SATURDAY 13 FEBRUARY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000s3s7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000s3sc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000s8g8)
Daniel Glyn

Dylan Ebenezer sy'n ateb Cwestiynau Diog Daniel Glyn. Cân o ffilm, Can Techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000s8gb)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000s8gd)
Elin Fflur

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Elin Fflur yn dewis ei hoff ganeuon Codi Calon, Cwis a Chân gan Trystan ab Owen, ac mi gawn ni sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000s8gg)
Yr Alban v Cymru

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf, yn cynnwys gêm Yr Alban v Cymru ar ail benwythnos Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2021.


SAT 19:00 Marc Griffiths (m000s8gj)
Marc Griffiths

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000s8gl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 14 FEBRUARY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000s8gn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000s8gq)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000s8nv)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000s8nx)
Lloyd Macey

Lloyd Macey yn dewis cerddoriaeth ar gyfer Dydd San Ffolant.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000s8nz)
Oedfa dan arweiniad Joseff Edwards, Cymdeithas y Beibl

Oedfa dan arweiniad Joseff Edwards, Cymdeithas y Beibl. Ar sail hanes iachau y gwahanglwyf yn efengyl Mathew mae'n trafod Iesu fel yr un sydd yn dymuno ac yn gallu cario beichiau ei bobl, boed rheini yn feichiau amgylchiadau anodd bywyd neu wrthryfel yn erbyn Duw, sail ei ddymuniad a'i allu i gario'r pwysau yw ei gariad tuag at bobl.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000s8p1)
Beth ydi Grawys?

Beth yw Grawys? Mae John Roberts yn clywed gan bobol ifanc o Gaerdydd a Trystan Owain Hughes.

Effaith Covid ar lif ariannol eglwysi sy'n mynd a sylw Iwan Llywelyn Jones a Meirion Morris, tra bod Helen Roberts-Rehman yn rhoi cipolwg ar brotestiadau ffermwyr yn yr India a gwerth protest.

A thrafodaeth ar ai cyneddf naturiol yw moesoldeb gydag Androw Bennett a Trystan Owain Hughes.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000s8p3)
Llinos Rowlands

Yn cadw cwmni i Beti George mae Llinos Rowlands o Gwmni Gwin Dylanwad yn Nolgellau. Cawn hanes ei phlentyndod yn ardal Arthog, sefydlu'r busnes a sut mae'r busnes wedi ymdopi yn y cyfnod yma.


SUN 14:00 Y Gerddorfa (m000s8p6)
Stori'r Sowldiwr, Stravinsky

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Mark Lewis Jones yn perfformio Stori’r Sowldiwr. Dyma drosiad Mererid Hopwood o L’Histoire du Soldat gan C F Ramuz wedi ei berfformio i gerddoriaeth Igor Stravinsky i nodi 50 mlynedd ers marwolaeth y cyfansoddwr.


SUN 15:10 Hywel Gwynfryn (m000s8pb)
Hywel Gwynfryn

Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000s8pg)
Daioni

R. Alun Evans yn cyflwyno hanner awr o ganu cynulleidfaol ar y thema Daioni. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000s8pl)
Y Llygoden Fach

Dewch i wrando ar stori am Loti a’i pharti a’i ffrind bach newydd oedd hefyd eisiau dathlu. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000s8pq)
Cyfraniad Aled Lloyd Davies a Desmond Healy i addysg Gymraeg yn Sir Fflint

Sylw i gyfraniad Aled Lloyd Davies a Desmond Healy i addysg Gymraeg yn Sir Fflint a thu hwnt gydag Eleri Richards, Delyth Hughes a Nic Parry.

Elin Haf Gruffydd Jones sy'n sôn am ei swydd fel cyfarwyddwr newydd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth.

Trafod Cyfrolau Newydd Gwag Dalen Newydd gyda Dafydd Glyn Jones.

Beti Griffiths, Llanilar sy'n dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Dwy Fam a Dau Dad (m000q4nn)
Stori dynes dreuliodd flynyddoedd yn chwilio am ei rhieni biolegol. Bellach mae'n treulio amser gyda dwy fam a dau dad.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000s7lf)
Talybont a Dros yr Aber

Talybont a Dros yr Aber yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000s8pv)
Ar Eich Cais

Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000s8pz)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 15 FEBRUARY 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000s8q3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000s8q7)
Daniel Jenkins-Jones

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000s7wm)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


MON 09:00 Aled Hughes (m000s7wr)
Mis Calon Werdd

Llinos Roberts o Cymorth Cristnogol sy'n trafod pwysigrwydd Mîs Calon Werdd; a Gary Slaymaker yn ystyried os yw llinach y sêr Hollywood yn dirwyn i ben;

Hefyd, Dei Tomos yn trafod cwrteisi a sut i ymddwyn mewn pwyllgorau; a sgwrs am sut mae Clwb Rhedeg Aberystwyth wedi addasu yn ystod y cyfnod clo.


