SATURDAY 23 OCTOBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0010qgg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0010qgj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0010w97)
Beca Brown yn ateb cwestiynau diog Dan

Beca Brown fydd yn ateb cwestiynau diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0010w68)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0010w6b)
Mari Beard yn dewis Caneuon Codi Calon

Mari Beard sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Hefyd, Owain Llyr sydd â sylwebaethau'r wythnos a chawn newyddion a straeon y we efo Trystan ab Owen.


SAT 12:15 Chwaraeon Radio Cymru (m0010z6m)
Caerdydd v Middlesborough

Sylwebaeth ar gêm Caerdydd v Middlesborough yn y Bencampwriaeth. Commentary from Cardiff City v Middlesbrough in the Championship.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0010w6d)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:15 Chwaraeon Radio Cymru (m0010w6g)
Caerdydd v Dreigiau

Sylwebaeth ar gêm rygbi Caerdydd v Dreigiau yn y Bencampwriaeth Rygbi Unedig. Commentary on Cardiff Rugby v Dragons in the United Rugby Championship.


SAT 19:15 Marc Griffiths (m0010w6j)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Gaynor (m0010w6l)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Gaynor Davies. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 24 OCTOBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0010w6n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0010w6q)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0010w9p)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0010w9r)
Gwawr Edwards

Detholiad o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r gantores Gwawr Edwards. Singer Gwawr Edwards presents a variety of music.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0010w9t)
Y cread yw thema Andras Iago, Dinbych

Andras Iago, Dinbych, yn arwain oedfa ar drothwy COP26 yn trafod agweddau at y cread a gofal am y cread. Ceir darlleniadau o Salm 8 a Llythyr Paul at y Colosiaid.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0010w9w)
Pleidlais ar hawl i farw, paratoi ar gyfer COP26 a sut mae lobïo

John Roberts yn trafod :-

Pleidlais ar hawl i farw yn Nhŷ'r Arglwyddi efo Gwion Lewis a sylwadau gan Gethin Rhys a Nathan Sadler; Paratoi ar gyfer COP26 a chyhoeddiadau llywodraeth San Steffan am gymorth i newid systemau gwresogi gyda Shan Ashton, Gethin Rhys a Nathan Sadler; a thrafod sut mae Catholigion yn lobïo yn yr Undeb Ewropeaidd gydag Einion Dafydd.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0010w9y)
Philippa Gibson

Philippa Gibson sydd yn sgwrsio gyda Beti George, merch o Fryste sydd wedi setlo yn Llanrgannog ac yn gwneud llawer o waith yn ei chymuned. Mae hi hefyd yn fardd yn diwtor iaith ac yn blymar ac yn ymgyrchu dros newid hinsawdd.


SUN 14:00 Cofio (m0010wb0)
Y Capel a'r Dafarn

Ymysg y pigion, cawn glywed Tudur Dylan Jones ac Ifan Gruffydd yn y dafarn yn rownd y geiriau mwys yn y gêm banel Pwl Bach Arall. Yna, o'r dafarn i'r Capel a hanes y Gymanfa Bwnc yng nghwmni Tom Evans a Ben Owens.

Faint ohonoch sy' di galw yn y Dyffryn Arms yng Nghwm Gwaun a chael croeso cynnes a pheint o Bass yng nghwmni Bessie? Mair Tomos Ifans sy'n galw heibio un o dafarndai mwyaf eiconig Cymru.

Cyfle i glywed T Glynne Davies yn holi Hannah Griffiths, Ystradgynlais am ei ewythr, yr emynydd Daniel Protheroe. Fe ysgrifennodd a threfnodd sawl emyn, gan gynnwys 'Price', 'Bryn Calfaria', 'Cwmgiedd' a 'Nidaros'.

Cawn wrando ar John Bevan yn cyflwyno rhaglen ar Gapeli Cymru ac yn holi Tecwyn Vaughan Jones am bwysigrwydd y seti yn y Capel.

Y Parchedig Richard Jones, Cwmgors ac Eigra Lewis Roberts sy’n trafod y Sul traddodiadol.

Ymweliad â thafarn eiconig arall sef Y Glôb ym Mangor Ucha' wrth i Gerallt Williams ddathlu un mlynedd ar hugain o fod yn gyfrifol am y dafarn. Yn ogystal â chlywed gan Gerallt, mae Gari Wyn hefyd yn sgwrsio gyda Wil a Mags, gan mai nhw oedd yn gyfrifol am sefydlu Cymreictod Y Glôb yn y saithdegau.

Cawn glywed Gwilym Jones ac Idris Davies o Faldwyn yn adrodd straeon digri am weinidogion, a sgwrs gyda Huw ac Enid Edwards a oedd yn agor tafarn am y tro cyntaf yn 2012 sef Ty’n Llan, Llandwrog.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0010wb2)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0010wb4)
Sir Conwy

Elen Ifan yn cyflwyno detholiad o emynau o gymanfaoedd Sir Conwy dros y blynyddoedd. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0010z18)
Tatws Taid

Cyfle i wylwyr Cyw wrando ar stori hyfryd, dychmygus a direidus gan amryw o awduron mewn rhaglen newydd sbon. A series of stories for the younger audience.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0010wb6)
Cyfieithu Llyfr Glas Nebo a chofio Idris Charles

Yn gwmni i Dei i drafod cyfieithu Llyfr Glas Nebo mae Manon Steffan Ros, Sara Borda Green, Marta Listewnik ac Elin Haf Gruffydd Jones. Trafod ei hen ewythr, Syr TH Parry Williams mae Emyr Lewis tra bod Angharad Mair a Gareth Owen yn cofio'r diweddar Idris Charles. A Mari Emlyn sydd yn sgwrsio am ei hoff gerdd - gan fardd o Batagonia.


