SATURDAY 24 APRIL 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000v9n7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000v9nc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000vfh2)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000vfh4)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000vfh6)
Ani Glass yn dewis caneuon codi calon

Y gantores Ani Glass yn dewis caneuon codi calon. Cwis a chân gan Trystan ab Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000vfh8)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000vfhb)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000vfhd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Gaynor Davies. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 25 APRIL 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000vfhg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000vfhj)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000vfj5)
Elin Fflur

Cerddoriaeth ac adloniant gydag Elin Fflur. Music and entertainment breakfast show with Elin Fflur.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000vfj7)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000vfj9)
Rhodri Glyn, Llansannan yn trafod ffydd gobaith a chariad

Gwasanaeth dan ofal Rhodri Glyn, Llansannan yn trafod ffydd , gobaith a chariad. Darllenir darnau o'r ysgrythur gan Mair Owen


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000vfjc)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Trafod materion moesol a chrefyddol, gyda Gwenfair Griffith yn lle John Roberts. Gwenfair Griffith and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000vfjf)
Anna Aleko Skalistira Bakratseva

Beti George yn sgwrsio efo Anna Aleko Skalistira Bakratseva, yn wreiddiol o Bwlgaria. Mae'n trafod y profiad o symud ei theulu cyfan i Gymru ac wedyn yr her o ddysgu Cymraeg. Hefyd mae'n sgwrsio am ei magwraeth yn Sofia ac am wreiddiau ei theulu yng Ngwlad Groeg.


SUN 14:00 Cofio (m000vfjh)
Codi Gwên

Be sy' neud i chi chwerthin? Dyna yw nod y rhaglen wrth i John Hardy drio codi gwên wrth bori drwy'r archif. Mi fydd Tegwyn Jones a Hywel Roberts yn chwarae efo'r geiriau mwys ar y gêm banel Dros Ben Llestri ac mi fydd criw Pen Llŷn a Maldwyn yn trafod be 'di rhamant.

Islwyn "Gus" Jones yn cael tasg i esbonio'r enw Craig Bron Banog sef hanes Llywelyn Ddannedd Hirion, y cwningod a'r ffuret oddi ar y rhaglen Malu ar yr Awyr yn 1984. Mae'r gân Chwarae Troi'n Chwerw yn un o glasuron yr iaith Gymraeg, ond fersiwn go wahanol sy' gan Caryl Parry Jones ar ein cyfer. Mae'r chwarae wedi hen droi'n chwerw gan y Dyn Sali'r Dyn Sâl a'i rychau sy'n ei boeni y tro yma.

Wrth recordio'r gemau panel ar leoliad, mae'r panelwyr fel arfer yn cynhesu'r gynulleidfa wrth rannu ambell i jôc a thro Geraint Lovgreen, Tony "Bach" Llywelyn, Myrddin ap Dafydd ac Ifan Gruffydd oedd hi wrth recordio Dros Ben Llestri! Yr actores a'r gantores Gillian Elisa sy’n rhannu stori ddoniol am ei "phearls" a sôn am berlau, orig fach yng nghwmni neb llai na'r Athro Hywel Teifi Edwards wrth iddo gofio am ei ddyddiau pêl-droed yng ngorllewin Cymru.

Criw Cwmni Theatr Gorllewin Morgannwg sy'n diddanu efo sgets yn yr Asiantaeth Deithio yng nghwmni Rhys Parri Jones, Gwyn Fôn, Sara Harries Davies a Manon Eames yn mynd nôl mewn amser....yn llythrennol! Brahms a Liszt Radio Cymru neu Alwyn Humphreys a Rhisiart Arwel sy'n adrodd ambell stori o'r byd clasurol ac yna criw Penigamp nôl yn y 70au wedi ennill y "pools", ond dyw'r arian heb gyrraedd, felly ma'n rhaid i Marie James, Llangeitho sgwennu llythyr cwyno i Tydfor Jones.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000vfjk)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000vfjm)
Blaenffos, Cymanfa Bedyddwyr Gogledd Penfro

Elen Ifan yn cyflwyno emynau o rai o gymanfaoedd y gorffennol. Congregational singing, introduced by Elen Ifan.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000nlv6)
Martha, Bwni a'r Blaidd

Stori ddirgel sydd gan Sali Mali y tro hwn. Bob tro mae Martha a Bwni yn  mynd am dro i ben y mynydd mae hi’n clywed sŵn udo, pwy yn y byd sy’n gwneud y sŵn tybed?


