SATURDAY 04 SEPTEMBER 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000z74j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000z74l)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000zcr3)
Daniel Glyn

Y ffermwr Gareth Wyn Jones sy'n ateb cwestiynau Diog Daniel Glyn. Hefyd trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000zbvq)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Uffern Iaith y Nefoedd (m000zbvs)
Sioe banel hwyliog dan ofal y ieith-gi Gruffudd Owen sy'n arwain y timau drwy gyfres o heriau a chwestiynau ieithyddol gyda’r bwriad o ennyn chwerthin a hwyl! Y capteiniaid yw Mari Beard a Richard Elis ac yn ymuno â nhw yr wythnos yma mae Carys Eleri a Daniel Glyn.


SAT 11:30 Y Sioe Sadwrn (m000zbvw)
Yr actor Arwyn Davies sy'n dewis caneuon codi calon, sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, Straeon y We gan Trystan ab Owen a llawer mwy.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000zbvy)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000zbw0)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000zbw2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 05 SEPTEMBER 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000zbw4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000zbw6)
'Nôl i'r gwaith

Wrth i'r gwyliau haf ddod i ben a'r tymor ysgol yn dechrau eto, Linda Griffiths sy'n dewis ei hoff ganeuon am y byd gwaith - yr hen a'r newydd.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000zd7x)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000zcp3)
Fflur Wyn

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol ar fore Sul yng nghwmni y Soprano, Fflur Wyn. Music for Sunday morning with the soprano, Fflur Wyn.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000zcp5)
Rhys Locke, Creunant

Oedfa dan arweiniad Rhys Locke, Creunant yn trafod Nicodemus yn mynd i holi'r Iesu a'r trafod fu rhyngddynt am yr angen i gael ei eni o'r newydd.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000zcp7)
Bendithio cyplau un rhyw ac ethol Esgob yn yr Eglwys yng Nghymru

John Roberts yn trafod :-
trafodaeth yng nghorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru am fendithio priodasau un rhyw gydag Andy John - Archesgob gweithredol yr Eglwys yng Nghymru
ac ethol Esgob Abertawe/ Aberhonddu yr Eglwys yng Nghymru
Sul Hinsawdd gyda Judith Morris ac Andy John
cyfrol newydd gan Cynog Dafis "Pantycelyn a'n picil ni heddiw".


SUN 13:00 Y Cwestiwn Mawr (m000zcp9)
Yr Athro Emeritws Gareth Wyn Jones

Y biocemegydd planhigion, Yr Athro Emeritws Gareth Wyn Jones, sydd yn ateb y cwestiynau mawr am effeithiau newid hinsawdd. Mae'n awdur llyfr pwerus 'Energy - The Great Driver' sydd yn ddadansoddiad o sut mae bywyd wedi esblygu yn nhermau ynni a'r heriau amlwg sydd angen eu hwynebu heddiw ar gyfer y dyfodol. Mae'n disgfrifio'i gefndir yn Lerpwl, yn fab i arbengiwr y galon, ei gariad at gefn gwlad ac amaeth, a'r ymchwil wnaeth mewn gwledydd tramor i dyfiant planhigion mewn tir sych a hallt. Mae'n ateb cwestiynau mawr am y newidiadau sydd eu hangen er mwyn i ni gyd-fyw ar y blaned , yn sôn am ei ofidiau nad yw pobol yn gweithredu ar y dystiolaeth, yr angen i fyw ar lai, ac yn mynd nôl mewn hanes i ddisgrifio ei waith ymchwil a'i oblygiadau.


SUN 13:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000zcpc)
Belarws v Cymru

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Belarws v Cymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd Qatar 2022. Commentary on Belarus v Wales.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000zcnz)
Canmlwyddiant y Caniedydd Cynulleidfaol Newydd

Non Vaughan Williams yn dathlu canmlwyddiant y Caniedydd Cynulleidfaol Newydd. Congregational singing.


