SATURDAY 17 JULY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000xvb4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000xvb8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000xzrg)
Tomos a Dylan

Sgwrs efo Dyl Digidyl aka OGOF.

Tom a Dyl yn dyfalu pa gyn gymeriad Rownd a Rownd sydd ar ben arall y ffôn, a chyfle i holi'r gwrandawyr, be' di'r pethau gorau ydach chi erioed wedi ei ennill?


SAT 09:00 Tudur Owen (m000xz14)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000xz18)
Caneuon Codi Calon gyda Alun Saunders

Alun Saunders yn dewis Caneuon Codi Calon.

Rownd gyntaf yr 8 olaf yng nghwis Meistr y Miwsig, a gawn ni straeon y we a mwy gan Trystan ab Owen.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000xz1d)
Cymru v Yr Ariannin

Sylwebaeth fyw o'r ail gêm brawf rhwng Cymru a'r Ariannin yn Stadiwm y Prinicpality. Live commentary from the second test between Wales and Argentina.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000y88p)
DHL Stormers v Y Llewod

Sylwebaeth fyw o gêm DHL Stormers yn erbyn y Llewod yn Stadiowm Cape Town. Live commentary from DHL Stormers v British & Irish Lions at Cape Town Stadium.


SAT 19:15 Marc Griffiths (m000xz1j)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000xz1m)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 18 JULY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000xz1s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000xz1w)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000xzvf)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000xz9r)
Aled ac Eleri

Ar drothwy'r hyn fyddai wedi bod yn wythnos y Sioe Fawr yn Llanelwedd, y cantorion a'r gŵr a gwraig o Gilycwm, Aled ac Eleri Owen Edwards, sy'n dewis y gerddoriaeth.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000xz9t)
Oedfa dan arweiniad rhai o staff Tir Dewi

Oedfa dan arweiniad rhai o dîm Tir Dewi, Eileen Davies, Delyth Owen a Wyn Thomas, ar thema halen y ddaear a goleuni'r byd. Darlleniad o efengyl Mathew 5 gan Owain Davies.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000xz9w)
Sgrysiau'n cynnwys y Llywodraeth yn lleihau gwariant datblygu rhyngwladol, anhawsterau gwyliau ysgol a rheolau Covid yn effeithio ar bobl ag anabledd.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000xz9y)
Andria Doherty

Gwestai Beti George yw'r actores Andria Doherty, ddaeth i'r amlwg yn y gyfres "It's a Sin" fel y cymeriad Eileen Morris-Jones.

Cawn ei hanes cynnar yng Nghwm Tawe ac am ei gwaith fel nyrs cyn i salwch ei tharo a golygu bod hi'n newid cyfeiriad o ran gyrfa.


SUN 14:00 Cofio (m000xzb0)
Amaethyddiaeth

Archif, atgof a chân yn ymwneud ag Amaethyddiaeth, yng nghwmni John Hardy. A visit to the Radio Cymru archive with John Hardy.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000xzb2)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000xz9h)
Gweddi

R. Alun Evans yn cyflwyno hanner awr o ganu cynulleidfaol ar y thema Gweddi. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000qkwq)
Achub Carlo

Mae hi wedi bod yn bwrw glaw yn drwm ar Fferm Tyddyn Ddol a mae Carlo’r ceffyl mewn trafferth, pwy ddaw i’w achub?


SUN 17:05 Dei Tomos (m000xzb4)
Yn cadw cwmni i Dei mae Eifion Walters syn' sgwrsio am hanes capel mwyaf anghysbell Morgannwg sef Capel y Baran.

Statws yr iaith Lydaweg yn Ffrainc heddiw yw pwnc Heather Williams, tra bod Dewi Alter yn trafod cerdd am y Pla Mawr ym 1625 gan y Ficer Pritchard.

I gloi mae Rhian Morgan yn datgelu mai Y Llwynog gan R Williams Parry yw ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Gari Wyn (m000p32c)
Wedi cyfnod o ugain mlynedd yn gweithio yn rhai o brif sefydliadau cyllid Dinas LLundain, cafodd Rhian-Mari Thomas ei phenodi yn Brif Weithredwraig y Green Finance Institute. Mae'r sefydliad hwn yn arloesi yn y byd cyllid gwyrdd ac yn pontio rhwng y banciau mawr a'r gwleidyddion i geisio gwneud y byd cyllid rhyngwladol yn fwy cynaliadwy.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000xynf)
Tir Iarll a Dros yr Aber

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000xzb6)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000xzb8)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 19 JULY 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000xzbb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000xzbd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000xyrr)
Caryl ac Alun

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones ac Alun Williams. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Alun Williams.


MON 09:00 Aled Hughes (m000xyrt)
Sara Gibson yn cyflwyno

Gyda Llyfrgell Genedlaethol yn agor ei ddrysau unwaith eto, bu Sara yn sgwrsio gyda Mari Elin cyn y diwrnod mawr.

Ian Keith yn trafod y cynnydd mewn gwyfynnod a Dr Eiddwen Jones yn rhoi hanes dadorchuddio plac i goffa plasdy Bychton, cartref tad Thomas Pennant.

Hefyd, Diana Bianchi sydd yn trafod rhandireodd wrth iddo amlygu fod trin rhandiroedd wedi helpu sawl un yn ystod y pandemig.