SUN 17:05 Dei Tomos (m000vfjp)
Celf gain, Straeon Cwm Tawe a Hanes meithrinfeydd garddio Cymru

Mae Peter Lord yn olrhain hanes yr arlunydd Evan Williams a'i bwysigrwydd mewn cyd-destun Ewropeaidd, straeon am gymeriadau Cwm Tawe sydd yn cael sylw Gareth Richards, tra mae Carwyn Graves yn ymchwilio i hanes meithrinfeydd garddio Cymru. I gloi, sgwrs am fywyd a gwaith Bardd y Mis Radio Cymru Gwenallt Llwyd Ifan.


SUN 18:30 Fy Stori I (m000vfjr)
Eurgain Gwilym a Sian Roberts

Mae Eurgain Gwilym wrth ei bodd yn gwirfoddoli. Mae wedi mynd i rannau eraill o'r byd. Ond pan gafodd hi gyfle i wirfoddoli yn ddiweddar, doedd ganddi hi ddim clem y byddai'n gwirfoddoli mewn dau gartref gofal am gyfnod o fisoedd - a hynny yn ystod Covid-19.

Mi gafodd Sian Roberts o Drefor, ger Caernarfon, wybod bod ganddi hi MS dros chwe blynedd yn ôl. Mae'n siarad yn agored iawn am y pethau nad ydi hi'n gallu eu gwneud erbyn hyn ac yn trafod ei dyfodol. Mae hi hefyd yn sgwrsio am y gwahanol bethau sydd ar gael i helpu pobol sy'n ei chael hi'n anodd i gerdded oherwydd anabledd.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000vfjw)
Tanau Tawe a Tir Mawr

Tanau Tawe a Tir Mawr yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Tanau Tawe and Tir Mawr compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000vfk0)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000vfk4)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 26 APRIL 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000vfk8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000vfkd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000vgxw)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


MON 09:00 Aled Hughes (m000vfsq)
Anturiaethau Asterix

Alun Ceri Jones yn trafod poblogrwydd y cymeriad Asterix, ac yn sôn am gyfieithiad o lyfr newydd sydd ar y gweill gan Gwmni Dalen ar gyfer 2021; Angharad Tomos yn trafod y cysylltiadau rhwng Cymru a Denmarc; Yr artist Gwenllian Beynon yn ystyried be sy'n gwneud portread celf llwyddiannus; Hefyd apêl arbennig gan Fand Bach Pres Llanrug am fwy o aelodau.


MON 11:00 Bore Cothi (m000vfss)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Dros Ginio (m000vfsv)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Newyddion y dydd
Edrych yn ôl ar benwythnos o chwaraeon
Derec Llwyd Morgan yn sgwrsio am ei gyfrol o gerddi sydd ar fin cael ei chyhoeddi
A'r 'ddau cyn dau' ydy'r darlledwr, Arfon Haines Davies a'i chwaer, Cathryn Blythin,


MON 14:00 Ifan Evans (m000vfsx)
Dafydd Iwan yn westai

Dafydd Iwan yw gwestai arbennig Ifan i sôn am ei gyfrol newydd o atgofion drwy ganeuon. Singer Dafydd Iwan talks to Ifan about his new book of life through lyrics.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000vfsz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 17:55 Darllediad Etholiadol (m000v8t9)
Darllediad Etholiadol gan Plaid Gomiwnyddol Prydain

Darllediad Etholiadol gan Plaid Gomiwnyddol Prydain cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast ahead of the Senedd election on 6th May.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000vft3)
Ŵyna yn Northumberland

Hanes Sara Jenkins o Dalybont ger Aberystwyth sydd ar hyn o bryd yn ŵyna ar fferm yn Northumberland yng Ngogledd Ddwyrain Lloegr.

