SATURDAY 10 APRIL 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000tx0f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000tx0h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000v29c)
Tomos a Dylan

Y cwis poblogiadd 'Pwy o gyn gast Rownd a Rownd sydd ar y ffôn?'

Pwnc trafod y bore ydy 'Ydych chi erioed wedi ymddangos yn eich papur bro lleol, ac os do, pam?'

Hefyd wrthgwrs, y dewis gorau o gerddoriaeth.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000v29f)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000v29h)
Caneuon Codi Calon gyda Ifan Davies o Sŵnami

Ifan Davies o Sŵnami sydd yn dewis Caneuon Codi Calon.

Cwis a Chân gan Trystan ab Owen a Owain Llyr sy'n trafod sylwebaethau'r flwyddyn.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000v29k)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000v29m)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000v29p)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 11 APRIL 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000v29r)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000v29t)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000v28j)
Elin Fflur

Cerddoriaeth ac adloniant gydag Elin Fflur. Music and entertainment breakfast show with Elin Fflur.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000v28l)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000v28n)
Oedfa sgwrs Islamaidd ar drothwy Ramadan

Ar drothwy Ramadan mae Laura Jones, sy'n dilyn Islam, yn sgwrsio gyda John Roberts am ei ffydd ac am bwrpas a disgyblaeth dathlu Ramadan.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000v28q)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000v28s)
Rhys Patchell

Beti George yn sgwrsio gyda'r chwaraewr rygbi rhyngwladol Rhys Patchell, sy'n trafod ei ddylanwadau cynnar, a'i ddyfalbarhad a'i alluogodd i wireddu ei freuddwyd o gynrychioli ei wlad ar y maes rygbi.


SUN 14:00 Cofio (m000v28v)
Penrhyn Llŷn

Casia William, sy'n estyn gair o groeso i Benrhyn Llŷn tra bod Walter Williams, a aned yn Nant Gwrtheyrn, yn cofio y gymuned fyrlymus yn ei anterth.

Mae Endaf Emlyn, a fagwyd ym Mhwllheli, yn cofio ymateb i'r albwm Hiraeth a ryddhawyd yn 1974 a Sarah Roberts sy'n rhannu hanes tref Pwllheli,

Hefyd ymhlith y pytiau, Hywel Gwynfryn sy'n holi Jos Jones a Gwilym Jones am eu hatgofion o weithio yn Butlins. Fe glywn ni hanes Tom Nefyn yn ogystal a chlywed rhai o'r straeon ar gofnod yn amgueddfa forwrol Llŷn yn yr hen Eglwys Santes Fair yn Nefyn, gan Meinir Pierce Jones.

Lewis Valentine sy'n sôn am y noson a losgodd yr ysgol fomio ynghyd â Saunders Llewis a DJ Williams; A pedwar can mlynedd ers diwedd y system gaethwasiaeth John Dilwyn Williams sy'n rhannu cysylltiadau Llŷn efo'r cyfnod tywyll yma mewn hanes.

Dilwyn Morgan sy'n cofio dyddiau diniwed ei blentyndod yn nghysgod Garn Fadryn a Mona Williams sy'n croesi'r culfor i Ynys Enlli.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000v28x)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000v28z)
Y Bont a`r Hendy

Elen Ifan yn cyflwyno emynau o rai o gymanfaoedd y gorffennol. Congregational singing, introduced by Elen Ifan.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000n60y)
Cai yn y Gofod

Sali Mali sy'n adrodd stori am Cai. Un noson, pan mae Cai yn trio ei orau glas i fynd i gysgu, mae e’n mynd ar antur arallfydol gydag anghenfil y dŵfe.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000v291)
Hanes Neil Rosser

Mae Dei yn sgwrsio gyda Neil Rosser ac yn cael hanes ei fywyd drwy ei ganeuon.

pwysigrwydd cyfieithu uniongyrchol yn y llysoedd yw pwnc Dr Rhianedd Jewell tra bod Wendy Jones yn trafod ei chyfrol am deithio yn Rwsia.

Hefyd mae Sian Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd, yn datgelu pam mai cerdd am aelod o fand 'Y Brodyr' yw ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Fy Nghymru I (m000v0xb)
Ar drothwy Etholiad Senedd Cymru ym Mai 2021, beth mae Cymru a gwleidyddiaeth yn golygu i bobl o wahanol oedrannau a chefndiroedd?