MON 11:00 Bore Cothi (m000s7wv)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Dros Ginio (m000s7wx)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod chwaraeon y penwythnos; hanner can mlynedd ers degoli arian; a chasgliad o ddogfennau newydd yn y Llyfrgell Genedlaethol sy'n cofnodi hanes Ivor Novello

Hefyd, sylw i hawliau merched yn ystod cyfnod mamolaeth; a gwestai 'dau cyn dau' ydy gohebydd chwaraeon Newyddion S4C, Lowri Roberts, a'i thad, y darlledwr a'r cyn-brifathro cynradd, Alun Wyn Bevan


MON 14:00 Ifan Evans (m000s7wz)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000s7x1)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Nia Thomas.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000s7x3)
Straeon am felltith priodas yng nghefn gwlad

Mwy o straeon am felltith priodas yng nghefn gwlad gyda Terwyn Davies.

Hefyd, Siân Stacey o Aberystwyth yn sôn am gynllun O'r Mynydd i'r Môr; a rhai o wrandawyr ieuenga'r rhaglen yn trafod eu hoff anifeiliaid anwes, ar drothwy Diwrnod Cenedlaethol Caru Anifeiliaid Anwes.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000s7x5)
Atgofion Gigs

Cyfle i glywed caneuon sy'n seiliedig ar atgofion gigs gan y gwrandawyr.


MON 21:00 Stiwdio (m000s7x7)
Ble mae’r ffîn rhwng pensaernïaeth a chelfyddyd?

Ble mae’r ffîn rhwng pensaernïaeth a chelfyddyd? Dyna yw'r pwnc trafod wrth i Nia Roberts gael cwmni’r artistiaid Efa Lois a Rhys Aneurin a’r pensaer Harry James.

Hefyd, cwmni’r awdur llyfrau ffantasi Elidir Jones; sgwrs efo’r ffotograffydd dogfennol Rhodri Jones, yn wreiddiol o Ddyffryn Ogwen ond sy’n byw ac yn gweithio yn yr Eidal; a John Rea sy'n trafod ei brosiect cerddorol diweddaraf sydd wedi ei ysbrydoli gan glychau.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000s7x9)
Daniel O'Callaghan sydd yn derbyn Her yr Het, a sgwrs hefo Emyr Lloyd wedi iddo ymddeol ar ôl treulio bron i hanner can mlynedd yn gweithio ym Marchnad Rhuthun.TUESDAY 16 FEBRUARY 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000s7xc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000s7xg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000s9bn)
Dafydd a Caryl

Sgwrs gyda'r "Pizza Boys" Jez Phillips a Ieuz Harry am y gyfres newydd ar BBC Cymru, sy'n dilyn y ddau ar eu taith i Bencampwriaeth Pizza’r Byd! Ysgol y Fenni sy’n dewis tiwn y timau ac mi ewn am wibdaith gerddorol - ond i ble'r ewn ni yr wythnos hon?


TUE 09:00 Aled Hughes (m000s8xd)
Milgi Milgi!

Beca Brown sy'n trafod sut mae hi wedi mynd ati i fabwysiadu milgi o Iwerddon; a Myrddin ap Dafydd yn sôn am gŵn mewn llenyddiaeth;

Hefyd, Elliw Baines Roberts sy'n cyhoeddi enwau llysgenhadon newydd y Coleg Cymraeg ar gyfer 2021; a hanes rhaglen newydd "Y Llinell Las" ar S4C sy'n rhoi cip tu ôl i'r llen ar waith heriol a pheryglus Uned Plismona'r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000s8xg)
Ar Ddydd Mawrth Ynyd, Eluned Davies Scott sy'n son am grempogau ar draws y byd; Lowri Roberts, darlunydd o Pontiets yn wreiddiol, sy'n son am ei chwmni “Hen Fenyw Fach”; a sgwrs gyda Sara a Lliwen - Llysgenhadon Ysgolion a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000s8xk)
Jennifer Jones

Jennifer Jones a'i gwesteion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
Effaith gohirio gwyliau diwylliannol a chelfyddydol ar y Gymraeg
Hanes cyhoeddi cylchgrawn antur ar y we i ferched gan wraig o Sir Benfro
Beth rydym ni wedi ddysgu am ein cymdeithas yn sgil y pandemig?
Paham fod cymaint yn ddiweddar yn troi at fathau 'gwahanol' o lefrith - o lefrith uwd, i lefrith almon, i lefrith soia?


