SATURDAY 26 JUNE 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000x7sd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000x7sg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000xddl)
Daniel Glyn

Yr arbenigwr ariannol Euros Evans sydd yn ateb cwestiynau diog Daniel Glyn. Hefyd, trac o ffilm, trac techno'r wythnos,a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000xddn)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000xddq)
Y gantores Greta Isaac sydd yn dewis Caneuon Codi Calon.

Rownd arall o gwis Meistr y Miwsig, Straeon y We gan Trystan ab Owen, a Ffeithiau Macs cyn y gêm fawr rhwng Cymru a Denmarc.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000xpyf)
Y Llewod v Siapan

Sylwebaeth fyw wrth i'r Llewod baratoi ar gyfer eu taith i Dde Affrica drwy herio Siapan. (Sylwebaeh o'r gêm gyfan)


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000xnxc)
Cymru v Denmarc

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru yn rownd 16 olaf pencampwriaeth Euro 2020 yn erbyn Denmarc. Live commentary from Wales' last-16 game in Euro 2020 against Denmark.


SAT 19:00 Ewro Marc (m000xnb0)
Oedd perfformiad Cymru'n plesio? Pa chwaraewyr wnaeth agraff? Beth am y dyfarnu? Cysylltwch gyda Dylan Jones a Nicky John i drafod a dadansoddi gêm Cymru yn Rownd 16 olaf Euro 2020.


SAT 20:00 Marc Griffiths (m000xddv)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 22:00 Gaynor (m000xh4z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Gaynor Davies. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 27 JUNE 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000xddz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000xdf1)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000xbv6)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000xbv8)
Sioned Webb

Y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb gyda ei thapestri o gerddoriaeth amrywiol i'ch swyno ar fore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000xbvb)
Dan ofal Naomi Starkey, Cemaes

Oedfa dan ofal Naomi Starkey, Cemaes ar thema galwedigaeth.

Trafodir hanes galwad Samuel, galwad Pedr, Iago ac Ioan a myfyrdod Paul ar ei weinidogaeth yn ei lythyr at y Philipiaid.

Darllenir yr Ysgrythur gan Gwen Down.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000xbvd)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000xbvg)
Llinos Medi Huws

Gwestai Beti George yw Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, Y Cynghorydd Llinos Medi Huws. Cawn gyfle i glywed am ei magwraeth ar fferm fach Ffleicws ger Llanddona, ac am gyfnodau heriol wrth iddi dyfu fyny.

Mae gweithio yn rywbeth sydd yn ran annatod o'i gwneuthuriad a beth sy'n amlwg yw ei chariad am Ynys Môn a'i phobol.


SUN 14:00 Cofio (m000xbvj)
Adar Brith

John Hardy sy'n treulio awr yng nghwmni yr adar brith, ond beth yw aderyn brith? Rhywun gwahanol? Rhywun lliwgar ac ecsentrig? Rhywun sydd yn amlwg oherwydd ei bod yn wahanol, boed yn ddrwg neu'n dda? Beth bynnag, mae na gasgliad amryliw ohonynt yn y rhaglen.

Oeddech chi'n gwybod fod Medi 19eg yn ddiwrnod “siarad fel môr leidr”? Jon Meirion Jones sy'n sôn am un o fôr-ladron enwoca Cymru, sef Barti Ddu a anwyd Mai 1682 yn Sir Benfro. Arhoswn yn Sir Benfro i glywed gan yr Athro Geraint H Jenkins am ei hoff gymeriad, sef Jemima Nicholas – arwres brwydr Abergwaun. Cymeriad enfawr eto - y tro hwn gan Arfon Gwilym, sy’n adrodd hanes Marged Uch Ifan, sydd wedi ei hanfarwoli mewn baled enwog. Pan roedd Marged yn 70 oed, hi oedd cwffiwr gore’r wlad yn ôl y sôn!!

Hanes John Thomas o Ddyffryn Nantlle sef y dyn oedd yn siarad mewn cynghanedd ac yn gwisgo het efo tyllau er mwyn i’w ymennydd gael anadlu.
Catrin Gerallt sy'n trafod Sarah Jane Rees, a anwyd yn Llangrannog yn 1839. Bu’n bregethwraig, yn forwr, yn brifathrawes ac yn golygu'r cylchgrawn "Y Brythones". Tipyn o ddynes!

