SATURDAY 14 AUGUST 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000ynhd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000ynhg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000yr9m)
Daniel Glyn

Yr actor a'r cyfarwyddwr Huw Thomas sy'n ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn. Hefyd trac o ffilm, trac techno'r wythnos a thrac sy'n drewi o'r 90au a llawer mwy.


SAT 09:00 Llais y Llewod (m000yr95)
Catrin Heledd a Rhys Patchell

Ymunwch â Catrin Heledd a Rhys Patchell ar gyfer digon o gerddoriaeth, hwyl, ac ychydig o drafod rygbi wrth gwrs.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000yr97)
El Parisa yn dewis Caneuon Codi Calon

Y gantores El Parisa sydd yn dewis Caneuon Codi Calon, rownd arall o gwis Meistr y Miwsig, newyddion y we gan Trystan ab Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llŷr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000yr99)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000yr9c)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000yr9f)
Catrin a Terwyn yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Catrin a Terwyn yn lle Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night., with Catrin and Terwyn sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 15 AUGUST 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000yr9h)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000yr9k)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000ytmf)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000yt5j)
Fflur Wyn

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol ar fore Sul yng nghwmni y Soprano, Fflur Wyn. Music for Sunday morning with the soprano, Fflur Wyn.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000yt5l)
Robert Owen Roberts - Oedfa ar thema llawenydd

Robert Owen Roberts yn trafod llawenydd yng Nghrist, trwy dderbyn cariad Crist, cofio ei dosturi, mwynhau ei addewidion a dyfalbarhau yn ei gwmni.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000yt5n)
Kevin, Derrick a Mike Adams - tri brawd sydd yn weinidogion

John Roberts yn sgwrsio gyda Kevin, Derrick a Mike Adams - tri brawd sydd yn weinidogion, Trafodir eu ffydd, eu magwraeth, eu perthynas a'i gilydd a phrofiadau bywyd y tri.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000yw2y)
Hazel Charles Evans

Cyfle arall i glywed sgwrs Beti George gyda'r athrawes, awdures ac un o gymwynaswyr mawr y Gymraeg, Hazel Charles Evans a fu farw'n ddiweddar.


SUN 13:45 Shorts Huw (m000yw30)
Huw Llywelyn Davies yng nghwmni'r cyn chwaraewyr rhyngwladol John Davies a Kevin Phillips mewn sgwrs a recordiwyd nôl yn 2015.


SUN 14:00 Cofio (m000yt5s)
Gwyliau

Paciwch eich cêsus, mae John Hardy yn mynd a ni ar wyliau drwy'r archif!

Mae angen y sequins a'r siwt grand ar gyfer y daith cynta’, wrth i Margaret Williams sôn am ei gyrfa ar y llongau pleser. Clywn hefyd hanes Maggie Evans a oedd yn cadw gwesty yn Aberdyfi ac yna taith dros yr Iwerydd wrth i Mrs Elen Jones o Fethel fynd ar “vacation” i America a chael trip i fferm Buffalo Bill.

Mae Harri Parri yn siarad gyda T H Jones, Caelloi, Pwllheli ynglŷn â sut ddechreuodd y cwmni bysus ... efo mul mae’n debyg! Robin Williams sy’n holi Pegi Parry am fanteision mynd ar wyliau gyda bws moethus, a Bob Morris yn sôn am ei gyfnod o 7 mlynedd yn gweithio dros yr haf yn Butlins, Pwllheli. A hanes Daniel Jones yn ymweld â Glastonbury yn 1984 a chwrdd â Siwsann George o'r grŵp gwerin Mabsant.

Mae Miss Elaine Lewis a fu’n byw yn Aberaeron, yn cofio’r ymwelwyr yn dod yno pan oedd hi’n blentyn. Bu Elaine yn athrawes yn Ysgol y Sir am dros ddeugain mlynedd. A T Glynne Davies yn holi Mrs Hannah Jones a oedd yn cadw gwesty yn y Rhyl am dros ddeugain mlynedd, a chadw gwesteion fel Morecambe & Wise a hefyd Russ Conway.

Ac os ydych chi’n eu caru nhw neu yn eu casau nhw, mae gwyliau carafan yma i aros - Sulwyn Thomas sy'n canu eu clodydd i Dyfan Roberts.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000yt5v)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000yt5d)
Elen Elis

Elen Elis, Trefnydd a Phennaeth Artistig yr Eisteddfod Genedlaethol sy`n dewis rhai o`i hoff emynau. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000yt5x)
Methu Breuddwydio

Dewch i wrando ar stori am fachgen bach o’r enw Bobi Wyn a’r freuddwyd flasus a gafodd un noson. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000wb2y)
Cofio Waldo Williams

Rhaglen i gofio'r bardd Waldo Williams hanner can mlynedd ers ei farwolaeth.

