SATURDAY 13 MARCH 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000t01m)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000t01p)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000t5j2)
Daniel Glyn

Y cerddor a'r actor Neil Maffia sy'n ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn. Hefyd trac o ffilm, trac techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000t56y)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000t570)
Y Sioe Sadwrn

Y gantores Lisa Jên sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Cwis a Chân gan Trystan ab Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr


SAT 13:45 Chwaraeon Radio Cymru (m000t572)
Chwaraeon Radio Cymru

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000t574)
Marc Griffiths

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000t578)
Llinos Angharad o Feddgelert sydd yn rhannu ryseit melys, a chawn glywed am gân briodas Bethan Edwards o Ynys Môn.SUNDAY 14 MARCH 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000t57d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000t57j)
Sul y Mamau

Linda Griffiths yn cyflwyno rhaglen arbennig i ddathlu Sul y Mamau. Linda Griffiths presents a special programme to celebrate Mothering Sunday.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000t551)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000t4gb)
Buddug Verona James

Cerddoriaeth amrywiol yng nghwmni Buddug Verona James. Thema'r gerddoriaeth yr wythnos hon yw 'strabs'.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000t4gg)
Oedfa Sul y Mamau dan arweiniad mam a merch, Nia ac Elin Williams, Pwllheli

Oedfa Sul y Mamau dan arweiniad mam a merch, Nia ac Elin Williams, Pwllheli, gan drafod hanes Ruth a Naiomi.

Mae'r oedfa yn pwysleisio gofal cyson Duw a'r bendithion sydd i'w cael wrth droi ato dan unrhyw amgylchiadau.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000t4gj)
Y Cyfrifiad, Gogledd Iwerddon a Sul y Mamau

Hefin Gwilym a Manon Ceridwen James sy'n trafod a yw'r Cyfrifiad yn fy nisgrifio'n iawn?

Pam rhannu Iwerddon gan mlynedd yn ôl - ac a ddylid nodi hynny eleni? Paul O'Leary sy'n ymateb.

Ac ar Sul y Mamau mae John Roberts yn holi a yw merched yn cael eu parchu yn yr eglwys? Catrin Haf Williams a Manon Ceridwen James sy'n rhoi eu barn.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000t4gl)
Dr. Meinir Jones

Beti George yn sgwrsio gyda'r Dr. Meinir Jones sydd wedi bod yn brysur yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn gyfrifol am yr holl ysbytai maes ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda. Mae hi'n trafod ei magwraeth yn ardal Pontardawe, yn ogystal â'i phrofiadau fel meddyg yn Awstralia ac Ynysoedd Arran.


SUN 14:00 Cofio (m000t4gq)
Anifeiliaid Anwes

Mae Cofio yn canu clod ein cyfeillion anwes. Cŵn, cathod, adar, llygod, moch cwta, reptiliaid, beth bynnag sy'n mynd a'ch bryd, dyma gyfle i glywed hynt a helynt ein cyfeillion mynwesol.

O gi yn canu, aderyn yn gweiddi, criw o gwningod cariadus, i gymanfa gathod o Benygroes, mae pob blewyn a phluen yn cael ei ganmol. Synnwn ar glyfrwch Mot y ci, sioeau'r Moch Cwta, a dyfalbarhad neidr o'r Unol Daleithiau, heb sôn am droeon trwstan cathod ardal Rhuthun!

Caru neu gasáu, mae anifeiliaid anwes wedi bod yn destun sbort i lawer fel Ifan Gruffudd ac Idris Charles. Mae'r Talwrn yn troedio i fyd blewog o dro i dro hyd yn oed! Heb sôn am Sally'r golomen, aderyn enwog Ephraim a Twm Twm o Fo a Fe! O ie..... byddwch yn barod i gwrdd â Joey y Walabi, o Lanwinio Sir Gaerfyrddin.