Hefyd, Terwyn Davies sy'n trafod sut y mae'r pandemig wedi effeithio ar fusnesau gwledig sy'n ddibynnol ar dwristiaeth, a sut mae llacio'r rheolau diweddar wedi bod o fudd iddyn nhw.

Steffan Griffiths yn rhoi crynodeb o'r rhagolygon tywydd sydd i ddod am y mis nesaf, a mwy o uchafbwyntiau o Eisteddfod Rithiol CFFI Cymru.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000vft5)
Diffiniad

Yn ystod y rhaglen mae Rhys yn “ail ystyried” rhai recordiadau wrth fynd ati i ail wrando. Ailgymysgiadau arbennig gan Meilyr WwzZ o un o draciau Brodyr y Ffin, ynghyd â remics A487 “Yn y Galeri”, sy’n drefniant o “Yn Yr Oriel” gan Llwybr Cyhoeddus.


MON 21:00 Stiwdio (m000vft7)
Clwb Darllen Stiwdio - "Syllu ar Walia" gan Ffion Dafis

Gan ei bod yn nos Lun ola'r mis, mae Clwb Darllen Stiwdio yn cyfarfod, a'r gyfrol dan sylw'r mis yma yw "Syllu ar Walia" gan Ffion Dafis.

Hefyd, mae Nia Roberts yn sgwrsio efo Simon Rodway am ei nofel newydd i blant, mae Claire Roberts yn trafod ei gwaith fel cyfansoddwraig a cherddor a'r actorion Ioan Gwyn a Jed O'Reilly sy'n sgwrsio am gynhyrchiad theatrig newydd sy'n defnyddio tair iaith, sef Cymraeg, Saesneg a'r Iaith Arwyddo Brydeinig(BSL).


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000vft9)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 27 APRIL 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000vftc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000vftf)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000vhq6)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000vhcw)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000vhcy)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000vhd0)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000vhd2)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000vhd4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 17:55 Darllediad Etholiadol (m000vkdm)
Darleldiad Etholiadol gan y Freedom Alliance

Darllediad Etholiadol gan y Freedom Alliance cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by the freedom Alliance ahead of the Senedd election on 6th May.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000vhd8)
Hanna Hopwood Griffiths a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood Griffiths and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000vhdb)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddo. New music to relax to, introduced by Sian Eleri.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000vhdd)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000vhdg)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 28 APRIL 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000vhdj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000vhdl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000vhfk)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


WED 09:00 Aled Hughes (m000vhfp)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000vhfw)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000vhg0)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000vhg4)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000vhg8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 17:55 Darllediad Etholiadol (m000v0x4)
Darllediad Etholiadol gan UKIP Cymru

Darllediad Etholiadol gan UKIP Cymru cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by UKIP ahead of the Senedd election on 6th May.


WED 18:00 Fy Stori I (m000vfjr)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000vhgj)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000vfjw)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000vhgn)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 29 APRIL 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000vhgs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000vhgx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000vj33)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


THU 09:00 Aled Hughes (m000vhmw)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000vhmy)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000vhn0)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000vhn2)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000vhn4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 17:55 Darllediad Etholiadol (m000vhn6)
Darllediad Etholiadol gan Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Darllediad Etholiadol gan Democratiaid Rhyddfrydol Cymru cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by the Welsh Liberal Democrats ahead of the Senedd election on 6th May.


THU 18:00 Hawl i Holi (m000vhn8)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m000vhnb)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000vfjf)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000vhnd)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 30 APRIL 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000vhng)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000vhnj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000vjsq)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000vjh7)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000vjhc)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa, with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000vjhh)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000vkf8)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000vjhm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 17:55 Darllediad Etholiadol (m000tvzl)
Darllediad Etholiadol gan Plaid Cymru

Darllediad Etholiadol gan Plaid Cymru cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by Plaid Cymru ahead of the Senedd election on 6th May.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000vjhw)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000vjj0)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000vjj6)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.