TUE 14:00 Ifan Evans (m000s8xp)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000s8xt)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000s8xy)
Mama Lleuad

Hanna Hopwood Griffiths sy'n clywed be sy'n gwneud bywyd yn haws i Catrin Jones, neu Mama Lleuad fel mae'n cael ei hadnabod, ac hefyd i Mair Garland, sy'n cynnal seremoniau dyneiddiol. A sut mae'r ddwy yn gwneud bwyd yn haws i eraill?


TUE 18:30 Sian Eleri (m000s8y2)
Sian Eleri yn cyflwyno cymysgedd o gerddoriaeth newydd i ymlacio iddi. A sgwrs efo Casi Wyn am ei chaneuon ar y gyfres deledu 'Fflam'.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000s8y6)
Cyfraniad Aled Lloyd Davies a Desmond Healy i addysg Gymraeg yn Sir Fflint

Sylw i gyfraniad Aled Lloyd Davies a Desmond Healy i addysg Gymraeg yn Sir Fflint a thu hwnt gydag Eleri Richards, Delyth Hughes a Nic Parry.

Elin Haf Gruffydd Jones sy'n sôn am ei swydd fel cyfarwyddwr newydd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn Aberystwyth; a Beti Griffiths, Llanilar sy'n dewis ei hoff gerdd.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000s8yb)
Her Rithiol Ysgol Bro Pedr

Aled Rumble yn trafod Her Rithiol Ysgol Bro Pedr, a tybed lle sydd Ar y Map heno?WEDNESDAY 17 FEBRUARY 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000s8yh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000s8ym)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000s9hp)
Dafydd a Caryl

Y gomediwraig Esyllt Sears fydd yn son am ei hoff ganeuon gyda Daf a Caryl. The comedian Esyllt Sears will be talking about her favourite music with Daf and Caryl


WED 09:00 Aled Hughes (m000s7l1)
Y Batri

Sgwrs am hanes y batri gyda Peredur Davies. Cyfle hefyd i glywed am Ysgol Cymru sef ysgol arlein newydd sbon i blant Cymru gyda Iestyn ap Dafydd, a Stephanie Doyle sy'n trafod creu balwns Cymraeg.


WED 11:00 Bore Cothi (m000s7l3)
Sengl newydd Jodie Marie

Shân ar grwydr ac yn mentro y tu hwnt i Glawdd Offa, a hynny er mwyn sgwrsio efo Bethan Selcon sy'n byw yn Dorking. Hefyd yn galw yn Sir Benfro er mwyn clywed am sengl newydd y gantores Jodie Marie. Rhian Iorwerth sydd yn cynnig Munud i Feddwl.


WED 12:30 Dros Ginio (m000s7l5)
Vaughan Roderick

Vaughan Roderick a’i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
Beth yw dyfodol ein stryd fawr?
Hanes y lliw porffor yn yr ysgrythurau
Ffilm ‘The Silence of the Lambs’ yn 30 oed


WED 14:00 Ifan Evans (m000s7l7)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000s7l9)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


WED 18:00 Dwy Fam a Dau Dad (m000q4nn)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000s7lc)
Sian Eleri yn cyflwyno

Cyfle i edrych yn ôl ar enillwyr a rhestrau byrion Gwobrau'r Selar, a gafodd eu cyhoeddi wythnos diwethaf.

Hefyd, sgwrs gyda'r band Derw am eu EP newydd nhw.


WED 21:00 Y Talwrn (m000s7lf)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000s7lh)
Busnes 'Crefftau Aled'

Aled Daniel o New Cross yn trafod ei fusnes 'Crefftau Aled', a Ffrind y Rhaglen yw Joy Cornock.THURSDAY 18 FEBRUARY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000s7lk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000s7lm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000s9qj)
Dafydd a Caryl

Daf neu Caryl? Pwy fydd yn ennill cwis wythnosol Radio Cymru 2 bore ma? Fyddwch chi'n gallu gneud yn well na'r ddau? Will Daf or Caryl be triumphant in Radio Cymru 2s quiz?


THU 09:00 Aled Hughes (m000s9mt)
Codau Post

Sut mae cofio codau post a beth yw eu hanes? Lowri Ifor sy'n trafod. Sgwrs gyda'r cerddor Pwyll ap Sion am drefniannau cerddorol sydd wedi llwyddo ac wedi methu. Hefyd, Aled Pennant sy'n ymuno i drafod ceir trydan a hithau'n 36 mlynedd ers creu'r car trydan cyntaf ym Merthyr Tudful, a Nina Evans Williams sy'n trafod cacen benblwydd sydd wedi teithio'r byd!