Sion Rowlands, Milfeddyg o Gaerdydd sy'n esbonio pryd y newidiodd rôl anifeiliaid o weithiwr i gyfaill. Sôn am gariad a chyfeillgarwch mae Katie Hughes Ellis o Borthmadog sy'n berchen ar siop anifeiliaid a salon i gŵn ym Mhwllheli.

Felly mwynhewch awr o fwytho, chwarae a chyfeillgarwch ein hanifeiliaid anwes yng nghwmni Cofio.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000t4gv)
Hywel Gwynfryn

Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (b0b3flp3)
Capel Salem, Llangennech

Canu cynulleidfaol yng Nghapel Salem, Llangennech, gyda Jennifer Clarke yn cyflwyno. Congregational singing in Llangennech, presented by Jennifer Clarke.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000t4gz)
Bryn Bach a’i Byd Ben ei Waered

Mae Bryn yn ysu i fod yn dal, ond pan mae e’n cael ei ddymuniad dydy e ddim yn siwr ydy bod yn dal yn beth da wedi’r cyfan.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000t4h3)
Troseddau go iawn, y Bywgraffiadur, ac athroniaeth annibyniaeth

Troseddau go iawn a'u poblogrwydd ar radio a theledu sydd yn cael sylw Casi Dylan, a chawn wybod mwy am y Bywgraffiadur gan Dafydd Johnston a Marion Loeffler. Mae Llywelyn ap Gwilym yn trafod goblygiadau ac athroniaeth annibyniaeth tra bod Non Vaughan Williams yn egluro pam mai 'Moelni' gan TH Parry Williams yw ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Byd Iolo (m000t7g4)
Abernethy

Iolo Williams sy'n ein tywys i trwy un o goedwigoedd yr Alban. Iolo Williams explores the wonder and whimsy of the natural world.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000t4hd)
Y Gwylliaid Cochion ac Y Cwps

Y Gwylliaid Cochion ac Y Cwps yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Y Gwylliaid Cochion and Y Cwps compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000t4hg)
Ar Eich Cais

Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000t4hj)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 15 MARCH 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000t4hl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000t4hn)
Llŷr Griffiths-Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Llŷr Griffiths-Davies yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000t5r1)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


MON 09:00 Aled Hughes (m000t5lg)
Roma Cymru

Dylan Foster Evans sy'n olrhain iaith Roma Cymru, sgwrs gyda'r bencampwraig croeseiriau Helen Oughman, a Laura Truelove o'r Rhondda sy'n trafod sut mae'r môr yn helpu ei hiechyd meddwl.


MON 11:00 Bore Cothi (m000t5lj)
Ryseitiau bwydydd tun

Winnie James sy'n sôn am ryseitiau yn ymwneud a bwydydd tun, taith dros Glawdd Offa yng nghwmni Elen Whitehouse o Birmingham, a John Tudno Williams sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 12:30 Dros Ginio (m000t5ll)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a’i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
Edrych yn nôl ar benwythnos o chwaraeon
Cyfweliad arbennig gyda’r awdur Caryl Lewis sydd ar fin cyhoeddi ei nofel gyntaf yn y Saesneg
Gwestai ‘dau cyn dau’ ydy Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn a’i ferch, Lowri Ifor
Sgwrs gyda Trystan Pritchard, Prif Weithredwr Hosbis Dewi Sant


MON 14:00 Ifan Evans (m000t5ln)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000t5lq)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Nia Thomas.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000t4g4)
Byw'r bywyd gwledig yn Ffrainc

Janie Davies, yn wreiddiol o Bumsaint, sy'n sôn am fyw ar dyddyn gyda'i phartner yn ardal Mayenne yn Ffrainc.

Hefyd, Melanie Carmen Owen o Gapel Seion ger Aberystwyth yn rhannuu profiadau o gystadlu mewn dressage gyda’i cheffylau.

Ar ddiwedd Wythnos y Cigyddion, Anwen Evans o Dregaron sy'n sôn am ail-gydio yn y cwmni teulol yn ddiweddar.