MON 11:00 Bore Cothi (m000xyrw)
Sioe Fawr Shân

Gan nad oes Sioe yn Llanelwedd eto eleni, Shân Cothi sy'n dod â Sioe Fawr Shân atoch chi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m000xyry)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Newyddion y dydd
Edrych yn nôl ar benwythnos o chwaraeon
Hel atogfion am dros hanner can mlynedd o arddangos merlod Cymreig yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd gyda Dr Wynne Davies, a'i fab David Davies
Ac yn cadw cwmni yn 'dwy cyn dau' mae Beryl Vaughan, a'i merch, Sarah Vaughan Perry


MON 14:00 Ifan Evans (m000xys0)
Rhys Gwynfor yn westai

Y canwr Rhys Gwynfor yw gwestai arbennig Ifan wrth iddo ryddhau ei sengl newydd, 'Ffredi'.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000xys2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000xys4)
Sioe Rithiol Sioe Frenhinol Cymru

Ar drothwy wythnos arferol y Sioe Fawr, Steve Hughson a Mared Rand Jones sy'n sôn am y sioe rithiol sy'n cael ei chynnal eleni ar y we.

Hanes cwmni cigyddion Dewi James o Aberteifi a Chastellnewydd Emlyn sydd wedi ennill gwobr genedlaethol yn ddiweddar gan y Gynghrair Cefn Gwlad.

Sarah Morgan o Stordy Aber yn sôn am bwysigrwydd hyrwyddo a gwerthu cynnyrch bwyd a diod lleol, a Nicola Davies, Is-Gadeirydd Cyngor Cymdeithas y Sioe Fawr sy'n adolygu'r straeon amaethyddol yn y wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000xys6)
Y Blitz Kids, Casablanca a'r New Romantics!

Nicky Branson yn hel atgofion am nosweithiau clwb y Blitz yn Llundain, y Casablanca yng Nghaerdydd a chyfnod cyffrous y New Romantics.


MON 21:00 Stiwdio (m000xys8)
Gwasg Seren yn 40 ac Oriel Môn yn 30

Nia Roberts yn nodi penblwydd Gwasg Seren yn 40, a hynny yng nghwmni Bronwen Price a Jon Gower.

Hefyd, cyfle i nodi carreg milltir arall, sef penblwydd Oriel Môn yn 30 yng nghwmni Rheolwr Casgliadau’r Oriel, Ian Jones.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000xysb)
Y Sioe Rithiol: Paul Williams a Silverstone

Mae Geraint yn nodi wythnos y Sioe Rithiol gyda nifer o sgyrsiau arbennig o'r byd amaeth.

Cawn glywed gan Brif Stiward y Sioe Frenhinol, Paul Williams, sydd wedi ennill nifer o weithiau yn y gorffennol gyda dofednod.

Yna, sgwrs hefo Ifan Huw Williams sydd newydd ddod yn ol o Silverstone ar ol bod yn gwylio'r rasio Fformiwla 1.TUESDAY 20 JULY 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000xysd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000xysg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000xyt7)
Caryl ac Alun

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones ac Alun Williams. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Alun Williams.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000xysl)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000xysn)
Sioe Fawr Shân

Gan nad oes Sioe yn Llanelwedd eto eleni, Shân Cothi sy'n dod â Sioe Fawr Shân atoch chi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m000xysq)
Catrin Heledd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Heledd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000xyss)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000xysv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000xysx)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m000y23p)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000xysz)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000xyt1)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 21 JULY 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000xyt3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000xyt5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000y01b)
Caryl ac Alun

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones ac Alun Williams. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Alun Williams.


WED 09:00 Aled Hughes (m000xymz)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


WED 11:00 Bore Cothi (m000xyn1)
Sioe Fawr Shân

Gan nad oes Sioe yn Llanelwedd eto eleni, Shân Cothi sy'n dod â Sioe Fawr Shân atoch chi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m000xyn3)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000xyn5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000xyn7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Gari Wyn (m000p32c)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000xync)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000xynf)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000xynh)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 22 JULY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000xynk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000xynm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000y0xx)
Caryl ac Alun

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones ac Alun Williams. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Alun Williams.


THU 09:00 Aled Hughes (m000y0xz)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


THU 11:00 Bore Cothi (m000y0y1)
Sioe Fawr Shân

Gan nad oes Sioe yn Llanelwedd eto eleni, Shân Cothi sy'n dod â Sioe Fawr Shân atoch chi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m000y0y3)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000y0y5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000y0y7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Darogan Degawd (m000y0y9)
Guto Harri a'i westeion yn darogan y datblygiadau mewn gwahanol feysydd ymhen degawd. Guto Harri and guests predict how the world will change in the next decade.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000y0yc)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000xz9y)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000y0yf)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 23 JULY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000y0yh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000y0yk)
Llŷr Griffiths-Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, amaeth, chwaraeon & tywydd a thraffig. Early breakfast, with Llŷr Griffiths-Davies sitting in for John Hardy.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000y1f4)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000y1dh)
Shelley a Rhydian yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley a Rhydian yn gofalu am raglen Trystan ac Emma. Music and entertainment with Shelley and Rhydian sitting in for Trystan and Emma.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000y1dk)
Sioe Fawr Shân

Gan nad oes Sioe yn Llanelwedd eto eleni, Shân Cothi sy'n dod â Sioe Fawr Shân atoch chi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m000y1dm)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000y1dp)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000y1dr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000y1dt)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000y1dw)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000y1dy)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.