SATURDAY 28 AUGUST 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000z1gm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000z1gp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000z5d6)
Daniel Glyn

Dion Davies sydd yn ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn. Hefyd trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000z5d8)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000z5db)
Caneuon Codi Calon Dot Davies

Y gyflwynwraig Dot Davies sydd yn dewis Caneuon Codi Calon bore 'ma.

Hefyd, rownd arall o gwis Meistr y Miwsig, newyddion y we gan Trystan ab Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llŷr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000z5dd)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000z5dg)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000z5dj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 29 AUGUST 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000z5dl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000z5dn)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000z66b)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000z5qm)
Arwyn Davies yn cyflwyno cerddoriaeth ffilm

Dwy awr o gerddoriaeth o fyd y ffilmiau, yng nghwmni yr actor Arwyn Davies. Arwyn Davies presents two hours of film music.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000z5qp)
Geraint Rees, Efail Isaf

Oedfa dan arweiniad Geraint Rees, Efail Isaf yn trafod pedwar peth y mae wedi ei brynu ynn Ngŵyl Greenbelt er mwyn atgoffa ei hun o brofiadau arbennig.

Mae'n trafod mudiad sydd yn cynorthwyo ffoaduriaid, gwaith artist heddwch o Balestiniad, gwaith elusen o'r enw Resonance a llun gan artist sydd peintio gan ddefnyddio ei geg i ddal ei frws. Mae'n trafod her bod yn ddilynwr Crist drwy'r pethau hyn.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000z5qr)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000z896)
Richard a Wyn Jones: Cwmni Fflach

Yn dilyn marwolaeth diweddar y brodyr Richard a Wyn Jones, sylfaenwyr cwmni recordio Fflach a'r band Ail Symudiad, dyma gyfle arall i'w clywed yn sgwrsio gyda Beti George yn 1999.


SUN 13:40 Shorts Huw (m000z898)
Wrth i gyn fewnwr Cymru a'r Llewod Dwayne Peel ddathlu ei ben-blwydd yn ddeugain oed dyma gyfle arall i glywed sgwrs rhyngddo fe a Huw Llywelyn Davies nol yn 2015.


SUN 14:00 Cofio (m000z5qw)
Lliwiau

Pa un yw eich hoff liw? Achos dyma daith o gwmpas yr archif ar y thema lliwiau, yng nghwmni John Hardy.

Coch yw'r lliw cynta’ sy' o dan y lach wrth i fechgyn Cwm Tawe, Y Trwynau Coch, hel atgofion am ddyddiau cynnar y grŵp yn niwedd y 70au.

Mae'r cerddor a'r pianydd dawnus Siwan Rhys yn sôn am Synesthesia - mae Siwan yn gweld y nodau fel lliwiau ac, o'r herwydd, mae’n haws iddi gofio darnau cymhleth ar y piano. Ac fe arhoswn ym myd yr allweddellau du a gwyn a threulio orig fach yng nghwmni'r cyfeilydd Maimie Noel Jones.

Lliwio'r gwallt ai peidio? Dyna a ofynnwyd i drigolion Caerfyrddin, cyn i T. Glynne Davies holi Elwyn "Mwnci" Hughes a'i wraig am liwio gwallt.

Roedd lliw logo Plaid Cymru ar y dechrau yn wyrdd ond ers 2006 mae’n felyn. Gwynfor Evans, Llywydd Plaid Cymru Blaid am 36 mlynedd, sy’n sôn am ei hanes cynnar yn y Barri a mynd ati i ddysgu’r Gymraeg yn yr Ysgol Uwchradd. Cyn troi ein sylw at ein cefndryd Celtaidd - i'r Ynys Werdd a Dr Harri Pritchard-Jones yn esbonio ei hoffter o'r wlad.

I fyd natur nesa’: mae Twm Elias yn trafod pwysigrwydd lliwiau ym myd y pryfetach a'r nadroedd, a’r opthamolegydd anifeiliaid Rose Linn-Pearl yn esbonio sut mae anifeiliaid yn gweld yn wahanol i bobol, cyn gorffen efo Medwyn Williams yn sôn am flodau pinc.