John Richards o Hybu Cig Cymru yn crynhoi’r diweddaraf o’r martiau anifeiliaid, a chyn-bennaeth Coleg Amaethyddol Gelli Aur, Mary Richards, yn adolygu’r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000t5lt)
Twmffat - "Oes Pys"

Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Yr wythnos hon, sylw i albwm newydd y grwp Twmffat o'r enw 'Oes Pys'. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection.


MON 21:00 Stiwdio (m000t5ly)
Yr artist diweddar Ogwyn Davies

Sylw i yrfa a gwaith yr artist diweddar Ogwyn Davies, wrth i aelodau o’i deulu wneud apêl i ddod o hyd i ddarnau o’i waith cynnar.
Mae Nia yn cael sgwrs gyda'r actores o Benarth, Morfydd Clark sydd ar hyn o bryd yn mwynhau llwyddiant byd-eang yn dilyn ei pherfformiad yn y ffilm “Saint Maud” a Catrin Beard sy'n sgwrsio efo’r nofelydd Martin Davis, a hynny ar ddiwrnod cyhoeddi ei nofel ddiweddaraf, “Ysbryd Sabrina”.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000t5m2)
Her yr Het

Mae Geraint yn gosod her yr het i Glyn Evans, a chawn glywed am fusnes bach o'r enw Si-Lwli sy'n gwneud teganau i blant.TUESDAY 16 MARCH 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000t5m6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000t5mb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000t48q)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Yr actores Morfydd Clark yw gwestai y bore.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000t3xv)
Newid Hinsawdd

Jason Evans, Wicipediwr Cymru, sy'n gofyn os yw technoleg ffugiad dwfn yn beth da neu ddrwg i’r sector treftadaeth; a Nic Parry sy’n trafod pa gyfreithiau o’r Magna Carta sydd dal mewn grym.

Hefyd, Erin Owain yn trafod effeithiau Newid Hinsawdd; ac Ann Parry Owen sy’n rhannu rhestr o enwau Coed y Berllan luniodd John Jones, Gellilyfdy yn 1633.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000t3xx)
Dod i adnabod un o sêr Côrona

Dod i adnabod Caroline Mitchell sydd wedi bod yn serennu ar Côrona; taith gerdded i Elusen DEC gyda Gwenan Gruffydd; sgwrs â'r delynores Zoe Anderton; ac Emlyn Cadwaladr Williams sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000t3xz)
Jennifer Jones

Jennifer Jones a'i gwesteion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
'Dennis the Menace' yn 70 oed
Hanes Bethan Maria Williams o'r Wyddgrug, merch y diweddar bêl-droediwr Dai Davies, gafodd coronafeirws bythefnos cyn i'w thad farw
Sut mae Caplan Ysbyty Glan Gwili, Caerfyrddin, yn ymdopi gyda'r sefyllfa bresennol yn sgil ei waith
Oes rhaid cael gerddi perffaith?
 hithau'n flwyddyn ers i'r theatrau gau yn y West End, sut flwyddyn ydy hi wedi bod i'r perfformwyr?
Paham fod rhai yn caru eu swyddi, ac eraill ddim?


TUE 14:00 Ifan Evans (m000t3y1)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000t3y5)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000t3y9)
Croen

Hanna Hopwood Griffiths sy'n gofyn be sy'n gwneud bywyd yn haws i dair sy'n ymwneud gyda'r diwydiant croen a harddwch - Aisha-May Hunte, Fflur Davies a Lisa Curzon


TUE 18:30 Sian Eleri (m000t3yf)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddi, a sgwrs efo'r gantores Lily Beau fydd yn dewis traciau a thrafod prosiect ‘Bannau’.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000t3yk)
Troseddau go iawn a'u poblogrwydd ar radio a theledu sydd yn cael sylw Casi Dylan; cawn wybod mwy am y Bywgraffiadur gan Dafydd Johnston a Marion Loeffler; a Non Vaughan Williams sy'n egluro pam mai 'Moelni' gan TH Parry Williams yw ei hoff gerdd.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000t3yp)
Addurno Stand Laeth