Y cerddor Alwyn Humphreys sy'n adrodd hanesion ysgafn am gymeriadau lliwgar o fewn y byd cerdd - Erik Satie, Adolf Henselt, Louis Julienne a Dewi Ystrad.
Y Cristion, y comiwnydd, y deintydd a'r bardd Niclas y Glais sy'n siarad nôl yn 1966 am ei ddaliadau ac yna Eurfyl Lewis o Langlydwen sy'n sôn am hen berthynas iddo, Twm Carnabwth.
Harri Parri yn holi John Edwards, Glanrafon am gwrdd â Coch Bach y Bala a gorffen efo portread o wraig hynod o gyfnod y Tuduriaid, Catrin o Ferain, a oedd yn cael ei galw'n Mam Cymru.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000xbvl)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000xbvn)
Gras

R. Alun Evans yn cyflwyno hanner awr o ganu cynulleidfaol ar y thema Gras. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000xbvq)
Y Gacen Foron

Mae Nain Ninja yn byw yng nghartref henoed Heulfre ac yn cadw llygad barcud ar bopeth sy’n digwydd yno.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000xbvs)
Hanes y WEA

Angharad Tomos , Luned Meredydd a Iona Price sy'n ymuno gyda Dei i drafod archif Cymdeithas Hanes y Gweithwyr a dylanwad Silyn a Mary Silyn Roberts.

Mae Tim Hartley yn trafod tarddiad a dirgewlch dau lyfr fu ym meddiant ei deulu am hanner canrif.. Hefyd cwmni Rhys Iorwerth, sydd wedi golygu cyfrol o farddoniaeth yn ymwneud â thadau o bob math.

Lyn Davies sy'n olrhain hanes Llewelyn Williams - bargyfreithiwr, awdur ac aelod seneddol.

A chofio'r gŵr a gadwodd ddrws Yr Ysgwrn ar agor er cof am aberth ei ewythr Hedd Wyn, y diweddar Gerald Williams.


SUN 18:30 LleChi (m000xgn8)
Y Felinheli i Lanberis

Ifor ap Glyn ar daith o gwmpas ardaloedd chwarelyddol Gwynedd, i ddathlu'r dreftadaeth ddiwydiannol a diwylliannol. Ifor ap Glyn visits some of the quarring areas of Gwynedd.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000xbvv)
Y Gwenoliaid a Beirdd Myrddin

Y Gwenoliaid a Beirdd Myrddin yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000xbvx)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000xbvz)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 28 JUNE 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000xbw1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000xbw3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000xbwz)
Caryl a Geraint

Hywel Llion yn edrych ymlaen at deledu yr wythnos i ddod.

Carl Roberts yn edrych yn ôl ar gêm Cymru yn erbyn Denmarc yn Euro 2020.

Hefyd ymysg yr arlwy, Tiwn y Timau a'r Ffeithiadur.


MON 09:00 Aled Hughes (m000xbx1)
Adroddiad UFOs y Pentagon

Dr Miriam Elin Jones yn trin a thrafod adroddiad y Pentagon ar UFOs ac UAPs. Cyfle i ddysgu mwy am gyfres gigs Llif y Dôn fydd yn digwydd ar draws rhaglenni cerddoriaeth Radio Cymru'r wythnos hon. Dylan Griffiths sy'n ymateb i'w gyfnod yn sylwebu ar yr Ewros eleni. A gydag adroddiadau ein bod ni'n rhegi mwy, a'i fod o'n bosib yn fuddiol i ni, gawn ni glywed sgwrs o'r archif gyda Bethan Gwanas am regi.


MON 11:00 Bore Cothi (m000xbx3)
Hanes clogs, a tips ar ofalu am gŵn!

Helen Humphreys yn sôn am hanes y clogs sydd 'nôl mewn ffasiwn eleni, a'r milfeddyg Lowri Davies sy'n rhoi tips ar sut i ofalu am gŵn dros gyfnod y pandemig.


