SATURDAY 27 MARCH 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000tg8y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000tg90)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000tmgs)
Daniel Glyn

Yr actor Mark Lewis Jones sy'n ateb cwestiynau diog Daniel Glyn. Trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000tmgv)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000tmgx)
Y Sioe Sadwrn

Y gyflwynwraig Sioned Dafydd sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Cwis a Chân gan Trystan ab Owen, a Sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000tmgz)
Chwaraeon Radio Cymru

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000tmh1)
Marc Griffiths

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000tmh3)
Cymru v Mecsico

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed gyfeillgar Cymru v Mecsico. Commentary on the international friendly between Wales and Mexico.


SAT 22:00 Ffion Emyr (m000tmh5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 28 MARCH 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000tmh7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000tmh9)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000tmww)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000tmwy)
Buddug Verona James

Yn rhaglen olaf y gyfres, ffilm yw thema dewisiadau cerddorol Buddug Verona James.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000tmx0)
Oedfa Sul y Blodau dan arweiniad Angharad Tomos

Oedfa Sul y Blodau dan arweiniad Angharad Tomos yn trafod Crist fel yr un oedd yn troi'r byrddau a herio awdurdodau'r dydd.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000tmx2)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000tmx4)
Gerallt Pennant

Un o leisiau cyfarwydd Radio Cymru, Gerallt Pennant sydd yn cadw cwmni i Beti George.
Mae'n sôn am farwolaeth ei dad pan oedd e'n fachgen ifanc ac effaith hynny arno, yn ogystal â'i fagwraeth ym Mryncir, ble roedd ei rieni yn "cadw fisitors".


SUN 14:00 Cofio (m000tmx6)
Ffrwythau a Llysiau

Mae pawb yn gwybod mai Afal yw ffrwyth Gardd Eden, ond mi roedd Efa am gynnig rhywbeth arall i Adda yn y rhaglen gomedi Chwedlau Jogars efo John Ogwen a Gari Williams yn 1986. Yna gwraig John, sef Maureen Rhys, bu'n myfyrio am y goeden afalau yn eu gardd ac yna Gwennan Schiavone yn olrhain hanes ffrwythau a llysiau.

Ydych chi'n cofio enwau megis Blodyn Tatws, Caleb, Llewelyn, Dan Dŵr a'r Dyn Creu? Mi roedd rhaglen Miri Mawr yn boblogaidd iawn yn y saithdegau ac yma ma Blodyn Tatws am fentro i gystadlu ar lwyfan yr Eisteddfod. Oeddech chi'n gwybod mae Cymro a gyflwynodd y banana i Brydain? Mae cofgolofn Syr Alfred Lewis Jones - o Lanedi ger Pontarddulais - i'w weld o flaen adeilad y Liver yn nociau Lerpwl, a fe hefyd sefydlodd y Coleg Meddygol i Afiechydon Trofannol yn y ddinas.

Orig ddifyr efo Alun Jones o'r Bontnewydd sy' di bod yn cadw rhandir; Sally Lewis, Trefechan sy'n sôn am wneud meddyginiaethau llysieuol ac i orffen, y ddau ddigrifwr Idris Charles a Dilwyn Pierce sy'n ymweld ȃ siop y groser ac yn chware o gwmpas efo'r geiriau mwys yn ymwneud ȃ ffrwythau a llysiau.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000tmx8)
Hywel Gwynfryn

Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000tmxb)
Caniadaeth y Cysegr

Hanner awr o ganu cynulleidfaol. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000tmxd)
Lora yn Colli ei Llais

Mae Lora wrth ei bodd yn canu drwy’r dydd, ond mae’r canu yn tewi pan mae hi’n mynd i’r ysgol feithrin am y tro cynta. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000tmxg)
Hanes llyfrau plant

Mae Siwan Rosser yn trafod dechreuadau ysgrifennu i blant yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn ei chyfrol 'Darllen y Dychymyg', tra bod Richard Crowe yn manylu ar y broses o greu deddfau yn y Gymraeg. Themâu o alltudiaeth yng ngweithiau'r llenor o'r ail ganrif ar bymtheg, Charles Edwards, yw pwnc Dewi Alter ac mae Ffred Ffransis yn dewis emyn fel ei hoff ddarn o farddoniaeth.