SUN 17:00 Dei Tomos (m000zby6)
Hanes teithwyr cynnar yng Nghymru

Yr hyn a welai teithwyr cynnar yng Nghymru mewn gwirionedd yw testun darlith gan Mary Ann Constantine.

Hefyd yn cadw cwmni i Dei mae Jerry Hunter sydd yn trafod ei nofel ‘anhanesyddol’ am dalaith Georgia yn yr Unol Daleithiau, ‘Safana’.

Ac mae’r Parchedig Nan Powell Davies yn sgwrsio am ei hoff gerdd a’r rheswm pam mai Gwenallt yw bardd y gerdd honno.


SUN 18:00 Cofio 9/11 (m000zcpf)
Aled Huw sy'n sgwrsio gyda phobol a'u heffeithiwyd gan ymosodiadau terfysgol Efrog Newydd ar Fedi'r 11eg, 2001, union ugain mlynedd yn ôl.


SUN 19:00 Jazz gyda Tomos Williams (m000zcph)
Detholiad o gerddoriaeth jazz yng nghwmni Tomos Williams o'r band Burum. A selection of jazz music in the company of Tomos Williams from the band Burum.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000zcpk)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000zcpm)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 06 SEPTEMBER 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000zcpp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000zcpr)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000zdf4)
Caryl Parry Jones ac Alun Williams

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones ac Alun Williams. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Alun Williams.


MON 09:00 Aled Hughes (m000zdf6)
Only Fools and Horses, Fforestydd a thiwtorials Youtube

Pwysigrwydd fforestydd sydd yn cael ei drafod gyda Kylie Jones Mattock.

Mae Bardd y Mis, Kayley Sydenham yn rhannu cerdd am fynd yn ôl i'r ysgol.

Gyda chynnydd enfawr wedi bod ym mhoblogrwydd tiwtorials Youtube dros y cyfnodau clo, Eleri Griffiths sydd yn trafod pam.

A'r comediwr Dan Thomas sydd yn ymuno ag Aled i drafod dylanwad y gyfres 'Only Fools and Horses', 40 mlynedd ers ei chychwyn.


MON 11:00 Bore Cothi (m000zdf8)
Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Sgwrs am Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru gyda'r Cyfarwyddwr Cerdd, Ann Atkinson.

A'r prifardd Gruffudd Eifion Owen sy'n ateb cwestiynau Synnwyr y Synhwyrau.


MON 12:30 Dros Ginio (m000zdfb)
Iolo ap Dafydd

Iolo ap Dafydd a'i westeion yn trafod:

Newyddion y dydd
Edrych nôl ar benwythnos o chwaraeon
Paham fod prisiau ceir ail-law wedi cynyddu yn ddiweddar?
Hanes her seiclo Nerys Davies o'r Alpau i Sir Gâr yn ystod y deng diwrnod nesaf
Edrych ymlaen tuag at etholiad arlywyddol Ffrainc, 2022 - pwy fydd yn herio Emmanuel Macron?
A'r cyflwynydd chwaraeon Heledd Anna a'i thad, Dafydd Roberts, ydy gwesteion 'dau cyn dau'


MON 14:00 Ifan Evans (m000zdfd)
Lisa Jên a N'famady Kouyaté

Lisa Jên a N'famady Kouyaté sy'n ymuno ag Ifan i sôn am Drac yr Wythnos. Lisa Jên and N'famady Kouyaté join Ifan for a chat about their new single.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000zdfg)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000zcnx)
Sioe Amaethyddol Tregaron

Terwyn Davies sy'n cyflwyno straeon o gefn gwlad, gan gynnwys adroddiad Rhodri Davies o Sioe Amaethyddol Tregaron.

Hefyd, stori o gydweithio rhwng amaethwyr a bywyd gwyllt, i sicrhau bod nifer y cacwn yng nghefn gwlad yn ffynnu.

