Gaeaf eleni. Linda Griffiths chooses music to mark Halloween this year.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00113h3)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m00113cj)
Gwawr Edwards

Detholiad o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r gantores Gwawr Edwards. Singer Gwawr Edwards presents a variety of music.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m00113cl)
Oedfa ar gyfer Sul Adferiad

Oedfa ar Sul Adferiad dan arweiniad Wynford Ellis Owen yn trafod dameg y Mab Afradlon, gan bwysleisio tri cham i adferiad, sef cydnabod, codi a cyfrannu. Hefyd darlleniad gan Bethan Ellis Owen.

Yn ogystal clywir tri phrofiad gan unigolion sydd wedi delio gydag alcoholiaeth, problemau bwyta a gorweithio.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0011dsw)
John Roberts yn trafod COP26 gyda Rhian-Mari Thomas a Hefin Jones

John Roberts yn trafod COP26 gyda Rhian-Mari Thomas, Cyfarwyddwr y Green Finance Institute, a Hefin Jones o adran beio-wyddorau Prifysgol Caerdydd.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m00113cq)
Dr Paula Roberts

Beti George yn sgwrsio gydag Dr Paula Roberts sydd wedi treulio amser yn yr Arctig ac Antartica, ac wedi seiclo yn yr Himalayas a Uzbekistan.


SUN 14:00 Cofio (m00113cs)
Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy. A visit to the Radio Cymru archive with John Hardy.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m00113cv)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00113cd)
Cwm Tawe

Elen Ifan yn cyflwyno detholiad o emynau o gymanfaoedd Cwm Tawe dros y blynyddoedd. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m00113cx)
Y Mwng Ffantastig

Dymuniad Eryl y Llew yw tyfu mwng anferth, ond sut yn y byd mae gwneud hynny? Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Anona Thomas.


SUN 17:05 Dei Tomos (m00113cz)
Yn gwmni i Dei mae Elin Jones a'i llyfr newydd ar hanes Cymru, Hanes yn y Tir. Caneuon a bywyd Dave Burns o'r Hennessys yw testun llyfr newydd Lyn Ebenezer, 'Yr Hewl a'i Hwyl' tra bod Betsan Siencyn yn trafod hanes enwau caeau fferm y teulu Glan Meherin. Hefyd, R Alun Evans sy'n trafod 60 mlynedd o Dechrau Canu Dechrau Canmol ac yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Newid Hinsawdd: Taid a Fi (m00113d1)
Leisa Gwenllian sy’n mynd ar daith i gyfarfod rhai o’r bobol ar ei stepen drws sydd yn gwneud gwaith difyr ac anhygoel i wella’r amgylchedd, gan ddechrau ei thaith gyda’i thaid, y naturiaethwr Duncan Brown.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m00113d3)
Gwenan Gibbard sy’n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Yn rhaglen ola’r gyfres mae Gareth Bonello yn sgwrsio am gerddoriaeth werin Bryniau Casia a chawn sgwrs ac ambell alaw ar y delyn deires gan Llio Rhydderch.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m00113d5)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m00113d7)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 01 NOVEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00113d9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00113dc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00113h5)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


MON 09:00 Miwsig y Siarter Iaith (m0011dgg)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


MON 10:00 Aled Hughes (m0011396)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


MON 11:00 Bore Cothi (m0011398)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Dros Ginio (m001139b)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Cofiwch Gymru (m001139d)
Cofiwch Y Rhyl gan Manon Steffan Ros

Cyfres o fonologau newydd yn dychmygu Cymru y dyfodol fel rhan o dymor Ein Planed Nawr BBC Cymru. A series of monologues as part of Our Planet Now, imagining Wales in the future.


MON 14:15 Ifan Evans (m001139g)
Gwilym Bowen Rhys yn westai

Gwilym Bowen Rhys yw gwestai Ifan i sôn am ail-recordio un o glasuron Ail Symudiad ar achlysur pen-blwydd y label yn 40 oed.

