SATURDAY 17 APRIL 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000v3hy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000v3j0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000v700)
Daniel Glyn

Yr actor Aled Bidder sydd yn ateb cwestiynau diog Daniel Glyn.

Hefyd, gawn ni gân o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000v706)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 12:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000v70t)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 14:30 Llyr Griffiths-Davies (m000vkk3)
Cerddoriaeth yng nghwmni Llyr Griffiths-Davies. Music with Llyr Griffiths-Davies.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000v714)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000v71c)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 18 APRIL 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000v71l)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000v71s)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000v7v1)
Elin Fflur

Cerddoriaeth ac adloniant gydag Elin Fflur. Music and entertainment breakfast show with Elin Fflur.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000v7v3)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000v7v5)
Iesu yn y canol yw thema Beti-Wyn James, Caerfyrddin

Oedfa dan ofal Beti-Wyn James, gweinidog Y Priordy Caerfyrddin a Cana a Bancyfelin, yn pwysleisio lle Iesu yng nghanol bywyd y byd. Darllenir darnau o'r Ysgrythur gan Tomos Huw Morgans a Siwan Mair Jones, a chyflwynir y weddi gan Elin Wyn James


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000v7v7)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000v7v9)
Jeremy Vaughan, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru

Beti George yn sgwrsio gyda Phrif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan am ei fagwraeth yn Nolgellau, a'i yrfa yn yr heddlu. Mae e hefyd yn trafod y gwaith mae e wedi ei gyflawni yn hybu'r iaith Gymraeg gyda Heddlu De Cymru.


SUN 14:00 Cofio (m000v7vc)
Y Tywydd

"Chwefror teg yn difetha’r unarddeg", "Glaw y Sulgwyn, ffrwythlon drwy’r flwyddyn" - mae sawl hen ddywediad am y tywydd, ac mae'r Prifardd Dic Jones a Twm Elias yn trafod rhai o'r hen goelion a dywediadau. Cawn hefyd glywed hanes y gȃn Stella ar y Glaw; Geraint Lovgreen a'r Enw Da sy’n ei chanu ond Myrddin ap Dafydd bia’r geiriau ac mae’n rhoi hanes cael ei hysbrydoli ar ôl gwyliau glawog yn Ne Ffrainc.

Mae Islwyn Ffowc Elis yn cofio gaeafau caled ei blentyndod, a Dr Huw Morgan o Brifysgol Aberystwyth yn astudio'r haul, ac yn bennaf, coron yr haul.

O'r Corona i'r Chomolungma, a Dei Tomos yn clywed hanes mynydd ucha’r byd yng nghwmni Dewi Jones, sydd wedi sgwennu llyfr am y cysylltiad rhwng Everest â Chymru.

Sali Evans sy’n cofio eira mawr 1946/47. Roedd Sali yn byw ym Mhontarddulais, ond roedd ei Mam yn byw yn Felindre. Aeth yn aml i helpu ei Mam gyda’r golchi, ond y tro hwn roedd yr eira wedi dechrau disgyn ...

Aeth Arwyn Davies i ardal Cwm Ystwyth i ymweld â chymuned hunan gynhaliol oedd yn byw yn yr awyr agored, i sgwrsio efo Bethan Bray a gofyn sut oedden nhw’n paratoi at y gaeaf? Ac mae Robin Williams yn cofio hafau hirfelyn tesog y dyddiau a fu ac atgofion melys am ei "sandshoes" a oedd yn cael eu peintio efo Blanco er mwyn eu cadw'n wyn.

Ac yn ola’, mae John Huws yn holi Graham Thomas, Cilgerran, a oedd yn arbenigo ar y tywydd ac effaith y tywydd ar yr amgylchedd. Cynhesu mae'n mynd i wneud yn hytrach na mynd yn oerach - sut mae esbonio hynny? Mae chwarter canrif ers y sgwrs yma ...a faint wir sy’ di newid?