SUN 18:30 Arwyr Glew yr Erwau Glo (m0010wb8)
Aled Sam sy'n dathlu hanes y diwydiant glo gan ddangos fod yna ddyfodol glân a gwyrdd iddi yng Nghymru. Aled Sam celebrates the history of the coal mining industry in Wales.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m0010wbb)
Gwenan Gibbard sy’n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Y gwestai y tro yma ydi Branwen Williams a Mair Tomos Ifans.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0010wbd)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0010wbg)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 25 OCTOBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0010wbj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0010wbl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0010xfw)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0010xdg)
Bryn Tomos yn cyflwyno

Y cyflwynydd Gaz Top yn edrych mlaen i'w raglen "Gareth Jones: Nofio Adre" ar S4C; wrth i Noson Calan Gaeaf agosáu, Elwyn Edwards yn trafod ei gyfrol newydd o'r enw "Ysbrydion"; 140 mlynedd ers geni Pablo Picasso, y cerflunydd a'r artist Luned Rhys Parri sy'n sôn pam fod ei waith yn parhau i ddal ein dychymyg; ac yn nhymor "Ein Planed Nawr" mae Nel Richards yn trafod y materion amgylcheddol sy'n cael ei sylw hi yn ei chyfnod fel gohebydd ifanc Newid Hinsawdd y BBC.


MON 11:00 Bore Cothi (m0010xdl)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Dros Ginio (m0010xdq)
Rhodri Llywelyn

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Rhodri Llywelyn sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0010xdt)
Albym newydd Phil Gas a'r Band

Phil Gas yw gwestai Ifan, i sôn am ei albym newydd sydd allan yr wythnos hon. Phil Gas joins Ifan to talk about his new album which is released this week.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0010xdy)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0010x78)
Sioned Howells - bydwraig sy'n ysgrifennu

Sioned Howells o Sir Gaerfyrddin sy'n sôn am ei gwaith fel bydwraig, a hefyd am ei hochr greadigol, yn ysgrifennu.

Hefyd, hanes Huw McConochie o Lanrhystud sy'n teithio'r byd yn helpu ffermwyr i wella perfformiad eu gwartheg godro.

Y Canon Jeffrey Gainer, o’r Cymoedd yn wreiddiol, sy'n hel atgofion am fod yn offeiriad mewn ardal wledig yn Sir Gaerfyrddin am yn agos i 30 mlynedd.

John Richards o Hybu Cig Cymru sy’n crynhoi’r prisiau o’r martiau, a chynhyrchydd cyfres Ffermio, Gwawr Lewis, sy’n adolygu’r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0010xf2)
Gwerin Amgen

Clasuron o gasgliad Mr Mwyn, a'r cerddor Bethan Rhiannon gyda'i hoff draciau gwerin amgen.


MON 21:00 Stiwdio (m0010xf6)
Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fyw a bywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r llwyfan ar gyfer bob dim theatrig, yr oriel ar gyfer celf weledol o bob math a’r silff ar gyfer y llyfrau diweddaraf. Dyma’ch cyfle felly i glywed am y diweddaraf o’r sîn gelfyddydol ac os hoffwch gysylltu efo’r rhaglen, anfonwch e-bost at stiwdio@bbc.co.uk.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0010xfb)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 26 OCTOBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0010xff)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0010xfk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0010xwq)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0010xmz)
Bryn Tomos yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi cwestiynau gyda Bryn Tomos yn lle Aled Hughes. Topical stories and music with Bryn Tomos sitting in for Aled Hughes.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0010xn1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m0010xn3)
Catrin Heledd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Heledd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0010xn5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0010xn7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0010xn9)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0010xnc)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0010xnf)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0010xnh)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 27 OCTOBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0010xnk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0010xnm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0010xqz)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0010xr1)
Bryn Tomos yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi cwestiynau gyda Bryn Tomos yn lle Aled Hughes. Topical stories and music with Bryn Tomos sitting in for Aled Hughes.


WED 11:00 Bore Cothi (m0010xr3)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m0010xr5)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0010xr7)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0010xr9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Arwyr Glew yr Erwau Glo (m0010wb8)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0010xrc)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0010xrf)
Newid Hinsawdd

Dau dîm o Brifysgol Aberystwyth, sef staff a chynfyfyrwyr, yn herio’i gilydd ar thema newid hinsawdd. Two teams from Aberystwyth University compete on the theme of climate change.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0010xrh)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 28 OCTOBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0010xrk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0010xrm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0010y1v)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0010y1x)
Bryn Tomos yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi cwestiynau gyda Bryn Tomos yn lle Aled Hughes. Topical stories and music with Bryn Tomos sitting in for Aled Hughes.


THU 11:00 Bore Cothi (m0010y1z)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m0010y21)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0010y23)
Dylan Morris yn westai

Y canwr o Bwllheli, Dylan Morris yw gwestai Ifan i sôn am ei albym newydd. Pwllheli singer Dylan Morris joins Ifan to talk about his new album released this week.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0010y25)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m0010y27)
Mari Lovgreen sydd yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas.

Yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos, Arwel ‘Pod’ Roberts a Melanie Owen, mae newyddiadurwr a bricsen gyson yn Wal Goch y tîm pêl droed cenedlaethol, Iolo Cheung, a phodledwraig sy’n hoff o gymharu merched Cymru i wrachod. Mari Elen Jones. Tybed a fydd ei gwybodaeth o ddeinosoriaid yr un mor ddychrynllyd.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0010y29)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0010w9y)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0010y2c)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 29 OCTOBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0010y2f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0010y2h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0010wj7)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0010wj9)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0010wjc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m0010wjf)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0010wjh)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0010wjk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0010wjm)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0010wjp)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0010wjr)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.