SATURDAY 20 MARCH 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000t738)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000t73b)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000td5y)
Daniel Glyn

Y cerddor a'r cynllunydd Steffan Dafydd sy'n ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn. Trac o ffilm a trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000tcf3)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000tcf5)
Y Sioe Sadwrn

Elin Haf o Cyw yn dewis caneuon codi calon, cwis a chân gan Trystan ab Owen, ac Owain Llyr yn trafod sylwebaethau'r wythnos.


SAT 14:00 Y Gerddorfa (m000ck9x)
Dathlu Sain yn 50

Lisa Gwilym ac Aled Hughes yn cyflwyno uchafbwyntiau cyngerdd o Pontio ym Mangor, wrth i Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Band Pres Llareggub a'u gwesteion ddathlu hanner can mlynedd o Recordiau Sain.


SAT 16:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000tcf7)
Chwaraeon Radio Cymru

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 22:00 Ffion Emyr (m000tcf9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 21 MARCH 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000tcfc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000tcff)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000tfck)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Y Gerddorfa (m000tdkp)
Carwyn Ellis & Rio 18 a Kizzy Crawford

Setiau arbennig gan Carwyn Ellis & Rio18 a Kizzy Crawford gyda Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, wedi recordio’n fyw yn Neuadd Hoddinott, Caerdydd.

Cyfle i fwynhau clasuron fel Duwies Y Dref, Tywydd Hufen Iâ a Lawr Yn Y Ddinas Fawr ynghyd â chaneuon newydd wedi eu cyfansoddi yn arbennig ar gyfer y Gerddorfa gan Carwyn Ellis. Hefyd, mae Kizzy yn perfformio caneuon o’i albwm newydd gyda’r Gerddorfa.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000tdkz)
Oedfa Sul y Dioddefaint dan arweiniad Trystan Owain Hughes, Caerdydd

Oedfa pumed Sul y Grawys, Sul y Dioddefaint, dan arweiniad Trystan Owain Hughes gyda chymorth Hannah Burch, Sion Brynach a Macsen Hughes.

Yn yr Oedfa ceir trafodaeth ar ddarganfod ystyr mewn dioddefaint trwy ddeall sut y mae Duw wedi uniaethu gyda’n dioddefaint ni.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000tdl5)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000tdlc)
Y Parchedig John Gillibrand

Y gwestai yw'r Parchedig John Gillibrand, ficer yn ardal Pontarddulais sydd wedi bod yn brwydro yn ddiweddar dros gael y brechlyn i'w fab Adam sydd yn awtistig. Mae John yn wreiddiol o ardal Manceinion ac yn sôn am ei gyfnod ym Mhrifysgol Rhydychen yn astudio Hanes cyn troi ei olygon at Gymru, Y Gymraeg a'r Eglwys.


SUN 14:00 Cofio (m000tdlk)
Y Nos

Archif, atgof a chân ar thema'r nos, yng nghwmni John Hardy.

Craig y Nos oedd cartref y gantores fyd enwog Adelina Patti, Mrs Price oedd yn byw ychydig lathenni oddi yno sy'n egluro i Ceri Garnon sut y bu iddi addasu'r castell.
Geraint Lovgreen sy'n holi Huw Chiswell am y gân Nos Sul a Baglan Bay a'r seiciatrydd Dafydd Huws sy'n esbonio pam ein bod ni'n breuddwydio. Y naturieuthwraig Bethan Wyn Jones sy'n sôn am y wefr o weld creaduriaid y nos yn y gwyll, a Harri Parri sy'n holi Beti Jones, Llanddeusant ynglŷn ag ysbrydion yn ei chartref Clwchdernog.

Caradog Pritchard sy'n myfyrio a chawn glywed ddetholiad o'i nofel Un Nos Ola Leuad. Mae Gwen Aaron yn esbonio pam fod y lleuad yn disgleirio a'r bardd Iwan Llwyd sy'n darllen ei gerdd Barddoniaeth y Nos. Mae Rob Nicholls yn egluro fod yna le i dywyllwch a nos yn ein hemynau a chawn glywed pwt o berfformiad Ar Hyd y Nos a recordiwyd yn Korea. Tom Evans sy'n holi James Griffiths am y cyfnod cyn trydan ble roedd rhaid dibynnu ar olau cannwyll gyda'r nos.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000tdlr)
Hywel Gwynfryn

Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000tdk6)
Caniadaeth y Cysegr

Branwen Gwyn yn cyflwyno hanner awr o ganu cynulleidfaol. Congregational singing, presented by Branwen Gwyn.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000tdlw)
Llinos a'i Llyfrau

Dewch i wrando ar stori am ferch o’r enw Llinos sy’n hoffi darllen yn fwy na chwarae. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000tdm0)
Cofio dau brifardd a aned yn yr un bwthyn

Angharad Tomos a Ffion Eluned Owen yn trafod gŵyl 'Yn ôl i Fryn Llidiart' sy'n cofio dau brifardd a aned yno, sef Silyn Roberts a Mathonwy Hughes. Mae Eurwyn Wiliam yn dadlau mai nid Iorwerth Peate oedd y cyntaf i gael y syniad o sefydlu amgueddfa werin yn Sain Ffagan tra bod Dewi Alter yn trafod bywyd a gwaith y llenor o'r ail ganrif ar bymtheg - Charles Edwards. Ac i gloi, Bardd y Mis Terwyn Tomos sy'n adrodd ei hanes gyda cherdd deimladwy am ei dad.


