SATURDAY 19 JUNE 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000x1kq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000x1ks)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000x4sj)
Daniel Glyn

Y gyflwynwraig Elain Edwards sy'n ateb cwestiynau diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000x4sc)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000x4sf)
Lisa Angharad yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad yn lle Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips.

Thallo yn dewis caneuon i godi calon, straeon y we gan Trystan ab Owen a llawer mwy.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m000x4sk)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for a Saturday afternoon, with Catrin Angharad.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000x4sn)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000x4sq)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 20 JUNE 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000x4ss)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000x4sv)
Hirddydd Haf

Ar drothwy hirddydd haf, Linda Griffiths sy'n dewis cerddoriaeth arbennig i'r tymor newydd. Linda Griffiths presents a special programme on the eve of summer solstice.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000x4qc)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000x4qf)
Sioned Webb

Sioned Webb gyda'i dewis personol o gerddoriaeth, o bob math, i'ch swyno ar fore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000x4qh)
Dafydd Iwan yn trafod dyfodol capeli ac eglwysi

Dafydd Iwan yn arwain oedfa yn trafod dyfodol capeli ac eglwysi gan bwysleisio mai pobl yw eglwys, pobl sydd yn ceisio adlewyrchu cariad Crist yn y byd yn enwedig cariad at yr anghenus. Darlleniadau o Lythyr cyntaf Pedr, proffwydoliaeth Amos a llythyr Paul at y Colosiaid


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000x4qk)
Dydd Ffoaduriaid y Byd

Rhaglen arbennig ar gyfer Dydd Ffoaduriaid y Byd, Mehefin.

Trafodaeth am drefn gyfreithiol ceisio am loches ym Mhrydain gyda'r bargyfreithwraig Gwawr Thomas.

Sgwrs am brofiad y ceisiwr lloches gyda Joseff Gnagbo o'r Traeth Ifori, a pheth hanes Ali , ceisiwr lloches o Somalia.

Hefyd, agweddau at bobl sydd yn ceisio croesi'r sianel o Ffrainc gydag Anna Jane Evans, a gwaith elusen fel Aberaid gyda Sion Meredith.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000x4qm)
Tomos Grace

Beti George yn sgwrsio gydag un o bobl Cymru. Gwestai yn rhannu straeon a phrofiadau personol, yn ogystal â dewis ambell i gân sydd wedi creu argraff. Ac yn ymuno gyda Beti yr wythnos hon mae Tomos Grace, Pennaeth cynnwys Chwaraeon a Diwylliant Youtube yn Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica.


SUN 14:00 Caniadaeth y Cysegr (m000x4qp)
Goleuni

R. Alun Evans yn cyflwyno hanner awr o ganu cynulleidfaol ar y thema Goleuni. Congregational singing.


SUN 14:30 Newid Byd Nigel Owens (m000x4n2)
Wrth i Nigel Ownes bendroni am y dyfodol yn dilyn ymddeol fel dyfarnwr rygbi rhyngwladol, mae ar daith yn siarad gyda rhai sydd eisoes wedi newid byd er mwyn canfod sut oedd y profiad iddyn nhw. Sut wnaethon nhw addasu i'r newid ac oes ganddyn nhw unrhyw gyngor ar ei gyfer? A'r cwestiwn holl bwysig, ydyn nhw bellach yn hapus ac wedi darganfod llonyddwch meddwl yn eu byd newydd?


SUN 15:00 Trystan ac Emma (m000x4qr)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


SUN 16:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000x4qt)
Yr Eidal v Cymru

Sylwebaeth fyw o gêm grŵp olaf Cymru ym mhencampwriaeth Euro 2020 yn erbyn Yr Eidal. Live commentary from Wales' last group game in Euro 2020 against Italy.


SUN 19:00 Ewro Marc (m000x4qw)
Oedd perfformiad Cymru'n plesio? Pa chwaraewyr wnaeth agraff? Beth am y dyfarnu? Cysylltwch gyda Dylan Jones a Nicky John i drafod a dadansoddi gêm Yr Eidal v Cymru yn Euro 2020.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000x4qy)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000x4r0)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 21 JUNE 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000x4r2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000x4r4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000x6j1)
Caryl a Geraint

Hywel Llion sydd yn edrych ymlaen at deledu yr wythnos.

Pa flwyddyn byddwn ni yn Neidio i'r Aur iddi yr wythnos yma?

Clwb Peldroed Cymric Caerdydd sydd yn dewis Tiwns y Timau.


MON 09:00 Aled Hughes (m000x54w)
Hirddydd Haf

Aled Pennant sydd yn trafod ceir poblogaidd yr wythdegau.

Sylw i Wythnos Robotiaid Aberystwyth gyda Helen Miles tra bod Dr Gareth Evans Jones yn sôn am y plac glas newydd fydd yn cael ei ddadorchuddio i goffau Jessie Donaldson yn Abertawe.