THU 11:00 Bore Cothi (m000s9my)
Ymgyrch Rhoi Organau

Alison John yn sôn am ymgyrch rhoi organau a’i phrofiad hi o dderbyn sawl trawsblaniad. A Buddug Verona James fydd yn sgwrsio am ei chyfres newydd o “Swyn y Sul” ar Radio Cymru.


THU 12:30 Dros Ginio (m000s9n1)
Catrin Haf Jones

Catrin Haf Jones a’i gwesteion yn trafod:

Dyfodol economaidd Prydain
Stori bersonol merch ifanc sydd wedi bod yn destun ymosodiadau geiriol ar y cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar
Sut mae’r wasg yn ymdrin â’r straeon diweddaraf am Megan Markle
Cofio isetholiad Ceredigion 100 mlynedd yn nôl, pan fu rhwyg rhwng Rhyddfrydwyr Lloyd George a’r Rhyddfrydwyr traddodiadol
Y paratoadau tuag at nodi canmlwyddiant y BBC yn 2022
Trafod gwerth amgylcheddol coed
A sut mae ymdopi heb 'WhatsApp', 'Instagram', 'Twitter' a 'Facebook'?


THU 14:00 Ifan Evans (m000s9n3)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000s9n5)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


THU 18:00 Penben I Dimau (m000s9n7)
Martyn ac Iestyn v Bryn a Lleucu

Catrin Beard sy'n chwilio am y tîm mwyaf gwybodus mewn cwis di-lol. Yr wythnos hon, Martyn ac Iestyn sy'n herio Bryn a Lleucu.

Mae Martin ac Iestyn yn gweithio mewn meysydd gwbl wahanol — mae Martin yn ystadegydd clyfar, yn dda hefo mathemateg ac yn drefnus. Mae Iestyn yn gweithio fel ymgyrchydd hawliau a chydraddoldeb ac hefo diddordeb mawr mewn celfyddydau. Caerdydd yw cartref y ddau bellach ond o’r Gogledd maen nhw'n wreiddiol, Iestyn o Ynys Môn a Martin o Gaernarfon. Buodd Martin unwaith mewn ffilm hefo un o sêr y ffilm Jurassic Park… fuodd Iestyn ddim.

Tîm Tad a’i Ferch o Fethesda ydy Bryn a Lleucu. Mae Lleucu yn ddisgybl 6ed dosbarth yn Ysgol Tryfan a Bryn yn gweithio ym Mhrifysgol Bangor fel Pennaeth Cyfnewid Gwybodaeth.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000s9n9)
Adwaith a Beti George

Gwenllian a Hollie o'r band Adwaith sy'n ymuno gyda Huw i rannu eu sengl newydd. Sengl gyda'r cerddor o'r Eidal Massimo Silveri.

Beti George sy'n rhannu'r Caneuon Wnaeth Newid Ei Bywyd.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000s8p3)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000s9nc)
Casglu Hen Geir

Y diweddaraf ar Her yr Het gan Daniel O'Callaghan o Gaerdydd, a Sharon Jones Williams o Bentre Berw yn trafod ei diddordeb mewn casglu hen geir.FRIDAY 19 FEBRUARY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000s9nf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000s9nh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000sbgx)
Huw Stephens

Y gantores Mared Williams fydd yn ateb cwestiynau Cocadwdl Huw bore ma. The singer Mared Williams will be answering Huw's cockadoodle questions this morning.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000sbgz)
Britney Spears

Trafod y rhaglen ddogfen ddiweddara am hanes Britney Spears efo un o'i ffans mwyaf, Dafydd Francis. Bethan Cambourne, athrawes addysg gorfforol Ysgol Gyfun Rhydywaun, sy'n dewis Cân y Bore, ac wrth gwrs cwis wythnosol Yodel Ieu.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000sbh1)
Abertawe

Thema Abertawe - A hithau'n 80 mlynedd ers Blitz Abertawe, Eric Jones, cyfansoddwr y gân enwog, Tangnefeddwyr, sydd yn ymuno a Shân, ac Ann Rosser yn mynd â ni “am dro” i ardal Llansamlet, Abertawe.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000sbh3)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19 yn dilyn Cynhadledd Llywodraeth Cymru
Penwythnos o chwaraeon
Safon hylendid bwyd wrth werthu o gartrefi
Paham fod cerddoriaeth ein hieuenctid yn aros gyda ni am byth!


FRI 14:00 Tudur Owen (m000sbh5)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000sbh7)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt, gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Dylan Jones.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000sbh9)
Dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Lauren Moore. Two hours of music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000sbhc)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000sbhf)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.