Hanes cwmni gwneud dillad o Ynys Môn sydd ar fin lansio casgliad o ddillad newydd ar gyfer ffermwyr.

A chyflwynydd rhaglen Ffermio, Meinir Howells, sy'n adolygu'r straeon amaethyddol yn y wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000zdfj)
Rockabilly Pwdin Reis

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio (m000nt8k)
Dathlu penblwydd Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Dathlu penblwydd Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd mae Nia Roberts a’i gwesteion heddiw. Cawn hanes y tŷ arbennig yma yn Llanystumdwy gan yr hanesydd John Dilwyn Williams a’r pensaer Frances Voelcker, yn ogystal â chlywed am brofiadau llenorion di-ri sydd wedi ymweld â Chanolfan Tŷ Newydd dros y blynyddoedd, gan gynnwys Bethan Gwanas, Aled Jones Williams, Gwyneth Glyn ac Eurig Salisbury.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000zdfl)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 07 SEPTEMBER 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000zdfn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000zdfq)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000zbxk)
Caryl Parry Jones ac Alun Williams

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones ac Alun Williams. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Alun Williams.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000zbxm)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000zbxp)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000zbxr)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000zbxv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000zbxz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000wl0m)
Llyfrau helpu dy hunan

Hanna Hopwood Griffiths a'i gwesteion sy'n trafod llyfrau sy'n gaddo gwneud bywyd yn haws. Heulwen Davies, Llŷr Gwyn Lewis ac Elen Ifan sy'n adolygu'r llyfrau sy'n cynnig cyngor ar arian, rhianta, a dod o hyd i dy lais.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m000zby4)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000zby6)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000zby8)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 08 SEPTEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000zbyb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000zbyd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000zfcn)
Caryl Parry Jones ac Alun Williams

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones ac Alun Williams. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Alun Williams.


WED 09:00 Aled Hughes (m000zfc0)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000zfc2)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000zfc4)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000zfc6)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000zfc8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Cwestiwn Mawr (m000zcp9)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


WED 18:30 Carl ac Alun (m000zfcb)
Cymru v Estonia

Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at y gêm bêl-droed Cymru ac Estonia yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd Qatar 2022. Carl and Alun look ahead to Wales v Estonia.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000zfcd)
Cymru v Estonia

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Cymru v Estonia yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd Qatar 2022. Commentary on Wales v Estonia.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000zfcg)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 09 SEPTEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000zfcj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000zfcl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000zfbq)
Caryl Parry Jones ac Alun Williams

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones ac Alun Williams. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Alun Williams.


THU 09:00 Aled Hughes (m000zf0j)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000zf0n)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Affganistan: Rhyfel Ofer? (m000zr7n)
Wedi dau ddegawd o ryfela, a bron i chwarter miliwn yn farw, Gwyn Loader sy'n holi ai ofer oedd rhyfel Affganistan? Gwyn Loader asks if the Afghanistan War was in vain?


THU 13:00 Dros Ginio (m000zf0s)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000zf0w)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000zf0z)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m000zf11)
Mari Lovgreen sydd yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas.

Yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos, Catrin Mara ac Arwel ‘Pod’ Roberts, mae un o leisiau amlycaf Cymru, Yws Gwynedd, a Huw Jack Brassington - athletwr sydd wastad yn mynd â'i anturiaethau i eithafion. Ond a fydd Mari yn llwyddo i Chwalu ei ben ble mae sawl cystadleuaeth wirion arall wedi methu?


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000zf13)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd, gydag Ifan Davies yn cyflwyno yn lle Huw. New music and some unexpected gems from the archive with Ifan Davies sitting in for Huw.


THU 21:00 Cofio 9/11 (m000zcpf)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000zf15)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 10 SEPTEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000zf17)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000zf19)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000zf9j)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000zf4z)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000zf51)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m000zf53)
Iolo ap Dafydd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Iolo ap Dafydd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000zf55)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000zf57)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000zf59)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000zf5c)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000zf5f)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.