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000v7vf)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000v7vh)
Bethesda, Yr Wyddgrug

Elen Ifan yn cyflwyno emynau o rai o gymanfaoedd y gorffennol. Congregational singing, introduced by Elen Ifan.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000nbvb)
Y Piano yn y Goedwig

Sali Mali sy'n darllen stori am Ani ac Efan. Er bod ganddi biano, dydy Ani ddim yn gwybod sut i’w chwarae, ond mae Efan ei ffrind yn llenwi’r tŷ gyda sŵn hyfryd.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000v7vk)
Y Gymraeg ar Wastadeddau Gwent

Mae Esyllt Maelor yn trafod wythnosolyn sydd yn cael ei gynhyrchu ganddi hi a Leusa Jones o'r enw Drws, sy'n llawn straeon difyr a chalonogol.

Y defnydd o'r Gymraeg ar Wastadeddau Gwent yw testun Dr Dylan Foster Evans tra bod Grug Muse yn dadansoddi cerddi taith Syr TH Parry-Williams.

Ac i gloi mae Tegwen Morris yn dewis ei hoff gerdd - sy'n clodfori bro ei mebyd yn Sir Gaerfyrddin - Hiraeth am Ffald y Brenin.


SUN 18:30 Penblwydd Hapus Grav (m000v7vm)
Eleni, byddai Ray Gravell wedi dathlu ei benblwydd yn 70oed. A phwy gwell i arwain y cofio ar yr achlysur hwn nag un sy’n gwisgo crys coch Cymru a’r Scarlets heddiw - Ken Owens. Yn y rhaglen hon mae Ken yn cyfarfod â merched Ray - sef Manon a Gwenan Gravell – er mwyn beirniadu “Gwobr Cymreictod Grav”. Dyma anrhydedd sydd wedi ei chynnig i un o bobol ifanc Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. Ond pwy sy’n haeddu ennill, a beth newydd cawn ni ddysgu am y Cawr o’r Myndd, wrth i ni ddweud “Penblwydd Hapus Grav”.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000v7vp)
Tir Iarll a Chrannog

Tir Iarll a Chrannog yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000v7vr)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000v7vt)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 19 APRIL 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000v7vw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000v7vy)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000v7ry)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


MON 09:00 Aled Hughes (m000v7s0)
Cystadleuaeth Barddoniaeth Cymru Ewro 2020

Gruffudd Owen a Kizzy Crawford yn trafod Cystadleuaeth Barddoniaeth Cymru Ewro 2020; Sara Yassine yn trafod pwysigrwydd cyfnod y Ramadan; Y Balaclava, y Duffle, y Cologne, Sina Haf sy'n son am y lleoliadau Ewropeaidd sydd wedi gadael eu henw ar y byd ffasiwn; a'r hanesydd cymdeithasol, Emma Lile, yn trafod arferion a thraddodiadau o dathlu penblwyddi priodas.


MON 11:00 Bore Cothi (m000v7s2)
Rhinweddau Garlleg a Hyfforddi Cŵn

Nerys Howell sy'n trafod rhinweddau garlleg, a sgwrs gyda’r hyfforddwr cŵn Dewi Jenkins.

A Dr Nathan Munday sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000v7s4)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m000v7s6)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000v7s8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000v7sb)
Wyn Jones - o'r cae rygbi i'r sied ŵyna

Y chwaraewr rygbi rhyngwladol Wyn Jones sy'n edrych nôl ar bencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni, a thrafod bywyd nôl ar y fferm yn ystod y cyfnod ŵyna.

Huw Evans, yr arwerthwr o Gaerfyrddin, sy’n cofio dros ddeugain mlynedd o weithio fel ocsiwniar yn y gorllewin.

Emyr Evans yn sôn am ei waith fel Rheolwr Prosiect Gweilch Dyfi ger Machynlleth.