Gwawr Williams sydd yn sôn am gystadleuaeth addurno stand laeth, a ble fydd Ar y Map wythnos yma?WEDNESDAY 17 MARCH 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000t3yt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000t3yx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000t5kr)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


WED 09:00 Aled Hughes (m000t5kt)
Diogelwch ar y We

Sara Elin Roberts yn sôn am atal dweud Gruffudd Gryg, y bardd o Fôn; Gweirydd Ioan yn trafod manteision ac anfanteision y cyfryngau cymdeithasol ynghyd â diogelwch ar y We; Sioned Lewis a Gwenno Dafydd yn trafod cyfres "Gwesty Aduniad" ar S4C; Cerdd gan Fardd mis Mawrth, Terwyn Tomos.


WED 11:00 Bore Cothi (m000t5kw)
Dathlu Gŵyl Sant Padrig

Dathlu Gŵyl Sant Padrig yng nghwmni Ryland Teifi a Tomás Mac Aodh bhui .

Anni Llŷn sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


WED 12:30 Dros Ginio (m000t5ky)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a’r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m000t5l0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000t5l2)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


WED 18:00 Byd Iolo (m000t7g4)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000t5l4)
Kizzy Crawford

A hithau'n paratoi i chwarae mewn cyngerdd gyda Carwyn Ellis a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, mae Lisa'n sgwrsio gyda Kizzy Crawford.

Toddi gan Yr Eira yw Albwm y Mis, a Steffan Pringle sy'n dod i drafod y broses o'i chynhyrchu.

Pwy sy'n cuddio y tu ôl i'r Twll Clo Cerddorol wythnos hon?


WED 21:00 Y Talwrn (m000t4hd)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000t5l6)
Ffrind y Rhaglen

Cawn glywed am sut y mae Elin Huws yn gwneud potiau wrth wrando ar wahanol fathau o gerddoriaeth, a Hana Medi yw Ffrind y Rhaglen.THURSDAY 18 MARCH 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000t5l8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000t5lb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000t6mx)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl. Gan gynnwys cwis Tomos a Dylan a Tiwn y Ty


THU 09:00 Aled Hughes (m000t64x)
Dathlu'r Nowruz

Y cerddor Carwyn Ellis sy'n edrych mlaen at ddarllediad o'r gyngerdd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Bethan Mair sy'n trafod sensoriaeth mewn llyfrau tra bod Helen Pye yn sgwrsio am ddathliadau Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 oed.

Hefyd, Elin Fouladi a'r traddodiad o ddathlu'r Nowruz, sef y Flwyddyn Newydd Bersiaidd yn Iran.


THU 11:00 Bore Cothi (m000t64z)
Prosiect Theatr

Cerian Wilshere-Davies a Ciaran Fitzgerald yn sôn am brosiect ar y cyd rhwng Theatr Mess up the Mess a Chanolfan Celfyddydau Pontardawe.

Llio Davies yn sôn am ddigwyddiadau arlein cymuned Rhydaman, ac Ann Gwyn sy'n mynd a ni “Am Dro” ar Bore Cothi.


THU 12:30 Dros Ginio (m000t7tk)
Alun Thomas

Alun Thomas a'i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
Ymgyrch elusen amaethyddol 'Tir Dewi' yng Ngogledd Cymru
Diwedd cyfnod i griw cylchgrawn 'Y Stamp'
Y bygythiad i newyddiaduraeth os bydd rhai papurau dyddiol yn talu yn ôl poblogrwydd straeon yn y dyfodol
Paham bod chwilio beth yw wylio ar y teledu erbyn hyn yn cymryd amser ac yn dipyn o gur pen?
Ymdopi gydag atal dweud, Heledd Lewis a'r darlledwr Richard Rees sy'n sgwrsio


THU 14:00 Ifan Evans (m000t651)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000t653)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000t655)
Alun a Carys v Siân a Gareth

Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Yr wythnos hon, Alun a Carys sy'n herio Siân a Gareth.