SUN 18:30 Elwen QC (m000tmxj)
Daeth Elwen Mair Evans i'r Bar yn Grey's Inn, Llundain ym 1980 a hithau wedi graddio gyda gradd ddosbarth cyntaf ddwbl o Gaergrawnt. Fe gymerodd y Sidan yn 2002, gan agor y drws i yrfa yn gweithio ar rai o'r achosion troseddol mwyaf heriol ym Mhrydain Fawr. Ar y cychwyn hi oedd yr unig ferch yn QC ym maes trosedd yng Nghymru a hyd yn oed heddiw, mae merched yn y maes hwn yn brin, yn enwedig yng Nghymru. Dewisodd ddychwelyd o Lundain i ymarfer ei chrefft gan ddechrau yng Nghaer ac yna yn Abertawe, lle bu hefyd yn bennaeth ar Siambr, ac erbyn diwedd ei chyfnod yno, mae hi'n falch o ddweud yr oedd mwy o fargyfreithwyr yn ferched nag oedd yn ddynion. Heb os, mae cryn barch i Elwen Evans am ei gwaith ar achosion proffil uchel iawn, nid dim ond yng Nghymru ond ym Mhrydain Fawr. Yn ôl Winston Roddick QC, 'mae'n sefyll allan fel bargyfreithiwr yn haeddu'r rheng o fod yn Gwnsler y Frenhines a thrwy ei hesiampl hi roedd hi'n dangos bod yna ferched eraill hefyd yn deilwng o gael eu codi i'r rheng’.

Ar gyfer rhoi portread cyflawn ohoni hi a'i gwaith, fe ddewiswyd dau achos gwahanol - un lle yr oedd Elwen Evans yn amddiffyn cleient (sef achos Wendy Ellis yn Llys y Goron Caernarfon) ac un lle'r oedd hi yn erlyn (sef yr achos yn erbyn Mark Bridger am lofruddio April Jones, yn Llys y Goron y Wyddgrug). Mae'r ddau achos yn dra gwahanol i'w gilydd ac yn cynnig cyfle i edrych ar wahanol agweddau o waith ac arddull Elwen Evans.

Yn yr ail raglen mae Elwen yn trafod yr achos yn erbyn Wendy Ellis, a gyhuddwyd o lofruddiaeth a dynladdiad ei phartner treisgar yn 2007. Ceir cyfraniadau hefyd gan gyfreithiwr Wendy, Michael Strain, a chyn ohebydd y Daily Post, Eryl Crump. Hefyd yn cyfrannu mae Winston Roddick QC, oedd yn erlyn Wendy Ellis yn yr achos.

Fe gawn drosolwg o beth mae hi'n golygu i fod yn Gwnsler y Frenhines yn y maes troseddol; y ddawn o holi a chroesholi; sut mae llunio achos; awyrgylch gystadleuol y maes troseddol; y rheidrwydd i adael emosiwn wrth ddrws y Llys, a thrwy hyn cawn fynediad unigryw i 'theatr' y Llys drwy ddisgrifiadau a storiâu un o fargyfreithwyr siadanog mwyaf talentog Cymru a thu hwnt. Elfen ddiddorol yn achos Wendy Ellis oedd y ffaith iddo gael ei gynnal bron yn gyfangwbwl yn y Gymraeg, gyda 12 namyn un o'r rheithgor yn deall yr iaith. Mae hon yn sefyllfa unigryw, ac fe ddewisodd Elwen Evans yr achos hwn ar gyfer y gyfres oherwydd ei bod â theimladau cryf am ddefnydd yr iaith, am gyfiawnder i rai sydd yn dymuno cael achos yn y Gymraeg, ac yn wir am ddyfodol y gyfraith yng Nghymru.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000tmxl)
Y Derwyddon v Penllyn

Y Derwyddon sy'n herio Penllyn i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Y Derwyddon challenge Penllyn in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000tmxn)
Ar Eich Cais

Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000tmxq)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 29 MARCH 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000tmxs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000tmxx)
Daniel Jenkins-Jones

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000tn0f)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


MON 09:00 Aled Hughes (m000tmxz)
Poblogrwydd Casetiau

Mici Plwm yn trafod y cynnydd diweddar yng ngwerthiant casetiau; Mari Huws sy'n rhannu ei hoffter o sgwennu llythyrau; Y daearegwr Math Williams yn esbonio sut mae llosgfynydd Fagradalsfjall yn Reykjavik wedi ail ddechrau ffrwydro ar ôl 800 mlynedd; Jane Aaron yn trafod prosiect newydd i goffau Sarah Janes Rees, yr ysgolfeistres a llenor oedd yn cael ei hadnabod fel Cranogwen.


MON 11:00 Bore Cothi (m000tmy1)
Tips ar goginio dros y Pasg!

Alison Huw sy'n cynnig tips ar goginio dros y Pasg, ac mae Modlen Lynch a Gwennant Pyrs ymuno i sôn am y rhaglen radio Y Ferch a'r Pasg.

John Tudno Williams sy'n rhoi Munud i ni gael meddwl.


