SATURDAY 16 JANUARY 2021

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m000r54s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m000r54v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m000rcx7)
Daniel Glyn

Yr actor a'r canwr Iwan Fon sy'n ateb Cwestiynau Diog Dan. Trac o ffilm, trach techno'r wythnos a llawer mwy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m000rcss)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m000rcsx)
Y Sioe Sadwrn

Cyflwynwraig Mastermind Cymru Betsan Powys sy'n dewis caneuon codi calon. Cân a chwis gan Trystan ab Owen, sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr a sgwrs efo'r perfformiwr Lloyd Macey.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m000rct1)
Chwaraeon Radio Cymru

Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m000rct5)
Marc Griffiths

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m000rct9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 17 JANUARY 2021

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m000rctd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m000rctj)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m000rd9h)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m000rbjh)
Lloyd Macey

Lloyd Macey yn dewis cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, a'r thema yw sêr Cymru. Lloyd Macey chooses music for a lazy Sunday, with music inspired by Welsh stars.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m000rbjk)
Judith Morris yn arwain yr Oedfa ar drothwy Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol

Judith Morris yn arwain yr Oedfa ar drothwy Wythnos Weddi am Undeb Cristnogol gan alw am i Gristnogion fod yn un â Christ, yn un â'i gilydd gan gydnabod gwahaniaethau ac yn un â'r cread yn wyneb cynhesu byd eang.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000rbjm)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000rsnf)
Cyfle arall i glywed sgwrs Beti George â'r tenor Washington James a fu farw ddiwedd 2020. Recordiwyd y sgwrs yn 1993 ar ôl iddo ennill Y Rhuban Glas yn Eisteddfod Llanelwedd.


SUN 13:45 Siorts Clive (m000rsnh)
Clive Rowlands yn edrych nôl ar ei gyfnod ar y Maes Rygbi gydag hen ffrindiau. Clive Rowlands and friends looking back on his career.


SUN 14:00 Cofio (m000rbjr)
America

"Overpaid, oversexed and over here” oedd y dywediad am y GI’s adeg yr Ail Ryfel Byd a fe glywn Margaret “Madge” Wing o Ynys Môn yn disgrifio ei phenderfyniad i briodi milwr Americanaidd a mynd i’r UDA i fyw ar ôl y rhyfel. Hefyd, hanes anhygoel Martha Hughes Cannon, yn wreiddiol o Landudno, a ymfudodd i America gyda'i theulu yn 1861. Yn ddiweddarach fe chwaraeodd ran flaenllaw yn y frwydr i sicrhau hawliau cyfartal i ferched yn America a hi oedd y seneddwraig benywaidd cynta yn y wlad.

Wrth i'r Americanwyr ennill y ras i'r lleuad yn 1969, y ffisegydd, Dr Peri Vaughan Jones, sy'n sôn am gysylltiadau'r Cymry sy' di gwneud eu marc i helpu'r Americanwyr ar eu taith. Mi fydd Ernest Roberts yn sôn am Ffair Mawr y Byd 1893 yn Chicago a Huw Llywelyn sy' draw yn Los Angeles yn cwrdd ac un o gymeriadau cyfarwydd Radio Cymru nôl yn yr 80au a'r 90au, sef IDE Thomas.

Hefyd, y cyflwynydd a'r gohebydd rhyngwladol, Aled Huw, yn sôn am fod allan yn America yn sylwebu ar y rasus arlywyddol. Mae wedi mynychu pob un ers 1996, ond wedi methu eleni oherwydd y pandemig.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m000rbjt)
Hywel Gwynfryn

Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m000rbjc)
Gobaith

R. Alun Evans yn cyflwyno hanner awr o foli ar y thema Gobaith. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000rbjw)
Madlen a'i Ffrind Dychmygol

Mae gan Madlen llawer iawn o ffrindiau, ond mae Bob yn ffrind arbennig iawn. A story for young listeners about Madlen and her imaginary friend.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000rbjy)
Mae Dei yn trafod nofel newydd Sonia Edwards - Gavi, nofel wedi ei henwi ar ôl potel wîn.

