SATURDAY 08 MAY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000vrbk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000vrbm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000vx09)
Daniel Glyn

Yr actor Meilir Sion sy'n ateb cwestiynau diog Daniel Glyn. Cân o ffilm, Trac Techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Y Sioe Sadwrn (m000vwp5)
Haydn Holden yn dewis Caneuon Codi Calon

Y cerddor a'r actor Haydn Holden sy'n dewis Caneuon Codi Calon.

Sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr a chyfle i glywed rownd gyntaf cwis newydd sbon, Meistr y Miwsig.


SAT 12:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000vwp9)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Yn cynnwys sylw i gemau Caerdydd v Rotherham United, Watford v Abertawe, Southend United v Casnewydd a Wrecsam v Yeovil Town.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000vwpd)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000vwpg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 09 MAY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000vwpj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000vwpl)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000vxkh)
Elin Fflur

Cerddoriaeth ac adloniant gydag Elin Fflur. Music and entertainment breakfast show with Elin Fflur.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000vxft)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000vxfw)
Cymorth Cristnogol

Oedfa dan arweiniad rhai o staff Cymorth Cristnogol yn trafod hanes Gwinllan Naboth ac effeithiau cynhesu byd eang ar ffermwyr yn Kenya.

Arweinir y gwasanaeth gan Dyfed Wyn Roberts, gyda chymorth Llinos Roberts, Helen Roach a Nathan Munday.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000vxfy)
John Roberts yn holi John Sam Jones

John Roberts yn holi John Sam Jones am ei hunangofiant Y Daith ydi Adra, gan drafod ei ffydd, ei gyfunrywioldeb, ei berthynas efo'r eglwys yn ogystal a'i berthynas gyda'i ŵr, Jupp a phobl sydd wedi bod yn rhan bwysig o'i daith.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000vxg0)
Llinos Elin Owen

Gwestai Beti yw'r baswnydd Llinos Elin Owen, sydd yn Brif Faswnydd i Symffonia'r Ballet Brenhinol yn Birmingham. Mae hi'n sôn am y ddamwain cafodd hi yn 2009 a newidiodd ei bywyd yn llwyr. Erbyn hyn mae hi'n ceufadu (kayaking) i dîm Paralympaidd Prydain.


SUN 14:00 Cofio (m000vxg2)
Yr Wyddor Gymraeg - o A i J

Mae 28 llythyren yn yr hen wyddor a 29 yn yr un modern - gormod o lawer ar gyfer un rhaglen, felly mynd o A i J fydd John Hardy yr wythnos hon. Ac Eraill, Bwystfil y Bont a Chlychau Cadeirlan Llandaf sy'n cychwyn y daith efo'r A B C.
Geirfa'r Chwarel gyda Dr Bruce Griffiths ac yna draw i Ffrainc yr awn am y lythyren D wrth i Alfie Davies o Gyffordd Llandudno gofio glanio yn Dunkirk nôl yn 1940, ac yna Owen Gruffydd o Lŷn yn trafod y ddafad wyllt. Y medli wythnosol sy'n perchnogi'r lythyren E ac yna mwy o gerddoriaeth o Ŵyl y Faenol yw'r lythyren F.

Muriel Jones oedd yn trafod llythyru efo ffrind yn yr Unol Daeleithiau. Aros yng Nghymru efo'r lythyren nesa - G am Gwesty! Awn am dro hefyd i blwyf Llanfihangel yng Ngwynfa i gartref Ann Griffiths a gan ein bod yn sôn am yr emynydd ac yn agosáu at y llythyren H, fydde ni wedi medru sôn am yr Henffych Fore, ond fe drown ni yn hytrach at yr Haleliwia.

Draw i'r India am y lythyren I - hanes Dydd Gŵyl Dewi yno yn y 40au ac yna cloi'r rhaglen efo Jess.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000vxg4)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000vxfp)
John S Davies yn 80 oed

Rhian Williams yn cyflwyno rhaglen yn dathlu penblwydd John S Davies yn 80 oed. Celebrating John S Davies' 80th birthday.


SUN 17:00 Newyddion Radio Cymru (m000vxg6)
Rhaglenni a bwletinau newyddion.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000vxg8)
Dirgelwch cerdd gan Williams Pantycelyn

Ai William Williams Pantycelyn yw awdur cerdd am Ryfel Annibyniaeth America? Cynfael Lake sydd â'r atebion. Mae Simon Brooks yn trafod cerddi Mair Eifion - bardd anghofiedig o Borthmadog yn oes Victoria, tra bod Gareth Evans Jones yn trafod beth yn union yw gwyrth a'r cerddor Ann Atkinson sy'n sgwrsio am ei hoff gerdd Melin Trefin.