SUN 18:30 Elwen QC (m000tc9v)
Daeth Elwen Mair Evans i'r Bar yn Grey's Inn, Llundain ym 1980 a hithau wedi graddio gyda gradd ddosbarth cyntaf ddwbwl o Gaergrawnt. Fe gymerodd y Sidan yn 2002, gan agor y drws i yrfa yn gweithio ar rai o'r achosion troseddol mwyaf heriol ym Mhrydain Fawr. Ar y cychywn hi oedd yr unig ferch yn QC ym maes trosedd yng Nghymru ac hyd yn oed heddi, mae merched yn y maes hwn yn brin, yn enwedig yng Nghymru. Dewisodd ddychwelyd o Lundain i ymarfer ei chrefft gan ddechrau yng Nghaer ac yna yn Abertawe, lle bu hefyd yn bennaeth ar Siambr, ac erbyn diwedd ei chyfnod yno, mae hi'n falch o ddweud yr oedd mwy o fargyfreithwyr yn ferched nag oedd yn ddynion. Heb os, mae cryn barch i Elwen Evans am ei gwaith ar achosion proffil uchel iawn, nid dim ond yng Nghymru ond ym Mhrydain Fawr. Yn ôl Winston Roddick QC, 'mae'n sefyll allan fel bargyfreithiwr yn haeddu y rheng o fod yn Gwnsler y Frenhines a thrwy ei esiampl hi roedd hi'n dangos bod yna ferched eraill hefyd yn deilwng o gael eu codi i'r rheng.'

Ar gyfer rhoi portread cyflawn ohonni hi a'i gwaith, fe ddewiswyd dau achos gwahanol - un lle yr oedd Elwen Evans yn amddiffyn cleient (sef achos Wendy Ellis yn Llys y Goron Caernarfon) ac un lle'r oedd hi yn erlyn (sef yr achos yn erbyn Mark Bridger am lofruddio April Jones, yn Llys y Goron y Wyddgrug). Mae'r ddau achos yn dra gwahanol i'w gilydd ac yn cynnig cyfle i edrych ar wahanol agweddau o waith ac arddull Elwen Evans.

Yn y gyntaf o'r ddwy rhaglen cawn gyfle i ddod i wybod mwy am gefndir Elwen, am beth wnaeth ei chyflyrru i fynd i'r maes troseddol, ei diddordebau, y persona y mae'n rhaid iddi ddefnyddio yn y Llys, a sut y gwnaeth hi ddelio gydag achos mor ffiaidd, cymhleth ac emosiynol â'r achos yn erbyn y llofrudd Mark Bridger. Cawn gyfraniadau gan ohebydd y BBC yn y Canolbarth, Craig Duggan, a chyn ohebydd y Daily Post, Hywel Trewyn.

Fe gawn drosolwg o beth mae hi'n olygu i fod yn Gwnsler y Frenhines yn y maes troseddol; y ddawn o holi a chroesholi; sut mae llunio achos; awyrgylch gystadleuol y maes troseddol; y rheidrwydd i adael emosiwn wrth ddrws y Llys, a thrwy hyn cawn fynediad unigryw i 'theatr' y Llys drwy ddisgrifiadau a storiau un o fargyfreithwyr siadanog mwyaf talentog Cymru a thu hwnt.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000tdm4)
Aberhafren ac Y Chwe Mil

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000tdm8)
Ar Eich Cais

Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000tdmd)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 22 MARCH 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000tdmj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000tdmn)
Daniel Jenkins-Jones

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000tcpj)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


MON 09:00 Aled Hughes (m000tcpn)
Hanes y Cyfrifiad

Beryl Evans o Wasanaethau Ymchwil y Llyfrgell Genedlaethol yn edrych nôl ar hanes y Cyfrifiad; Hanna Hopwood, un o feirniaid Eisteddfod T Yr Urdd, yn atgoffa pawb bod dyddiad cau ar gyfer cofrestru i gystadlu yn agosáu; Nia Bowen yn codi ymwybyddiaeth am Ddiwrnod Syndrom Down y Byd 2021; Shan Ashton yn trafod y ddeddfwriaeth "Hawl i drwsio"; a'r adarwr Kelvin Jones sy'n trafod yr adar sy'n cynhyrchu seiniau drwy eu hadenydd.