Mae'r hanesydd Bob Morris yn ail ystyried gwaddol Sir Edward Grey, yr Ysgrifennydd Tramor yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cymeriadau pentref Bontgoch yng Ngogledd Ceredigion sydd yn mynd â bryd Richard Hughes a Bethan Kilfoil, sy'n newyddiadura yn Iwerddon ers 20 mlynedd, sy'n dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Mynd am Sbin (m000rbk0)
Wrth i enw Sain Abertawe, yr orsaf radio annibynnol gyntaf yng Nghymru, ddod i ben ar ôl dros 40 mlynedd, Siân Sutton sy’n trafod hanes y dyddiau cynnar ac yn holi pa ddyfodol sydd i radio lleol.


SUN 19:00 Y Talwrn (m000rbk2)
Tir Mawr v Beca

Tir Mawr a Beca yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2021. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m000rbk4)
Ar Eich Cais

Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m000rbk6)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 18 JANUARY 2021

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m000rbk8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m000rbkb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m000rbmm)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


MON 09:00 Aled Hughes (m000rbmp)
Sgwennu Traed Brain!

Sioned Glyn yn trafod y grefft mewn llawysgrifen.

Sut mae Anna Webb, mam i ddau o blant, yn dygymod efo dysgu o adref dros y cyfnod clo?

Martin Barlow a Gareth Griffiths yn sôn am gytiau sinc, a Professor Llusern yn nodi can mlynedd ers i'r consuriwr P. T. Selbit "lifio" person yn ei hanner!


MON 11:00 Bore Cothi (m000rbmr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 12:30 Dros Ginio (m000rbmt)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a’i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
Edrych yn nôl ar benwythnos o chwaraeon
Hanes bydwraig sydd yn gweithio ar y rheng flaen yn un o ysbytai Llundain, ond wedi gorfod treulio amser oddi wrth ei theulu yn ddiweddar
Cofio y diweddar Desmond Healy
Y cerddor Angharad Jenkins a’i mam, y delynores Delyth Jenkins, ydy gwestai ‘dwy cyn dau’
Dod i adnabod Cyfarwyddwr Dinesig newydd a chyntaf dinas Bangor, Iwan Williams


MON 14:00 Ifan Evans (m000rbmw)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m000rbmy)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Alun Thomas.


MON 18:00 Troi'r Tir (m000rbj9)
Diwrnod Dathlu Caws

Hanes cwpwl o Sir Drefaldwyn sy'n ffermio ac yn tyfu madarch yn ardal Llanerfyl. Sylw hefyd i Ddiwrnod Dathlu Caws. The story of the farmers who grow mushrooms in mid Wales.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m000rbn0)
Yn Erbyn y Ffactore

Cleif Harpwood o Edward H.Dafis yn trafod cefndir yr LP "Yn Erbyn y Ffactore".


MON 21:00 Stiwdio (m000rbn2)
Sgwrs efo'r artisit o Gastell-Nedd, Tomos Sparnon yn ogystal ag edrych ymlaen at gynlluniau cyffrous Cwmni’r Frân Wen efo’r Cyafwyddwr Artistig, Gethin Evans.

Dr Lloyd Roderick sy'n egluro pam fod casgliad celf pwysig o Sir Derby wedi ymddangos yn oriel yr Ysgol Gelf ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Hefyd, yn dilyn sylwadau diweddar gan y dramodydd Russell T. Davies, bydd yr actores Emmy Stonelake, yr awdur a’r perfformiwr Alun Saunders ac Arwel Gruffydd o’r Theatr Genedlaethol yn trafod castio cymeriadau hoyw mewn dramâu.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m000rbn4)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 19 JANUARY 2021

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m000rbn6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m000rbn8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m000rdvb)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


TUE 09:00 Aled Hughes (m000rcmr)
Celwydd Gola

Ydy hi'n iawn i ddweud celwydd golau? Sut mae adnabod os ydi rhywun yn dweud celwydd? Nia Williams, y seicolegydd, sydd yn trafod.

Sgwrs gyda'r saer Rhodri Owen am weithio mewn cwt sinc; a chyfle i glywed cȃn arbennig mae'r cerddor Edwin Humphreys a'r bardd Karen Owen wedi'i sgwennu i Beti George ar ddydd ei phen blwydd.


TUE 11:00 Bore Cothi (m000rcmt)
Y gantores Rhian Lois yn sôn am opera rithiol newydd "Turn of The Screw"; sgwrs gyda'r actor Osian Garmon; a Denzil John sydd yn rhoi Munud i Feddwl i ni.