Yn cofio a thafoli gwaith 'bardd mwyaf yr ugeinfed ganrif' mae Mererid Hopwood, Jason Walford Davies ac Emyr Llewelyn gyda chyfraniadau eraill gan feirdd, beirniaid, cydnabod a theulu.


SUN 18:30 Y Cwestiwn Mawr (m000yrjv)
Dr Olwen Williams

Dr Olwen Williams, arbenigwr rmewn clefydau rhywiol, sy'n ateb yn agored a gonest am ei chefndir, ei gofidiau, ac am y llwyddiannau mae hi wedi eu gweld yn ystod ei gyrfa hir yn y maes.

Dechreuodd Dr Olwen Williams weithio fel meddyg iechyd rhyw ynghanol un pandemig difrifol, sef HIV AIDS, ac wrth nesau at ddiwedd ei gyrfa, mae'n gweithio ynghanol pandemig arall, COVID 19.

Cawn glywed am ei magwraeth, ei dylanwadau, a'i hangerdd am y ei gwaith, a sut mae meddygaeth iechyd rhyw wedi trawsnewid dros y blynyddoedd. Mae'n ateb cwestiynau pwysig am ferched mewn meddygaeth, am agweddau pobol at iechyd rhyw, ac am ei gofid ynglyn â thlodi ac anhegwch wrth drin cyflyrau rhywiol.


SUN 19:00 Jazz gyda Tomos Williams (m000yt5z)
Detholiad o gerddoriaeth jazz yng nghwmni Tomos Williams o'r band Burum. A selection of jazz music in the company of Tomos Williams from the band Burum.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000yt61)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000yt63)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 16 AUGUST 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000yt65)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000yt68)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000ytnq)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m000ys6n)
Sara Gibson yn cyflwyno

Gyda thwf mewn poblogrwydd coctels a gwirodydd, mae Mary Woods yn ymuno â Sara i rannu ambell dric ar sut i greu'r ddiod berffaith.

Mae Angharad Dalton yn trafod y cynnydd mewn menywod yn cychwyn gyrfa ym myd gwyddoniaeth, a dyddiaduron sydd dan sylw gan Lefi Gruffudd.

A Jo Partridge sydd yn edrych ar hanes gwydr lliw mewn eglwysi.


MON 11:00 Bore Cothi (m000ys6q)
Iwan Teifion Davies

Sgwrs gydag Iwan Teifion Davies sydd wedi'i benodi'n Gyfarwyddwr newydd ar Gerddoriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth;
Cyfle i longyfarch Gwern Phillips, enillydd Ysgoloriaeth Cymdeithas Drama Gymraeg Abertawe:
& Dyfed Wyn Edwards sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000ys6s)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Newyddion y dydd;
Edrych yn nôl ar benwythnos o chwaraeon;
Profiad newyddiadurwyr o weithio yn Afghanistan yn y gorffennol;
Sgwrs gyda'r awdur Mike Parker, enillydd 'Gwobr Owain Glyndŵr' yng Ngŵyl Machynlleth am ei gyfraniad neilltuol i’r celfyddydau yng Nghymru;
Golwg ar y wasg dramor gyda Dr Siân Edwards;
& Gwestai 'dau cyn dau' ydy'r cyn-beldroediwr Wayne Phillips a'i fab Jake.


MON 14:00 Ifan Evans (m000ys6v)
Yr actor Mark Flanagan yn westai

Yr actor Mark Flanagan - Jinx yn Pobol y Cwm - sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans. Pobol y Cwm actor Mark Flanagan talks to Ifan about his role as 'Jinx'.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000ys6x)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000ys70)
Ma' Ifan 'ma - ers 70 mlynedd!

Terwyn Davies sy'n sgwrsio gyda'r ffermwr a'r amaethwr Ifan Gruffydd, Tregaron wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd yn 70 mlwydd oed.

A Rhys Owain Edwards sy'n sgwrsio gyda threfnwyr a chystadleuwyr Sioe Fach Môn gynhaliwyd yn ddiweddar.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000ys74)
Caneuon "Na, ymwrthod, paid, negyddol"

Nic Ros sy'n ymuno gyda Rhys i drafod caneuon ar y thema "Na, ymwrthod, paid, negyddol!" Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio (m000nkdl)
Perthynas y Cymry efo celfyddyd weledol sy'n cael sylw wrth i Nia Roberts holi os ydy'n hagwedd at gelf wedi newid?