Mae Elizabeth Hughes yn sôn am greiriau teuluol y bardd Goronwy Owen, sydd yn y Dafarn Goch, Ynys Môn. Dr Bleddyn Owen Huws yn sôn am Lyfr Melyn Oerddwr, cyfrol deuluol yn cofnodi hanesion a digwyddiadau adeg y Rhyfel Mawr ac sy’n cynnwys cerddi gan Syr TH Parry Williams.

A’r lliw piws sy'n glo i’r rhaglen – yng nghwmni Dewi "Pws" Morris a'r Tebot Piws!


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000z5qy)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000z5qh)
Dylanwadau ar ein hemynyddiaeth

Rhian Williams yn edrych ar gyfraniad gwaith cyfansoddwyr clasurol i`n hemynyddiaeth. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (b09clshr)
Claddu Cwstard

Mae Cadi'n caru hufen iâ a siocled, ac yn casáu pethau iach fel moron a thomatos.

Ar ôl cael brocoli gan ei mam i'w fwyta, rhaid iddi feddwl am gynllun i gael gwared ohono.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000z5r0)
50 mlynedd ers ffurfio Hergest

Rhaglen arbennig yn dathlu 50 mlynedd ers ffurfio Hergest yn Ngwersyll Glan-llyn yn 1971 gyda'r pedwar aelod gwreiddiol - Geraint Davies, Delwyn Sion, Derec Brown ac Elgan Ffylip. Cyfraniadau hefyd gan Heather Jones, Hefin Elis, Sioned Mair a Iestyn Garlick.


SUN 18:30 Y Cwestiwn Mawr (m000z5r2)
Dr Eleri Davies

Y microbiolegydd arbenigol Dr Eleri Davies sydd yn ateb y cwestiynau mawr am bandemig Covid 19, am sut y gwnaeth ei swydd newid dros nos, am yr heriau o ddelio gydag ystadegau, amrywolion, genomeg, achosion newydd a marwolaethau, ac am ei gyrfa ym myd y microbau.


SUN 19:00 Jazz gyda Tomos Williams (m000z5r4)
Detholiad o gerddoriaeth jazz yng nghwmni Tomos Williams o'r band Burum. A selection of jazz music in the company of Tomos Williams from the band Burum.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000z5r6)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000z5r8)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos gyda Terwyn Davies yn lle John ac Alun. Music and chat to bring the weekend to a close with Terwyn Davies sitting in for John and Alun.MONDAY 30 AUGUST 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000z5rb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000z5rd)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore,bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig gyda Daniel jenkins-Jones yn cyflwyno yn lle John Hardy. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000z60n)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


MON 09:00 Shelley a Rhydian (m000z60s)
Rownd derfynol Meistr y Miwsig

Sgwrs gyda'r actores Annes Elwy a rownd derfynol y cwis Meistr y Miwsig! Music and entertainment with Shelley and Rhydian.


MON 12:00 Catrin Angharad (m000z60v)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat with Catrin Angharad.


MON 14:00 Ifan Evans (m000z60x)
Neil Rosser a Betsan Haf o Pwdin Reis yn westeion

Neil Rosser a Betsan Haf o Pwdin Reis sy'n cadw cwmni i Ifan i sôn am eu halbwm newydd. Pwdin Reis members Neil Rosser and Betsan Haf join Ifan for a chat about their new album.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000z60z)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 17:30 I Mewn I'r Gôl (m000yz4s)
Rhaglen sy'n dilyn digwyddiadau cyffrous clwb pêl-droed Wrecsam dros y misoedd diwethaf, yn cynnwys sgyrsiau gydag aelodau o’r clwb, cyn-chwaraewyr a chefnogwyr.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000z5qf)
Tyfu bananas yn Awstralia

Profiadau Sioned Harries o Sir Gaerfyrddin, sydd wedi gweithio ar fferm bananas yn Awstralia am gyfnod.

Hefyd, antur go fawr sawl teulu sy’n ffermio ar ucheldir y Mynydd Du, ar y ffin rhwng Sir Gaerfyrddin a Sir Frycheiniog, ger Llyn y Fan Fawr a Llyn y Fan Fach. Maen nhw'n cynnal traddodiad sydd wedi bodoli ers degawdau, sef casglu’r defaid o’r mynydd a’u harwain i lawr i'r fferm er mwyn cael eu didoli.

