SATURDAY 02 OCTOBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m00102nd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m00102ng)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001068t)
Daniel Glyn

Y cerddor a'r cynhyrchydd Gareth Morlais sydd yn ateb cwestiynau diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001068w)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Uffern Iaith y Nefoedd (m001068y)
Sioe banel hwyliog dan ofal y ieith-gi Gruffudd Owen sy'n arwain y timau drwy gyfres o heriau a chwestiynau ieithyddol gyda’r bwriad o ennyn chwerthin a hwyl! Y capteiniaid yw Mari Beard a Richard Elis ac yn ymuno â nhw yr wythnos yma mae Non Williams a Hanna Jarman.


SAT 11:30 Y Sioe Sadwrn (m0010690)
Caneuon Codi Calon Rhodri Owen

Y cyflwynydd Rhodri Owen sy'n dewis caneuon Codi Calon. Cawn ddod i nabod ci Eleri Sion yng nghyngrair y cwn. Straeon y we gan Trystan ab Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0010692)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0010694)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 19:15 Chwaraeon Radio Cymru (m0010696)
Gweilch v Caerdydd

Sylwebaeth ar gêm rygbi Gweilch v Caerdydd yn y Bencampwriaeth Rygbi Unedig. Commentary on Ospreys v Cardiff in the United Rugby Championship.


SAT 21:45 Ffion Emyr (m0010698)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 03 OCTOBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001069b)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001069d)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00107n1)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m00107n3)
Gwawr Edwards

Detholiad o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r gantores Gwawr Edwards. Singer Gwawr Edwards presents a variety of music.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m00107n5)
Guto Prys ap Gwynfor, Llandysul

Guto Prys ap Gwynfor, Llandysul yn arwain oedfa am natur eglwys a'i chenhadaeth i brysuro dyfodiad teyrnas Dduw.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m00107n7)
Panic Prinder, Maniffestio a Gwaith Gweinidog

Gwenfair Griffith yn cyflwyno yn lle John Roberts ac yn trafod :

Yr argyfwng tanwydd a phobl yn prynu mewn panig gyda Bethan Jones Parry a Hefin Gwilym;

Beth yw "maniffestio" (ffurf ar fyfyrdod cadarnhaol) sydd yn boblogaidd iawn gyda phobl ifanc gyda Nancy Rhys Adams, Lili Mohammad a Geraint Tudur;

Trafodaeth Cristnogaeth 21 ar ddyfodol y weinidogaeth gydag Anna Jane Evans a John Roberts yn sgwrsio gyda Densil Morgan am ei gyfrol ddiweddaraf Theologia Cambrensis 2.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m00106tx)
Sioned Llywelyn Williams

Beti George yn sgwrsio gyda'r fenyw busnes Sioned Llywelyn Williams o Lanuwchllyn sydd yn trafod steil a cholur ac am ei amryfal fusnesau yn ei hardal enedigol.


SUN 14:00 Cofio (m00107n9)
Clawdd Offa

Dewch am dro ar hyd Clawdd Offa - cychwyn yn y gogledd ym Mhrestatyn a gorffen yn Sedbury yn ochrau Cas-gwent.

Mae Alun Wyn Bevan wedi sgwennu llyfr am Glawdd Offa yn y gyfres Cip ar Gymru ac mi fydd yn rhannu uchafbwyntiau'r daith gyda John Hardy.

Sgwrs gyda Rhys Jones ym Mhrestatyn, cyn symud i Ruthun ac ymlaen i gartref yr Eisteddfod Ryngwladol yn Llangollen.

Galw wedyn yng Nghastell y Waun yng nghwmni John Bwlchllan a Tom Ellis cyn ymweld â swyddfa'r Cymro yng Nghroesoswallt.

W.R. Evans sydd ym mhentref Llanymynech - hanner yng Nghymru a'r hanner arall yn Lloegr!

Ysbaid fach yn nhref farchnad y Trallwng lle mae Dei Tomos yn ymweld ag Elwyn a Nest Davies, selogion a chymwynaswyr yr Urdd.

Ymlaen i'r Gelli Gandryll ac yna i lawr i glywed Dafydd Huw Williams yn sôn am y Rolls Royce. Roedd cartref teuluol Charles Rolls ym Mhlasty’r Hendre yn Llanoronwy Carn Cenhedlon tu allan i Drefynwy.

Cawn ymweld â Chas-gwent yng nghwmni Sioned Davies wrth iddi sôn am chwedlau'r ardal, cyn gorffen y daith yn Sedbury - taith o 177 milltir.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m00107nc)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00107nf)
Dylanwadau ar ein hemynyddiaeth

Rhian Williams yn edrych ar gyfraniad gwaith cyfansoddwyr clasurol i`n hemynyddiaeth. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000rbjw)
Madlen a'i Ffrind Dychmygol

Mae gan Madlen llawer iawn o ffrindiau, ond mae Bob yn ffrind arbennig iawn. A story for young listeners about Madlen and her imaginary friend.