John Richards o Hybu Cig Cymru yn crynhoi holl ddatblygiadau’r marchnadoedd anifeiliaid, a sgwrs gydag enillwyr y Gadair a’r Goron yn Eisteddfod Rithiol CFFI Cymru eleni.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000v7sd)
Yr Arloeswyr

Mae Mr Mwyn yn rhannu awgrymiadau o artistiaid sy'n cael eu hystyried yn rhai o arloeswyr canu pop yng Nghymru.


MON 21:00 Stiwdio (m000v7sg)
Y Tŵr a Gŵyl y Gelli

Yn 2017, gwelwyd fersiwn o ddrama enwog Gwenlyn Parry, Y Tŵr, yn cael ei llwyfannu ar ffurf opera gan y Theatr Genedlaethol ac yn ddiweddar mae recordiad o’r perfformiad wedi ei ryddhau’n rhithiol. Mae Nia Roberts yn sgwrsio efo’r cyfansoddwr Guto Pryderi Puw am y sialens o gyfansoddi gwaith mor heriol, ac efo’r gantores Caryl Hughes, oedd yn perfformio yn y cynhyrchiad.

Hefyd, Guto Harri ac Anni Llyn sy'n edrych ymlaen at Ŵyl y Gelli ac yn sgwrsio am brosiect arbennig ar gyfer ysgolion. Ac mae Elen Bowman a Kallum Weyman yn trafod cwrs cyfarwyddo arbennig ar gyfer darpar gyfarwyddwyr llwyfan.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000v7sj)
Gibraltar

Yr holl ffordd o Gibraltar, mae Eleri Surrey yn ymuno gyda Ger am sgwrs am ei bywyd draw yno.

Hefyd, cawn glywed am sut i wneud smoothies ar gyfer yr haf gyda Tomos Owen o Gaernarfon.TUESDAY 20 APRIL 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000v7sl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000v7sn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000v886)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000v888)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000v88b)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000v88d)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000v88g)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000v88j)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000v88l)
Hanna Hopwood Griffiths a'i gwestai sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood Griffiths and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000v88n)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddo. New music to relax to, introduced by Sian Eleri.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000v88q)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000v88s)
Pwy sy'n hoffi Opera?

Gan bod Opera Cenedlaethol Cymru yn dathlu eu pen-blwydd yn 75 oed, ma'r gantores Llio Evans yn mynd i berswadio Geraint bod modd i bawb fwynhau cerddoriaeth opera!

Ble fydd Ar y Map wythnos yma?WEDNESDAY 21 APRIL 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000v88v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000v88x)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000v8z7)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


WED 09:00 Aled Hughes (m000v8sz)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000v8t1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000v8t3)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000v8t5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000v8t7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Penblwydd Hapus Grav (m000v7vm)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000v8tc)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000v7vp)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000v8tf)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 22 APRIL 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000v8th)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000v8tk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000v9g0)
Caryl a Geraint

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Geraint Hardy.


THU 09:00 Aled Hughes (m000v9f9)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000v9fc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000v9ff)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000v9fh)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000v9fk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 17:55 Darllediad Etholiadol (m000v9fm)
Darllediad Etholiadol gan Gwlad

Darllediad Etholiadol gan Gwlad cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by Gwlad ahead of the Senedd election on 6th May.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000v9fp)
Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Catrin Beard searches for the most knowledgeable team in this no-nonsense quiz.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000v9fr)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000v7v9)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000v9ft)
Her yr Het Marian Trythall

Cawn glywed am Her yr Het wythnos yma gyda Marian Trythall, cyn cael clywed y diweddaraf yn y byd Moduro.FRIDAY 23 APRIL 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000v9fw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000v9fy)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000v9wt)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stepehens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000v9ml)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000v9mn)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000v9mq)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000v9ms)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000v9mv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 17:55 Darllediad Etholiadol (m000v9mx)
Darllediad Etholiadol gan Propel

Darllediad Etholiadol gan Propel cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by Propel ahead of the Senedd election on 6th May.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000v9mz)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000v9n1)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000v9n3)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Marc Griffiths sy'n tanio'r penwythnos yn sedd Ffion Emyr, gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Marc Griffiths sitting in for Ffion Emyr..