SATURDAY 24 JULY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000y1f0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000y1f2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000y5s2)
Daniel Glyn

Yr actores Sharon Morgan sydd yn ateb cwestiynau diog Daniel Glyn.

Hefyd, trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Llais y Llewod (m000y54c)
Catrin Heledd a Rhys Patchell

Ymunwch â Catrin Heledd a Rhys Patchell ar gyfer digon o gerddoriaeth, hwyl, ac ychydig o drafod rygbi wrth gwrs.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000y54g)
Caneuon Codi Calon gyda Mei Gwynedd

Yr actor Richard Harrington sydd yn dewis Caneuon Codi Calon.

Alice Gibson a Catrin Thomas sydd yn cystadlu yn rownd diweddara Meistr y Miwsig a gawn ni newyddion y we gan Trystan ab Owen.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m000y54j)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for a Saturday afternoon, with Catrin Angharad.


SAT 16:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000y54l)
De Affrica v Y Llewod

Mae'r gemau paratoadol drosodd. Mae'r hyfforddi drosodd. Mae'r gêm brawf gyntaf rhwng De Affrica a'r Llewod wedi cyrraedd. Ymunwch gyda chriw Chwaraeon Radio Cymru ar gyfer pob sgrym, cic a chais o Stadiwm Cape Town.


SAT 19:15 Marc Griffiths (m000y54n)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000y54q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 25 JULY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000y54s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000y54v)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000y59r)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000y59t)
Sioned Webb

Y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb gyda ei dewis eang o gerddoriaeth i'ch swyno ar fore Sul yn yr haf.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000y59w)
Robin Samuel, Pen-y-bont-ar-Ogwr

Oedfa dan arweiniad Robin Samuel, Pen-y-bont-ar-Ogwr wedi ei sylfaenu ar eisiau Eseia, pennod 40, sef geiriau o gysur i Israel yn y gaethglud. Mae pwyslais yr oedfa ar ddechrau newydd, ar ail ddarganfod cymuned ac ar dasg newydd y mae Duw yn ei osod iddynt, tri pheth a gymhwysir i sefyllfa gyfoes yr eglwys.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000ldc5)
Sgwrs gydag Elin Jones - Llywydd Senedd Cymru

John Roberts yn holi Elin Jones - Llywydd Senedd Cymru a Chadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2021 gan drafod ei hoffter o emynau a chanu, y grwp Cwlwm, y cyfnod clo a'r hyn sydd yn ei gyrru a'i chynnal o fewn y byd gwleidyddol.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000y5b0)
Dylan Rhys Jones

Beti George yn sgwrsio gyda'r cyn-gyfreithiwr troseddol, Dylan Rhys Jones.

Dylan yw awdur y llyfr "The Man in Black" sydd yn sôn am brofiadau Dylan o fod yn gyfreithiwr amddiffynnol i'r llofrudd Peter Moore ynghanol nawdegau'r ganrif ddiwethaf.


SUN 14:00 Cofio (m000y5b2)
Cyd-ddigwyddiadau

Beth yw cyd-ddigwyddiad? Tric gan ffawd, dychymyg dyn neu stori gyfleus? John Hardy sy'n mynd ar drywydd pob math o straeon gan ddechrau efo stori anhygoel Gwyn Williams oedd yn gweithio yn Kuwait. Y comediwr Aled Richards yn rhannu ambell i gyd-ddigwyddiad ac un rhyfedd iawn am y pac o gardiau.
Jane Edwards a stori anhygoel am enw arbennig a dyddiad arbennig sef Hugh Williams a'i gysylltiad efo Rhagfyr y 5ed. IB Griffith yn darllen llythyr am gyd-ddigwyddiad un o'r gwrandawyr yn Llundain ac yna Jon Meirion Jones yn adrodd stori am berthynas iddo yn Bremerhaven yn yr Almaen.

Ydech chi wedi cael y profiad o feddwl am rhywun ac yna mae'r ffôn yn canu a'r person yna sydd ar ben arall y ffôn? Mae'n siwr fod pob un ohonom wedi profi rhyw gyd-ddigwyddiadau rhyfedd rhywbryd neu'i gilydd. T Llew Jones yn rhannu ei freuddwydion, Rhodri Jones yn cael arwydd y dylai nôl ei ferch, Esyllt Meillyn yn profi poenau ei chwaer a Robin Williams yn ffeindio y llety cywir, er nad oedd ganddo syniad ble roedd yn mynd.

Fuodd Elfed Bullock a’i wraig, Rita, ar wyliau i fyny i’r Alban ac wrth aros mewn gwasanaethau ar y ffordd i fyny dechre siarad efo cwpwl arall a darganfod fod y ddau yn y fyddin efo'u gilydd. Hywel Roberts a'i gyd-ddigwyddiad mewn mynwent a stori arswydus y gantores Eirlys Parry.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000y5b4)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000y5b6)
Diolch

R. Alun Evans yn cyflwyno hanner awr o ganu cynulleidfaol ar y thema Diolch. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000qxpf)
Y Twll

Dewch i wrando ar stori am Carys a’i ffrind gorau Sion a aeth i fyw yn Awstralia. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000y5b8)
Nofelau hanesyddol, Llên micro a Thafodiaith yr Oesoedd Canol

Yn gwmni i Dei mae Myrddin ap Dafydd, Angharad Tomos a Haf Llywelyn sydd yn trafod y grefft o ysgrifennu nofel hanesyddol.