Mae'r hanesydd celf Peter Lord yn olrhain hanes y traddodiad celf gweledol yng Nghymru ac mae'r artistiaid Rob Piercy, Catrin Williams, Wil Rowland a Mike Jones yn trafod y newidiadau sydd wedi bod. Y curadur celf Nia Roberts sy'n edrych ar gyfraniad y Lle Celf yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac mae'r arwerthwr David Rogers Jones yn sgwrsio am y farchnad gelf yng Nghymru.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000ys79)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 17 AUGUST 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000ys7f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000ys7k)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000yr7g)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000yr7j)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000yr7l)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000yr7n)
Elliw Gwawr

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Elliw Gwawr sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000yr7q)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000yr7s)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000yr7v)
Hunan Hyder

Hanna Hopwood sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws i Emmy Stonelake gan gynnwys sgwrs am gynrychiolaeth yn y theatr a hunan hyder.

A Gerallt Jones o’r cwmni Hyfforddi Grymus sy'n esbonio sut mae e’n gweld y diwydiant hunan ddatblygu a phwysigrwydd y grefft martial arts a meddwlgarwch er mwyn gwneud bywyd yn haws.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m000yr7x)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000wbhv)
Rhaglen i gofio'r bardd Waldo Williams hanner can mlynedd ers ei farwolaeth.

Yn cofio a thafoli gwaith 'bardd mwyaf yr ugeinfed ganrif' mae Mererid Hopwood, Jason Walford Davies ac Emyr Llewelyn gyda chyfraniadau eraill gan feirdd, beirniaid, cydnabod a theulu.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000yr7z)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 18 AUGUST 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000yr81)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000yr83)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000yrjg)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m000yrjj)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


WED 11:00 Bore Cothi (m000yrjl)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000yrjn)
Elliw Gwawr

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Elliw Gwawr sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000yrjq)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000yrjs)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Cwestiwn Mawr (m000yrjv)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000yrjy)
Chris Roberts

Cerddoriaeth newydd Cymru, gyda Chris Roberts yn lle Lisa. New Welsh music, with Chris Roberts sitting in for Lisa.


WED 21:00 Gwledydd y Gân (m000yrk0)
Ydych chi wedi ymweld â Helsingfors, neu â dinas Vasa? Wedi cael sgwrs gyda siaradwr Meankieli? Neu gwrdd â rhywun o blith y bobl Sami sy’n gallu canu yn y dull Yoik!? Mae cyfle i chi wneud hynny, a mwy, gyda Gwilym Bowen Rhys yn ei raglen Gwledydd y Gân wrth iddo barhau ar ei daith gerddorol a diwylliannol tua chylch yr Arctig drwy un o wledydd hapusaf Gogledd Ewrop.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000yrk2)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 19 AUGUST 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000yrk4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000yrk6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000ytss)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m000ytsv)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


THU 11:00 Bore Cothi (m000ytsx)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000ytsz)
Elliw Gwawr

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Elliw Gwawr sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000ytt1)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000ytt3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Chwalu Pen (m000ytt5)
Mari Lovgreen sydd yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau dibwrpas.

Yr actor Llŷr Evans a'r gantores ifanc Catty sydd yn ymuno â chapteiniaid yr wythnos – Welsh Whisperer a Catrin Mara.

Ond a fydd Llŷr yn gwybod mwy am gwrw nag y mae o am Snapchatio? Ac a fydd cyfnod o fyw yn Missouri o gymorth i Catty wrth ddyfalu enw afon hiraf Unol Daleithiau’r America?


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000ytt8)
Sian Eleri yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a thrafod caneuon sydd wedi newid bywydau, gyda Sian Eleri yn cyflwyno yn lle Huw.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000yw2y)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 21:45 Shorts Huw (m000yw30)
[Repeat of broadcast at 13:45 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000yttb)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 20 AUGUST 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000yttd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000yttg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000yvg9)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000yvgc)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000yvgf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000yvgh)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000yvgk)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000yvgm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000yvgp)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000yvgr)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000yvgt)
Tips Mynydda

Stephen Jones o gwmni Anelu sy'n rhoi tips Mynydda i Ffion.

Pwy fydd yn chwarae 'Wyt Ti'n Gem?' wythnos yma? A pha gem fyddan nhw'n ei chwarae?

Hefyd, cawn atgofion o Wyl Gopr Amlwch gan Arwel Hughes.