MON 12:30 Dros Ginio (m000xbx5)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Newyddion y dydd a chwaraeon y penwythnos;
Hanes pier Bangor sydd newydd gael ei enwi fel un o'r goreuon ym Mhrydain;
Sion Davey, o 'Ramblers Cymru, yn sgwrsio am y grant maent wedi derbyn yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru a sut y byddant yn mynd ati i'w wario;
Gwestai 'dwy cyn dau' ydy'r ddwy chwaer o Gaerdydd, Hanna a Mared Jarman.


MON 14:00 Ifan Evans (m000xbx7)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn lle Ifan Evans. Music and chat, plus a competition or two with Marc Griffiths sitting in for Ifan Evans.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000xbx9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000xbxc)
Dilwyn Evans - milfeddyg Clarkson's Farm

Hanes Dilwyn Evans, y milfeddyg yn wreiddiol o Landdewi Brefi, ond sydd bellach wedi ymgartrefu yn y Cotswolds – ac sy’n un o sêr cyfres newydd Jeremy Clarkson, ‘Clarkson’s Farm’

John Jenkins o Ledrod ac Elin Orrells o Sir Drefaldwyn yn sôn am eu profiadau o fod yn rhan o’r Academi Amaeth yn y gorffennol.

Hefyd, profiadau dau gneifiwr ifanc, Ilan Jones o Lansannan ac Elis Jones o Landdeiniolen, wrth iddyn nhw brofi cyfnod prysur yr adeg yma o’r flwyddyn.

Steffan Griffiths yn sôn am ragolygon y tywydd am y mis sydd i ddod, a’r ffermwr a’r ymgyrchydd, Elfed Wyn ap Elwyn yn adolygu’r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000xbxf)
Sesiynau Llif y Dôn - Eadyth ac Izzy

Cyfle i wrando ar berfformiad byw Eadyth ac Izzy yng nghyfres Sesiynau Llif y Dôn. A chance to hear a live performance by Eadyth and Iizzy in the series Sesiynau Llif y Dôn.


MON 21:00 Stiwdio (m000xbxh)
Cyhoeddi Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn

Cyhoeddi enwau’r cyfrolau a’r awduron sydd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn eleni.

Sgwrs gyda'r awdures boblogaidd Clare Mackintosh sydd â'i llyfrau ar frîg y rhestrau “bestsellers”, ac ers rhai blynyddoedd bellach mae Clare a’i theulu wedi ymgartrefu yn y Bala.

Hefyd, y Clwb Darllen yn cyfarfod i drafod y nofel “Siani Flewog” gan Ruth Richards.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000xbxk)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 29 JUNE 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000xbxm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000xbxp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000xf5b)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000xcz7)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000xcz9)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000xczc)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000xczf)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000xczh)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000qc3c)
Melanie Owen, Bethan Wyn, Sian Jones a Richard James sy'n trafod a yw derbyn eich gwallt naturiol yn gwneud bywyd yn haws, ac ydi gwallt yn bwnc gwleidyddol?


TUE 18:30 Sian Eleri (m000xczk)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddo. New music to relax to, introduced by Sian Eleri.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000xczm)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000xczp)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 30 JUNE 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000xczr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000xczt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000xf08)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


WED 09:00 Aled Hughes (m000xc7q)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000xc7s)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000xc7v)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000xc7x)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000xc7z)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 LleChi (m000xgn8)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000xc81)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000xbvv)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000xc83)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 01 JULY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000xc85)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000xc87)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000xfjn)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


THU 09:00 Aled Hughes (m000xfd9)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000xfdc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000xfdf)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000xfdh)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000xfdk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m000xfdm)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m000xfdp)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000xbvg)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000xfdr)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 02 JULY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000xfdt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000xfdw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000xfxm)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000xfxp)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000xfxr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000xfxt)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000xfxw)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000xfxy)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000xfy0)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000xfy2)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000xfy4)
Mari Lovegreen yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Mari Lovegreen yn lle Ffion. Music to start the weekend with Mari Lovegreen sitting in for Ffion Emyr.