SUN 17:05 Dei Tomos (m00107nh)
Pwysigrwydd yr Emoji

Yn gwmni i Dei mae Karen Owen, Bethan Mair ac Aneirin Karadog sydd yn trafod Cyfansoddiadau'r Eisteddfod Amgen. Cysylltu'r emoji gyda thraethawd o flaen ei oes gan athronydd o'r 60au wna Gareth Evans Jones tra bod y cerddor Rhisiart Arwel yn rhannu ei angerdd tuag at gerdd gan Caradog Pritchard.


SUN 18:30 Melin Bupur (m00107nk)
Cyfres yn cynnwys lleisiau a straeon sy'n adlewyrchu Cymru heddiw yn ei holl amrywiaeth. A series featuring voices and stories representing today's Wales in all its diversity.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m00107nm)
Gwenan Gibbard sy'n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Gwennan Gibbard reflects on the richness and variety of Welsh folk music.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m00107np)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m00107nr)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 04 OCTOBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00107nt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00107nw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00107sl)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


MON 09:00 Aled Hughes (m00107sn)
James Bond

Yr actor Ieuan Rhys yn dweud pam ei fod wedi gwirioni efo James Bond a chlywed ei farn am y ffilm ddiweddara "No Time To Die";

Huw Morgan o Brifysgol Aberystwyth sy'n trafod pa liw yw'r Haul mewn gwirionedd?

Mei Emrys sy'n sôn am rai o sêr chwaraeon sydd wedi mentro i fyd gwleidyddiaeth;

ac Elwen Roberts sy'n rhannu gwybodaeth am adnoddau addysg newydd Hybu Cig Cymru.


MON 11:00 Bore Cothi (m00107sq)
Tips Glanhau Gwawr Williams

Huw Llywelyn Davies sy'n ateb cwestiynau Synnwyr y Synhwyrau; Tips glanhau gan Gwawr Williams; ac Alun Tudur sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m00107ss)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Newyddion yr wythnos;

Edrych yn nôl ar benwythnos o chwaraeon;

Be' ydy gwaddol 'John Ystumllyn', un o'r bobl ddu cyntaf yng Nghymru i gael hanes ei fywyd wedi ei gofnodi?

Sgwrs gyda'r awdur Gareth Vaughan Jones am yr hyn sydd yn dal i'w ysbrydoli i ysgrifennu;

Gwestai 'dau cyn dau' ydy'r cyflwynydd teledu Angharad Mair, a'i merch Tanwen Cray.


MON 14:00 Ifan Evans (m00107sv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m00107sx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m00107sz)
Gwobrau cylchgrawn y Farmers Weekly

Sgwrs gyda rhai o’r ffermwyr o Gymru sydd wedi cael eu henwebu yng ngwobrau’r Farmers Weekly eleni.

Hanes siop sglodion o Benrhyndeudraeth sy’n gwneud yn siwr mai cynnyrch lleol sy’n cael ei weini yn y siop, er mwyn cefnogi ffermwyr lleol.

Cynllun newydd gan Menter Môn sy’n gobeithio ychwanegu gwerth i wlân yn y dyfodol, a Richard Davies yn crynhoi’r newyddion o’r diwydiant llaeth.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m00107t1)
Llawenydd Heb Ddiwedd

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio (m00107t3)
Cefin Roberts a Gŵyl Biano Rhyngwladol Cymru

Cefin Roberts sydd yn nodi hanner can mlynedd ers perfformiad cyntaf y sioe gerdd Jesus Christ Superstar, ac yn edrych ar y berthynas rhwng adloniant a chrefydd.

Hefyd, sylw i Ŵyl Biano Rhyngwladol Cymru efo Iwan Llywelyn Jones, y Theatr Ieuenctid Cenedlaethol efo Hanna Jarman, Aled Jones Williams a’i straeon byrion a Catrin Beard yn sgwrsio efo Aled Hughes am ysgrifennu ei nofel gyntaf.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m00107t5)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 05 OCTOBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m00107t7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m00107t9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00106d8)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00106db)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00106dd)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m00109t3)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m00106dg)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00106dj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00106dm)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m00106dr)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m00106dw)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00106f0)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 06 OCTOBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00106f4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00106f8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001087d)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


WED 09:00 Aled Hughes (m001087g)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001087j)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m001087l)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m001087n)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001087q)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Melin Bupur (m00107nk)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m001087v)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofio (m00107n9)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001087z)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 07 OCTOBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0010882)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0010887)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m00106td)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


THU 09:00 Aled Hughes (m00106tg)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m00106tj)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m00106tl)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m00106tn)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m00106tq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m00106ts)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m00106tv)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m00106tx)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m00106tz)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 08 OCTOBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m00106v1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m00106v3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m00106pv)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m00106px)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m00106pz)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m00106q1)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m00106q3)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m00106q5)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Carl ac Alun (m00106q7)
Gweriniaeth Tsiec v Cymru

Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at y gêm bêl-droed rhwng Gweriniaeth Tsiec v Cymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd Qatar 2022. Carl and Alun look ahead to Wales v Czech Republic.


FRI 19:15 Chwaraeon Radio Cymru (m00106q9)
Gweriniaeth Tsiec v Cymru

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Gweriniaeth Tsiec v Cymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd Qatar 2022. Commentary on Wales v Czech Republic.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0010d9c)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Catrin Angharad yn lle Ffion. Music to start the weekend with Catrin Angharad sitting in for Ffion Emyr.