â hithau'n hirddydd haf, cyfle i wrando eto ar sgwrs o'r archif gyda Ffion Reynolds yn Bryn Celli Ddu.


MON 11:00 Bore Cothi (m000x54y)
Rownd Derfynol Canwr y Byd Caerdydd 2021

Mae Shân yn parhau i roi sylw i gystadleuaeth Canwr y Byd Caerdydd, gyda chwmni Eilir Owen Griffiths a Sian Meinir i drafod y rownd derfynol.

Hefyd, Linda Brown sy'n ateb cwestiynau "Beth yw'r Haf i mi?" a Bethan Jones Parry sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000x550)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m000x552)
Bedwyr Morgan yn westai

Y cerddor o Ynys Môn, Bedwyr Morgan sy'n ymuno ag Ifan i sgwrsio am ei albym newydd. Anglesey singer songwriter Bedwyr Morgan joins Ifan for a chat about his new bilingual album.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000x554)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000x556)
Tair cenhedlaeth Tanygraig

Wrth i ni ddathlu tadau yn y byd amaeth, cawn hanes tair cenhedlaeth Fferm Tanygraig, Silian ger Llanbedr-Pont-Steffan - Rhythwyn, Dai Charles a Delyth Evans.

Hefyd, cawn hanes Gwilym Griffith a'r teulu, Plas Newydd, Llwyndyrus ger Pwllheli - teulu sydd wedi bod yn ffermio Plas ers dros 100 mlynedd.

A stori'r diweddar Robert Jones, Tŷcam, Llanrhystud ger Aberystwyth, wrth i'w deulu gadw'i ysbryd yn fyw am ddegawdau i ddod, gan gyhoeddi cyfrol o'i gerddi unigryw.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000x558)
Ffilm Rhosyn a Rhith a chaneuon "Blodau"

Atgofion o'r ffilm "Rhosyn a Rhith" o '86, a chaneuon ar thema "Blodau". Reminiscing the film Rhosyn a Rhith from '86, and songs with the theme of flowers.


MON 21:00 Stiwdio (m000x55b)
Prosiect diweddaraf Theatr Arad Goch

Theatr "pop up" yn y gymuned yw cynllun diweddaraf Theatr Arad Goch ac mae Nia'n clywed y cyfan gan y cyfarwyddwr artistig Jeremy Turner, y coreograffydd Anna ap Robert a'r bardd Eurig Salisbury.

Hefyd, yr artist ifanc o Gastell Nedd, Owain Sparno sy'n sgwrsio am ei lwyddiant diweddar ac mae Nia yn trafod ffuglen hanesyddol hefo dau o'n hawduron mwyaf blaenllaw, sef Sion Hughes a Myrddin ap Dafydd.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000x55d)
Angharad Jones

Cawn glywed gan Elis Ifan Jones, y bachgen 17 oed o Landdeiniolen, sydd wedi ennill rhaglen Hyfforddi a Datblygu British Wool.

Yna, sgwrs arbennig gydag Angharad Jones sydd wedi dysgu Cymraeg mewn amser hynod o fyr.TUESDAY 22 JUNE 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000x55g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000x55j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000x62m)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000x62p)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000x62r)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000x62t)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000x62w)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000x62y)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000x630)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000x632)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddo. New music to relax to, introduced by Sian Eleri.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000x634)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000x636)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 23 JUNE 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000x638)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000x63b)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000x4mp)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


WED 09:00 Aled Hughes (m000x4mr)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000x4mt)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000x4mw)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000x4my)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000x4n0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Newid Byd Nigel Owens (m000x4n2)
[Repeat of broadcast at 14:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000x4n4)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000x4n6)
Criw'r Ship a Dros yr Aber

Criw'r Ship a Dros yr Aber yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000x4n8)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 24 JUNE 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000x4nb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000x4nd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000x78n)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


THU 09:00 Aled Hughes (m000x6z1)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000x6z3)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000x6z5)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000x6z7)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn lle Ifan Evans. Music and chat, plus a competition or two with Marc Griffiths sitting in for Ifan Evans.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000x6z9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Darogan Degawd (m000x6zc)
Guto Harri a'i westeion yn darogan y datblygiadau mewn gwahanol feysydd ymhen degawd. Guto Harri and guests predict how the world will change in the next decade.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000x6zg)
Sian Eleri yn cyflwyno

Sian Eleri yn cyflwyno cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000x4qm)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000x6zj)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 25 JUNE 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000x6zl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000x6zn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000x7wf)
Ifan Davies

Cerddoriaeth ac adloniant gydag Ifan Davies. Music and entertainment breakfast show with Ifan Davies.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000x7rw)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000x7ry)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000x7s0)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000x7s2)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000x7s4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000x7s6)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000x7s8)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000x7sb)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.