TUE 12:30 Dros Ginio (m000rcmw)
Jennifer Jones

Jennifer Jones a’i gwesteion yn trafod y newyddion diweddara am Covid-19 a gwleidyddiaeth UDA; yn holi dy'r cyfnod diweddar wedi ein gwneud yn fwy cydwybodol?; ac a ydy llyfrau 'Ladybird' wedi dylanwadu ar lenorion Cymru tybed?

Hefyd, sgwrs gyda gwraig fusnes lwyddiannus o Ddyffryn Clwyd wrth iddi esblygu ei chwmni’n rhyngwladol yr wythnos hon; agwedd cymdeithas tuag at erthylu 100 mlynedd ers sefydlu clinig cyntaf Marie Stopes; a dylanwad Geraint Jarman ar y byd cerddorol


TUE 14:00 Ifan Evans (m000rcmy)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m000rcn0)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Aled Huw yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Aled Huw.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000rcn2)
Y cartref sy'n cael sylw heno, wrth i Hanna Hopwood Griffiths gael cyngor ar DIY gan yr adeiladwr Neil Thomas a sgwrsio gyda Geraint Forster am weithio o adref.


TUE 18:30 Sian Eleri (m000rcn4)
Cymysgedd o gerddoriaeth newydd; a sgwrs gyda Dylan Williams am wefan sy’n adolygu cerddoriaeth electronig, clwb ac arbrofol.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000rcn6)
Mae Dei yn trafod nofel newydd Sonia Edwards - Gavi, nofel wedi ei henwi ar ôl potel win. Cymeriadau pentref Bontgoch yng Ngogledd Ceredigion sydd yn mynd â bryd Richard Hughes; a Bethan Kilfoil, sy'n newyddiadura yn Iwerddon ers 20 mlynedd, sy'n dewis ei hoff gerdd.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m000rcn8)
Enfys James o Fryn Gwyn yn trafod ei gwaith fel Swyddog Olrhain Cysylltiadau; Teleri Evans o CFfI Pontsian sy'n trafod gwobr iddyn nhw ei derbyn yn ddiweddar; ac mae hi'n noson pôs Ar y Map!WEDNESDAY 20 JANUARY 2021

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m000rcnb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m000rcnd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m000rffz)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


WED 09:00 Aled Hughes (m000rck1)
Arferion Priodi Cefn Gwlad

Hanes Sioned Wyn Morgan a'i bywyd yn Hong Kong; Anni Llŷn sy'n trafod arferion priodi yng nghefn gwlad;

Hefyd, Rhodri Jones yn son am ei hunangofiant "Meddwl am Man U" a'i swydd fel hyfforddwr ffitrwydd meddyliol; PC Dewi Owen yn lawnsio Cystadleuaeth Diogelwch y Wê Heddlu Gogledd Cymru.


WED 11:00 Bore Cothi (m000rck3)
Catrin Beard yn sgwrsio am Glwb Darllen newydd sbon fydd yn cychwyn nos Lun nesaf ar Radio Cymru, fel rhan o'r rhaglen "Stiwdio".

Hefyd, cyrsiau iaith Makaton a chanfod sut mae modd dysgu'r iaith arbennig yma yn rhithiol; a Caryl Haf fydd yn cyflwyno Munud i Feddwl.


WED 12:30 Dros Ginio (m000rck5)
Vaughan Roderick

Vaughan Roderick a'i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19 a seremoni urddo Joe Biden yn Arlywydd UDA
Pa mor hawdd ydy ffugio deunydd gwreiddiol er mwyn cynhyrchu fideos ar y cyfryngau cymdeithasol?
Y dynfa i gofnodi tywydd garw gan ffotograffwyr
Cwymp y Blaid Lafur yn yr Alban
A all TikTok adfywio rhai o'r siantis Cymraeg?


WED 14:00 Ifan Evans (m000rck7)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m000rck9)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Aled Huw yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Aled Huw.


WED 18:00 Mynd am Sbin (m000rbk0)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m000rckd)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m000rbk2)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m000rckk)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 21 JANUARY 2021

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m000rckp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m000rckt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m000rfg3)
Dafydd a Caryl

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dafydd a Caryl. Music and entertainment breakfast show with Dafydd and Caryl.