Mae Alun a Carys wedi ymgartrefu yng nghyffiniau Caerfyrddin. Mae Alun, sy'n dod yn wreiddiol o Graig Cefn Parc yn gweithio ym maes y cyfryngau cymdeithasol ac mae Carys sy'n wreiddiol o Lanllwni ger Llanybydder yn athrawes. Rygbi yw diddordeb mawr Alun, mae'n ddyfarnwr ac yn gefnogwr brwd o'r Scarlets

Mae Siân a Gareth yn byw yn Nhongwynlais (gogledd Caerdydd), ac yn rhieni i ddau fachgen bach direidus, Gwilym ac Emlyn.
Mae Siân yn gweithio ar ei liwt ei hun fel golygydd, ac mae Gareth yn was sifil, gyda’r arolygaeth gofal iechyd.
Mae Siân yn rheolwr tîm pêl-droed dan 10 Gwilym, (Gwaelod Rangers) ac yn arweinydd Afanc sgowtiaid lleol hefyd. Felly, pan fydd 5 munud yn sbâr ganddi, mae’n hoffi darllen neu gwtsho lan o flaen y teledu a gwylio rwtsh!
Mae Gareth yn gefnogwr selog i dîm pêl-droed Cymru, a thîm rygbi Cymru, ac unrhyw dîm arall o Gymru, a dweud y gwir – gan gynnwys y darts! Fe achosodd dipyn o helynt i Gareth Bale y llynedd ar ôl creu baner ‘Cymru, Golf, Madrid’. Aeth e’n ‘feiral’ ar ôl i’r lluniau gael eu dangos mewn papurau newydd ac ar wefannau ar draws y byd!


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000t657)
Sian Eleri yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, a mix gwaith cartref gyda Sian Eleri yn lle Huw Stephens. New music and a homework mix with Sian Eleri sitting in for Huw Stephens.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000t4gl)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000t659)
Gyrrwr Lori yn Ymddeol

Y gyrrwr lori, Gerallt Phillips, sy'n ymuno gyda Geraint am sgwrs yn dilyn ei ymddeoliad, a bydd Glyn Evans yn dychwelyd i drafod ei wythnos gyda Her yr Het.FRIDAY 19 MARCH 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000t65c)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000t65f)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000t78r)
Huw Stephens

Byddwch yn barod! Y gantores anhygoel Buddug Verona yw gwestai Huw bore ma. The amazing Buddug Verona is Huw's guest this morning, so anything could happen!


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000t72r)
Poblogrwydd siantis môr

Trafod poblogrwydd caneuon neu siantis môr gyda Sam Ebenezer. Edrych 'mlaen at y rygbi ddydd Sadwrn gyda Kevin Thomas o Glwb Rygbi Castell Newydd Emlyn ac wrth gwrs, Cwis Yodel Ieu.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000t72t)
Hen Wlad Fy Nhadau a Moliannwn

Diwrnod cerddorol heddiw gyda Richard Vaughan yn sôn am fideo newydd o'r gân Moliannwn, a Martin Goddard yn trafod ei drefniant newydd o Hen Wlad Fy Nhadau.

Sion Aled sy'n rhoi Munud i ni Feddwl.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000t72w)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i gwesteion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
Trafod chwaraeon y penwythnos gyda Robin McBryde, Illtyd Dafydd a Lowri Wynn
Hanes gyrfa Yr Athro Elwen Evans, CF
Dathlu dau o feirdd Dyffryn Nantlle gyda Angharad Tomos


FRI 14:00 Tudur Owen (m000t72y)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000t730)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000t732)
Dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Lauren Moore. Two hours of music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000t734)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000t736)
Aelod o dîm ‘Tacos Bangor’ sydd yn siarad hefo Ffion ar ôl iddyn nhw chwarae’r cwis hefo Geth a Ger, a chawn glywed am rysait melys gan Meinir Thomas o Melysion Meins.