MON 11:00 Bore Cothi (m000tcps)
Sut i wneud y te prynhawn gorau!

Eluned Davies Scott sy'n rhoi tips ar wneud y te prynhawn gorau, ac mae John Tudno Williams yn rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000tnxb)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a’r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m000tcpx)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000tcq1)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Nia Thomas.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000tcq5)
Tri brawd yn dathlu'r 30

Stori'r tripledi Dylan, Dyfan a Dwylan Price o Langadog, Sir Gâr sydd wedi troi'n 30 oed yn ddiweddar, ac sydd wedi aros yn eu milltir sgwâr.

Hefyd, yr actor Steffan Harri yn sôn am ddychwelyd i gefn gwlad Sir Drefaldwyn i fyw, a rhannu profiadau ŵyna gyda’r teulu.

Iolo Ellis, un o arwerthwyr mart Bryncir, yn sôn am ddiwrnod arferol yn ei fywyd.

Richard Davies yn crynhoi’r newyddion diweddara o’r sector laeth, a'r Dr Prysor Williams o Brifysgol Bangor yn adolygu straeon amaethyddol yr wythnos.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000tcq9)
Llyfrau Roc a Rol!

Yr awdures Rebecca Roberts yn adolygu nofel Nick Kent “The Unstable Boys”, a chyfle i glywed am rai o hoff "lyfrau roc a rol" y gwrandawyr.


MON 21:00 Stiwdio (m000tcqf)
Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fyw a bywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r llwyfan ar gyfer bob dim theatrig, yr oriel ar gyfer celf weledol o bob math a’r silff ar gyfer y llyfrau diweddaraf. Dyma’ch cyfle felly i glywed am y diweddaraf o’r sîn gelfyddydol ac os hoffwch gysylltu efo’r rhaglen, anfonwch e-bost at stiwdio@bbc.co.uk.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000tcqk)
Bargen gan y Cardis!

Mae Geraint yn rhoi Her yr Het i Anna Jones, a Deina Hockenhull sy'n sôn am ymgyrch i werthu nwyddau Eisteddfod Genedlaethol coll 2020 am bris rhesymol!TUESDAY 23 MARCH 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000tcqp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000tcqt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000td5w)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000tcht)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000tchw)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000tchy)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a’r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m000tcj0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000tcj2)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000tcj4)
Hanna Hopwood Griffiths a'i gwestai sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood Griffiths and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000tcj6)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddi. New music to relax to, introduced by Sian Eleri.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000tcj8)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000tcjb)
Llinos Mary Jones

Cawn glywed am hanes Llinos Mary Jones, sydd yn ymddeol ar ol 24 mlynedd fel pennaeth Ysgol Glanrafon, yr Wyddgrug, a 46 o flynyddoedd yn gweithio ym myd addysg.

Ble fydd Ar y Map wythnos yma?WEDNESDAY 24 MARCH 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000tcjd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000tcjg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000tc9g)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


WED 09:00 Aled Hughes (m000tc9j)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m000tc9l)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 12:30 Dros Ginio (m000tc9n)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a’r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000tc9q)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000tc9s)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


WED 18:00 Elwen QC (m000tc9v)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Carl ac Alun (m000tc9x)
Gwlad Belg v Cymru

Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at y gêm bêl-droed rhwng Gwlad Belg a Chymru. Carl and Alun look ahead to Belgium v Wales.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m000tc9z)
Gwlad Belg v Cymru

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Gwlad Belg v Cymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd Qatar 2022. Commentary on Belgium v Wales.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000tcb1)
Bardd y Mis

Cyfle am gerdd a sgwrs gyda Bardd y Mis, Terwyn Thomas, a Carwyn Siddall yw Ffrind y Rhaglen.THURSDAY 25 MARCH 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000tcb3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000tcb5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000tfp6)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


THU 09:00 Aled Hughes (m000tfp8)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m000tfpb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000tfpd)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a’r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m000tfpg)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000tfpk)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000tfpp)
Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Catrin Beard searches for the most knowledgeable team in this no-nonsense quiz.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000tfpt)
Sian Eleri yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, a mix gwaith cartref gyda Sian Eleri yn lle Huw Stephens. New music and a homework mix with Sian Eleri sitting in for Huw Stephens.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000tdlc)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000tfpy)
Tymor Newydd Formula 1

Cawn glywed am sut hwyl gafodd Elan Jones ar Her yr Het, ac yna cawn edrych ymlaen am dymor newydd o rasio Formula 1 gydag Aled Pennant.FRIDAY 26 MARCH 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000tfq2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000tfq6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000tgcx)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000tg8f)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000tg8h)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000tg8k)
Bethan Rhys Roberts

Trin a thrafod Cymru a’r byd. Bethan Rhys Roberts sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m000tg8m)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000tg8p)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000tg8r)
Dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Lauren Moore. Two hours of music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000tg8t)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000tg8w)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.