Y cyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol, Nathan Brew, sy'n cyflwyno rhaglen yn canolbwyntio ar farn pobl o gefndir BAME. Sut mae syniadau am hunaniaeth a pherthyn yn dylanwadu ar y ffordd mae pobol yn meddwl am wleidyddiaeth?


SUN 19:00 Etifeddiaeth (m000qhpf)
Ar achlysur canmlwyddiant marwolaeth Syr O.M.Edwards, mae ei or-wyres, Mari Emlyn yn mynd ar daith emosiynol i ganfod pa gyflyrau iechyd y gallai hi fod wedi eu hetifeddu gan O.M a’i wraig Elin. Nid yw’r canfyddiadau ar hyd y daith bob tro yn hawdd a bu’n dipyn o siwrne.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000v293)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000v295)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 12 APRIL 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000v297)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000v299)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000v1rj)
Caryl a Daniel

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Daniel Glyn.


MON 09:00 Aled Hughes (m000v1rl)
Yuri Gagarin

60 mlynedd ers i Yuri Gagarin gyrraedd y gofod, sgwrs efo Elena Parina am ei thad-cu, Vasily Parin, oedd yn un o'r criw meddygol fu'n paratoi'r gofodwr ar gyfer y daith arloesol. Hefyd Dr Peri Vaughan Jones yn trafod yr hyn gafodd ei ddysgu am y gofod.

Sgwrs gyda Gareth Bryn, un o gyfarwyddwyr "Line of Duty" a'i wraig Mared Swain sy'n gweithio ar gyfres "Bregus" S4C.

Pwyll ap Siôn sy'n ystyried pa ddarnau cerddorol mewn ffilm sy'n poblogeiddio cerddoriaeth glasurol, a Dylan Harries o Hafan Alpacas ger Llandybie sy'n sôn am boblogrwydd cadw'r anifeilaid hoffus.


MON 11:00 Bore Cothi (m000v1rn)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Dros Ginio (m000v1rq)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m000v1rs)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000v1rv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000v1rz)
Doreen Lewis yn dathlu'r 70

Terwyn Davies sy'n sgwrsio gyda Brenhines Canu Gwlad Cymru, Doreen Lewis, ar achlysur ei phen-blwydd yn 70 mlwydd oed, gan drafod dylanwad cefn gwlad ar ei cherddoriaeth.

Hefyd, hanes buches o wartheg Wagyu sydd wedi ymgartrefu yn ardal Bontnewydd ger Caernarfon, a Gethin Owen o Fetws yn Rhos ger Abergele yn sôn sut mae ei ddull o ffermio o fudd i'r amgylchedd a byd natur.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000v1s1)
Ffilm Poly Styrene

Mike Parker yn trafod y ffilm ddogfen "Poly Styrene: I Am A Cliché”


MON 21:00 Stiwdio (m000v1s3)
Hunangofiant Eigra Lewis Roberts a Gŵyl Lên Llandeilo

Sylw i hunagofiant hir-ddisgwyliedig Eigra Lewis Roberts, Heddyr Gregory yn edrych ymlaen at Ŵyl Lên Llandeilo a Pryderi Gwyn Jones yn sgwrsio am anturiaethau diweddaraf “Kaiser y Trenyrs”.

Hefyd, sgwrs efo tair awdures sy’n troedio ym myd troseddwyr, sef Gwen Parrott, Alis Hawkins a Myfanwy Alexander.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000v1s5)
Sir y Fflint

Rhaglen arbennig o Sir y Fflint yng nghwmni cymeriadau o'r ardal.TUESDAY 13 APRIL 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000v1s7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000v1s9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000v0wc)
Caryl a Daniel

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Daniel Glyn.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000v0wg)
Godzilla a King Kong

Wrth i'r ffilm "Godzilla vs King Kong" gyrraedd y sinemau, yr arbenigwr ffilmiau Gary Slaymaker, sy'n trafod ymddangosiadau'r ddau anghenfil mewn ffilm.

Hefyd, sgwrs efo Nest Thomas, sydd wedi ei henwi’n Lywydd newydd Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru; yr hanesydd chwaraeon Mei Emrys yn trafod y Gemau Olympaidd modern cyntaf gafodd eu cynnal 125 mlynedd yn ol; a Julian Lewis Jones sy'n croesawu'r Tiwna Celtaidd yn ôl i foroedd Cymru.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000v0wl)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000v0wq)
Jennifer Jones

Jennifer Jones a'i gwesteion yn trafod 125 mlynedd ers agor rheilffordd Yr Wyddfa; sut mae bywyd bob dydd yn dylanwadu ar yr iaith rydan ni’n ddefnyddio; a chofio y gantores Margaret Price fyddai wedi bod yn 80 oed heddiw.