Hanes menter Becws Islyn a Chigoedd y Llain ym Mhen Llŷn sydd wedi penderfynu cydweithio ar fenter newydd sy’n golygu fod gan bobl ardal Aberdaron gigydd yn lleol unwaith eto.

Steffan Griffiths yn sôn am y tywydd am y mis i ddod, a Tomos Evans, aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Abergwaun, sy’n adolygu’r wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000z611)
Rêf Bach Rhys Mwyn

Caneuon ar thema Rêf a Rowetta o'r Happy Mondays yn rhannu ei dewisiadau Cymreig. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Miliwnydd Pantyfedwen (m000z613)
Stori ryfeddol miliwnydd o Geredigion wnaeth ei ffortiwn ym myd y sinema yn Llundain a gadael ei gyfoeth mawr i bobl Cymru.

Hanner can mlynedd a mwy ers ei farw, mae gwaddol Syr David James Pantyfedwen yn gynhaliaeth o hyd i gannoedd o fyfyrwyr, eisteddfodwyr ac addolwyr.

Cawn glywed hanes hynod ei fywyd ynghyd â straeon am y cyfleoedd a ddaeth yn sgil rhoddion ei gronfa.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000z615)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 31 AUGUST 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000z617)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000z619)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore,bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig gyda Daniel jenkins-Jones yn cyflwyno yn lle John Hardy. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000z6hp)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000z62m)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000z62p)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000z62r)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000z62t)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000z62w)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000z62y)
Twtio a Threfnu Bywyd

Hanna Hopwood a'i gwesteion yn trafod sut mae twtio a threfnu materion gwaith papur ‘Life Admin’ yn gwneud bywyd yn haws.

Y gyfreithwraig Awel Mai Hughes sy'n tynnu sylw at bwysigrwydd rhoi trefn ar ewyllys gan esbonio'r gwahanol agweddau sydd angen eu hystyried wrth lunio'r ddogfen;
Donna Thomas, a sefydlodd y cyfrif Instagram Byw Gyda Cholled wedi colli ei mam, sy'n trafod ei phrofiad hi o ddelio gydag ewyllys;
A Siwan Richards awdures y blog Twtio sy'n argymell neilltuo amser i dwtio bywyd unwaith yr wythnos.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m000z630)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000z5r0)
[Repeat of broadcast at 17:05 on Sunday]


TUE 22:20 Geraint Lloyd (m000z632)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 01 SEPTEMBER 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000z634)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000z636)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000z6c6)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


WED 09:00 Aled Hughes (m000z66q)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000z66s)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000z66v)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000z66x)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000z66z)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Cwestiwn Mawr (m000z5r2)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000z671)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofio (m000z5qw)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000z673)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 02 SEPTEMBER 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000z675)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000z677)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000z6w5)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


THU 09:00 Aled Hughes (m000z6pd)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000z6pg)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000z6pj)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000z6pl)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000z6pn)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m000z6pq)
Mari Lovgreen sydd yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas.

Yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos, Welsh Whisperer ac Arwel ‘Pod’ Roberts, mae dau arall sy’n ddigon ifanc i gael galw Mari yn “Chi”. Yr artist RnB Sage Todz a'r dramodydd Mared Llywelyn sydd yn brwydro am bwyntiau, ond pa mor wybodus fydd y ddau am fiwsig Sobin a’r Smaeliaid, U Thant, ac Angylion Stanli?


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000z6pv)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd, gydag Ifan Davies yn cyflwyno yn lle Huw. New music and some unexpected gems from the archive with Ifan Davies sitting in for Huw.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000z896)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 21:40 Shorts Huw (m000z898)
[Repeat of broadcast at 13:40 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000z6pz)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 03 SEPTEMBER 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000z6q4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000z6q7)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000z73y)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000z740)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000z742)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000z744)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000z746)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000z748)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000z74b)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000z74d)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000z74g)
Mari Lovgreen yn cyflwyno

Mari Lovgreen sydd yn sedd Ffion Emyr ac yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Mari Lovgreen sitting in for Ffion Emyr.