Mae Gareth Evans Jones wedi golygu cyfrol o lên micro gan awduron amrywiol tra bod yr Athro David Willis yn trafod tafodiaith yr Oesoedd Canol.

Hefyd, Maureen Rhys sy'n dweud pam mai englyn am y Nadolig yw ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Crwydro'r Cambria (m000y5bb)
Ioan Lord a Dafydd Morris Jones sy'n ein tywys i galon mynyddoedd y Cambria. Ioan Lord a Dafydd Morris Jones help us get to know the Cambrian mountains.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000y5bd)
Beirdd Myrddin ac Y Chwe Mil

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000y5bj)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000y5br)
Terwyn a Dilwyn yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos gyda Dilwyn Morgan a Terwyn Davies yn cyflwyno yn lle John ac Alun. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 26 JULY 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000y5by)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000y5c4)
Dyfan Tudur yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, amaeth & tywydd a thraffig. Early breakfast with Dyfan Tudur sitting in for John Hardy.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000y6cz)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m000y57w)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


MON 11:00 Bore Cothi (m000y57y)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Dros Ginio (m000y580)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m000y582)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000y584)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000y586)
Taith dractorau i ferched

Hanes taith dractorau gynhaliwyd yn ddiweddar ar gyfer merched yn ardal Cynwyl Elfed.

Stori Ethan Williams, ffermwr ifanc o'r brifddinas, sy'n gwerthu bocsys cig o glos y fferm.

A Llyr Hughes o Ynys Môn yn rhannu profiadau o ddangos gwartheg Limousin yn Sioe Fawr Swydd Efrog yn ddiweddar.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000y588)
Caneuon Prince

Alun Gaffey ac Osian Llywelyn sy'n ymuno gyda Rhys i drafod cerddoriaeth yr artist Prince.


MON 21:00 Stiwdio (m000y58b)
Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fyw a bywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r llwyfan ar gyfer bob dim theatrig, yr oriel ar gyfer celf weledol o bob math a’r silff ar gyfer y llyfrau diweddaraf. Dyma’ch cyfle felly i glywed am y diweddaraf o’r sîn gelfyddydol ac os hoffwch gysylltu efo’r rhaglen, anfonwch e-bost at stiwdio@bbc.co.uk.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000y58d)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 27 JULY 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000y58g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000y58j)
Dyfan Tudur yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, amaeth & tywydd a thraffig. Early breakfast with Dyfan Tudur sitting in for John Hardy.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000y6m7)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000y6m9)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000y6mc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000y6mf)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000y6mh)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000y6mk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000y6mm)
Bywyd y Fan

Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd y fan yn haws! Mae Carys Mai Hughes yn gweithio o'r camperfan yn hytrach nag o adre er mwyn teithio Ewrop a gwneud y gore o bob eiliad hamdden; a Catrin Rees sy'n rhedeg y sianel YouTube 'Silver Nugget Adventure' i ddogfennu y teithiau teulol ac i roi cyngor i eraill sydd hefyd eisiau mwynhau bywyd y fan!


TUE 18:30 Georgia Ruth (m000y6mp)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000y6mr)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000y6mt)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 28 JULY 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000y6mw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000y6my)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000y74c)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m000y74f)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000y74h)
Shelley Rees yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Shelley Rees yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shelley Rees sitting in for Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000y74k)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000y74m)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000y74p)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Crwydro'r Cambria (m000y5bb)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000y74r)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000y5bd)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000y74t)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 29 JULY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000y74w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000y74y)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000y6r2)
Huw a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m000y6r4)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000y6r6)
Shelley Rees yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Shelley Rees yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shelley Rees sitting in for Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000y6r8)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000y6rb)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000y6rd)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Mynd am Sbin (m000qxpk)
Wrth i enw Sain Abertawe, yr orsaf radio annibynnol gyntaf yng Nghymru, ddod i ben ar ôl dros 40 mlynedd, Siân Sutton sy’n trafod hanes y dyddiau cynnar ac yn holi pa ddyfodol sydd i radio lleol.


THU 18:30 Mynd am Sbin (m000r41s)
Wrth i enw Sain Abertawe, yr orsaf radio annibynnol gyntaf yng Nghymru, ddod i ben ar ôl dros 40 mlynedd, Siân Sutton sy’n trafod hanes y dyddiau cynnar ac yn holi pa ddyfodol sydd i radio lleol.


THU 19:00 Y Gerddorfa (m000y6rg)
Mewn cyngerdd fyw gyffrous o Neuadd Dewi Sant dyma berfformiad cyntaf Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC berfformio o flaen cynulleidfa ers mis Mawrth 2019.

Heledd Cynwal ac Alwyn Humphreys sy’n cyflwyno rhaglen hyfryd o gerddoriaeth gan gynnwys Symphoni Rhif 5 yn D fwyaf gan Mendelssohn, a choncherto i’r Ffidil gan Barber.


THU 21:00 Geraint Lloyd (m000y6rj)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 30 JULY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000y6rl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000y6rn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000y7wt)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000y7vg)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000y7vj)
Shelley Rees yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Shelley Rees yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shelley Rees sitting in for Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000y7vl)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Llais y Llewod (m000y7vn)
Catrin Heledd a Rhodri Gomer

Ymunwch â Catrin Heledd a Rhodri Gomer ar gyfer digon o gerddoriaeth, hwyl, ac ychydig o drafod rygbi wrth gwrs.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000y7vq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000y7vs)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000y7vv)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000y7vx)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.