Hefyd, ydi'r rhaglenni teledu megis y dramâu neu operau sebon yn portreadu yn realistig y gymdeithas honno yr ydym yn byw ynddi heddiw?


TUE 14:00 Ifan Evans (m000v0wv)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000v0x0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 17:55 Darllediad Etholiadol (m000v0x4)
Darllediad Etholiadol gan UKIP Cymru

Darllediad Etholiadol gan UKIP Cymru cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by UKIP ahead of the Senedd election on 6th May.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000v0x8)
Magu a Mabwysiadu

Hanna Hopwood Griffiths sy'n cael cwmni Llinos Jones ac Alaw Jones i drafod be sy'n gwneud bywyd yn haws i rieni sengl ac i rieni sy'n mabwysiadu; ac awgrymiadau gan wrandawyr y rhaglen am lyfrau sy'n gwneud bywyd yn haws wrth drafod sefyllfaoedd amrywiol gyda phlant.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000v0xf)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddo. Sgwrs efo'r gantores a'r gyfansoddwraig Glain Rhys; a Rachel Somerville sy'n sôn am y prosiect Ffrindiau Gigiau sy’n chwilio am fwy o wirfoddolwyr.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000v0xk)
Sgwrs gyda Neil Rosser am hanes ei fywyd drwy ei ganeuon; pwysigrwydd cyfieithu uniongyrchol yn y llysoedd yw pwnc Dr Rhianedd Jewell; a Sian Lewis, Prif Weithredwr yr Urdd sy'n datgelu pam mai cerdd am aelod o fand 'Y Brodyr' yw ei hoff gerdd.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000v0xq)
Gwylio'r Ser

Yn sgil ymchwil diweddar sy'n dweud bod llygredd golau isel yn golygu bod Cymru'n le da i weld y sêr, Dafydd Morgan o Dregaron sy'n tywys Ger o amgylch y cosmos.WEDNESDAY 14 APRIL 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000v0xv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000v0xz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000v33l)
Caryl a Daniel

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Daniel Glyn.


WED 09:00 Aled Hughes (m000v0wm)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000v0wr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000v0ww)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000v0wz)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000v0x3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 17:55 Darllediad Etholiadol (m000tvyd)
Darllediad Etholiadol gan Llafur Cymru

Darllediad Etholiadol gan Llafur Cymru cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by the Welsh Labour Party ahead of the Senedd election on 6th May.


WED 18:00 Fy Nghymru I (m000v0xb)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000v0xg)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Etifeddiaeth (m000qhpf)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000v0xp)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 15 APRIL 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000v0xt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000v0xy)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000v37h)
Caryl a Daniel

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones a Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones and Daniel Glyn.


THU 09:00 Aled Hughes (m000v33q)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000v33s)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000v442)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000v33v)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000v33x)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 17:55 Darllediad Etholiadol (m000v33z)
Darllediad Etholiadol gan Y Ceidwadwyr Cymreig

Darllediad Etholiadol gan Y Ceidwadwyr Cymreig cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by the Welsh Conservatives ahead of the Senedd election on 6th May.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000v341)
Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Catrin Beard searches for the most knowledgeable team in this no-nonsense quiz.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000v343)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000v28s)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000v345)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 16 APRIL 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000v347)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000v349)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000v3h9)
Tara Bethan

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Tara Bethan. Music and entertainment breakfast show with Tara Bethan


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000v3hc)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000v3hf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000v3hh)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000v3hk)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000v3hm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 17:55 Darllediad Etholiadol (m000tvzl)
Darllediad Etholiadol gan Plaid Cymru

Darllediad Etholiadol gan Plaid Cymru cyn etholiad Senedd Cymru ar Fai 6ed. A Party Election Broadcast by Plaid Cymru ahead of the Senedd election on 6th May.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000tx07)
Heledd Watkins o HMS Morris sy'n dewis cân i ddechrau'r penwythnos

Heledd Watkins o'r band HMS Morris sy'n dewis cân i ddechrau'r penwythnos, ac Osian Huw Williams yw ein hartist 3 trac.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000v3ht)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000v3hw)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.