MON 12:30 Dros Ginio (m000tmy3)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19

Edrych yn ôl ar benwythnos o chwaraeon

Diwedd cyfnod i un o fusnesau gwallt mwyaf llewyrchus gogledd Cymru

Gwestai dau cyn dau ydy D Ben Rees, a'i fab, Dafydd Rees


MON 14:00 Ifan Evans (m000tmy5)
Carwyn Glyn yn westai

Gwestai Ifan yw'r actor Carwyn Glyn - DJ yn y gyfres Pobol y Cwm. Pobol y Cwm actor Carwyn Glyn - known to viewers as DJ - is Ifan's special guest.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000tmy7)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Nia Thomas.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000tmy9)
Gosod blodau yn ystod y cyfnod clo

Hanes Ffion Medi a'i mam Mairwen Rees o Lanfynydd ger Llandeilo sydd wedi dechrau cwmni gosod blodau - Sied yr Ardd yn ystod y cyfnod clo.

Y cyn-weinidog Wyn Thomas yn sôn am ei rôl newydd yn gweithio gydag elusen Tir Dewi, yn canolbwyntio ar iechyd meddwl ffermwyr ifanc.

Haf Wyn Hughes yn sôn am ei gwaith gyda chynllun Clwstwr Mêl Cymru i gynorthwyo cynhyrchwyr mêl yng Nghymru.

Steffan Griffiths yn crynhoi rhagolygon y tywydd am y mis nesaf, a Rhys Owain Edwards yn adolygu’r straeon amaethyddol yn y wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000tmyc)
Caneuon Newid Hinsawdd

Awgrymiadau'r gwrandawyr o ganeuon sydd â thema amgylcheddol neu faterion Newid Hinsawdd.


MON 21:00 Stiwdio (m000tmyf)
Clwb Darllen- “Mametz” gan Alun Cob

Mae’r Clwb Darllen yn cyfarfod a Catrin Beard sy'n cael cwmni Owain Schiavone a Lisa Williams er mwyn trin a thrafod y nofel “Mametz” gan Alun Cob.

Hefyd, mae Nia Roberts yn dathlu pen-blwydd Neuadd Frenhinol Albert yn 150 mlwydd oed ac yn olrhain hanes y cysylltiad Cymreig, a William Roberts sy'n sgwrsio am ei ddrama radio newydd “Concro’r Anialwch”.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000tmyh)
Clip Her yr Het, busnes gemwaith a chrefftau, a sôn am Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc.

Clip Her yr Het efo Lowri Puw, sylw i fusnes bach gemwaith a chrefftau Lowri Medi, a sôn am Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc.TUESDAY 30 MARCH 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000tmyk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000tmym)
Daniel Jenkins-Jones

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000tnkn)
Huw a Tara

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Tara Bethan. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Tara Bethan.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000tn0m)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000tn0p)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000tn0r)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a’r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000tn0t)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000tn0w)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000tn0y)
Hanna Hopwood Griffiths a'i gwestai sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood Griffiths and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Carl ac Alun (m000tn10)
Cymru v Gweriniaeth Tsiec

Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at y gêm bêl-droed rhwng Cymru a Gweriniaeth Tsiec. Carl and Alun look ahead to Wales v Czech Republic.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000tn12)
Cymru v Gweriniaeth Tsiec

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Cymru v Gweriniaeth Tsiec yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd Qatar 2022. Commentary on Wales v Czech Republic.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000tn14)
Eisteddfo y Ffermwyr Ifanc, ac i ble byddwn yn mynd heno efo Ar y Map?WEDNESDAY 31 MARCH 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000tn16)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000tn18)
Daniel Jenkins-Jones

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000tnmd)
Huw a Tara

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Tara Bethan. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Tara Bethan.


WED 09:00 Aled Hughes (m000tnbt)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000tnbx)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000tnc1)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a’r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000tnc5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000tnc9)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


WED 18:00 Elwen QC (m000tmxj)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000tncf)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000tmxl)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000tnck)
Mwy o Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc, a Dai Dyer ydi Ffrind y Rhaglen heno.THURSDAY 01 APRIL 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000tncp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000tnct)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000tnsy)
Huw a Tara

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens a Tara Bethan. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens and Tara Bethan.


THU 09:00 Aled Hughes (m000tnb5)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000tnb7)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000tnb9)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000tpw0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000tnbc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


THU 18:00 Hawl i Holi (m000tnbf)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m000tnbh)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd o'r archif, a mix gwaith cartref. New music, an occasional unfamiliar gem from the archives, plus a homework mix.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000tmx4)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000tnbk)
Her yr Het gyda Lowri Puw. A Geoff Jones yn trafod benthyg ei geir i'r rhaglen deledu Top Gear.FRIDAY 02 APRIL 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000tnbm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000tnbp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000tp1y)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stepehens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000tp20)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:30 Yr Oedfa (m000tp22)
Oedfa Dydd Gwener y Groglith

Oedfa ar gyfer Dydd Gwener y Groglith. A service for Good Friday.


FRI 12:00 Cerddoriaeth yr Wythnos Fawr (m000tp24)
Heledd Cynwal ac Alwyn Humphreys yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer yr Wythnos Fawr. Heledd Cynwal and Alwyn Humphreys present music for Holy Week.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000tp26)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000tp28)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000tp2b)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000tp2d)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000tp2g)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.