SUN 18:30 Gari Wyn (m000vwkc)
Mae Dr Gareth Morris–Stiff yn arbenigwr byd eang ar gancr y pancreas ac yn trin cleifion yn ail ysbyty pwysicaf America yn Cleveland Ohio. Mae Gareth hefyd yn sefydlu cwmni newydd i ddatblygu cyffuriau arloesol yng Nghaerdydd ac India.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000vwkh)
Y Ffoaduriaid v Dros yr Aber

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000vxgb)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000vxgd)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 10 MAY 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000vxgg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000vxgj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000vyhb)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


MON 09:00 Aled Hughes (m000vyc4)
Caneuon Dafydd Iwan

Gethin Rees Roberts yn rhannu ei ganfyddiadau am ganeuon Dafydd Iwan yn ei draethawd hir am y canwr poblogaidd; Mari Elin yn trafod ei chyfnod diweddar yn gwirfoddoli ar Ynys Sgomer; Neesha Brown o Sefydliad Iechyd Meddwl Cymru yn trafod sut mae natur yn gallu helpu meddylgarwch a Sian Melangell yn trafod ei cholofn "Natur Heddiw" yng nghylchgrawn "O'r Pedwar Gwynt"; a Lowri Ifor sy'n sôn am boblogrwydd a pherthnasedd yr artist Frida Kahlo.


MON 11:00 Bore Cothi (m000vyc6)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Dros Ginio (m000vyc8)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m000vycb)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000vycd)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000vxfm)
Y cigydd o'r Canolbarth

Gyda llai na 100 o ladd-dai bach ar ôl yn y Deyrnas Unedig, y cigydd Wil Lloyd Williams o Fachynlleth sy’n sôn am y cwmni teuluol, sydd wedi bod yn gweini cwsmeriaid ers y 1950au

Meinir Evans o ardal Llanbedr-Pont-Steffan yn sôn am ddechrau busnes coginio brownies o gegin y fferm yn ystod y pandemig.

Esyllt Jones o gwmni Dyfed Telecom yn sôn am geisio rhoi cymorth i ffermwyr a chymunedau gwledig drwy roi mynediad i fand eang cyflym iddyn nhw.

Glesni Phillips o Hybu Cig Cymru yn crynhoi’r prisiau diweddaraf yn y martiau, ac Elin Havard o Glwb Ffermwyr Ifanc Pontsenni yn adolygu’r wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000vycg)
Caneuon Cydwybod - Rhoda Dakar

Caneuon sydd ar thema Cydwybod Cymdeithasol: Rhoda Dakar yn trafod cân bwerus “The Boiler” efo The Specials; a Marc Roberts â chefndir rhai o ganeuon Y Cyrff a Catatonia.


MON 21:00 Stiwdio (m000vycj)
Cyfres ddrama newydd 'The Pact'

Mae “The Pact” yn gyfres ddrama newydd sbon sydd wedi ei chynhyrchu yng Nghymru a fydd i'w gweld ar BBC1 cyn hir, ac mae Nia Roberts yn clywed y cyfan am y gyfres gan rhai o'i sêr. Hefyd, sylw i raglen newydd Theatr Clwyd a chyfle i ddal i fyny efo'r Criw Brwd a'r Theatr Genedlaethol wrth iddynt ail-afael yn y ddrama "Pryd Mae'r Haf?", cynhyrchiad ddaeth i ben y llynedd oherwydd y clô mawr. Sgwrs hefyd efo’r cerddor a’r cyfansoddwr Owain Llwyd sydd wedi goresgyn cyfnod o rwystredigaeth greadigol dros y flwyddyn ddiwethaf.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000vycl)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 11 MAY 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000vycn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000vycq)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000vyc0)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000vxnw)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000vxny)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000vxp0)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000vxp2)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000vxp4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000vxp6)
Hanna Hopwood Griffiths a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood Griffiths and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000vxp8)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddo. New music to relax to, introduced by Sian Eleri.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000vxpb)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000vxpd)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 12 MAY 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000vxpg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000vxpj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000vwk1)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


WED 09:00 Aled Hughes (m000vwk3)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000vwk5)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000vzyn)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000vwk7)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000vwk9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Gari Wyn (m000vwkc)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000vwkf)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000vwkh)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000vwkk)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 13 MAY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000vwkm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000vwkp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000vyll)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


THU 09:00 Aled Hughes (m000vyln)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000vylq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000vyls)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000vylv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000vylx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000vylz)
Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Catrin Beard searches for the most knowledgeable team in this no-nonsense quiz.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000vym3)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000vxg0)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000vym7)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 14 MAY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000vymc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000vymh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000vzcq)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stepehens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000vzcv)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000vzcz)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000vzd3)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000vzd7)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000vzd9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000vzdc)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 19:00 Y Gerddorfa (m000vzdf)
Catrin Finch yn perfformio gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Catrin Finch performs with the BBC National Orchestra of Wales.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000vzdh)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.