Hefyd, mae Ifan yn rhoi syrpreis i rywun adnabyddus gyda Mudiad y Ffermwyr Ifanc ar Ynys Môn, gan gyflwyno tlws Diolch o Galon iddyn nhw.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001139j)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001139l)
Calan Gaeaf yng nghefn gwlad

Hanes Lloyd a George Thomas a'r teulu o Langynog ger Caerfyrddin, sydd wedi penderfynu tyfu pwmpenni ar gyfer Calan Gaeaf eleni.

Hefyd, Heledd Iago sy'n sôn am gwmni Sudd Afal - cwmni cymunedol sy'n defnyddio afalau yn Nyffryn Clwyd er mwyn cynhyrchu sudd afal, a'i werthu'n lleol er budd y gymuned.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m001139n)
Ffwnc yw'r Pwnc!

Yr awdur a'r cerddor Fflur Dafydd yn dewis ei hoff draciau ffwnc. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio (m001139q)
Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fyw a bywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r llwyfan ar gyfer bob dim theatrig, yr oriel ar gyfer celf weledol o bob math a’r silff ar gyfer y llyfrau diweddaraf. Dyma’ch cyfle felly i glywed am y diweddaraf o’r sîn gelfyddydol ac os hoffwch gysylltu efo’r rhaglen, anfonwch e-bost at stiwdio@bbc.co.uk.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m001139s)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 02 NOVEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001139v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001139x)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00113f3)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00113f5)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00113f7)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m00113f9)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Cofiwch Gymru (m00113fc)
Gwen yr Arth Wen gan Chris Harris

Cyfres o fonologau newydd yn dychmygu Cymru y dyfodol fel rhan o dymor Ein Planed Nawr BBC Cymru. A series of monologues as part of Our Planet Now, imagining Wales in the future.


TUE 14:15 Ifan Evans (m00113ff)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00113fh)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00113fk)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m00113fm)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0011dsn)
Coventry v Abertawe

Sylwebaeth ar gêm Coventry v Abertawe yn y Bencampwriaeth. Commentary on Coventry v Swansea in the Championship.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00113fr)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 03 NOVEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00113ft)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00113fw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m00114z7)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m001148h)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001148k)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m001148m)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Cofiwch Gymru (m001148p)
Y Siambr Bodhyfryd gan Sara Louise Wheeler

Cyfres o fonologau newydd yn dychmygu Cymru y dyfodol fel rhan o dymor Ein Planed Nawr BBC Cymru. A series of monologues as part of Our Planet Now, imagining Wales in the future.


WED 14:15 Ifan Evans (m001148r)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001148t)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Newid Hinsawdd: Taid a Fi (m00113d1)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m001148w)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0011dsq)
Caerdydd v QPR

Sylwebaeth ar gêm Caerdydd v QPR yn y Bencampwriaeth. Commentary on Cardiff v QPR in the Championship.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001148y)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 04 NOVEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0011490)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0011492)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001158v)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m00114jk)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m00114jm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m00114jp)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Cofiwch Gymru (m00114jr)
Tê, Aloe Vera a Fi gan Cellan Wyn

Cyfres o fonologau newydd yn dychmygu Cymru y dyfodol fel rhan o dymor Ein Planed Nawr BBC Cymru. A series of monologues as part of Our Planet Now, imagining Wales in the future.


THU 14:15 Ifan Evans (m00114jt)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m00114jw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m00114jy)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m00114k0)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m00113cq)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m00114k2)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 05 NOVEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m00114k4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m00114k6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m00113rb)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m00113qk)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m00113qm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m00113qp)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Cofiwch Gymru (m00113qr)
Fedri Di Weld Snodyn Ailand o Fama gan Aled Jones Williams

Cyfres o fonologau newydd yn dychmygu Cymru y dyfodol fel rhan o dymor Ein Planed Nawr BBC Cymru. A series of monologues as part of Our Planet Now, imagining Wales in the future.


FRI 14:15 Tudur Owen (m00113qt)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m00113qw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m00113qy)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.riday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m00113r0)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m00113r2)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.