THU 09:00 Aled Hughes (m000rbry)
Panad a Chân

Owen Williams, yr arbenigwr digidol yn sôn sut mae pobl wedi newid yr hyn mae nhw'n ei rannu ar y cyfryngau cymdeithasol ynghanol y pandemig; Y gantores Eve Goodman yn trafod ei phrosiect cerddorol "Panad a Chân"; Miriam Elin Jones yn trafod y cynnydd diweddar yng ngwerthiant nofelau apocalyptaidd, a'r hanesydd bwyd Carwyn Graves yn olrhain y defnydd o brydau parod.


THU 11:00 Bore Cothi (m000rbs2)
Beryl Vaughan o Lanerfyl sy'n “mynd am dro” gyda Shân – yn sôn am ei hoff lecyn i fynd am dro; Gwenllian Haf McDonald, aelod o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC sy'n edrych ymlaen at flwyddyn y Gerddorfa, ac mae Sian Roberts o gwmni “Loving Welsh Food” yn sgwrsio am barti rhithiol Santes Dwynwen.


THU 12:30 Dros Ginio (m000rbs6)
Catrin Haf Jones

Catrin Haf Jones a’i gwesteion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19 a gwleidyddiaeth America
Y sefyllfa frechu yn Awstralia
Pa mor bwysig ydy ymgyrchu i’r genhedlaeth iau?
40 mlynedd ers lansio'r Blaid Ddemocrataidd Sosialaidd
Hanes y cynllun celf sy'n ennyn gobaith ar y ffin rhwng America a Mecsico


THU 14:00 Ifan Evans (m000rbsb)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m000rbsg)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Nia Thomas.


THU 18:00 Benbaladr (m000rbsk)
Myanmar a’r Cenhedloedd Unedig

Sgwrs gyda Dyfan Jones o’r Cenhedloedd Unedig sydd, ymysg pethau eraill, yn edrych ar sut y mae sicrhau bod brechlynnau Covid yn cael eu rhannu’n deg ar hyd a lled y byd.

Cawn glywed am fywyd cyffredin Elis Bebb ar ynys Guernsey, sydd heb unrhyw achos o Covid ar hyn o bryd.

Elena Parina o’r Almaen sy’n trafod ymadawiad Angela Merkel fel canghellor eleni, a sgwrs gydag Elis Williams o Fecsico am ddyfodol cynulleidfaoedd mewn digwyddiadau chwaraeon a gwyliau celfyddydol.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m000rbsp)
Euros Childs

Sgwrs gyda Euros Childs am ei albym Kitty Dear a Dylan Ebenezer yn rhannu'r traciau newidiodd ei fywyd.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000rsnf)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 21:45 Siorts Clive (m000rsnh)
[Repeat of broadcast at 13:45 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m000rbst)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 22 JANUARY 2021

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m000rbsy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m000rbt1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m000rfg1)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m000rdcl)
Cawn ddysgu mwy am y gêm Futsal gydag Alice Evans, chwilio am gi mwya' talentog Cymru ac mae Yodel Ieu yn ei ôl gyda'i gwis wythnosol.


FRI 11:00 Bore Cothi (m000rdcn)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 12:30 Dros Ginio (m000rdcq)
Dewi Llwyd

Dewi Llwyd a'i westeion yn trafod:

Y newyddion diweddaraf am Covid-19
Cyfweliad gydag Arfon Jones wrth i'w gyfnod fel Comisynydd Heddlu Gogledd Cymru ddod i ben
Gwleidyddiaeth America gyda’r newyddiadurwr Tom Lewis
Sgwrs gyda Nic Evans am ffilm ddogfen sydd yn dilyn hanes clwb rygbi 'Kings Cross Steelers', clwb rygbi hoyw cyntaf y byd
Edrych ymlaen at chwaraeon y penwythnos
Pwysigrwydd cwsg


FRI 14:00 Tudur Owen (m000rdcs)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m000rdcv)
Post Prynhawn

Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond with Nia Thomas.


FRI 18:00 Lauren Moore (m000rdcx)
Dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Lauren Moore. Two hours of music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m000rdcz)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m000rdd1)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.